Keuringsreglement typekeuring bromfietsen luchtverontreiniging

[Regeling vervallen per 01-01-2016.]
Geldend van 01-01-2002 t/m 31-12-2015

Keuringsreglement typekeuring bromfietsen luchtverontreiniging

De minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, en de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 8 van het Besluit typekeuring bromfietsen luchtverontreiniging (Stb. 1984, 525);

Besluiten:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2016]

 • 1 Bij de aanvraag om een keuring als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van het Besluit typekeuring bromfietsen luchtverontreiniging dienen met betrekking tot het in de aanvraag vermelde type te worden verstrekt:

  • a. een volledig ingevuld formulier overeenkomstig Annex 1 van het Reglement nr. 47 behorende bij de Overeenkomst betreffende het aannemen van eenvormige goedkeuringsvoorwaarden en de wederzijdse erkenning van goedkeuring van uitrustingsstukken en onderdelen van motorrijtuigen (Trb. 1959, 83);

  • b. tekeningen overeenkomstig bovenvermelde Annex 1;

  • c. diagrammen overeenkomstig bovenvermelde Annex 1;

  • d. een foto van de bromfiets.

 • 2 De in het eerste lid bedoelde bescheiden dienen in tweevoud te worden ingediend.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2016]

 • 1 Op het voor de keuring vastgestelde tijdstip dient een bromfiets, behorende tot het in de aanvraag vermelde type, voorhanden te zijn.

 • 2 De uitvoering van de in Reglement 47 aangegeven proeven vangt niet aan alvorens vaststaat dat de ter keuring aangeboden bromfiets met de daarbij behorende uitrustingsstuken behoort tot het in de aanvraag vermelde type.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2016]

De ter keuring aangeboden bromfiets met de daarbij behorende uitrustingsstukken dient in bedrijfsvaardige staat te verkeren.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2016]

 • 1 De voor de keuring verschuldigde vergoeding bedraagt € 1 452,10, welk bedrag dient te worden gestort op postgironummer 507505 ten name van de Rijksdienst voor het Wegverkeer te 's-Gravenhage.

 • 2 Eventuele extra kosten die aan de beproevingen zijn verbonden, dienen rechtstreeks met het beproevingslaboratorium te worden verrekend.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2016]

Deze regeling wordt in de Nederlandse Staatscourant bekend gemaakt en treedt in werking de dag na plaatsing in de Nederlandse Staatscourant.

's-Gravenhage, 3 september 1985

De

minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

P. Winsemius

De

staatssecretaris

van Verkeer en Waterstaat,

J. F. Scherpenhuizen

Terug naar begin van de pagina