Uitvoeringsbesluit ex artikel 112 Pachtwet

[Regeling vervallen per 31-10-2007.]
Geraadpleegd op 17-07-2024.
Geldend van 23-11-1985 t/m 30-10-2007

Besluit van 21 oktober 1985, tot vaststelling van een algemene maatregel van bestuur ter uitvoering van artikel 112 van de Pachtwet

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Landbouw en Visserij van 2 juli 1985, nr. J. 4123, Directie Juridische en Bedrijfsorganisatorische Zaken, gedaan mede namens Onze Minister van Justitie;

Gelet op artikel 112 van de Pachtwet (Stb. 1958, 37);

De Raad van State gehoord (advies van 5 augustus 1985, nr. W 11.85.0379/19.5.31);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Landbouw en Visserij van 10 oktober 1985, nr. J 5358, Directie Juridische en Bedrijfsorganisatorische Zaken, uitgebracht mede namens Onze Minister van Justitie;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

[Regeling vervallen per 31-10-2007]

  • 1 Elke kennisgeving en elke toezending van stukken geschiedt door de secretaris van de grondkamer en door de griffier van de Centrale Grondkamer bij gewone brief.

  • 2 In afwijking van het bepaalde in het eerste lid geschiedt de verzending van beschikkingen van de grondkamer aan degenen die daarvan op grond van artikel 106, eerste lid, van de Pachtwet beroep kunnen instellen, bij aangetekende brief.

Artikel II

[Regeling vervallen per 31-10-2007]

Dit besluit treedt in werking op de tweede dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State en aan de Algemene Rekenkamer.

's-Gravenhage, 21 oktober 1985

Beatrix

De Staatssecretaris van Landbouw en Visserij,

A. Ploeg

De Minister van Justitie,

F. Korthals Altes

Uitgegeven de eenentwintigste november 1985

De Minister van Justitie,

F. Korthals Altes

Naar boven