Schutting bij voorrang voor bepaalde categorieën schepen

Geldend van 04-08-1985 t/m heden

Schutting bij voorrang voor bepaalde categorieën schepen

De minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 6.29, eerste lid onder b, van het Binnenvaartpolitiereglement en op artikel 5, eerste lid ondera, van het Vaststellingsbesluit Binnenvaartpolitiereglement (Stb. 1982, 682), zomede gelet op artikel 1, onder 1e, van het besluit van de minister van Verkeer en Waterstaat van 11 april 1984, nr. RRV 16072 (Stcrt. 1984, 78), gewijzigd bij besluit van 24 mei 1985, nr. RRV 19272 (Stcrt. 1985, 109);

Tevens gelet op artikel 6.29, eerste alinea onder b, van het Rijnvaartpolitiereglement 1983 en op artikel 3 van het Besluit Rijnvaartpolitiereglement 1983 (Stb. 1983, 389), zomede gelet op het besluit van de minister van Verkeer en Waterstaat van 8 september 1983, nr. RRV 48052 (Stcrt. 1983, 199);

Besluit:

Artikel 1

Het recht van schutting bij voorrang door de Rijkssluizen in Nederland wordt toegekend aan de navolgende categorieën van schepen:

  • A. schepen, geladen met verse vis, schaal- of schelpdieren;

  • B. schepen, die meer dan 12 passagiers mogen vervoeren en een regelmatige dienst uitoefenen volgens een afgekondigde dienstregeling, zomede schepen in gebruik voor vaartochten met zieken of hulpbehoevenden.

Schepen, die in aanmerking willen komen om te worden beschouwd als tot de laatste categorie te behoren, dienen zulks jaarlijks aan de minister van Verkeer en Waterstaat voor te leggen.

Besluit:

Artikel 2

Het besluit van de minister van Verkeer en Waterstaat van 11 september 1984, nr. RRV 41486 (Stcrt. 1984, 182), wordt ingetrokken.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van de Nederlandse Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

's-Gravenhage, 26 juli 1985

De

minister

voornoemd,

N. Smit-Kroes

Terug naar begin van de pagina