Beschikking verevening superheffing

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geraadpleegd op 04-10-2023.
Geldend van 25-12-1985 t/m 23-01-2004

Beschikking verevening superheffing

De minister van Landbouw en Visserij,

Overwegende dat de Raad van de Europese Gemeenschappen op 26 februari 1985, Verordening (EEG) nr. 590/85 en op 23 mei 1985, Verordening (EEG) nr. 1305/85, tot wijziging van de Verordening (EEG) nr. 857/84 heeft vastgesteld;

Gelet op de artikelen 13, 19 en 23 van de Landbouwwet (Stb. 1957, 342);

Gehoord het Produktschap voor Zuivel en het Landbouwschap;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

Deze regeling neemt over de begrippen van de Beschikking superheffing (Stcrt. 1984, 79) en verstaat onder ‘beschikking’: Beschikking superheffing (Stcrt. 1984, 79).

Artikel 2

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

In geval een heffing als bedoeld in de artikelen 2, 2a of 3 van de beschikking is verschuldigd voor de in artikel 5, eerste lid, van de beschikking bedoelde periode, blijft inning overeenkomstig de bepalingen van deze regeling gedeeltelijk achterwege.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

 • 1 Inning van de heffing geschiedt, verschillend naar bedrijfsomvang, tot een hieronder genoemd percentage gerelateerd aan de heffingvrije hoeveelheid waarop de producent aanspraak kan maken in de periode, bedoeld in artikel 5, eerste lid van de beschikking en na eventuele toepassing van de artikelen 5 en 6. Dit percentage wordt vastgesteld volgens de volgende tabel:

  Heffingvrije hoeveelheid × 1000 kg

  Inning tot de volgende percentages van de heffingvrije hoeveelheid

  0 tot – 100

  8%

  100 tot – 200

  9%

  200 tot – 300

  10%

  300 tot – 500

  11%

  500 tot – 1000

  12%

  1000 en hoger

  13%

 • 2 Indien de overschrijding van de heffingvrije hoeveelheid van de producent groter is dan de hoeveelheid berekend volgens de in het eerste lid bedoelde tabel blijft de inning per producent over het meerdere voor maximaal 30 000 kg achterwege, terwijl daar boven volledige inning plaatsvindt.

 • 3 Per producent vindt de in het eerste lid bedoelde inning in elk geval plaats over ten minste 10% van de hoeveelheid waarmee de heffingvrije hoeveelheid, bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de beschikking is overschreden.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

Bij producenten die na 24 september 1983 met de melkproduktie zijn gestart en aan wie ingevolge de beschikking geen heffingvrije hoeveelheid op grond van een andere bepaling dan artikel 5 van de beschikking is toegewezen, is artikel 3 niet van toepassing en vindt inning slechts plaats over 10% van de overschrijding.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

Bij producenten waar een toewijzing heeft plaatsgevonden op grond van artikel 11 van de beschikking en waar het bepaalde in het vierde lid, laatste zin van artikel 11 van de beschikking is toegepast, wordt geen heffing geïnd voor zover de totale leveranties minder bedragen dan 3/4 van de heffingvrije hoeveelheid, bedoeld in artikel 11, vijfde lid, eerste volzin, van de beschikking.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

Bij producenten aan wie op grond van de Beschikking superheffing bijzondere opvolgingssituaties 1985 (Stcrt. 1985, 109) een heffingvrije hoeveelheid is toegewezen over de in artikel 2 bedoelde periode, vindt slechts over de overschrijding van deze heffingvrije hoeveelheid inning plaats. Voor producenten aan wie een dergelijke toewijzing op een later tijdstip dan de inning van de heffing geschiedt zal achteraf een verrekening plaatsvinden.

Artikel 6a

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

Deze regeling is van overeenkomstige toepassing op heffingen, bedoeld in artikel 5, tweede lid, van de beschikking.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

 • 1 Deze beschikking treedt in werking met ingang van de dag na die van haar bekendmaking in de Nederlandse Staatscourant.

 • 2 Zij kan worden aangehaald als: Beschikking verevening superheffing.

's-Gravenhage, 24 juni 1985

De

minister

van Landbouw en Visserij,

G. J. M. Braks

Naar boven