Regeling bewijzen van bekwaamheid O.W.V.O.

[Regeling vervallen per 01-08-2006.]
Geldend van 11-03-2005 t/m 31-07-2006

Regeling bewijzen van bekwaamheid O.W.V.O.

De Minister van Onderwijs en Wetenschappen

Handelende in overeenstemming met de Minister van Landbouw en Visserij;

Gelet op de artikelen 108 tot en met 114 van de Overgangswet W.V.O. (Stb. 1967, 386);

Gezien de adviezen van de Academische Raad (advies van 22 april 1982, nr. AR-750) en van de HBO-Raad (advies van 24 november 1981, nr. 20.4200/81.1583 MT);

Gehoord de Onderwijsraad (advies van 1 maart 1982, nr. OR/176 W.V.O.);

Besluit:

Artikel 1. Vaststelling lijst van bewijzen van bekwaamheid Overgangswet W.V.O.

[Vervallen per 01-08-2006]

Aan de bewijzen van bekwaamheid genoemd in bijlage I bij deze regeling is de bevoegdheid verbonden tot het geven van voortgezet onderwijs aan de scholen en in de vakken in die bijlage aangegeven, onder de in die bijlage genoemde voorwaarden.

Artikel 2. Soorten van onderwijs

[Vervallen per 01-08-2006]

 • 2 Tenzij anders is of wordt bepaald worden onder scholen mede verstaan cursussen.

Artikel 3. Gemeenschappelijke leerjaren scholengemeenschappen

[Vervallen per 01-08-2006]

Hij die bevoegd is onderwijs te geven in een leerjaar van een school voor voortgezet onderwijs, is bovendien bevoegd onderwijs te geven in een gemeenschappelijk leerjaar van een scholengemeenschap waarvan dat leerjaar deel uitmaakt.

Artikel 3a. Scholengemeenschappen

[Vervallen per 01-08-2006]

Hij die bevoegd is onderwijs te geven aan een soort van onderwijs vallend onder de codering 2a, is bovendien bevoegd onderwijs te geven aan de andere soorten van onderwijs vallend onder de codering 2a die van de scholengemeenschap deel uitmaken.

Artikel 3b. Voorbereidend beroepsonderwijs

[Vervallen per 01-08-2006]

Hij die bevoegd is onderwijs te geven aan één of meer afdelingen van een school voor voorbereidend beroepsonderwijs, is bovendien bevoegd onderwijs te geven aan de andere afdelingen die van de school deel uitmaken.

Artikel 3c. Afdelingsvakken vmbo beroepsgerichte leerwegen en vmbo gemengde leerweg

[Vervallen per 01-08-2006]

Hij die bevoegd is onderwijs te geven in een of meer vakken waaruit een afdelingsvak, bedoeld in artikel 26h en artikel 26i, eerste lid, van het Inrichtingsbesluit WVO, is samengesteld, is bovendien bevoegd onderwijs te geven in het desbetreffende afdelingsvak.

Artikel 3d. Intrasectorale programma's vmbo beroepsgerichte leerwegen en vmbo gemengde leerweg

[Vervallen per 01-08-2006]

 • 1 Hij die bevoegd is onderwijs te geven in de afdelingsvakken metaaltechniek en elektrotechniek, als bedoeld in artikel 26h en artikel 26i, eerste lid, van het Inrichtingsbesluit WVO, is bovendien bevoegd onderwijs te geven in het intrasectoraal programma metalektro.

 • 2 Hij die bevoegd is onderwijs te geven in het afdelingsvak bouwtechniek, als bedoeld in artikel 26h en artikel 26i, eerste lid, van het Inrichtingsbesluit WVO, is bovendien bevoegd onderwijs te geven in het intrasectoraal programma bouw-breed.

 • 3 Hij die bevoegd is onderwijs te geven in de afdelingsvakken elektrotechniek en installatietechniek, als bedoeld in artikel 26h en artikel 26i, eerste lid, van het Inrichtingsbesluit WVO, is bovendien bevoegd onderwijs te geven in het intrasectoraal programma instalektro.

 • 4 Hij die bevoegd is onderwijs te geven in het afdelingsvak verzorging, als bedoeld in artikel 26h en artikel 26i, eerste lid, van het Inrichtingsbesluit WVO, is bovendien bevoegd onderwijs te geven in het intrasectoraal programma zorg en welzijn.

