Besluit inzake vleesprodukten, vleesbereidingen en bepaalde andere produkten van dierlijke oorsprong uit andere lid-staten

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geraadpleegd op 23-06-2024.
Geldend van 01-01-1998 t/m 31-12-2005

Besluit van 4 maart 1985, houdende voorschriften met betrekking tot veterinaire controles in Nederland voor vleesprodukten en vleesbereidingen, die door andere lid-staten op Nederlands grondgebied zijn gebracht

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 20 augustus 1984, DG Vgz/VVP, nr. 142312, gedaan in overeenstemming met de Staatssecretaris van Landbouw en Visserij;

Overwegende, dat het gewenst is regelen te stellen met het oog op vleesprodukten, welke uit Lid-Staten van de Europese Gemeenschappen naar Nederland zijn verzonden, zulks in verband met de richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 21 december 1976 nr. 77/99/EEG (Pb EG 1977 L26);

Gelet op de artikelen 30 en 30a van de Vleeskeuringswet (Stb. 1958, 72);

Gehoord de Adviescommissie Vleeskeuringswet (advies van 14 november 1983);

De Raad van State gehoord (advies van 28 januari 1985, nr. W13.84.0493/21.5.03.);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 15 februari 1985, DG Vgz/VVP, nr. 80370, uitgebracht in overeenstemming met de Staatssecretaris van Landbouw en Visserij;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

 • 1 In dit besluit wordt verstaan onder:

  • a. de wet: de Vleeskeuringswet;

  • b. Onze Minister: Onze Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur;

  • c. de inspecteur: de inspecteur van het Staatstoezicht op de volksgezondheid, voor het betrokken deel van het land belast met het toezicht op de naleving van de wet;

  • d. vlees: alle voor menselijke consumptie geschikte delen van:

   • 1°. als landbouwhuisdieren gehouden runderen (de soort Bubalus bubalis en Bison bison daaronder begrepen), varkens, schapen, geiten en eenhoevigen,

   • 2°. gekweekt wild, zijnde niet-gedomesticeerde landzoogdieren met uitzondering van lagomorfen, die niet worden vermeld onder 1, die in gevangenschap zijn gekweekt, gehouden en geslacht, en

   • 3°. vrij wild, zijnde bejaagde niet-gedomesticeerde landzoogdieren (met inbegrip van niet-gedomesticeerde zoogdieren die in een gesloten gebied leven met dezelfde vrijheid als vrij wild) met uitzondering van lagomorfen, die niet in gevangenschap zijn gekweekt, gehouden en geslacht;

  • e. andere produkten van dierlijke oorsprong:

   • 1°. vleesextract,

   • 2°. gesmolten dierlijke vetten, dat wil zeggen voor menselijke consumptie bestemde vetten die afkomstig zijn van het smelten van vlees, met inbegrip van de beenderen,

   • 3°. kanen, dat wil zeggen eiwithoudend residu van het smeltproces, na gedeeltelijke afscheiding van vet en water,

   • 4°. gelatine,

   • 5°. vleesmeel, zwoerd in poeder, gezouten of gedroogd bloed en gezouten of gedroogd bloedplasma, en

   • 6°. gereinigde magen, blazen en darmen, geblancheerd, gezouten of gedroogd;

  • f. vleesprodukt: produkt vervaardigd van of met zodanig behandeld vlees dat, aan de hand van het snijvlak van de hartdoorsnijding de verdwijning van de kenmerken van vers vlees kan worden geconstateerd;

  • g. kant- en klaargerechten: vleesprodukten die overeenstemmen met gekookte of voorgekookte culinaire bereidingen, in onmiddellijke verpakking en door koude geconserveerd;

  • h. behandeling: chemisch of fysisch procédé, zoals verhitten, roken, zouten, marineren, doorzouten of drogen, om het vlees of de produkten van dierlijke oorsprong al dan niet samen met andere levensmiddelen, langer te kunnen conserveren, of een combinatie van deze verschillende procédés;

  • i. kruiderijen: zout voor menselijke consumptie, mosterd, specerijen en extracten daarvan, aromatische kruiden en extracten daarvan;

  • j. werkplaats: elke inrichting of zelfstandige produktie-eenheid voor de produktie van vleesbereidingen, die voldoet aan de eisen van bijlage I, hoofdstuk III van richtlijn no. 94/65/EG;

  • k. vleesbereiding: vlees in de zin van artikel 2 van richtlijn no. 64/433/EEG en 92/45/EEG, alsmede vlees dat voldoet aan artikel 6 van richtlijn no. 91/495/EEG, waaraan levensmiddelen, kruiden of additieven zijn toegevoegd of dat een behandeling heeft ondergaan in een mate die niet volstaat om de inwendige celstructuur van het vlees te veranderen en aldus de kenmerken van vers vlees te doen verdwijnen;.

