Taak en structuur directie Brandweer

[Regeling vervallen per 01-02-2005.]
Geraadpleegd op 04-10-2023.
Geldend van 22-11-1985 t/m 31-01-2005

Taak en structuur directie Brandweer

De minister van Binnenlandse Zaken,

Overwegende dat het gewenst is de taak en de structuur van de directie Brandweer vast te stellen;

Besluit:

Artikel . I

[Regeling vervallen per 01-02-2005]

Er is een directie Brandweer, die tevens fungeert als hoofdinspectie voor het brandweerwezen.

Artikel . II

[Regeling vervallen per 01-02-2005]

De leiding van de directie Brandweer bestaat uit:

 • 1. de directeur, tevens hoofdinspecteur voor het brandweerwezen;

 • 2. de plaatsvervangend directeur.

Artikel . III

[Regeling vervallen per 01-02-2005]

Onder de directie Brandweer ressorteren de navolgende onderdelen:

 • 1. het directiesecretariaat;

 • 2. de hoofdafdeling wetgevingsaangelegenheden, bestuurlijke en juridische zaken;

 • 3. de hoofdafdeling organisatie en operatiën, waaronder ressorteren de afdelingen:

  • a. beleidszaken en organisatie;

  • b. operatiën;

  • c. telecommunicatie en automatisering;

 • 4. de hoofdafdeling veiligheid en hulpverleningstechniek, waaronder ressorteren de afdelingen:

  • a. preventie;

  • b. bestrijdings- en hulpverleningstechniek;

  • c. beschermingsvoorzieningen;

 • 5. de hoofdafdeling financiën, voorraadbeheer, personeel en materieel, waaronder ressorteren de afdelingen:

  • a. financiën;

  • b. voorraadbeheer en logistiek;

  • c. personeel;

  • d. materieel;

 • 6. de hoofdafdeling opleidingen en oefeningen, waaronder ressorterende de afdelingen:

  • a. opleidings- en oefenbeleid;

  • b. opleidingen en examens;

  • c. oefeningen en bedrijfszelfbescherming.

Artikel . IV

[Regeling vervallen per 01-02-2005]

De directie Brandweer heeft tot taak al datgene te verrichten wat dienstig is voor een goede brandbestrijding, hulpverlening en rampbestrijding, voorzover dit onder de verantwoordelijkheid van de minister van Binnenlandse Zaken valt.

Artikel . V

[Regeling vervallen per 01-02-2005]

 • 1 De directeur Brandweer is als hoofdinspecteur voor het brandweerwezen verantwoordelijk voor de uitvoering van de taken die bij de Brandweerwet 1985 (Stb. 87) aan de inspectie zijn toebedeeld.

 • 2 Onder de hoofdinspecteur voor het brandweerwezen ressorteren:

  • a. de districtsinspecteurs;

  • b. de Rijksbrandweeracademie.

Artikel . VI

[Regeling vervallen per 01-02-2005]

De directeur Brandweer bepaalt, voor zoveel nodig, onder welk onderdeel, genoemd in artikel III, de medewerkers van de directie Brandweer ressorteren.

Artikel . VII

[Regeling vervallen per 01-02-2005]

De beschikkingen CF82U1 en CF82U3 houdende regels met betrekking tot de taak en de organisatie van de directie Brandweer zijn vervallen.

Artikel . VIII

[Regeling vervallen per 01-02-2005]

Deze beschikking treedt in werking met ingang van de dag volgende op die van de publikatie van deze beschikking in de Nederlandse Staatscourant.

Artikel . IX

[Regeling vervallen per 01-02-2005]

Afschrift van deze beschikking zal worden gezonden aan de Algemene Rekenkamer en aan:

 • de secretaris-generaal;

 • de directeur-generaal voor Openbare Orde en Veiligheid;

 • de directeur Personeelszaken;

 • de directeuren-generaal, chefs van de directies, of stafafdelingen, diensten, centra, inspecties en rechtstreeks onder de secretaris-generaal ressorterende bureaus;

 • de beveiligingsambtenaar;

 • het bureau Staatsalmanak;

 • de inspectie der Rijksfinanciën van het ministerie van Financiën;

 • de centrale accountantsdienst van het ministerie van Financiën.

's-Gravenhage, 2 juli 1985

De

minister

van Binnenlandse Zaken,

J. G. Rietkerk

Naar boven