Boekhoudvoorschriften WBO

[Regeling vervallen per 01-08-2008.]
Geraadpleegd op 28-02-2024.
Geldend van 09-10-1985 t/m 31-07-2008

Boekhoudvoorschriften WBO

De staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen,

Gelet op artikel 114 van de Wet op het basisonderwijs (Stb. 1984, 2),

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. wet:

Wet op het basisonderwijs (Stb. 1984, 2);

b. school:

een school voor basisonderwijs, tenzij het tegendeel blijkt;

c. bevoegd gezag:

een rechtspersoon als bedoeld in artikel 35 van de wet.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

 • 1 Het bevoegd gezag draagt zorg voor een overzichtelijke en deugdelijke administratie van de financiële gegevens van elk van de onder zijn beheer staande scholen.

 • 2 De administratie van elke school omvat alle ontvangsten, gesplitst naar de ontvangsten ingevolge de artikelen 97, 98, 100, 101, 102 en 104 van de wet en de overige ontvangsten, en alle uitgaven onderscheiden naar:

  • a. personele uitgaven;

  • b. de materiële voorzieningen ten behoeve van de instandhouding gesplitst naar:

   • 1º. gebouwafhankelijke programma's van eisen omtrent:

    • -

     preventief onderhoud van gebouwen en terreinen, met uitzondering van het tuinonderhoud,

    • -

     tuinonderhoud,

    • -

     elektriciteitsverbruik,

    • -

     verwarming,

    • -

     waterverbruik,

    • -

     schoonmaakonderhoud, en

    • -

     publiekrechtelijke heffingen, met uitzondering van de onroerend-goed-belastingen;

   • 2º. niet-gebouwafhankelijke programma's van eisen omtrent:

    • -

     medezeggenschap,

    • -

     onderhoud, vervanging en vernieuwing van onderwijsleerpakketten en onderhoud meubilair,

    • -

     administratie, beheer en bestuur,

    • -

     verzekering voor wettelijke aansprakelijkheid, en

    • -

     overige voorzieningen ter verzekering van de goede gang van het onderwijs.

  • c. de huisvestingsvoorzieningen.

 • 3 De administratie van elke school omvat een overzicht van:

  • a. vorderingen,

  • b. schulden,

  • c. reserveringen.

 • 4 Aan het einde van ieder kalenderjaar wordt voor elke school een overzicht van de in de school aanwezige inventaris opgemaakt en in de administratie opgenomen waaruit in ieder geval blijkt in welk jaar de aanschaffing heeft plaatsgevonden en welke inventaris voor eigen rekening is aangeschaft.

 • 5 Aan het einde van ieder kalenderjaar wordt voor elke school een overzicht opgesteld en in de administratie van de school opgenomen van alle uitgaven en ontvangsten die op het desbetreffende kalenderjaar betrekking hebben volgens de in het tweede lid aangegeven verdeling. In dit overzicht dient in ieder geval aangegeven te worden tot welk bedrag uitgaven ten laste van onderscheidenlijk de rijksvergoeding, gemeentelijke vergoedingen of eigen middelen zijn gedaan.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

 • 1 Deze regeling wordt geplaatst in de Nederlandse Staatscourant. Zij treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van de Nederlandse Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 augustus 1985.

 • 2 Deze regeling kan worden aangehaald als ‘Boekhoudvoorschriften WBO’.

 • 3 Afschrift van deze regeling wordt gezonden naar de Algemene Rekenkamer.

Zoetermeer, 20 september 1985

De

staatssecretaris

van Onderwijs en Wetenschappen,

G. van Leijenhorst

Naar boven