Instelling Commissie rubricering nieuwe gevaarlijke stoffen van de open klassen

[Regeling vervallen per 01-05-2004.]
Geraadpleegd op 16-04-2024.
Geldend van 17-02-1986 t/m 30-04-2004

Instelling Commissie rubricering nieuwe gevaarlijke stoffen van de open klassen

De staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 6 van de Wet Gevaarlijke Stoffen;

Gezien de beschikking van 10 december 1969, nr. A-5/V057348, Directoraat-Generaal van het Verkeer, houdende instelling Commissie rubricering nieuwe vergiftige en bijtende stoffen;

Overwegende, dat de taak van voornoemde commissie uitgebreid wordt, en wel in dier voege, dat zij tevens zal worden belast met de rubricering van andere gevaarlijke stoffen van de open klassen dan vergiftige en bijtende stoffen;

Besluit:

[Regeling vervallen per 01-05-2004]

 • I Op te heffen de Commissie rubricering nieuwe vergiftige en bijtende stoffen, ingesteld bij voornoemde beschikking,

 • II In te stellen een Commissie rubricering nieuwe gevaarlijke stoffen van de open klassen,

 • III

  • 1. De Commissie bestaat uit 6 leden en 3 adviserende leden.

  • 2. Uit de leden wordt een voorzitter aangewezen.

  • 3. Uit de adviserende leden wordt een secretaris aangewezen.

  • 4. Er kunnen uit de leden een plaatsvervangend voorzitter en uit de adviserende leden een plaatsvervangend secretaris worden benoemd.

 • IV De leden en adviserende leden worden benoemd voor een tijdvak van vijf jaren.

 • V De commissie heeft tot taak het rubriceren van de volgende gevaarlijke stoffen behorend tot de zogenoemde open klassen:

  • -

   brandbare vloeistoffen;

  • -

   brandbare vaste stoffen;

  • -

   stoffen die de verbranding bevorderen (oxiderend werkende stoffen);

  • -

   giftige stoffen en

  • -

   bijtende stoffen.

 • VI De commissie zal zich mede hebben uit te spreken over de wijze van verpakking en over het vervoer in tanks van de door haar gerubriceerde stoffen indien naar haar oordeel daartoe in verband met de speciale gevaareigenschappen van die stoffen aanleiding bestaat.

  Deze beschikking zal in de Nederlandse Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 29 oktober 1985

De

staatssecretaris

van Verkeer en Waterstaat,
namens de

staatssecretaris

,
De

directeur-generaal van het Verkeer

,

H.A. de Groot

Naar boven