 • 5 Hij die bevoegd is onderwijs te geven in de afdelingsvakken administratie of handel en verkoop, als bedoeld in artikel 26h en artikel 26i, eerste lid, van het Inrichtingsbesluit WVO, is bovendien bevoegd onderwijs te geven in het intrasectoraal programma handel en administratie.

 • 6 Hij die bevoegd is onderwijs te geven in het afdelingsvak consumptief, als bedoeld in artikel 26h en artikel 26i, eerste lid, van het Inrichtingsbesluit WVO, is bovendien bevoegd onderwijs te geven in het intrasectoraal programma consumptief-breed.

 • 7 Hij die bevoegd is onderwijs te geven in het afdelingsvak landbouw en natuurlijke omgeving, als bedoeld in artikel 26h en artikel 26i, eerste lid, van het Inrichtingsbesluit WVO, is bovendien bevoegd onderwijs te geven in het intrasectoraal programma landbouw-breed.

Artikel 4. Getuigschriften en diploma's van het wetenschappelijk onderwijs en bijbehorende bewijzen van voldoende pedagogisch-didactische scholing

[Vervallen per 01-08-2006]

 • 1 Tenzij uitdrukkelijk anders wordt bepaald, wordt in deze regeling en de bijbehorende bijlagen onder het getuigschrift van een met goed gevolg afgelegd doctoraalexamen verstaan het desbetreffende getuigschrift bedoeld in het Academisch Statuut (Stb. 1963, 380) of het inhoudelijk daarmee overeenkomende getuigschrift bedoeld in het Academisch Statuut (Stb. 1921, 800).

 • 2 Onder het bewijs van voldoende pedagogische en didactische voorbereiding, dat in de bijlagen bij deze regeling wordt aangegeven met “bewijs van p.d.v.”, wordt verstaan de verklaring bedoeld in dan wel overeenkomstig die bedoeld in artikel 217 van het Academisch Statuut (Stb. 1963, 380), dat het bewijs is geleverd van voldoende pedagogisch-didactische scholing bedoeld in dan wel overeenkomstig die bedoeld in artikel 215 van dat Statuut, of de overeenkomstige verklaring op grond van het Academisch Statuut (Stb. 1921, 800) of het Technische-Hogeschoolstatuut (Stb. 1958, 594).

 • 3 In afwijking van het in het tweede lid bepaalde wordt, indien het betreft een getuigschrift of diploma van de Landbouwhogeschool, onder het bewijs van voldoende pedagogische en didactische voorbereiding verstaan de verklaring bedoeld in dan wel overeenkomstig die bedoeld in artikel 22f van het Landbouwhogeschoolstatuut, dat het bewijs is geleverd van voldoende pedagogisch-didactische scholing bedoeld in dan wel overeenkomstig die bedoeld in dat artikel.

Artikel 5. Diploma's van het hoger beroepsonderwijs en overeenkomstige diploma's en getuigschriften

[Vervallen per 01-08-2006]

 • 1 Tenzij uitdrukkelijk anders wordt bepaald, wordt in deze regeling en de bijbehorende bijlagen onder het diploma van een school voor hoger beroepsonderwijs of kunstonderwijs verstaan het desbetreffende diploma bedoeld in artikel 29 van de Wet op het voortgezet onderwijs, dan wel het getuigschrift of diploma van een school of cursus die volgens de bepalingen van titel IV van de Overgangswet W.V.O. is omgezet in de desbetreffende school voor hoger beroepsonderwijs of kunstonderwijs.

 • 2 Waar in de omschrijving van een bewijs van bekwaamheid, bedoeld in kolom II van de Lijst van bewijzen van bekwaamheid O.W.V.O. "opleiding tot leraar voortgezet onderwijs" is vermeld, wordt daaronder ook verstaan: studierichting leraar voortgezet onderwijs.

Artikel 6. Pedagogisch diploma, pedagogisch getuigschrift, akte Q

[Vervallen per 01-08-2006]

 • 1 Onder het pedagogisch diploma, dat in de bijlagen bij deze regeling wordt aangegeven met “p.d.” wordt verstaan: het pedagogisch diploma afgegeven door een van de avondscholen van het Nederlands Genootschap tot Opleiding van Leraren voor het Beroepsonderwijs of het pedagogisch getuigschrift voor het nijverheidsonderwijs verkregen ingevolge het Besluit Pedagogisch Getuigschrift NO.

