Besluit actualisering schattingswaarden Landinrichtingswet

[Regeling vervallen per 01-01-2007.]
Geraadpleegd op 26-02-2024.
Geldend van 15-10-1985 t/m 31-12-2006

Besluit van 11 september 1985, houdende nadere regelen betreffende de actualisering van de schattingswaarden

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Landbouw en Visserij van 21 mei 1985, nr. J. 2644, Directie Juridische en Bedrijfsorganisatorische Zaken;

Gelet op artikel 212, tweede lid, van de Landinrichtingswet (Stb. 1985, 299);

De Raad van State gehoord (advies van 23 juli 1985, nr. W 11.85.0275/30.5.29);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Landbouw en Visserij van 4 september 1985, nr. J. 5138, Directie Juridische en Bedrijfsorganisatorische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

Dit besluit neemt over de begrippen van de Landinrichtingswet (Stb. 1985, 299) en verstaat onder "wet": Landinrichtingswet.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

  • 1 De landinrichtingscommissie onderzoekt binnen 6 maanden voorafgaand aan de terinzagelegging van het plan van toedeling of de waarden, zoals deze door de sluiting van het in artikel 185, vijfde lid, van de wet, bedoelde register van schattingsuitkomsten zijn komen vast te staan, geactualiseerd dienen te worden.

  • 2 Ten behoeve van het in het eerste lid bedoelde onderzoek wint de landinrichtingscommissie informatie in bij:

    • a. de ingenieur van het kadaster omtrent het niveau van de schattingswaarden, zoals die overeenkomstig artikel 166 van de wet zijn komen vast te staan;

    • b. het bureau beheer landbouwgronden omtrent het prijsniveau van de in het voorafgaande jaar verkochte gronden.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

De landinrichtingscommissie kan op basis van de ingevolge artikel 2 verkregen informatie tot actualisering van de schattingswaarde besluiten, met dien verstande dat zij dit besluit neemt voorafgaand aan de terinzagelegging van het plan van toedeling en nadat zij met het bureau beheer landbouwgronden overeenstemming heeft bereikt over de verrekenprijs voor de overdracht van door dit bureau verworven gronden.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

Indien de Landinrichtingswet (Stb. 1985, 299) in werking treedt, treedt dit besluit op hetzelfde tijdstip in werking.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State en aan de Algemene Rekenkamer.

's-Gravenhage, 11 september 1985

Beatrix

De Staatssecretaris van Landbouw en Visserij,

A. Ploeg

Uitgegeven de tiende oktober 1985

De Minister van Justitie,

F. Korthals Altes

Naar boven