Beschikking vaststelling provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting 1986

[Regeling materieel uitgewerkt per 06-10-1986.]
Geraadpleegd op 25-02-2024.
Geldend van 06-10-1985 t/m heden

Beschikking vaststelling provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting 1986

De staatssecretaris van Financiën, in overeenstemming met de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken;

Gelet op artikel 147, vierde lid, van de Provinciewet (Stb. 1962, 17);

Besluit:

Artikel 1

  • 2 Gelet op het voor 1985 geldende maximum aantal te heffen opcenten van 27,1 en de bovenvermelde gecorrigeerde groeivoet bedraagt het door de provincies te heffen aantal opcenten voor de periode 1 april 1986 tot en met 31 maart 1987 derhalve ten hoogste 27,9.

Artikel 2

  • 1 Deze beschikking treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

  • 2 Deze beschikking kan worden aangehaald als: Beschikking vaststelling provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting 1986.

's-Gravenhage, 27 september 1985

De

staatssecretaris

van Financiën,

H. E. Koning

Naar boven