 • 2 Onder “Q” wordt verstaan: het bewijs van met goed gevolg afgelegd examen in de theorie van onderwijs en opvoeding verkregen ingevolge de desbetreffende bepalingen krachtens de Middelbaar-onderwijswet.

Artikel 7. Vakken en onderdelen van vakken

[Vervallen per 01-08-2006]

 • 1 Onder de vakken waarvoor de bevoegdheid geldt worden, tenzij anders wordt bepaald, mede verstaan de onder een andere benaming aan de scholen onderwezen vakken of onderdelen van vakken, die gezien hun inhoud tot de in de bijlagen bij deze regeling genoemde vakken gerekend kunnen worden.

 • 2 Zonodig worden over de toepassing van het in het eerste lid bepaalde nadere voorschriften gegeven.

Artikel 8. Vakken op economisch gebied, w.o. statistiek

[Vervallen per 01-08-2006]

 • 1 Het vak statistiek wordt, zoals aangegeven in bijlage I bij deze regeling, begrepen onder de vakken algemene economie, bedrijfseconomie, wiskunde en methoden en technieken van onderzoek.

 • 2 Het vak economie wordt voor zover het betreft het voorbereidend beroepsonderwijs en het middelbaar algemeen voortgezet onderwijs begrepen onder het vak algemene economie en het vak bedrijfseconomie.

 • 3 Zonder daardoor afbreuk te doen aan het in het eerste en tweede lid bepaalde en aan de voorwaarden in bijlage I gesteld, worden onder algemene economie in elk geval mede verstaan de vakken economische wetenschappen I en recht (voorbereidend wetenschappelijk onderwijs) en economie (hoger algemeen voortgezet onderwijs).

 • 4 Zonder daardoor afbreuk te doen aan het in het eerste, tweede en derde lid bepaalde worden onder bedrijfseconomie in elk geval mede verstaan de vakken economische wetenschappen II en recht (voorbereidend wetenschappelijk onderwijs) en handelswetenschappen en recht (hoger algemeen voortgezet onderwijs).

 • 5 Zonder daardoor afbreuk te doen aan het in het eerste, tweede, derde en vierde lid bepaalde worden onder agrarische economie mede verstaan de economische vakken in het landbouwonderwijs, waaronder het vak handelskennis in het lager landbouwonderwijs.

 • 6 Het vak management en organisatie (voorbereidend wetenschappelijk onderwijs en hoger algemeen voortgezet onderwijs) wordt begrepen onder het vak bedrijfseconomie.

Artikel 9. Vakken op technisch gebied

[Vervallen per 01-08-2006]

 • 1 Onder de theoretisch-technische vakken (van een bepaald vakgebied) worden mede verstaan de vakken vaktekenen en technisch schetsen (met betrekking tot dat vakgebied).

 • 2 De toevoeging "algemene" bij de technische vakgebieden duidt aan:

  • a de vakken die onderdeel zijn van het betrokken technische vakgebied voor zover zij worden onderwezen in de eerste drie leerjaren van scholen voor voorbereidend beroepsonderwijs;

  • b het betrokken technische vakgebied voor zover dat met inachtneming van de wettelijke voorschriften als geïntegreerd vakgebied, onder de desbetreffende benaming van dat vakgebied wordt onderwezen.

 • 3 Onder bouwtechniek/bouwkunde worden in elk geval mede verstaan timmeren, metselen, schilderen en meubelmaken/fijnhoutbewerken/machinaal houtbewerken; schilderen als vakgebied binnen scholen voor middelbaar technisch onderwijs wordt echter niet gerekend tot bouwtechniek/bouwkunde.

 • 4 Voor vakleer in cursussen in het kader van het leerlingwezen is bevoegd de leraar die bevoegd is voor de praktische of theoretisch-technische vakken of voor beide, in de desbetreffende vakrichting, tenzij anders is of wordt bepaald.

Artikel 9a. Techniek

[Vervallen per 01-08-2006]

Onder het vak techniek wordt mede verstaan het vak algemene technieken (techniek).

Artikel 9b. Vakkencombinaties gedurende de periode van basisvorming

[Vervallen per 01-08-2006]

 • 1 Voor de combinatie van de vakken natuur- en scheikunde, biologie tot één vak gedurende de periode van basisvorming is bevoegd de leraar die bevoegd is voor een of meer van de vakken natuurkunde, scheikunde en biologie.

