Regeling landbouwtelling boomkwekerijgewassen in de open grond, september 1985

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geraadpleegd op 22-02-2024.
Geldend van 20-09-1985 t/m 23-01-2004

Regeling landbouwtelling boomkwekerijgewassen in de open grond, september 1985

De minister van Landbouw en Visserij,

Gelet op de artikelen 24 en 25 van de Landbouwwet;

Gehoord het Landbouwschap;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

In het tijdvak van 2 september tot en met 4 oktober 1985 wordt een landbouwtelling, als bedoeld in de artikelen 24 en 25 van de Landbouwwet, gehouden van de oppervlakten cultuurgrond beteeld met boomkwekerijgewassen in de open grond.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

  • 1 Voor de telling, bedoeld in het vorige artikel worden de beschrijvingsbiljetten, waarvan het model als bijlage bij deze regeling is gevoegd, door of vanwege de Provinciale Voedselcommissaris, tevens gewestelijk directeur van de Stichting tot Uitvoering van Landbouwmaatregelen, aan de daarvoor in zijn werkgebied in aanmerking komende telers uitgereikt of gezonden.

  • 2 De teler dient het beschrijvingsbiljet in te vullen naar de toestand op de datum van ondertekening, tenzij op het biljet anders is aangegeven en het aldus ingevulde en ondertekende biljet binnen vijf dagen nadat dit hem is uitgereikt of gezonden in te leveren bij de districtsbureauhouder van de Stichting tot Uitvoering van Landbouwmaatregelen in wiens werkgebied hij woonachtig is.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

De regeling kan worden aangehaald als: “Regeling landbouwtelling boomkwekerijgewassen in de open grond, september 1985”; zij treedt in werking met ingang van de dag na die van haar bekendmaking in de Nederlandse Staatscourant.

's-Gravenhage, 1 augustus 1985

De

minister

van Landbouw en Visserij,
Voor deze,
De plv.

secretaris-generaal

,

T. H. J. Joustra

Naar boven