Regeling aassoorten spieringtuig

[Regeling vervallen per 01-01-2009.]
Geraadpleegd op 25-02-2024.
Geldend van 01-06-1985 t/m 31-12-2008

Regeling aassoorten spieringtuig

De staatssecretaris van Landbouw en Visserij,

Gelet op artikel 1, vijfde lid, van de Visserijwet 1963 (Stb. 312)1Laatstelijk gewijzigd bij Wet van 19 april 1985 (Stb. 229).;

Gehoord de Voorlopige Adviesraad voor de Binnenvisserij;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2009]

Voor zover de grootste afmeting daarvan niet meer dan 2 cm bedraagt, worden als aas, bedoeld in artikel 1, vijfde lid, van de Visserijwet 1963 (Stb. 312) aangewezen:

  • a. een stukje vis;

  • b. een stukje worm;

  • c. een draad rode wol;

  • d. een stukje zilverpapier.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2009]

De Beschikking aanwijzing aassoorten gewone hengel (Stcrt. 1964, 68) wordt ingetrokken.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2009]

  • 1 Deze regeling wordt bekendgemaakt in de Nederlandse Staatscourant en treedt in werking met ingang van 1 juni 1985.

  • 2 Zij kan worden aangehaald als: Regeling aassoorten spieringtuig.

's-Gravenhage, 29 april 1985

De

staatssecretaris

van Landbouw en Visserij,
Voor deze,
De

secretaris-generaal

,

G. J. van Dinter

Naar boven