 • 2 Voor de combinatie van twee of drie van de vakken geschiedenis en staatsinrichting, aardrijkskunde, economie tot één vak gedurende de periode van basisvorming is bevoegd:

  • a de leraar die bevoegd is voor een of meer van de te combineren vakken;

  • b de leraar die volgens de bijlage I bij deze regeling bevoegd is voor het onderwijs in het vak maatschappijleer.

  • c de leraar die krachtens een verklaring op grond van artikel 114 van de Overgangswet W.V.O. bevoegd is voor het vak maatschappijleer en die tussen 1 augustus 1990 en 1 augustus 1993 in een al dan niet aaneengesloten periode van ten minste veertig schoolweken aan een school voor voortgezet onderwijs in dat vak onderwijs heeft gegeven.

 • 3 Voor de combinatie van twee of meer van de vakken tekenen, handvaardigheid/handenarbeid, handvaardigheid/textiele werkvormen, fotografie, film en audiovisuele vorming tot één vak gedurende de periode van basisvorming is bevoegd de leraar die bevoegd is voor een of meer van de te combineren vakken.

 • 4 Voor de combinatie van het vak informatiekunde en één van de vakken Nederlandse taal, economie, wiskunde, natuur- en scheikunde, techniek tot één vak gedurende de periode van basisvorming is bevoegd de leraar die bevoegd is voor het vak dat met het vak informatiekunde is gecombineerd.

Artikel 10. Vakken op het gebied van de natuur, waaronder anatomie en fysiologie

[Vervallen per 01-08-2006]

 • 1 Voor het vak kennis der natuur is bevoegd de leraar die bevoegd is voor een of meer der vakken natuurkunde, scheikunde en biologie.

 • 2 Zonder daardoor afbreuk te doen aan het voor het overige in deze regeling en de daarbij behorende bijlagen bepaalde, worden onder biologie in elk geval mede verstaan de vakken anatomie en fysiologie, echter met dien verstande, dat voor deze beide vakken - voor die scholen waar ze als zelfstandig vak worden onderwezen - niet bevoegd zijn de bezitters van een bewijs van bekwaamheid, waaraan onderwijsbevoegdheid voor biologie is verbonden, dat is opgenomen in een der onderdelen 3, 4, 5 en 13 van bijlage I bij deze regeling, een en ander zoals aangegeven in die bijlage.

 • 3 Voor het vak "natuur- en scheikunde" is bevoegd de leraar die bevoegd is voor het vak natuurkunde of het vak scheikunde, of voor beide vakken.

 • 4 Voor het onderwijs in de vakken natuur- en scheikunde I en natuur- en scheikunde II is bevoegd de leraar die bevoegd is voor het vak natuurkunde of het vak scheikunde, of voor beide vakken.

Artikel 11. Aardrijkskunde en geschiedenis

[Vervallen per 01-08-2006]

 • 1 Onder geschiedenis wordt in elk geval mede verstaan het vak “geschiedenis en staatsinrichting”.

 • 2 Voor het vak “geschiedenis en aardrijkskunde” is bevoegd de leraar die bevoegd is voor het vak geschiedenis of het vak aardrijkskunde, of voor beide vakken.

Artikel 11a. Culturele en kunstzinnige vorming 1

[Vervallen per 01-08-2006]

 • 1 Zonder daardoor afbreuk te doen aan het bepaalde onder nummer 16.16 in bijlage I van deze regeling is bovendien bevoegd voor het vak culturele en kunstzinnige vorming 1 hij die bevoegd is voor één van de vakken tekenen, handvaardigheid (handenarbeid) of handvaardigheid (textiele werkvormen), muziek, dans, drama, Nederlands, kunstgeschiedenis, Latijn en Grieks, moderne vreemde talen en Fries, voor de soorten van onderwijs vallend onder de codering 1.

 • 2 De in het eerste lid bedoelde bevoegdheid is beperkt tot onderdelen van het vak culturele en kunstzinnige vorming 1 die aansluiten bij het desbetreffende bewijs van bekwaamheid.

Artikel 11b. Klassieke culturele vorming

[Vervallen per 01-08-2006]

Voor het vak klassieke culturele vorming (voorbereidend wetenschappelijk onderwijs) is bevoegd hij die bevoegd is voor de vakken Latijn en Grieks.

