Besluit vrijstelling leerplicht trekkende bevolking

Geraadpleegd op 19-08-2022.
Geldend van 02-10-2002 t/m heden

Besluit van 2 augustus 1985, houdende vrijstelling van leerplicht ten aanzien van kinderen van wie de ouders een trekkend bestaan leiden

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen, drs. G. van Leijenhorst, van 8 mei 1985, nr. 6232/2314, centrale directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Gelet op artikel 5a van de Leerplichtwet 1969 (Stb. 1971, 406);

Gehoord de Onderwijsraad (advies van 23 januari 1985, nr. O.R. III/100371LO);

De Raad van State gehoord (advies van 19 juni 1985, nr. W05.85.0251/11.5.24);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Onderwijs en Wetenschappen a.i., van 25 juli 1985, nr. 6574/2314, centrale directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1. Vrijstelling

De in artikel 2 van de Leerplichtwet 1969 bedoelde personen zijn vrijgesteld van de verplichting om te zorgen dat een minderjarige als leerling van een school is ingeschreven indien en zolang zij gedurende de maanden maart tot en met oktober als kermisexploitant of als circusmedewerker een trekkend bestaan leiden en de minderjarige met hen meereist.

Artikel 2. Opschorting van de vrijstelling

De vrijstelling, bedoeld in artikel 1, geldt niet indien de afstand tussen de standplaats waar de minderjarige verblijft en de standplaats van een rijdende school voor kinderen van kermisexploitanten of van circusmedewerkers, bedoeld in het Besluit trekkende bevolking WPO, die voor de minderjarige toegankelijk is, minder bedraagt dan 5 kilometer, gemeten langs de kortste voor de leerling voldoende begaanbare en veilige weg.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

Porto Ercole, 2 augustus 1985

Beatrix

De Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen,

G. van Leijenhorst

Uitgegeven de tweeëntwintigste augustus 1985

De Minister van Justitie,

F. Korthals Altes

Naar boven