Regeling werkwijze landinrichtingscommissie

[Regeling vervallen per 01-01-2007.]
Geraadpleegd op 20-04-2024.
Geldend van 20-12-2006 t/m 31-12-2006

Regeling werkwijze Landinrichtingscommissie

De staatssecretaris van Landbouw en Visserij,

Gelet op artikel 32 van de Landinrichtingswet (Stb. 1985, 299);

Gehoord de Centrale Landinrichtingscommissie;

Besluit:

Titel 1. Algemeen

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

Deze regeling neemt over de begrippen van de Landinrichtingswet en verstaat onder:

 • a. wet: Landinrichtingswet;

 • b. minister: Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

 • c. Dienst Landelijk Gebied: Dienst Landelijk Gebied van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

 • d. bureau beheer landbouwgronden: bureau beheer landbouwgronden, als bedoeld in artikel 28 van de Wet agrarisch grondverkeer;

 • e. commissie: landinrichtingscommissie als bedoeld in artikel 27, eerste lid, van de wet, dan wel, ingeval van een aanpassingsinrichting, een landinrichtingscommissie als bedoeld in artikel 99, eerste lid, van de wet;

 • f. directeur DLG: directeur van de Dienst Landelijk Gebied;

 • g. hoofd projecten DLG: hoofd projecten van de Dienst Landelijk Gebied;

 • h. kadaster: kadaster directie landinrichting;

 • i. teamhoofd inrichting DLG: teamhoofd inrichting van de Dienst Landelijk Gebied.

Artikel 1a

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

Deze regeling is, met uitzondering van de titels 5, 6 en 7, van overeenkomstige toepassing op de aanpassingsinrichting ‘Borssele’.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

 • 1 De landinrichtingscommissie, hierna te noemen de commissie, vergadert als regel éénmaal per twee maanden en voorts:

  • a. zo dikwijls als de voorzitter dit wenselijk acht;

  • b. wanneer de voorzitter daartoe van een meerderheid van de leden een gemotiveerd verzoek ontvangt;

  • c. wanneer de voorzitter door of vanwege Gedeputeerde Staten wordt verzocht een vergadering bijeen te roepen.

 • 2 De vergaderingen van de commissie worden voorbereid door een agendacommissie, bestaande uit de voorzitter en de secretaris van de commissie, het betrokken teamhoofd inrichting DLG, en de ingenieur van het kadaster. Het teamhoofd inrichting DLG en de ingenieur van het kadaster kunnen zich doen vervangen.

 • 3 Ieder lid van de commissie kan schriftelijk gemotiveerd bij de agendacommissie voorstellen voor agendapunten indienen.

 • 4 De agendacommissie stelt de agenda op en draagt zorg voor een zoveel mogelijk schriftelijke voorbereiding van de te behandelen onderwerpen.

 • 5 Alle vergaderingen, met uitzondering van die welke naar het oordeel van de voorzitter een spoedeisend karakter dragen, worden door de secretaris met inachtneming van een termijn van ten minste 7 dagen uitgeschreven onder toezending van de agenda met bijbehorende stukken.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

 • 1 De commissie nodigt steeds tot haar vergadering uit:

  • a. het teamhoofd inrichting DLG;

  • b. de ingenieur van het kadaster;

  • c. de adviserende leden die ingevolge artikel 28, vierde lid, van de wet zijn benoemd door gedeputeerde staten.

 • 2 De personen, bedoeld in het eerste lid, onderdelen a en b kunnen zich doen vervangen door of vergezellen van een door hen aan te wijzen ambtenaar. De adviserende leden, bedoeld in onderdeel c, kunnen zich doen vervangen door een door hen aan te wijzen persoon, voor zover deze mogelijkheid voortvloeit uit het benoemingsbesluit ingevolge artikel 28, vierde lid, van de wet.

 • 3 De commissie zendt van elke vergadering de agenda met bijbehorende stukken ter kennisneming aan het betrokken hoofd projecten DLG en aan de desbetreffende districtsmanager van het kadaster.

 • 4 De commissie zendt van elke vergadering de agenda met bijbehorende stukken ter kennisneming aan Gedeputeerde Staten.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

 • 1 De commissie kan besluiten haar vergadering in het openbaar te houden.

 • 2 De deuren worden in ieder geval gesloten, wanneer in de vergadering aangelegenheden, die personen betreffen, worden behandeld.

