Regeling aanwijzing wateren gesloten tijd

[Regeling vervallen per 01-01-2009.]
Geraadpleegd op 20-07-2024.
Geldend van 08-08-2008 t/m 31-12-2008

Regeling aanwijzing wateren gesloten tijd

De staatssecretaris van Landbouw en Visserij,

Gelet op artikel 6, derde lid, van het Reglement voor de binnenvisserij 1985 (Stb. 283);

Gehoord de Voorlopige Adviesraad voor de Binnenvisserij en de Natuurbeschermingsraad;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2009]

Als water waarin het verboden is te vissen met de hengel in de periode van 1 april tot en met 31 mei, wordt aangewezen:

 • 1. Het Houtwiel, ten noorden van Veenwouden (Fr.).

 • 2. Het Rottighe Meente, in de gemeente Weststellingwerf (Fr.);

 • 3. De Deelen, begrensd door de Buitendijkse hoofdvaart, de Deelenweg, de Hooivaartsweg. Tweede of Nieuwe Deel, de lijn van oost naar west door de lange warren langs de dwarssloten, het Binnenkanaal, de Hooivaartsweg, de vaart tussen het gemaal Dijksman en de P.C. Otterweg en het Stroomkanaal;

 • 4. De wateren, gelegen in het Ilperveld, begrensd door de Purmerlanderrijweg, het Noord-Hollandschkanaal, de gemeentegrens tussen Ilpendam en Landsmeer (Banscheiding) en de rijweg Landsmeer-Den Ilp-Purmerland.

 • 5. De wateren gelegen in het gebied begrensd door het Noord-Hollandschkanaal, de Purmerringvaart tussen Ilpendam en Het Stinke Vuil, het Stinke Vuil, de Gouwzee, het IJsselmeer, het Buiten IJ en de in aanleg zijnde noordelijke ringweg van Amsterdam tussen de Schellingwouderbrug en de IJtunnelweg bij Nieuwendam, met uitzondering van het Kinselmeer, de binnen de bebouwde kommen gelegen wateren, alsmede de langs openbare wegen gelegen wateren voor zover wordt gevist vanaf de wegzijde;

 • 6. De wateren, gelegen in het gebied begrensd door de Zaan, de Knollendammervaart, het Noord-Hollandschkanaal, de noordelijke Ringvaart en de Wijde Wormer, het verbindingskanaal tussen de twee laatstgenoemde wateren, de Braak en de Poel;

 • 7. De Oude Zederik, gelegen tussen Ameide en Meerkerk;

 • 8. De Hoge Boezem van de Nederwaard;

 • 9. [Red: vervallen]

 • 10. Het gebied van de Nieuwkoopse plassen begrensd door de weg van de Noordse buurt naar Noorden en Nieuwkoop, de Ziendeweg, de Meije, de Kadewatering tot Slikkendam en de provinciale weg Slikkendam-Noordse buurt, met uitzondering van:

  • a. de Noordeinderplas tot het Brampjesgat,

  • b. de Maarten Freekerwei,

  • c. de Zuideinderplas,

   en voor zover het betreft het vissen met de hengel vanuit boten met uitzondering van;

  • d. (zuidelijk deel) Ziendevaart vanaf Ziendesluis tot Elleboog vaart,

  • e. 't Wije ten zuiden begrensd door jachthaven Lelieveld en ten noorden door Tatje,

  • f. de Voorwetering langs het Zuideinde, Dorpsstraat, Noordense weg en Simon van Capelweg tot hotel de Watergeus,

  • g. de Meijewetering vanaf de ten noorden van dit water gelegen camping de Balvert tot Vliet,

  • h. de gemeentevaart lopende vanaf 't Wije tot de zwemsteiger op de zuidoostelijke punt van Meijepark,

  • i. de gemeentevaart ten noorden van 't Wije aanvangende bij Tatje tot aan de Noordeinderplas,

  • j. het gebied gelegen ten noorden van de Zuideinderplas en begrensd door de jachthaven Lelieveld in het noorden, ten westen door de weg Zuideinde en ten oosten door land grenzend aan de gemeentevaart,

  • k. het water Vliet lopend vanaf de Simon van Capelweg ten noorden en tot aan de Meijewetering ten zuiden,

  • l. de Kadewetering lopend vanaf Vliet ten westen tot de Slikkendammersluis,

  • m. 't Wije achter Van der Weijden,

  • n. de Kleine Polder;

  • o. het Brampjesgat;

  • p. de Schepengaten;

  • q. het Wijhe van de Vliet;

  • r. het Schippersgat en

  • s. de verbindingsvaart tussen het Wijhe van de Vliet en het Schippersgat.

Artikel 1a

[Regeling vervallen per 01-01-2009]

 • 2 Het verbod, bedoeld in het eerste lid, is niet van toepassing op de visrechthebbende en de houder van een schriftelijke toestemming die:

  • a. beschikt over minimaal 250 hectare viswater en daarmee inkomsten uit de visserij genereert van minimaal € 8.500,– bruto per jaar,

  • b. zich daartoe heeft gemeld bij Onze Minister,

  • c. de melding, bedoeld in onderdeel b, vergezeld heeft doen gaan van een verklaring van een accountant of een accountant-administratieconsulent als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, waaruit blijkt dat in het kalenderjaar voorafgaande aan de melding is voldaan aan het criterium, bedoeld in artikel 1a, tweede lid, onderdeel a, en

  • d. voorts telkens éénmaal in de vier jaar, te rekenen vanaf de melding bedoeld in onderdeel b, Onze Minister een verklaring heeft doen toekomen als bedoeld in onderdeel c, waaruit blijkt dat in het kalenderjaar voorafgaande aan de toezending van deze verklaring nog steeds is voldaan aan het criterium, bedoeld in artikel 1a, tweede lid, onderdeel a.