Artikel 12. Expressievakken

[Vervallen per 01-08-2006]

 • 1 Voor de regeling van de bevoegdheid tot het geven van voortgezet onderwijs worden binnen het vak handvaardigheid onderscheiden de onderdelen handvaardigheid (handenarbeid) en handvaardigheid (textiele werkvormen), zoals aangegeven in bijlage I bij deze regeling. Indien aan een school deze beide onderdelen als geïntegreerd vak worden onderwezen, is voor dit vak bevoegd de leraar die bevoegd is voor het vak handvaardigheid (handenarbeid) of het vak handvaardigheid (textiele werkvormen), of voor beide vakken.

 • 2 Onder drama worden in elk geval mede verstaan de vakken voordrachtskunst, toneelkunst, mime, expressie door woord en gebaar, dramatische expressie.

Artikel 13. Huishoudkunde, gezondheidskunde

[Vervallen per 01-08-2006]

 • 1 Onder huishoudkunde worden in elk geval mede verstaan de vakken zorg voor de woning, de voeding en de kleding.

 • 2 Zonder daardoor afbreuk te doen aan het voor het overige in deze regeling en de daarbij behorende bijlagen bepaalde, worden onder gezondheidskunde mede verstaan de vakken gezondheidszorg en gezondheidsleer. Het vak gezondheidsleer wordt, zoals aangegeven in bijlage I bij deze regeling, ook begrepen onder de beroepsgerichte vakken op het gebied van de geneeskunde en de diergeneeskunde.

Artikel 14. Maatschappijleer, waaronder maatschappelijke begeleiding

[Vervallen per 01-08-2006]

 • 1 Onder maatschappijleer wordt in elk geval mede verstaan het vak maatschappelijke begeleiding.

 • 2 Zonder daardoor afbreuk te doen aan de bevoegdheid die bezitters van een verklaring afgegeven op grond van artikel 114 van de Overgangswet W.V.O. voor dit vak bezitten, is de bevoegdheid voor het vak maatschappijleer slechts verbonden aan de desbetreffende in bijlage I genoemde getuigschriften van met goed gevolg afgelegd doctoraalexamen indien de bezitter van dat getuigschrift tevens in het bezit is van een afzonderlijke verklaring, afgegeven door of namens de subfaculteit der sociaal-culturele wetenschappen of daarmee overeenkomende subfaculteit of faculteit, of door of namens de faculteit der landbouwwetenschappen, waaruit blijkt, dat voldaan is aan de door deze gestelde vakinhoudelijke vereisten en aan de vereisten van pedagogisch-didactische scholing voor dit vak, deze laatste als bedoeld in artikel 4. Aan deze vakinhoudelijke en pedagogisch-didactische vereisten kan worden voldaan voor of na het behalen van het getuigschrift van met goed gevolg afgelegd doctoraalexamen.

Artikel 15. Maatschappelijke- en beroepsvorming in het individueel beroepsonderwijs

[Vervallen per 01-08-2006]

Zonder daardoor afbreuk te doen aan de bevoegdheid verbonden aan de specifieke voor dit vak in bijlage I onder nummer 4.4. genoemde bewijzen van bekwaamheid is voor het geven van voortgezet onderwijs in het vak maatschappelijke- en beroepsvorming bevoegd de leraar die in het bezit is van een bewijs van bekwaamheid dat bevoegdheid geeft voor het voorbereidend beroepsonderwijs en aan wie door het bevoegd gezag - met diens instemming - lessen in dit vak worden opgedragen.

Artikel 15a. Overgangsregeling onderwijsbevoegdheid voormalige leraren aan het svo-lom en svo-mlk

[Vervallen per 01-08-2006]

 • 1 Aan de bewijzen van bekwaamheid, genoemd onder 3.2, 3.3, 3.4, 3.21, 14.1, 14.10, 17.2 en 17.4, in Bijlage I bij deze regeling, is tevens de bevoegdheid verbonden tot het geven van onderwijs in de vakken Nederlands, geschiedenis, aardrijkskunde, maatschappijleer, rekenen en wiskunde, muziek, tekenen, handvaardigheid, lichamelijke opvoeding, techniek en verzorging, aan de soorten van onderwijs, vallend onder de codering 2a, indien wordt voldaan aan de in het tweede lid genoemde voorwaarden.