 • 3 De commissie kan omtrent het in een besloten vergadering behandelde en omtrent de inhoud van stukken, die aan de commissie worden overgelegd, geheimhouding opleggen. Deze wordt in acht genomen totdat de commissie haar opheft.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

De secretaris van de commissie legt in het verslag vast hetgeen in de vergadering is behandeld. Dit verslag maakt deel uit van de bij de agenda van de eerstvolgende vergadering behorende stukken.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

 • 1 De secretaris van de commissie zendt een afschrift van alle correspondentie met derden die betrekking heeft op aangelegenheden betreffende de planvorming, aan het hoofd projecten DLG, de desbetreffende districtsmanager van het kadaster en gedeputeerde staten.

 • 2 De commissie zendt alle correspondentie met de minister via de directeur DLG, teneinde deze in de gelegenheid te stellen zijn advies hieraan toe te voegen.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

De secretaris van de commissie draagt zorg voor de archiefvorming volgens de bepalingen en instructies opgesteld voor het archiefbeheer van de Dienst Landelijk Gebied.

Titel 2. Subcommissies

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

Artikel 9

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

Indien de commissie op grond van artikel 29 van de wet een subcommissie instelt, wordt het secretariaat van de subcommissie vervuld door de secretaris van de commissie.

Artikel 10

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

De commissie stelt een instructie op voor iedere subcommissie.

Titel 3. Planning

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

Artikel 11

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

 • 1 De commissie stelt voor de duur van de voorbereiding, respectievelijk de uitvoering van de herinrichting, de ruilverkaveling of de aanpassingsinrichting een planning vast.

 • 2 De commissie stelt de planning op in samenwerking met het teamhoofd inrichting DLG en de ingenieur van het kadaster volgens de daartoe door de minister gegeven voorschriften.

 • 3 Periodiek actualiseert de commissie de planning.

 • 4 De commissie zendt door tussenkomst van het hoofd projecten DLG een afschrift van de planning aan de directeur DLG en aan de directeur van het kadaster.

Artikel 12

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

 • 1 De commissie stelt jaarlijks een werkplan vast volgens de door de minister gegeven voorschriften met inachtneming van de door gedeputeerde staten beschikbaar gestelde kredieten.

 • 2 De commissie zendt een afschrift van het werkplan aan het hoofd projecten DLG, aan de desbetreffende districtsmanager van het kadaster en aan gedeputeerde staten.

Titel 4. Grondzaken

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

Artikel 13

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

Ter verwezenlijking van de taakstelling voor de grondverwerving, die nader wordt uitgewerkt in het landinrichtingsprogramma, het landinrichtingsplan of het aanpassingsplan, worden door het bureau beheer landbouwgronden gronden verworven op basis van een na overleg met de commissie vastgesteld aankoopbeleid. Over de resultaten wordt periodiek door het bureau beheer landbouwgronden schriftelijk verslag gedaan aan de commissie, die in de gelegenheid wordt gesteld het gevoerde beleid ter discussie te stellen.

Artikel 15

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

 • 2 De commissie legt jaarlijks verantwoording af aan het bureau inzake het gevoerde beheer volgens door de minister vast te stellen richtlijnen.

 • 3 Ten aanzien van de in enig jaar benodigde grond voor de in artikel 3, tweede lid, onderdeel b, van de in het eerste lid genoemde regeling, bedoelde doeleinden doet de commissie jaarlijks een voorstel aan de minister die na overleg met de commissie beslist.

Artikel 16

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

Bij verrekening van de voor overbedeling door het bureau beschikbaar gestelde gronden volgt de commissie de richtlijnen van de minister op.

Artikel 17

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

 • 2 Ten minste zes maanden voor de toezending, bedoeld in artikel 131, tweede lid, van de wet, aan gedeputeerde staten stelt de commissie de directeur DLG op de hoogte van de inhoud van het taxatierapport en het in een overeenkomst vastgelegde resultaat van de onderhandelingen, teneinde de goedkeuring, bedoeld in artikel 147, eerste lid, van de wet, te verkrijgen.