 • 3 Het verbod, bedoeld in het eerste lid, is niet van toepassing op het vissen in een binnen een afgesloten erf gelegen viswater, dat geen voor het doorlaten van vis geschikte verbinding met andere wateren bezit, alsmede op het vissen in een viskwekerij.

 • 4 Bij de bepaling van het areaal, bedoeld in het tweede lid, onderdeel a, wordt mede begrepen het oppervlak aan viswater waarvoor vergunning is verleend ingevolge de artikelen 3 en 11 van de Beschikking visserij visserijzone, zeegebied en kustwateren, met uitzondering van het viswater waarvoor ingevolge voornoemde Beschikking vergunning is verleend voor recreatief vissen voor uitsluitend eigen gebruik met maximaal twee fuiken of met beperkte lengte hoekwant (tot maximaal 200 meter) of met beperkte lengte staand want (tot maximaal 150 meter).

Artikel 1b

[Regeling vervallen per 01-01-2009]

 • 1 Het verbod, bedoeld in artikel 1a, eerste lid, is niet van toepassing op de visrechthebbende en de houder van een schriftelijke toestemming die

  • a. beschikt over minimaal 250 hectare viswater,

  • b. zich daartoe heeft gemeld bij Onze Minister, en

  • c. de melding, bedoeld in onderdeel b, vergezeld heeft doen gaan van:

  • d. gedurende een periode van twee jaren voorafgaande aan de melding, bedoeld in onderdeel b, niet heeft gevist op basis van de in het eerste lid bedoelde vrijstelling.

 • 2 De in het eerste lid bedoelde vrijstelling van het in artikel 1a, eerste lid neergelegde verbod, geldt gedurende een periode van twee jaren, te rekenen vanaf de melding, bedoeld in onderdeel b.

Artikel 1c

[Regeling vervallen per 01-01-2009]

Het verbod, bedoeld in artikel 1a, eerste lid, is niet van toepassing op degene die de visrechthebbende of de houder van de schriftelijke toestemming, bedoeld in de artikelen 1a, tweede lid, en 1b, eerste lid, behulpzaam is bij het vissen met een vistuig, dat niet door één persoon kan worden bediend.

Artikel 1d

[Regeling vervallen per 01-01-2009]

Werknemers die vissen in dienst van de visrechthebbende of de houder van een schriftelijke toestemming, bedoeld in artikel 1a, tweede lid en artikel 1b, eerste lid, hebben het bewijs van dit dienstverband bij de uitvoering van de visserij bij zich.

Artikel 1e

[Regeling vervallen per 01-01-2009]

Onze Minister bevestigt binnen drie weken de ontvangst van de melding, bedoeld in de artikelen 1a, tweede lid, onderdeel b, en 1b, eerste lid, onderdeel b, en de ontvangst van de accountantsverklaring, bedoeld in artikel 1a, tweede lid, onderdeel d.

Artikel 1f

[Regeling vervallen per 01-01-2009]

 • 2 Indien niet wordt voldaan aan het bepaalde in het eerste lid, kan Onze Minister besluiten dat de vrijstelling, bedoeld in artikel 1a, tweede lid, niet geldt gedurende een periode van maximaal 2 jaar, te rekenen vanaf de datum van dit besluit.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2009]

Als water, waarin het verboden is te vissen met enig vistuig wordt aangewezen: de Geul, bovenstrooms van de grens tussen de gemeenten Valkenburg en Meerssen en haar zijbeken, de Voerenbeek en de Noordbeek met dien verstande, dat het van 1 april tot en met 30 september toegestaan is te vissen met het aalkistje en de hengel, voor zover deze niet is geaasd met worm of nabootsing daarvan.

Artikel 2a

[Regeling vervallen per 01-01-2009]

Als periode, waarin het verboden is te vissen op grond van artikel 2, eerste lid, van de Regeling visserij-inspanning IJsselmeer, wordt voor het tijdvak van 1 juni 2008 tot en met 31 mei 2009 vastgesteld de periode van 16 augustus tot en met 27 september 2008.

Artikel 2b

[Regeling vervallen per 01-01-2009]

Deze regeling berust op artikel 6, derde lid, van het Reglement voor de Binnenvisserij 1985 en artikel 2, eerste lid, van de Regeling visserij-inspanning.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2009]

 • 1 Deze regeling wordt bekend gemaakt in de Nederlandse Staatscourant en treedt in werking met ingang van 1 juni 1985.

 • 2 Zij kan worden aangehaald als: Regeling aanwijzing wateren gesloten tijd.

's-Gravenhage, 30 mei 1985

De

staatssecretaris

van Landbouw en Visserij,
Voor deze,
De

secretaris-generaal,

G. J. van Dinter

Naar boven