  • l. hermetisch gesloten recipiënt: recipiënt, die geen lucht doorlaat en bestemd is om de inhoud tijdens en na de warmtebehandeling te beschermen tegen het binnendringen van micro-organismen;

  • m. een partij: een hoeveelheid vleesprodukten, vleesbereidingen of andere produkten van dierlijke oorsprong van dezelfde aard waarvoor één veterinair certificaat of document geldt, die met hetzelfde vervoermiddel wordt vervoerd en die afkomstig is uit dezelfde inrichting;

  • n. onmiddellijke verpakking: het beschermen van vleesprodukten, vleesbereidingen of andere produkten van dierlijke oorsprong, door middel van een eerste omhulsel of een eerste bergingsmiddel dat rechtstreeks in contact komt met het betrokken produkt, alsmede het eerste omhulsel of het eerste bergingsmiddel zelf;

  • o. eindverpakking: het plaatsen van een of meer vleesprodukten, vleesbereidingen of andere produkten van dierlijke oorsprong die al dan niet van een onmiddellijke verpakking zijn voorzien, in een bergingsmiddel, alsmede het bergingsmiddel zelf;

  • p. officiële dierenarts: door de bevoegde centrale autoriteit van een der andere Lid-Staten van de Europese Unie aangewezen dierenarts;

  • q.

   • - richtlijn no. 77/99/EEG: Richtlijn van de Raad van de Europese Unie van 21 december 1976, betreffende de gezondheidsvoorschriften voor de produktie en het in de handel brengen van vleesprodukten en bepaalde andere produkten van dierlijke oorsprong (PbEG 1977, L 26),

   • - richtlijn no. 64/433/EEG: Richtlijn van de Raad van de Europese Unie betreffende de gezondheidsvoorschriften voor de produktie en het in de handel brengen van vers vlees (PbEG 1964, 121),

   • - richtlijn no. 91/495/EEG: Richtlijn van de Raad van de Europese Unie van 27 november 1990, inzake gezondheidsvoorschriften en veterinairrechtelijke voorschriften voor de produktie en in de handel brengen van konijnevlees en vlees van gekweekt wild (PbEG 1991, L 268),

   • - richtlijn no. 92/45/EEG: Richtlijn van de Raad van de Europese Unie van 16 juni 1992, betreffende de gezondheidsvoorschriften en veterinairrechtelijke voorschriften voor het doden van vrij wild en het in de handel brengen van vlees van vrij wild (PbEG 1992, L 268),

   • - richtlijn no. 94/65/EG: Richtlijn van de Raad van de Europese Unie van 14 december 1994, tot vaststelling van voorschriften voor de produktie en het in de handel brengen van gehakt vlees en vleesbereidingen (PbEG L368),

   • - richtlijn no. 72/462/EEG: Richtlijn van de Raad van de Europese Unie van 12 december 1972, inzake gezondheidsvraagstukken en veterinairrechtelijke vraagstukken bij de invoer van runderen, varkens, schapen en geiten, van vers vlees of van vleesprodukten uit derde landen (PbEG 1972, L 302), en

   • - richtlijn no. 92/118/EEG: Richtlijn van de Raad van de Europese Unie van 17 december 1992, tot vaststelling van de veterinairrechtelijke en de gezondheidsvoorschriften voor het handelsverkeer en de invoer in de Gemeenschap van produkten waarvoor ten aanzien van deze voorschriften geen specifieke communautaire regelgeving geldt als bedoeld in bijlage A, hoofdstuk I, van Richtlijn 89/662/EEG, en, wat ziekteverwekkers betreft, van Richtlijn 90/425/EEG (PbEG 1993, L 62);