Artikel 18

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

Indien in een ruilverkaveling dan wel in een aanpassingsinrichting door het bureau verworven grond wordt gebruikt om door middel van een systematische overbedeling van de eigenaren korting als gevolg van de toepassing van respectievelijk artikel 142, eerste lid, aanhef en onderdelen b en c, van de wet en artikel 143, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de wet geheel of gedeeltelijk te compenseren, ontvangt het bureau door bemiddeling van de commissie, het volgens de door de minister gegeven richtlijnen bepaalde deel van het ingevolge artikel 147, eerste lid, van de wet met het openbaar lichaam overeengekomen bedrag.

Artikel 19

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

 • 1 De aanwending van verworven gronden dient in overeenstemming te zijn met de taakstelling als bedoeld in het plan ingevolge artikel 73 van de wet onderscheidenlijk artikel 86 van de wet of met de taakstelling van een wijziging van het plan bedoeld in artikel 84 of van een uitwerking of uitbreiding van het plan bedoeld in artikel 85 van de wet. Voor elk der doeleinden dient van de verworven grond naar verhouding niet meer te worden vastgelegd dan overeenkomt met het evenredige aandeel van de taakstelling.

 • 2 Ingeval van een aanpassingsinrichting dient de aanwending van verworven gronden in overeenstemming te zijn met de taakstelling, bedoeld in het plan ingevolge artikel 101 van de wet, of met de taakstelling van een wijziging van het aanpassingsplan als bedoeld in artikel 114 of van een uitwerking of uitbreiding van het aanpassingsplan als bedoeld in artikel 115 van de wet.

 • 3 Jaarlijks wordt door de commissie aan de directeur DLG een verslag inzake de aanwending van de door het bureau beheer landbouwgronden verworven gronden uitgebracht volgens de daartoe door de minister vastgestelde richtlijnen.

Artikel 20

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

De commissie geeft de in artikel 23, vierde lid, van de Beschikking grondbankstelsel (Stcrt. 1982, nr. 252) bedoelde schriftelijke verklaring af aan het hoofd projecten DLG. Hieruit dient te blijken hoe naar verwachting de verkaveling en de ligging van de grond van de aanvrager ten opzichte van de bedrijfsgebouwen zullen zijn na verwezenlijking van het plan van toedeling.

Titel 5. Vereenvoudigde voorbereiding landinrichtingsplan

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

Paragraaf 1. Landinrichtingsprogramma

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

Artikel 23

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

 • 2 De commissie stelt een milieu-effectrapport als bedoeld in het Besluit milieu-effectrapportage op voor m.e.r.-projecten die door gedeputeerde staten als m.e.r.-plichtig zijn aangewezen op grond van de daartoe door gedeputeerde staten vastgestelde m.e.r.-richtlijnen.

Artikel 24

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

 • 1 De commissie stuurt het concept van het voorontwerp, bedoeld in artikel 23, eerste lid, voor commentaar aan gedeputeerde staten en aan de directeur DLG. Gedeputeerde staten laten een antwoord naar de commissie uitgaan met inachtneming van het commentaar van de directeur DLG met het oog op artikel 81 van de wet.

 • 2 De commissie verwerkt het antwoord van gedeputeerde staten in het voorontwerp, bedoeld in artikel 23, eerste lid.

 • 3 Na ontvangst en verwerking van het antwoord van gedeputeerde staten zendt de commissie de stukken, bedoeld in artikel 79 van de wet, aan gedeputeerde staten.

Titel 6. Gefaseerde voorbereiding

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

Artikel 27

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

 • 1 De commissie stuurt het concept van het voorontwerp van het landinrichtingsplan, bedoeld in artikel 76, tweede lid, van de wet, voor commentaar aan gedeputeerde staten en aan de directeur DLG. Gedeputeerde staten laten een antwoord naar de commissie uitgaan met inachtneming van het commentaar van de directeur DLG met het oog op artikel 81 van de wet.

 • 2 De commissie verwerkt het antwoord van gedeputeerde staten in het voorontwerp, bedoeld in het eerste lid.

 • 3 Na ontvangst en verwerking van het antwoord van gedeputeerde staten zendt de commissie de stukken, bedoeld in artikel 79 van de wet, aan gedeputeerde staten.

Titel 7. Overige bepalingen terzake het landinrichtingsplan

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

Artikel 28

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

Het voorontwerp van een landinrichtingsplan maakt met betrekking tot de financiële bijdragen van openbare lichamen voor wat betreft het landinrichtingsplan, bedoeld in artikel 23, melding van de overeenstemming als bedoeld in artikel 87, vierde lid, van de wet en voor wat betreft het landinrichtingsplan, bedoeld in artikel 27, melding van de overeenstemming als bedoeld in artikel 35, tweede lid, van de wet.

