Aanwijzing oppervlaktewateren (Groningen)

[Regeling vervallen per 22-12-2009.]
Geraadpleegd op 20-04-2024.
Geldend van 16-08-1985 t/m 21-12-2009

Aanwijzing oppervlaktewateren (Groningen)

De minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op het advies van gedeputeerde staten van de provincie Groningen van 18 april 1972, kenmerk 1835/x, 5e afd.;

Gelet op het verzoek van gedeputeerde staten van de provincie Groningen van 13 december 1984, nr. 26.190/50/A.10c, 4e afd.;

Gelet op de ingekomen ambtsberichten;

Gelet op artikel 3, tweede lid, van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren en artikel 4 van het Uitvoeringsbesluit verontreiniging rijkswateren,

Besluit:

[Regeling vervallen per 22-12-2009]

 • I zijn beschikking van 20 december 1973, nr. AWZ 86838, in te trekken.

 • II Aan te wijzen als oppervlaktewateren ten aanzien waarvan de in artikel 3, tweede lid, van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren bedoelde bevoegdheden worden uitgeoefend door gedeputeerde staten van de provincie Groningen:

  • -

   het Noord-Willemskanaal en de daarmede in open verbinding staande insteekhaven in de gemeente Groningen;

  • -

   de Molen A;

  • -

   het Moddermansdiep en de Rille;

  • -

   de Westerwoldse A met de bij het aan de westzijde gelegen jaagpad behorende sloten;

  • -

   alle in het Lauwersmeergebied gelegen oppervlaktewateren;

  • -

   de ten zuiden van de sluizen van de Nieuwe Statenzijl gelegen toeleidingskanalen;

  • -

   de tochtsloot bij de voormalige rijkswatermolen te Nieuweschans;

  • -

   het Oude Wijmeersterdiep;

  • -

   het Zuidlaardermeer;

  • -

   het bermkanaal in de Emmapolder;

  • -

   de door zandwinning ontstane waterplassen;

  • -

   de sloten langs rijkswegen, dijken en sluizen;

   een en ander voor zover gelegen binnen de grenzen van de provincie Groningen en in beheer zijnde bij het Rijk.

  Deze beschikking treedt onmiddellijk in werking en werkt terug tot 1 januari 1985.

's-Gravenhage, 7 augustus 1985

De

minister

voornoemd,
namens de

minister

,
De

directeur-generaal van de Rijkswaterstaat

,

H. R. van Doorn

, loco
Naar boven