  • r. in de handel brengen: het verkopen, te koop aanbieden, het afleveren of het ten geschenke geven, het tot vervoer of aflevering voorhanden hebben, het in voorraad hebben, het vervoeren of doen vervoeren, anders dan ter naleving van enig wettelijk voorschrift;

  • s. bevoegde autoriteit: de centrale autoriteit van een lid-staat van de Europese Unie, die bevoegd is tot het verrichten van de veterinaire controles of de autoriteit waaraan de centrale autoriteit deze bevoegdheid heeft overgedragen;

  • t. inrichting: onderneming waar vleesprodukten, vleesbereidingen of andere produkten van dierlijke oorsprong worden geproduceerd, opgeslagen of bewerkt;

  • u. plaats van bestemming: eerste plaats op Nederlands grondgebied waar een partij vleesprodukten, vleesbereidingen of andere produkten van dierlijke oorsprong verzonden uit een lid-staat van de Europese Unie in ontvangst wordt genomen;

  • v. materiële controle: controle van de vleesprodukten, vleesbereidingen of andere produkten van dierlijke oorsprong zelf, die mede monsterneming ten behoeve van onderzoek in een laboratorium kan omvatten;

  • w. gehakt vlees: vlees dat in kleine stukken is gehakt of door een hakmolen is gehaald en waaraan ten hoogste 1% zout is toegevoegd.

 • 2 Een wijziging van een of meer onderdelen van richtlijnen waarnaar in het eerste lid wordt verwezen, treedt voor de toepassing van de onderdelen van het eerste lid waarin naar die onderdelen van deze richtlijnen wordt verwezen, in werking met ingang van de dag waarop aan de betrokken wijzigingsrichtlijn uitvoering moet zijn gegeven, dan wel zoveel eerder in de betrokken lid-staat aan die wijziging uitvoering is gegeven.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

 • 1 Het is verboden uit één der andere lid-staten van de Europese Unie naar Nederland verzonden vleesprodukten, vleesbereidingen of andere produkten van dierlijke oorsprong op Nederlands grondgebied te brengen, anders dan als doorvoer naar een derde land, indien niet is voldaan aan het hierna in dit besluit bepaalde.

 • 2 De in het eerste lid bedoelde vleesprodukten voldoen aan de volgende eisen:

  • a. zij zijn geschikt voor menselijk consumptie,

  • b. zij zijn bereid uit:

   • 1°. vlees als genoemd in artikel 1, onderdeel d, sub 1, dat voldoet aan richtlijn no. 64/433/EEG, dan wel aan richtlijn no. 72/462/EEG, of uit vlees van gekweekt wild dat voldoet aan richtlijn no. 91/495/EEG, of uit vlees van vrij wild dat voldoet aan richtlijn no. 92/45/EEG,

   • 2°. een vleesprodukt dat voldoet aan de bij of krachtens dit besluit gestelde eisen, of

   • 3°. een vleesbereiding die voldoet aan de bij of krachtens dit besluit gestelde eisen,

  • c. zij zijn niet bereid uit door Onze Minister aan te wijzen delen vlees,

  • d. zij zijn bereid met inachtneming van door Onze Minister vast te stellen voorschriften voor grondstoffen die gebruikt worden bij de vervaardiging van vleesprodukten,

  • e. zij zijn bereid, indien het betreft gepasteuriseerde of gesteriliseerde vleesprodukten in hermetisch gesloten recipiënten of kant- en klaargerechten, met inachtneming van door Onze Minister vast te stellen bijzondere voorwaarden,

  • f. zij zijn bereid door middel van verhitten, doorzouten, marineren of drogen, welke procédédes kunnen worden gecombineerd met roken of rijpen, in voorkomend geval onder bijzondere microklimatologische omstandigheden, waarbij bij combinaties, in het bijzonder met bepaalde toevoegingsmiddelen voor het doorzouten, wordt voldaan aan nader door Onze Minister vast te stellen eisen. De vleesprodukten mogen ook met andere levensmiddelen en kruiderijen worden gecombineerd,