Artikel 29

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

 • 1 Met betrekking tot een wijziging van het voorontwerp van het landinrichtingsplan als bedoeld in artikel 84 van de wet, is in het voorkomend geval artikel 24 of 27 van overeenkomstige toepassing.

Titel 8. Registratie van eigenaren en pachters

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

Artikel 31

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

 • 1 Nadat de commissie overeenkomstig artikel 40, tweede lid, van de wet kennis heeft gegeven van de grenzen van het in te richten gebied, alsmede die van ieder tot dat gebied behorende blok, gaat zij over tot registratie van eigenaren en pachters.

Titel 9. Uitvoering van werken

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

Artikel 32

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

De commissie werkt, op basis van het door Gedeputeerde Staten ingevolge artikel 80, eerste lid, van de wet onderscheidenlijk artikel 88 van de wet vastgestelde landinrichtingsplan dan wel op basis van het door gedeputeerde staten ingevolge artikel 101 onderscheidenlijk artikel 107 vastgestelde aanpassingsplan met inachtneming van het in artikel 12 bedoelde werkplan, in overleg met het teamhoofd DLG de voorzieningen nader uit en legt ze ter goedkeuring voor aan het hoofd projecten DLG.

Artikel 33

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

De commissie draagt er voor zorg dat de voor de uitvoering van werken in het kader van een landinrichtingsplan of een aanpassingsplan benodigde vergunningen worden verkregen.

Artikel 34

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

De commissie stelt nadat de in artikel 32 bedoelde goedkeuring is verkregen en na overleg met het teamhoofd projecten DLG, het tijdstip en tempo van de uitvoering vast.

Artikel 35

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

 • 1 De commissie draagt er zorg voor dat de aanbesteding en gunning voor het leveren van diensten geschiedt overeenkomstig het Aanbestedingsreglement voor Diensten LNV 2003, dan wel overeenkomstig het Besluit aanbestedingsregels overheidsopdrachten.

 • 2 Op de werken, bedoeld in artikel 128 van de wet, is het Aanbestedingsreglement Werken 2005 van toepassing. De commissie draagt er zorg voor dat deze werken overeenkomstig dit reglement worden aanbesteed.

Artikel 36

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

 • 1 De commissie draagt er zorg voor dat de aanbesteding geschiedt overeenkomstig de Beleidsregels aanbesteding van werken dan wel overeenkomstig het Aanbestedingsreglement Werken 2005. In de bestekken dienen de Uniforme Administratieve Voorwaarden 1989 voor de uitvoering van werken van toepassing te worden verklaard. De commissie zendt de nota's van inlichtingen, het procesverbaal van aanbesteding en daarmee vergelijkbare stukken overeenkomstig de daarvoor geldende voorschriften aan het hoofd projecten DLG.

 • 2 De commissie draagt, door tussenkomst van het directievoerend lichaam, zorg voor de gunning, nadat het hoofd projecten DLG hieraan zijn goedkeuring heeft verleend.

Artikel 37

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

Indien het landinrichtingsplan, bedoeld in artikel 80 van de wet onderscheidenlijk artikel 88 van de wet of het aanpassingsplan, bedoeld in artikel 101 onderscheidenlijk artikel 107 van de wet, voorziet in een financiële bijdrage in de kosten van bedrijfsverplaatsing, is de Regeling bedrijfshervestiging en -beëindiging daarop van overeenkomstige toepassing en volgt de commissie de voorschriften op die terzake door de minister zijn gegeven.

Artikel 38

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

De commissie stelt richtsnoeren op met betrekking tot vergoeding van schade op grond van artikel 129, tweede lid, van de wet. Deze richtsnoeren behoeven goedkeuring van de minister.

Artikel 39

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

 • 1 Indien het landinrichtingsplan als bedoeld in artikel 81 van de wet onderscheidelijk artikel 88 van de wet dan wel het aanpassingsplan, bedoeld in artikel 101 onderscheidenlijk artikel 107 van de wet voorziet in een financiële bijdrage in de kosten van de kavelverbeteringswerken, respectievelijk van door particulieren aan te leggen beplantingen, volgt de commissie de richtlijnen voor kavelverbeteringswerken, respectievelijk de richtlijnen voor door particulieren aan te leggen beplantingen van de centrale commissie.