 • 2 De bevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor die vakken waarin in de afgelopen vijf jaren direct voorafgaand aan de samenvoeging van de school of afdeling voor svo met een school voor voortgezet onderwijs dan wel omzetting van die school of afdeling in een school of afdeling voor praktijkonderwijs of een orthopedagogisch-orthodidactisch centrum tenminste vijfhonderd lesuren is lesgegeven. Voor de vakken techniek en verzorging geldt bovendien dat de leraar in het bezit is van een individuele bevoegdheidsverklaring voor het vak algemene technieken of algemene technieken (techniek), respectievelijk algemene technieken of algemene technieken (verzorging), als bedoeld in artikel 3, zesde lid, van de Interimwet voor het speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs. De bevoegdheid geldt voor de leerjaren 1 en 2 en voor leerjaar 3 voorzover het betreft vakken van de basisvorming. De bevoegdheid geldt voor alle leerjaren indien de vijfhonderd lesuren in het svo zijn gegeven aan leerlingen die zich voorbereiden op het eindexamen.

 • 3 De leraar, bedoeld in het tweede lid, kan in overeenstemming met het bevoegd gezag van de school of het bestuur van het orthopedagogisch-didactisch centrum, afstand doen van de onderwijsbevoegdheid verkregen op grond van dat lid. De overeenstemming wordt bereikt voor het tijdstipvan de samenvoeging dan wel omzetting en wordt schriftelijk vastgelegd.

 • 4 Het tweede en derde lid zijn van overeenkomstige toepassing, indien het betreft een leraar aan een daar bedoelde school of afdeling wiens betrekking wordt opgeheven en er geen of nog geen samenvoeging of omzetting heeft plaatsgevonden. In dat geval werkt de periode van vijf jaar terug vanaf het moment van opheffing van de betrekking en wordt de overeenstemming over het afstand doen bereikt voor het tijdstip van indiensttreding.

 • 5 Het tweede en derde lid zijn van overeenkomstige toepassing op gewezen personeel dat op het moment van samenvoeging of omzetting niet meer in dienst is van het betreffende bevoegd gezag en in het genot is van een uitkering op grond van het Besluit werkloosheid onderwijs- of onderzoekspersoneel of wegens arbeidsongeschiktheid.

 • 6 Indien de leraar die in het bezit is van een bewijs van bekwaamheid bedoeld in het eerste lid, in een of meer van de vakken biologie, Engels, handvaardigheid (textiele werkvormen) en verzorging heeft lesgegeven zonder in het bezit te zijn van de daarvoor vereiste bevoegdheid, kan in overeenstemming tussen de belanghebbende en het bevoegd gezag van de school of het bestuur van het orthopedagogischdidactisch centrum hiervoor een onderwijsbevoegdheid worden vastgesteld. Het tweede lid en de tweede volzin van het derde lid zijn hierbij van overeenkomstige toepassing.

 • 7 Indien op grond van de voorgaande leden voor een gewezen directeur of adjunct-directeur geen bevoegdheid voor ten minste drie vakken kan worden vastgesteld, kan deze vaststelling plaatsvinden in overeenstemming tussen de belanghebbende en het bevoegd gezag van de school of het bestuur van het orthopedagogisch-didactisch centrum. Hierbij wordt ook vastgesteld of de bevoegdheid geldt voor het eerste en het tweede leerjaar, en het derde leerjaar voor zover het de basisvorming betreft, dan wel voor alle leerjaren.

 • 8 Voor de toepassing van dit artikel wordt gebruik gemaakt van de modelverklaring zoals vastgesteld in de bijlage bij deze regeling en die door de minister beschikbaar wordt gesteld.

Artikel 15b. Onderwijsbevoegdheid leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs

[Vervallen per 01-08-2006]

 • 1 Aan de bewijzen van bekwaamheid genoemd onder 3.2, 3.3, 3.4, 3.21, 14.1, 14.10, 17.2 en 17.4 in Bijlage I bij deze regeling, is de bevoegdheid verbonden tot het geven van onderwijs in de vakken Nederlands, Engels, wiskunde, geschiedenis, aardrijkskunde, biologie (incl. kennis der natuur), verzorging, muziek, handvaardigheid (textiele werkvormen) en tekenen, in de soorten van onderwijs vallend onder de codering 2a, voor zover dit onderwijs wordt gegeven aan groepen van uitsluitend geïndiceerde leerlingen in het leerwegondersteunend onderwijs en het praktijkonderwijs.

 • 2 Aan de bewijzen van bekwaamheid genoemd in het eerste lid is tevens de bevoegdheid verbonden tot het geven van onderwijs in de praktijk orië nterende vakken van het praktijkonderwijs.