  • g. zij zijn op voldoende wijze verpakt en geëtiketteerd,

  • h. zij zijn op voldoende hygiënische wijze gehanteerd, opgeslagen en vervoerd,

  • i. zij zijn gedurende het vervoer vergezeld van een handelsdocument,

  • j. zij zijn voorzien van een officieel goedkeuringsmerk,

  • k. zij zijn onderworpen geweest aan een door het bedrijf van produktie zelf uitgevoerde controle en aan een controle door de bevoegde autoriteit in de lid-staat van produktie,

  • l. zij zijn niet onderworpen geweest aan ioniserende straling, tenzij zulks om medische redenen verantwoord is en duidelijk op het produkt en op het handelsdocument, bedoeld in onderdeel i, staat vermeld dat het produkt werd bestraald,

  • m. zij zijn bereid, behandeld en opgeslagen in een door de bevoegde autoriteit van de betrokken lid-staat, volgens richtlijn no. 77/99/EEG erkend en gecontroleerd bedrijf.

 • 3 De in het eerste lid bedoelde andere produkten van dierlijke oorsprong voldoen aan de volgende eisen:

  • a. zij zijn geschikt voor menselijke consumptie,

  • b. zij zijn vervaardigd met inachtneming van door Onze Minister vast te stellen gezondheidsvoorschriften en zijn onderworpen geweest aan controles,

  • c. zij zijn bereid, behandeld en opgeslagen in bedrijven die onder toezicht staan van de bevoegde autoriteit van de betrokken lid-staat en door deze autoriteit volgens richtlijn no. 92/118/EEG zijn erkend of als zodanig geregistreerd, en

  • d. zij zijn gedurende het vervoer vergezeld van een handelsdocument.

 • 4 De in het eerste lid bedoelde vleesbereidingen dienen te voldoen aan de volgende eisen:

  • a. zij moeten geschikt zijn voor menselijke consumptie,

  • b. zij zijn bereid met of van vlees, dat voldoet aan artikel 3 van richtlijn no. 64/433/EEG, of aan artikel 3 van richtlijn no. 92/45/EEG, dan wel aan artikel 6 van richtlijn no. 91/495/EEG, of indien het is ingevoerd uit een derde land aan richtlijn no. 72/462/EEG, of aan hoofdstuk III van richtlijn no. 92/45/EEG, of aan artikel 6 van richtlijn no. 91/495/EEG, dan wel aan de in hoofdstuk II van bijlage I bij richtlijn no.92/118/EEG voor vlees van gekweekt wild en vlees van vrij wild opgenomen bepalingen en is overeenkomstig richtlijn no. 90/675/EEG gecontroleerd,

  • c. zij zijn, indien zij zijn bereid met of van varkensvlees, overeenkomstig richtlijn no. 77/96/EEG onderzocht op trichinen of hebben een koudebehandeling ondergaan als bedoeld in bijlage IV van die richtlijn,

  • d. zij zijn, indien bij de bereiding gebruik is gemaakt van diepgevroren vlees, binnen een door Onze Minister vastgestelde termijn bereid,

  • e. zij moeten zijn bereid in een werkplaats die is erkend door de bevoegde centrale autoriteit van de Lid-Staat van bereiding,

  • f. zij moeten zijn onderworpen geweest aan een controle door de bevoegde autoriteiten van de Lid-Staat van bereiding,

  • g. zij zijn voorzien van een onmiddellijke verpakking en een eindverpakking en in een door Onze Minister vastgestelde vorm gebracht,

  • h. zij zijn niet bereid met of van vlees van eenhoevige dieren,

  • i. zij moeten op voldoende hygiënische wijze zijn bereid, verpakt, opgeslagen en vervoerd,

  • j. zij mogen niet zijn behandeld met ioniserende of ultraviolette stralen,

  • k. zij moeten zijn voorzien van een officieel goedkeuringsmerk en op voldoende wijze zijn geëtiketteerd,

  • l. zij zijn vergezeld van een gezondheidscertificaat of ander document,

  • m. zij voldoen, indien zij zijn bereid met of van gehakt vlees, in afwijking van onderdelen a tot en met l, aan of krachtens artikel 6, tweede lid, onderdeel f, zesde en zevende lid, van het Besluit inzake vlees uit andere lid-staten.

 • 5 Onze Minister kan met betrekking tot het tweede lid, onderdeel c tot en met k, derde lid, onderdeel b en d en vierde lid, onderdeel d, f, g, i, k en l, nadere regelen stellen.

