Regeling keuringsvoorschriften en EEG-documenten geluidproduktie motorvoertuigen

[Regeling vervallen per 01-01-2016.]
Geraadpleegd op 18-05-2024.
Geldend van 19-06-2009 t/m 31-12-2015

Regeling keuringsvoorschriften en EEG-documenten geluidproduktie motorvoertuigen

De minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat;

Gelet op de artikelen 2, eerste lid, onder b en onder c, 3, eerste lid, onder b, 7 en 14 van het Besluit geluidproduktie motorvoertuigen (Stb. 1981, 741);

Besluiten:

Hoofdstuk I. Begripsbepalingen

[Regeling vervallen per 01-01-2016]

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2016]

 • 1 In deze regeling wordt verstaan onder:

  Richtlijn 70/157:

  de Richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 6 februari 1970, nr. 70/157/EEG (PbEG L 42), inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten betreffende het toegestane geluidsniveau en de uitlaatinrichtingen van motorvoertuigen, zoals deze laatstelijk is gewijzigd bij richtlijn 2007/34/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 14 juni 2007 (PbEG L 155);

  Richtlijn 78/1015:

  de Richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 23 november 1978, nr. 78/1015/EEG (PbEG L 349), inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten betreffende het toegestane geluidsniveau en de uitlaatinrichting van motorrijwielen;

  Richtlijn 77/212:

  Richtlijn 70/157, zoals deze laatstelijk is gewijzigd bij de Richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 8 maart 1977, nr. 77/212/EEG (PbEG L 66) tot wijziging van Richtlijn 70/157/EEG;

  Richtlijn 81/334:

  Richtlijn 70/157, zoals deze laatstelijk is gewijzigd bij de Richtlijn van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 13 april 1981, nr. 81/334/EEG (PbEG L 131), houdende aanpassing aan de stand van de techniek van Richtlijn 70/157/EEG;

  Richtlijn 84/372:

  Richtlijn 70/157, zoals deze laatstelijk is gewijzigd bij de Richtlijn van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 3 juli 1984, nr. 84/372/EEG (PbEG L 196), houdende aanpassing aan de technische vooruitgang van richtlijn 70/157/EEG;

  Richtlijn 84/424:

  Richtlijn 70/157, zoals deze laatstelijk is gewijzigd bij de Richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 3 september 1984, nr. 84/424/EEG (PbEG L 238), tot wijziging van Richtlijn 70/157/EEG;

  Richtlijn 87/56:

  Richtlijn 78/1015, zoals deze laatstelijk is gewijzigd bij de Richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 18 december 1986, nr. 87/56/EEG (PbEG L 24), tot wijziging van Richtlijn 78/1015/EEG;

  Richtlijn 92/97:

  Richtlijn 70/157, zoals deze laatstelijk is gewijzigd bij de Richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 10 november 1992, nr. 92/97/EEG (PbEG L 371), tot wijziging van Richtlijn 70/157/EEG;

  Richtlijn 96/20:

  Richtlijn 70/157, zoals deze laatstelijk is gewijzigd bij de Richtlijn van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 27 maart 1996, nr. 96/20/EG (PbEG L 92);

  Richtlijn 97/24:

  Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 17 juni 1997, nr. 97/24/EG (PbEG L 226), betreffende bepaalde onderdelen of eigenschappen van motorvoertuigen op twee of drie wielen;

  Richtlijn 2001/43/EG:

  Richtlijn 92/23/EEG, zoals deze laatstelijk is gewijzigd bij richtlijn van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 27 juni 2001, nr. 2001/43/EG (PbEG L211), tot wijziging van Richtlijn 92/23/EEG;

  richtlijn 2002/24:

  richtlijn nr. 2002/24/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 18 maart 2002 (PbEG L 124) betreffende de goedkeuring van twee- of driewielige motorvoertuigen en de intrekking van richtlijn nr. 92/61/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen;

  Richtlijn 2007/46:

  richtlijn 2007/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 5 september 2007 tot vaststelling van een kader voor de goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en van systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd (Kaderrichtlijn) (Pb EU L 263).

 • 2 In deze regeling wordt verstaan onder EEG-document: een door of vanwege een andere lid-staat van de Europese Unie of een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte afgegeven document,

  • a. als bedoeld in artikel 5, eerste lid, van Richtlijn 70/156, indien het motorvoertuigen op ten minste vier wielen betreft;

  • b. als bedoeld in artikel 4 van Richtlijn 78/1015, indien het motorvoertuigen op minder dan vier wielen betreft;

  • c. als bedoeld in artikel 5, eerste lid, van Richtlijn 2002/24 en voldoet aan de voorschriften van hoofdstuk 9 van richtlijn 97/24, indien het motorvoertuigen op twee of drie wielen betreft.

