Ontheffing van artikel 8 Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945

[Regeling vervalt op nader te bepalen datum].
Geraadpleegd op 22-06-2024.
Geldend van 22-06-1985 t/m heden

Ontheffing van artikel 8 Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Overwegende dat een ontheffing van artikel 8, eerste lid, van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 voor bepaalde groepen van werknemers gewenst is teneinde onnodige in dat artikel gelegen belemmeringen voor structurele werktijdverkorting weg te nemen;

Gelet op artikel 8, derde lid, van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945;

Besluit:

Artikel 1

  • 2 Ingeval het eerste lid van toepassing is en de werkgever de werktijd van een deel van zijn werknemers verkort, is het hem toegestaan een overeenkomstige werktijdverkorting toe te passen ten aanzien van andere bij hem in dienst zijnde werknemers, waarop geen bepalingen van een collectieve arbeidsovereenkomst van toepassing zijn.

Artikel 2

  • 1 In afwijking van artikel 8, eerste lid, van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945, is het de werkgever op wie geen bepalingen van een collectieve arbeidsovereenkomst dan wel van een regeling of verordening als bedoeld in artikel 1, van toepassing zijn, met inachtneming van het bepaalde in het volgende lid, toegestaan de werktijd van zijn werknemers te verkorten tot 36 uur of een hoger aantal uren per week voor werknemers van 23 jaar en ouder onderscheidenlijk tot 32 uur per week of een hoger aantal uren voor werknemers jonger dan 23 jaar.

  • 2 Het loon van de werknemers, bedoeld in het eerste lid, mag niet verder worden verlaagd dan in evenredigheid met de verkorting van de werktijd.

Artikel 3

Dit besluit wordt met de bijbehorende toelichting in de Nederlandse Staatscourant bekend gemaakt; het treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking.

's-Gravenhage, 12 juni 1985

De

minister

voornoemd,

J. de Koning

Naar boven