 • 6 Een wijziging van een of meer onderdelen van richtlijnen waarnaar in dit artikel wordt verwezen, treedt voor de toepassing van de leden van dit artikel waarin naar die onderdelen van deze richtlijn wordt verwezen, in werking met ingang van de dag waarop aan de betrokken wijzigingsrichtlijn uitvoering moet zijn gegeven dan wel zoveel eerder in de betrokken lid-staat aan die wijziging uitvoering is gegeven.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

 • 1 Onze Minister kan ten aanzien van vleesprodukten, die andere levensmiddelen bevatten en die voor een gering percentage uit vlees, vleesprodukten of vleesbereidingen zijn samengesteld regelen stellen, waarbij wordt afgeweken van artikel 4, tweede lid, onderdeel j.

 • 2 Artikel 4, tweede tot en met zesde lid, is niet van toepassing op vleesprodukten, vleesbereidingen en andere produkten van dierlijke oorsprong, die met toestemming en onder voorwaarden van Onze Minister na overleg met Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, bestemd worden voor ander gebruik dan menselijke consumptie.

 • 3 Artikel 4, vierde lid, is niet van toepassing op vleesbereidingen afkomstig uit door Onze Minister aangewezen Lid-Staten.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

 • 1

  • a. Degene die zich een partij vleesprodukten, vleesbereidingen of andere produkten van dierlijke oorsprong rechtstreeks laat toezenden, waarop artikel 4, eerste lid, van toepassing is, is verplicht voorafgaande aan de toezending, zich te laten registreren bij de door Onze Minister, na overleg met Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij aangewezen autoriteit.

  • b. Degene die zich een partij vleesprodukten, vleesbereidingen of andere produkten van dierlijke oorsprong rechtstreeks laat toezenden en is geregistreerd als bedoeld in onderdeel a, dient nadat de partij vleesprodukten, vleesbereidingen of andere produkten van dierlijke oorsprong op Nederlands grondgebied is gebracht, voorafgaand aan de ontvangst, onderscheidenlijk de verdere verhandeling of verdeling van de partij vleesprodukten, vleesbereidingen of andere produkten van dierlijke oorsprong een controle te verrichten op de aanwezigheid van de krachtens richtlijn nr. 77/99/EEG voor vleesprodukten en andere produkten van dierlijke oorsprong, onderscheidenlijk krachtens richtlijn no. 94/65/EG voor vleesbereidingen vereiste merken en certificaten of andere documenten en dient de bevoegde autoriteit in kennis te stellen van nalatigheden en onregelmatigheden.

  • c. Een partij vleesprodukten, vleesbereidingen of andere produkten van dierlijke oorsprong die is bestemd voor Nederland en die op Nederlands grondgebied is gebracht, kan op de plaats van bestemming steekproefsgewijs en op niet discriminerende wijze worden gecontroleerd of zij voldoet aan de eisen van artikel 4, tweede lid, respectievelijk derde lid, dan wel vierde lid.

  • d. Een partij vleesprodukten, vleesbereidingen of andere produkten van dierlijke oorsprong die bestemd is voor een andere lid-staat en die op Nederlands grondgebied is gebracht kan, indien er een ernstig vermoeden bestaat dat de partij vleesprodukten en andere produkten van dierlijke oorsprong niet overeenkomstig de bepalingen van richtlijn no. 77/99/EEG, onderscheidenlijk indien het vleesbereidingen betreft, van richtlijn no. 94/65/EG, in het intracommunautaire handelsverkeer zijn gebracht, tijdens het vervoer worden gecontroleerd op de aanwezigheid van krachtens deze richtlijnen vereiste merken en certificaten of andere documenten, alsmede of aan de overige bepalingen van de desbetreffende richtlijn is voldaan.

 • 2 Indien de in het eerste lid, onderdeel b, c en d, bedoelde controles daartoe aanleiding geven, zal de partij vleesprodukten, vleesbereidingen of andere produkten van dierlijke oorsprong aan een materiële controle worden onderworpen.

 • 3 De in het eerste lid, onderdeel c en d, en tweede lid bedoelde controles worden verricht door een krachtens artikel 27, eerste lid, van de wet aangewezen ambtenaar, die zich bij uitoefening van de controles kan laten bijstaan door één of meer personen als bedoeld in artikel 25, laatste zinssnede, van de wet.