Hoofdstuk II. Keuringsvoorschriften

[Regeling vervallen per 01-01-2016]

§ 1. Motorvoertuigen op ten minste vier wielen

[Regeling vervallen per 01-01-2016]

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2016]

 • 2 De keuring, bedoeld in het eerste lid, van banden of van de montage daarvan wordt, voor wat betreft de rolgeluidemissie, met ingang van 4 februari 2003 tot 4 augustus 2003 op verzoek van de aanvrager verricht aan de hand van de voorschriften van Richtlijn 2001/43/EG. Met ingang van 4 augustus 2003 wordt de keuring verricht aan de hand van de voorschriften van Richtlijn 2001/43/EG.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2016]

Ten aanzien van het vervaardigen of invoeren houdt een goedkeuring als bedoeld in artikel 2 onder a, van het Besluit geluidproductie motorvoertuigen op te gelden:

 • a. met ingang van 1 oktober 1995 indien aan die goedkeuring de voorschriften van Richtlijn 84/428 ten grondslag hebben gelegen;

 • b. met ingang van 1 januari 1997 indien aan die goedkeuring de voorschriften van Richtlijn 92/97 ten grondslag hebben gelegen;

 • c. met ingang van 1 oktober 2000 indien aan die goedkeuring de voorschriften van Richtlijn 96/20 ten grondslag hebben gelegen.

§ 2. Motorvoertuigen op minder dan vier wielen

[Regeling vervallen per 01-01-2016]

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-01-2016]

De keuring, bedoeld in artikel 3, onder a, van het Besluit geluidproduktie motorvoertuigen wordt verricht aan de hand van de voorschriften, vervat in Richtlijn 97/24, op basis van de in bijlage I van hoofdstuk 9 in die richtlijn genoemde grenswaarden.

Artikel 5a

[Regeling vervallen per 01-01-2016]

Artikel 5b

[Regeling vervallen per 01-01-2016]

Indien het motorvoertuigen betreft die behoren tot categorie 2, zoals deze categorie is omschreven in bijlage I bij Richtlijn 87/56, wordt:

Hoofdstuk III. EEG-documenten

[Regeling vervallen per 01-01-2016]

§ 2. Motorvoertuigen op minder dan vier wielen

[Regeling vervallen per 01-01-2016]

Artikel 8

[Regeling vervallen per 01-01-2016]

 • 2 Ten aanzien van het vervaardigen wordt tot de hierna vermelde data tevens aangewezen een EEG-document waaruit blijkt dat het desbetreffende type motorvoertuig beantwoordt aan de voorschriften van:

  • a. Richtlijn 78/1015: tot 1 oktober 1990;

  • b. Richtlijn 87/56, op basis van de in bijlage I bij die richtlijn genoemde grenswaarden voor de eerste etappe: tot 1 oktober 1995.

 • 3 Ten aanzien van het invoeren wordt tevens aangewezen een EEG-document waaruit blijkt dat het desbetreffende type motorvoertuig beantwoordt aan de voorschriften van:

  • a. Richtlijn 78/1015, indien het motorvoertuigen betreft die voor 1 oktober 1990 zijn vervaardigd;

  • b. Richtlijn 87/56, op basis van de in bijlage I bij die richtlijn genoemde grenswaarden voor de eerste etappe, indien het motorvoertuigen betreft die voor 1 oktober 1995 zijn vervaardigd:

 • 4 Ten aanzien van het in voorraad hebben, te koop aanbieden, afleveren, vervoeren of gebruiken, wordt tevens aangewezen een EEG-document, waaruit blijkt dat het desbetreffende type motorvoertuig beantwoordt aan de voorschriften van Richtlijn 78/1015, dan wel Richtlijn 87/56, op basis van de in bijlage I bij die richtlijn genoemde grenswaarden voor de eerste etappe.

Artikel 8a

[Regeling vervallen per 01-01-2016]

Indien het motorvoertuigen betreft die behoren tot categorie 2, zoals deze categorie is omschreven in bijlage I bij Richtlijn 87/56, wordt voor de toepassing van artikel 8, tweede lid, onder b, en derde lid, onder b, de datum van 1 oktober 1995 vervangen door 31 december 1996.

Artikel 8b

[Regeling vervallen per 01-01-2016]

De keuring, bedoeld in artikel 3, onder a, en het certificaat, bedoeld in artikel 3, onder b, van het Besluit geluidproduktie motorvoertuigen, mogen tot 17 juni 1999 worden verricht en afgegeven aan de hand van de voorschriften, vervat in Richtlijn 87/56.

Artikel 8c

[Regeling vervallen per 01-01-2016]

Ten aanzien van het vervaardigen, invoeren, in voorraad hebben, te koop aanbieden, afleveren of vervoeren houden een goedkeuring als bedoeld in artikel 3, onder a, en een certificaat als bedoeld in artikel 3, onder b, van het Besluit geluidproduktie motorvoertuigen, waaraan de voorschriften van Richtlijn 87/56 ten grondslag hebben gelegen, met ingang van 18 december 2000 op te gelden.

Hoofdstuk IV. Slotbepalingen

[Regeling vervallen per 01-01-2016]

Artikel 9

[Regeling vervallen per 01-01-2016]

 • 1 Het Besluit keuringsvoorschriften geluidproduktie motorvoertuigen (Stcrt. 1982, 19) wordt ingetrokken.

Artikel 10

[Regeling vervallen per 01-01-2016]

 • 1 Deze regeling wordt in de Nederlandse Staatscourant bekendgemaakt.

 • 2 Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 1987.

Artikel 11

[Regeling vervallen per 01-01-2016]

Deze regeling kan worden aangehaald als Regeling keuringsvoorschriften en EEG-documenten geluidproduktie motorvoertuigen.

's-Gravenhage, 30 oktober 1985

De

minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, a.i.

N. Smit-Kroes

De

staatssecretaris

van Verkeer en Waterstaat,

J. F. Scherpenhuizen

Naar boven