 • 2 De commissie tekent voor akkoord de toekenning aan belanghebbenden van een financiële bijdrage voor de landinrichtingsdienst in de kosten van kavelverbeteringswerken en van door particulieren aan te leggen beplantingen.

Titel 10. Registratie van pachtovereenkomsten

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

Artikel 40

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

 • 1 De commissie schrijft de ingevolge artikel 151 van de wet ingekomen pachtovereenkomsten onmiddellijk na ontvangst in in een register.

 • 2 De commissie zendt deze pachtovereenkomsten aan de ingenieur van het kadaster ter verdere afwerking van de registratie. Deze draagt vervolgens zorg, dat de pachtovereenkomsten, voorzien van een stempel ten bewijze van de registratie, namens de commissie, aan de inzenders worden teruggezonden.

Titel 11. De schattingen

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

Artikel 42

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

De commissie doet door tussenkomst van de directeur DLG een voorstel aan de minister voor een stelsel van classificatie van de grond, met inachtneming van artikel 162, tweede lid, van de wet en de Regeling herverkaveling.

Artikel 43

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

De commissie doet door tussenkomst van de directeur DLG een voorstel aan de minister voor nadere regels voor de tweede schatting, bedoeld in artikel 210, derde lid, van de wet, met inachtneming van de Regeling herverkaveling.

Artikel 44

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

Voor de werkzaamheden van de schatters stelt de minister vergoedingen vast, alsmede de voorwaarden waaronder deze worden verleend.

Titel 12. Het plan van tijdelijk gebruik

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

Artikel 45

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

De commissie volgt bij het opmaken van een ontwerp van een plan van tijdelijk gebruik als bedoeld in artikel 190, eerste lid, van de wet de door de minister verstrekte voorschriften op.

Titel 13. Begrenzingenplan en regeling eigendom, beheer en onderhoud van de daarin opgenomen voorzieningen

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

Artikel 46

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

Bij de toepassing van artikel 131, eerste lid, van de wet volgt de commissie de door de minister gegeven voorschriften op.

Titel 14. Het plan van toelichting

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

Artikel 47

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

Indien de commissie op grond van artikel 21 van de Regeling herverkaveling wenst af te wijken van de regels voor het plan van toedeling, dan doet zij hiertoe door tussenkomst van de directeur DLG een voorstel aan de minister.

Artikel 48

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

Nadat de wensen, bedoeld in artikel 198 van de wet, zijn uitgebracht, stelt de ingenieur van het kadaster op grondslag van de in artikel 195 van de wet bedoelde regels een ontwerp van het plan van toedeling op in overeenstemming met het hoofd projecten. Nadat overeenstemming is bereikt wordt het ontwerp ter verdere behandeling aangeboden aan de commissie.

Titel 15. Tijdelijk beheer van uitgevoerde en andere werken

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

Artikel 49

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

 • 2 Ten einde het beheer en onderhoud van de in het eerste lid bedoelde werken niet langer te doen plaatsvinden dan noodzakelijk is, verzendt de commissie het begrenzingenplan, bedoeld in artikel 131, eerste lid, van de wet, zo spoedig mogelijk aan gedeputeerde staten, dan wel zendt zij zo spoedig mogelijk een verklaring van voltooiing als bedoeld in artikel 135, tweede en derde lid, van de wet aan de aldaar bedoelde openbare lichamen of rechtspersonen.

Titel 16. Slotbepalingen

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

Artikel 50

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

De commissie volgt bij de behandeling van de bezwaren tegen de lijst van rechthebbenden, de eerste schatting, het plan van tijdelijk gebruik, het plan van toedeling alsmede de lijst der geldelijke regelingen de voorschriften op welke ter zake door de minister zijn gegeven.

Artikel 51

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

De commissie maakt voor de vervulling van haar taak gebruik van de door de minister voorgeschreven modelformulieren.

Artikel 52

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

 • 1 Deze regeling treedt in werking te rekenen vanaf de dag van inwerkingtreding van de wet.

 • 2 Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling werkwijze landinrichtingscommissie.

's-Gravenhage, 30 oktober 1985

De

staatssecretaris

van Landbouw en Visserij,

A. Ploeg

Naar boven