 • 4 Degene die vleesprodukten, vleesbereidingen of andere produkten van dierlijke oorsprong onder zich heeft is verplicht medewerking te verlenen aan de in het eerste lid, onderdeel c en d, en tweede lid bedoelde controles, indien de hiertoe aangewezen ambtenaar of de hiertoe aangewezen personen hierom verzoeken.

 • 5 Onze Minister kan in overleg met Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij nadere regels stellen met betrekking tot de registratie bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, en de controles bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, c en d, en tweede lid, alsmede met betrekking tot de opslag en het vervoer van vleesprodukten, vleesbereidingen of andere produkten van dierlijke oorsprong, die ingevolge het bepaalde in artikel 7 niet verder in de handel mogen worden gebracht.

 • 6 Een wijziging van richtlijn no. 77/99/EEG, dan wel van richtlijn no. 94/65/EG, treedt voor de toepassing van het eerste lid, onderdeel b en d, in werking met ingang van de dag waarop aan die wijziging uitvoering moet zijn gegeven, dan wel zoveel eerder in een andere lid-staat aan die wijziging uitvoering is gegeven.

Artikel 6a

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

 • 1 Met betrekking tot de registratie bedoeld in artikel 6, eerste lid, onderdeel a, gelden de navolgende bepalingen:

  • a. registratie wordt verricht van een natuurlijke persoon of van een rechtspersoon, zij is gebonden aan de geregistreerde natuurlijke persoon of rechtspersoon,

  • b. alle geregistreerde natuurlijke personen en rechtspersonen worden door de, krachtens artikel 6, eerste lid, onderdeel a, aangewezen autoriteit op een lijst geplaatst,

  • c. degene die overeenkomstig onderdeel b is geregistreerd moet:

   • 1°. een register bijhouden waarin ten minste de leveringen en de verdere bestemming van vleesprodukten, vleesbereidingen of andere produkten van dierlijke oorsprong bedoeld in artikel 4, eerste lid, worden vermeld,

   • 2°. gedurende ten minste zes maanden alle certificaten of andere documenten bewaren die de vleesprodukten, vleesbereidingen of andere produkten van dierlijke oorsprong, bedoeld in artikel 4, eerste lid, vergezelden en deze desgevraagd tonen aan de in artikel 6, derde lid, bedoelde ambtenaar dan wel aan de in onderdeel b bedoelde autoriteit en

   • 3°. op verzoek van de in artikel 6, derde lid, bedoelde ambtenaar, de aankomst melden van vleesprodukten, vleesbereidingen of andere produkten van dierlijke oorsprong bedoeld in artikel 4, eerste lid, voor zover dit noodzakelijk is voor het verrichten van wettelijk voorgeschreven controles,

  • d. een registratie kan door de in onderdeel b bedoelde autoriteit worden beëindigd, indien blijkt dat de geregistreerde natuurlijke of rechtspersoon de bij of krachtens dit besluit geldende voorschriften niet heeft nageleefd,

  • e. een registratie kan door de in onderdeel b bedoelde autoriteit eveneens worden beëindigd indien gedurende een ononderbroken tijdvak van een jaar geen handelingen zijn verricht met gebruikmaking van de registratie als bedoeld in artikel 6, eerste lid, onderdeel a, en

  • f. de beschikking tot beëindiging van een registratie vermeldt de gronden waarop zij steunt en wordt aan de geregistreerde natuurlijke persoon of rechtspersoon bij aangetekende brief toegezonden.

 • 2 De in het eerste lid, onderdeel c, genoemde voorschriften kunnen door Onze Minister worden gewijzigd, aangevuld of ingetrokken.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

 • 1 Indien een partij vleesprodukten niet voldoet aan de eisen vermeld in artikel 4, tweede lid, onderscheidenlijk, indien het een partij andere produkten van dierlijke oorsprong betreft, aan de eisen vermeld in artikel 4, derde lid, of indien het een partij vleesbereidingen betreft, aan de eisen vermeld in artikel 4, vierde lid, mag zij niet verder in de handel worden gebracht.

