Besluit nadere regeling van diensttijduitloop ambtenaren werkzaam bij de Binnenlandse Veiligheidsdienst

[Regeling vervallen per 01-01-2020.]
Geraadpleegd op 23-06-2024.
Geldend van 01-01-1989 t/m 31-12-2019

Besluit van 14 februari 1985, houdende nadere regeling van diensttijduitloop van ambtenaren werkzaam bij de Binnenlandse Veiligheidsdienst

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken van 27 november 1984, nr. 350681 en van Onze Minister van Binnenlandse Zaken van 22 november 1984, nr. 26334 SG/Kab., Directie Personeelszaken/Kabinet;

Gelet op het Rechtspositiebesluit Binnenlandse Veiligheidsdienst (Stb. 1955, 33-34), het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984, (Stb. 1983, 571) en de Overgangsregeling Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984, (Stb. 1983, 572);

De Raad van State gehoord (advies van 6 februari 1985, nr. W01.84.0730/04.5.05);

Gezien het nader rapport van Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken en Onze Minister van Binnenlandse Zaken van 11 februari 1985, nr. 26999 SG/Kab.;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

Voor de ambtenaar bedoeld in artikel 4 respectievelijk artikel 5 van de Overgangsregeling Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984, die voor 1 januari 1984 in dienst is getreden van de Binnenlandse Veiligheidsdienst en voor wie een der schalen 4, 5 en 6 van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 respectievelijk schaal 39 van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1948 geldt, wordt deze schaal tot en met 30 juni 1984 verlengd op de wijze als bepaald in artikel 2 en nadien op de wijze als bedoeld in artikel 3.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

  • a. schaal 6 wordt verlengd met de salarisnummers U 15 en U 17 en de salarissen vermeld achter de salarisnummers 6 respectievelijk 7 van schaal 7;

  • b. schaal 5 wordt verlengd met het salarisnummer U 18 en het salaris vermeld achter salarisnummer 8 van schaal 6;

  • c. schaal 39 wordt verlengd met het salarisnummer U 16 en het salaris vermeld achter salarisnummer U 14 van schaal 5;

  • d. schaal 4 wordt verlengd met het salarisnummer U 18 en het salaris vermeld achter salarisnummer U 14 van schaal 5.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

  • a. schaal 6 wordt verlengd met de salarisnummers U15 en U17 en respectievelijk de salarissen vermeld achter de salarisnummers 7 en 8 van schaal 7;

  • b. schaal 5 wordt verlengd met salarisnummer U17 en het salaris vermeld achter salarisnummer 9 van schaal 6;

  • c. schaal 39 wordt verlengd met salarisnummer U16 en het salaris vermeld achter salarisnummer U13 van schaal 5;

  • d. schaal 4 wordt verlengd met salarisnummer U18 en het salaris vermeld achter salarisnummer U13 van schaal 5.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

De in de artikelen 2 en 3 opgenomen schalen worden voor wat betreft de toepassing van het bepaalde in de artikelen 4 en 5 van de Overgangsregeling Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 opgenomen bij de daarin genoemde schalen.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot 1 januari 1984.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State en de Algemene Rekenkamer.

's-Gravenhage, 14 februari 1985

Beatrix

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken,

R. F. M. Lubbers

De Minister van Binnenlandse Zaken,

Rietkerk

Uitgegeven de zevende maart 1985

De Minister van Justitie,

F. Korthals Altes

Naar boven