Boekhoudvoorschriften ISOVSO

Geldend van 09-10-1985 t/m heden

Boekhoudvoorschriften ISOVSO

De staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen,

Gelet op artikel 110 van de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs (Stb. 1984, 654);

Besluit:

Artikel 1

In de regeling wordt verstaan onder:

wet:

Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs (Stb. 1984, 654);

school:

school voor speciaal onderwijs, school voor voortgezet speciaal onderwijs, school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs of afdeling als bedoeld in artikel 9, tweede en derde lid, van de wet, tenzij het tegendeel blijkt;

bevoegd gezag:

een rechtspersoon als bedoeld in artikel 44 van de wet;

commissie:

de commissie, bedoeld in artikel 33, tweede lid, van de wet;

ambulante begeleiding:

de begeleiding door een aan een school verbonden leraar van leerlingen in het basisonderwijs of het voortgezet onderwijs die zonder deze begeleiding zouden zijn aangewezen op het speciaal onderwijs of het voortgezet speciaal onderwijs;

stage:

de praktijktijd, bedoeld in artikel 16 van de wet;

symbiose:

onderwijs waarbij een of meer groepen leerlingen, ter uitvoering van een deel van het schoolwerkplan voor zover het betrekking heeft op voortgezet speciaal onderwijs, onderwijs ontvangen op een school voor voortgezet onderwijs;

lichamelijke oefening:

de onderwijsactiviteit lichamelijke oefening, bedoeld in artikel 12 en artikel 13 van de wet.

Artikel 2

 • 1 Het bevoegd gezag draagt zorg voor een overzichtelijke en deugdelijke administratie van de financiële gegevens van elk van de onder zijn beheer staande scholen.

 • 2 De administratie van elke school omvat alle ontvangsten, gesplitst naar herkomst, en alle uitgaven onderscheiden naar:

  • a. personele uitgaven;

  • b. materiële uitgaven ten behoeve van:

   • -

    groot onderhoud van schoolgebouwen en bijbehorende terreinen,

   • -

    klein onderhoud van gebouwen en terreinen,

   • -

    elektriciteitsgebruik,

   • -

    waterverbruik,

   • -

    verwarming,

   • -

    schoonhouden,

   • -

    belastingen en andere publiekrechtelijke heffingen,

   • -

    verzekeringen,

   • -

    beheer en bestuur,

   • -

    onderhoud en vervanging van leer- en hulpmiddelen,

   • -

    onderhoud van meubilair,

   • -

    de commissie,

   • -

    ambulante begeleiding,

   • -

    de schooladministratie,

   • -

    vervoer en overige kosten in verband met stage,

   • -

    vervoer en overige kosten in verband met symbiose,

   • -

    vervoer en overige kosten in verband met lichamelijke oefening,

   • -

    vervoer en overige kosten in verband met schoolzwemmen,

   • -

    de medezeggenschap,

   • -

    andere voorzieningen ter verzekering van de goede gang van het onderwijs;

  • c. uitgaven ten behoeve van:

   • -

    de huisvestingsvoorzieningen, anders dan vermeld in onderdeel b,

   • -

    de vervanging van meubilair.

 • 3 De administratie van elke school omvat een overzicht van:

  • a. vorderingen,

  • b. schulden,

  • c. reserveringen.

 • 4 Aan het einde van ieder kalenderjaar wordt voor elke school een overzicht van de in de school aanwezige inventaris opgemaakt en in de administratie opgenomen waaruit in ieder geval blijkt in welk jaar de aanschaffing heeft plaatsgevonden en welke inventaris voor eigen rekening is aangeschaft.

 • 5 Aan het einde van ieder kalenderjaar wordt voor elke school een overzicht opgesteld en in de administratie opgenomen van alle uitgaven en ontvangsten die op het desbetreffende kalenderjaar betrekking hebben volgens de in het tweede lid aangegeven verdeling. In dit overzicht dient in ieder geval aangegeven te worden tot welk bedrag uitgaven ten laste van onderscheidenlijk de rijksvergoeding, gemeentelijke vergoedingen of eigen middelen zijn gedaan.

Artikel 3

 • 1 Deze regeling wordt geplaatst in de Nederlandse Staatscourant. Zij treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van de Nederlandse Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 augustus 1985.

 • 2 Deze regeling kan worden aangehaald als ‘Boekhoudvoorschriften ISOVSO’.

 • 3 Afschrift van deze regeling wordt gezonden naar de Algemene Rekenkamer.

Zoetermeer, 20 september 1985

De

staatssecretaris

van Onderwijs en Wetenschappen,

G. van Leijenhorst

Terug naar begin van de pagina