 • 2 De afzender van een partij vleesprodukten, vleesbereidingen of andere produkten van dierlijke oorsprong mag, binnen een door de ambtenaar die de controle heeft verricht vast te stellen termijn, gebreken aan het vereiste certificaat of ander document laten herstellen door de bevoegde autoriteit in het land van verzending, waarna door de in dit lid bedoelde ambtenaar kan worden bepaald, dat hij geen toepassing geeft aan het gestelde in het eerste lid.

 • 3 Indien een partij vleesprodukten, vleesbereidingen of andere produkten van dierlijke oorsprong niet verder in de handel mag worden gebracht als bedoeld in het eerste lid, wordt dit vanwege de ambtenaar die de controle heeft verricht ter kennis gebracht van de afzender van de vleesprodukten, vleesbereidingen of andere produkten van dierlijke oorsprong of diens lasthebber, alsmede van de bevoegde autoriteit in de lid-staat van verzending.

 • 4 Indien een partij vleesprodukten, vleesbereidingen of andere produkten van dierlijke oorsprong niet verder in de handel mag worden gebracht kan de afzender van de partij vleesprodukten, vleesbereidingen of andere produkten van dierlijke oorsprong of diens lasthebber het nader oordeel van de inspecteur vragen. Het aanvragen van een nader oordeel dient schriftelijk te geschieden en uiterlijk binnen 24 uur na het eindigen van de dag waarop de beslissingen, bedoeld in het eerste en tweede lid, zijn genomen; volgt op deze dag een zaterdag, een zondag of één of meer algemeen erkende feestdagen, dan wordt de termijn van 24 uur verlengd tot en met de eerstvolgende dag die niet een zaterdag, zondag of een algemeen erkende feestdag is. De inspecteur neemt alsdan een beslissing, welke in de plaats treedt van die van de ambtenaar die de controle heeft verricht.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Degene die vleesprodukten, vleesbereidingen of andere produkten van dierlijke oorsprong die aan één van de in artikel 6, eerste lid, onderdeel c en d, en tweede lid bedoelde controles worden onderworpen, onder zich heeft, is gehouden deze vleesprodukten, vleesbereidingen of andere produkten van dierlijke oorsprong op te slaan overeenkomstig de aanwijzingen gegeven door de in artikel 6, derde lid, bedoelde ambtenaar.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

 • 1 Vleesprodukten, vleesbereidingen of andere produkten van dierlijke oorsprong, die krachtens artikel 7, eerste lid, niet verder in de handel mogen worden gebracht, kunnen binnen twee maal vierentwintig uur na de kennisgeving bedoeld in artikel 7, derde lid, met toestemming van de afzender of diens lasthebber worden teruggevoerd naar het land van verzending, dan wel in Nederland worden bestemd uitsluitend voor ander gebruik dan voor menselijke consumptie, tenzij daartegen uit een oogpunt van volksgezondheid bezwaar bestaat.

 • 2 Onverminderd het bepaalde in het eerste lid, is de afzender of diens lasthebber bevoegd omtrent de reden welke heeft geleid tot een beslissing als bedoeld in artikel 7, eerste lid, uiterlijk binnen één maand na het eindigen van de dag waarop die beslissing is genomen, het advies in te winnen van één van de veterinaire deskundigen die daartoe door de Commissie van de Europese Gemeenschappen zijn aangewezen, zulks met inachtneming van de door die Commissie gestelde voorwaarden.

 • 3 Onze Minister kan nadere regels stellen met betrekking tot de opslag en het vervoer van vleesprodukten, vleesbereidingen of andere produkten van dierlijke oorsprong, waarop het eerste en tweede lid van toepassing zijn.

Artikel 10

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Vleesprodukten, vleesbereidingen of andere produkten van dierlijke oorsprong, waarop artikel 7, eerste lid, van toepassing is, worden, indien zij niet binnen de in artikel 9, eerste lid, gestelde termijn zijn teruggevoerd of niet tot terugvoering daarvan mag worden overgegaan, dan wel indien zij niet worden bestemd of niet mogen worden bestemd voor ander gebruik dan voor menselijke consumptie, overeenkomstig door Onze Minister gestelde regelen gemerkt en door de zorg van de ambtenaar die de controle heeft verricht, onbruikbaar gemaakt voor voedsel voor mens en dier. Indien de afzender of diens lasthebber van de vleesprodukten, vleesbereidingen of andere produkten van dierlijke oorsprong gebruik heeft gemaakt van de hem in artikel 9, tweede lid, toegekende bevoegdheid, heeft bedoelde onbruikbaarmaking niet plaats dan nadat de veterinaire deskundige zich een oordeel heeft kunnen vormen omtrent de redenen, welke tot het niet verder in de handel mogen brengen hebben geleid.

