Aanwijzing ambtenaren Wet op de stads- en dorpsvernieuwing

[Regeling vervallen per 01-07-2008.]
Geraadpleegd op 19-04-2024.
Geldend van 25-02-2005 t/m 30-06-2008

Aanwijzing ambtenaren Wet op de stads- en dorpsvernieuwing

De staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op artikel 55, eerste lid, van de Wet op de stads- en dorpsvernieuwing (wet van 5 september 1984, Staatsblad 406);

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-07-2008]

De na te noemen functionarissen hebben in het gehele Rijk vrije toegang tot alle terreinen en gebouwen, waar hun aanwezigheid is gewenst in verband met de uitvoering van de Wet op de stads- en dorpsvernieuwing voor wat betreft de gebouwen van des voormiddags acht uur tot zonsondergang:

  • de adviseur ten behoeve van de Raad van State;

  • de voorzitter en de leden van de Rijksplanologische Commissie;

  • de directeur-generaal Ruimte en de plaatsvervangend directeur-generaal Ruimte van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-07-2008]

Deze beschikking treedt in werking met ingang van de dag, volgende op die van de dagtekening van de Nederlandse Staatscourant, waarin zij zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 22 februari 1985

De

staatssecretaris

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.

G. Ph. Brokx

Naar boven