 • 3 Het eerste en tweede lid is van overeenkomstige toepassing op de akten van bekwaamheid genoemd onder 7.1 en 7.2, en de getuigschriften hoger beroepsonderwijs van met goed gevolg afgelegd examen in de ten minste vierjarige studierichting opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad genoemd onder 2.41, 7.3, 7.4 en 8.7, indien de bezitter in de afgelopen vijf jaren direct voorafgaand aan de samenvoeging van een school of afdeling voor svo met een school voor voortgezet onderwijs dan wel omzetting van die school of afdeling in een school of afdeling voor praktijkonderwijs of een orthopedagogisch-didactisch centrum aan de school of afdeling voor svo verbonden is geweest.

Artikel 16. Theorie en methoden (van de onderscheiden werkvelden) in het middelbaar dienstverlenings- en gezondheidszorgonderwijs

[Vervallen per 01-08-2006]

Aan de bewijzen van bekwaamheid genoemd in bijlage IIA bij deze regeling is de bevoegdheid verbonden tot het geven van onderwijs aan scholen voor middelbaar dienstverlenings- en gezondheidszorgonderwijs in het vak theorie en methoden (van enig werkveld), onder de in die bijlage genoemde voorwaarden.

Artikel 17. Esthetische vorming in het middelbaar economisch- en administratief- en het middelbaar middenstandsonderwijs

[Vervallen per 01-08-2006]

Voor het vak esthetische vorming is bevoegd de leraar die bevoegd is voor een of meer der volgende vakken: tekenen, handvaardigheid (handenarbeid), handvaardigheid (textiele werkvormen), textiele werkvormen, muziek, drama, dans, kunstgeschiedenis, reclametekenen, etaleren.

Artikel 18. Overgangsrecht bij inperking van bevoegdheid

[Vervallen per 01-08-2006]

 • 1 De bevoegdheid tot het geven van voortgezet onderwijs geldt, voor in kolom V van bijlage I als zodanig aangegeven gevallen, indien de bezitter van het desbetreffende bewijs van bekwaamheid voldoet aan een van de volgende voorwaarden:

  • a de bezitter is tussen 1 april 1980 en 1 april 1985 als rector, directeur, conrector, adjunct-directeur of leraar verbonden geweest aan een school voor voortgezet onderwijs;

  • b de bezitter is tussen 1 april 1975 en 1 april 1980 met recht op enige wettelijke uitkering, ontslagen uit een betrekking als rector, directeur, conrector, adjunct-directeur of leraar bij een school voor voortgezet onderwijs;

  • c de bezitter is tussen 1 april 1975 en 1 april 1980, zonder recht op enige wettelijke uitkering, ontslagen uit een betrekking als rector, directeur, conrector, adjunct-directeur of leraar bij een school voor voortgezet onderwijs.

 • 2 De bevoegdheid heeft, indien het betreft de in het eerste lid onder a. en b. genoemde gevallen, betrekking op alle vakken waarvoor het desbetreffende bewijs van bekwaamheid, onder de in kolom V opgenomen voorwaarde, bevoegdheid verleent. Indien het betreft het geval in het eerste lid onder c. genoemd, geldt de bevoegdheid slechts indien de bezitter van het bewijs van bekwaamheid tussen 1 april 1975 en 1 april 1980 onderwijs heeft gegeven in het desbetreffende vak.

 • 3 Het eerste en tweede lid zijn van overeenkomstige toepassing voor de bewijzen van bekwaamheid die in bijlage I niet zijn opgenomen, maar waaraan op 31 maart 1985 bij of krachtens de Overgangswet W.V.O. bevoegdheid tot het geven van onderwijs was verbonden.

Artikel 19. Intrekking bestaande beschikkingen

[Vervallen per 01-08-2006]

 • 2 In afwijking van het in het eerste lid bepaalde blijven van kracht:

  • a de beschikking van 26 april 1973, kenmerk DGO 1233 (Stcrt. 1973, 110), zoals gewijzigd bij beschikking van 24 maart 1975, kenmerk DGO 1253 (Stcrt. 1975, 64);

  • b artikel 1, tweede lid, van de beschikking van 12 oktober 1981, kenmerk DGO 1289 (Stcrt. 1981, 208);

  • c de artikelen 2, 4, tweede lid, 5, 6, 7 van de beschikking van 16 april 1984, kenmerk CO 1308 (Stcrt. 1984, 133).

Artikel 20. Publikatie en inwerkingtreding

[Vervallen per 01-08-2006]

Deze regeling, die in de Nederlandse Staatscourant zal worden geplaatst, treedt in werking met ingang van 1 april 1985.

