Regeling gelijkstelling procedure-onderdelen en -momenten

[Regeling vervallen per 01-01-2007.]
Geraadpleegd op 30-11-2023.
Geldend van 15-10-1985 t/m 31-12-2006

Regeling gelijkstelling procedure-onderdelen en -momenten

De staatssecretaris van Landbouw en Visserij,

Gelet op artikel 240, dertiende lid, van de Landinrichtingswet (Stb. 1985, 299);

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

Bij ruilverkavelingen waartoe het besluit tot ruilverkaveling is genomen voor de inwerkingtreding van de Landinrichtingswet (Stb. 1985, 299) en die worden voltooid volgens de bepalingen van deze wet, worden de navolgende procedure-onderdelen en procedure-momenten van de Ruilverkavelingswet 1954 (Stb. 510) gelijkgesteld aan de daarna genoemde procedure-onderdelen en procedure-momenten van de Landinrichtingswet:

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

De op het moment van de inwerkingtreding van de Landinrichtingswet afgeronde procedure-onderdelen en proceduremomenten ingevolge de Ruilverkavelingswet worden geacht te zijn afgerond volgens de Landinrichtingswet.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

  • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag van inwerkingtreding van de Landinrichtingswet.

  • 2 Zij kan worden aangehaald als: Regeling gelijkstelling procedure-onderdelen en -momenten.

's-Gravenhage, 8 oktober 1985

De

staatssecretaris

van Landbouw en Visserij,
Voor deze,
De

secretaris-generaal

,

G. J. van Dinter

Naar boven