Artikel 10a

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

De kosten welke voortvloeien uit het terugzenden van een partij vleesprodukten, vleesbereidingen of andere produkten van dierlijke oorsprong of het bestemmen voor ander gebruik dan voor menselijke consumptie als bedoeld in artikel 9, eerste lid, dan wel het onbruikbaar maken van een partij vleesprodukten, vleesbereidingen of andere produkten van dierlijke oorsprong als bedoeld in artikel 10, komen voor rekening van degene die zich deze vleesprodukten, vleesbereidingen of andere produkten van dierlijke oorsprong heeft laten toezenden, bedoeld in artikel 6, eerste lid, onderdeel a.

Artikel 11

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Het bepaalde in de artikelen 4 tot en met 10 is niet van toepassing op:

 • a. vleesprodukten, vleesbereidingen of andere produkten van dierlijke oorsprong, welke zich in de persoonlijke bagage bevinden van reizigers en bestemd zijn voor huishoudelijk gebruik;

 • b. vleesprodukten, vleesbereidingen of andere produkten van dierlijke oorsprong, welke zich bevinden in of op een middel van vervoer en bestemd zijn uitsluitend voor het persoonlijk gebruik van hen, die daarin of daarop verblijven;

 • c. vleesprodukten, vleesbereidingen of andere produkten van dierlijke oorsprong, vervat in zendingen, welke naar het oordeel van de in artikel 6, eerste lid, bedoelde ambtenaar de bestemming hebben als monster te dienen;

 • d. vleesprodukten, vleesbereidingen of andere produkten van dierlijke oorsprong, vervat in kleine zendingen en bestemd uitsluitend voor particulieren, voor zover het betreft zendingen zonder enig handelskarakter.

Artikel 12

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Ter voorkoming van besmetting met trichinen, kan Onze Minister nadere regelen stellen met betrekking tot vleesprodukten niet zijnde gepasteuriseerde vleesprodukten, vleesbereidingen of andere produkten van dierlijke oorsprong, die op Nederlands grondgebied worden gebracht, anders dan als doorvoer.

Artikel 13

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

 • 1 Indien een partij vleesprodukten, vleesbereidingen of andere produkten van dierlijke oorsprong niet verder in de handel mag worden gebracht als bedoeld in artikel 7, eerste lid, dan wel indien Onze Minister van oordeel is, dat in een inrichting gelegen in een der andere lid-staten van de Europese Unie, de bepalingen waarvan de erkenning van die inrichting afhankelijk is, niet of niet meer worden nageleefd, stelt hij de bevoegde centrale autoriteit van de betrokken lid-staat daarvan in kennis.

 • 2 Indien Onze Minister vreest, dat in de in het eerste lid bedoelde lid-staat de nodige maatregelen niet worden genomen of de genomen maatregelen niet voldoende zijn, stelt hij de Commissie van de Europese Gemeenschappen en de bevoegde autoriteiten van de andere lid-staten daarvan in kennis.

 • 3 Onze Minister kan, indien de Commissie daartoe machtiging heeft verleend, het in de handel brengen van vleesprodukten, vleesbereidingen of andere produkten van dierlijke oorsprong die uit de betrokken inrichting afkomstig zijn verbieden, totdat de Commissie de verleende machtiging heeft ingetrokken.

Artikel 14

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

 • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

 • 2 Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit inzake vleesprodukten, vleesbereidingen en bepaalde andere produkten van dierlijke oorsprong uit andere lid-staten.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

's-Gravenhage, 4 maart 1985

Beatrix

De Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

J. P. van der Reijden

De Staatssecretaris van Landbouw en Visserij,

A. Ploeg

Uitgegeven de vierde april 1985

De Minister van Justitie,

F. Korthals Altes

Naar boven