Regels inzake het als studerend aanmerken van een kind

[Regeling vervallen per 25-09-2008.]
Geraadpleegd op 01-10-2023.
Geldend van 15-06-1985 t/m 24-09-2008

Regels inzake het als studerend aanmerken van een kind

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L. de Graaf,

Gelet op artikel 7, zesde lid, van de Algemene Kinderbijslagwet;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 25-09-2008]

  • 1 Voor de toepassing van artikel 7, eerste lid, onder c, van de Algemene Kinderbijslagwet wordt de voor werkzaamheden beschikbare tijd van een kind geacht 32 uren per week te bedragen, indien dat kind in het kader van een in collectieve arbeidsovereenkomst of een daarmee gelijk te stellen collectieve regeling vermeld opleidingsplan naast het verrichten van arbeid, tevens onderricht ontvangt, met dien verstande dat indien blijkens de betrokken collectieve arbeidsovereenkomst dan wel de daarmee gelijk te stellen collectieve regeling een leerwerktijd van meer dan 32 uren per week is overeengekomen, de voor werkzaamheden beschikbare tijd wordt geacht gelijk te zijn aan dat aantal overeengekomen uren per week.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 25-09-2008]

Deze beschikking, die met de daarbij behorende toelichting in de Staatscourant zal worden geplaatst, treedt in werking met ingang van de dag na publikatie.

's-Gravenhage, 28 mei 1985

De

staatssecretaris

voornoemd,

L. de Graaf

Naar boven