Artikel 21. Citeertitel

[Vervallen per 01-08-2006]

Deze regeling met de bijbehorende bijlagen kan worden aangehaald als “Regeling bewijzen van bekwaamheid O.W.V.O.”.

De

Minister

van Onderwijs en Wetenschappen, w.g.

Drs. W. J. Deetman

Bijlage I. Lijst van bewijzen van bekwaamheid O.W.V.O.

[Vervallen per 01-08-2006]

Indeling

 • 1. Getuigschrift en diploma's van het wetenschappelijk onderwijs

 • 2. Akten van bekwaamheid tot het geven van middelbaar onderwijs

 • 3. Akten en diploma's voor het lager onderwijs

 • 4. Diploma's en verklaringen van derde-graadsapplicatiecursussen en overeenkomstige opleidingen (w.o. bijscholingscursussen voor het lager beroepsonderwijs)

 • 5. N-akten

 • 6. Diploma's en verklaringen van tweede-graadsapplicatiecursussen en overeenkomstige opleidingen

 • 7. Akten van bekwaamheid van de Nieuwe Lerarenopleidingen (m.u.v. NLO-Eindhoven)

 • 8. Specifieke bewijzen van bekwaamheid op het gebied van tekenen, handvaardigheid en textiele werkvormen

 • 9. Specifieke bewijzen van bekwaamheid op het gebied van muziek en dramatische en dansante expressievormen

 • 10. Specifieke bewijzen van bekwaamheid op het gebied van de techniek

 • 11. Specifieke bewijzen van bekwaamheid op het gebied van de laboratoriumtechniek

 • 12. Specifieke bewijzen van bekwaamheid op nautisch gebied

 • 13. Specifieke bewijzen van bekwaamheid op agrarisch gebied

 • 14. Specifieke bewijzen van bekwaamheid op agogisch (andragogisch, pedagogisch) gebied

 • 15. Officieren van landmacht, luchtmacht en marine

 • 16. Overige Nederlandse bewijzen van bekwaamheid

 • 17. Buitenlandse - w.o. Nederlands-Antilliaanse - bewijzen van bekwaamheid

1 Getuigschrift en diploma's van het wetenschappelijk onderwijs

I

II

III

IV

V

nr.

bewijzen van bekwaamheid

vakken

soorten van onderwijs

opmerkingen

1.1

getuigschrift van met goed gevolg afgelegd doctoraalexamen in een der studierichtingen van de faculteit der wiskunde en natuurwetenschappen:

wiskunde (w.o. statistiek)

1

indien in het bezit van het bewijs van p.d.v. voor het vak wiskunde (aantekening op getuigschrift), en indien tevens:

- wiskunde hoofdvak was, of

- technische mechanica hoofdvak was, of

- wiskunde (in volle omvang) bijvak was

 

a. wiskunde

b. natuurkunde

c. scheikunde

d. farmacochemie

     
 

e. biologie

natuurkunde

1

indien in het bezit van het bewijs van p.d.v. voor het vak natuurkunde (aantekening op getuigschrift) en indien tevens:

- natuurkunde hoofdvak was,

of

- technische natuurkunde of technische mechanica hoofdvak was, of

- natuurkunde (in volle omvang) bijvak was

 

f. sterrenkunde

g. geologie

h. geofysica

i. farmacie (zie ook 1.20)

j. technische mechanica

k. technische natuurkunde

l. technische scheikunde

     
 

m. informatica

scheikunde

1

indien in het bezit van het bewijs van p.d.v. voor het vak scheikunde (aantekening op getuigschrift) en indien tevens:

- scheikunde hoofdvak was, of

- farmacochemie of technische scheikunde hoofdvak was, of

- scheikunde (in volle omvang) bijvak was

   

biologie (w.o. anatomie, fysiologie)

1

indien in het bezit van het bewijs van p.d.v. voor het vak biologie (aantekening op getuigschrift) en indien tevens:

- biologie hoofdvak was, of

- biologie (in volle omvang) bijvak was

   

sterrenkunde

1

indien sterrenkunde deel heeft uitgemaakt van het kandidaats- of van het doctoraalexamen (het doctoraalgetuigschrift dient te zijn uitgereikt vóór 1 september 1988)

   

geologie

1

indien:

- geologie of geofysica hoofdvak was, of

- geologie (in volle omvang) bijvak was

   

theoretisch-technische vakken in de vakrichting van het getuigschrift

1

indien technische mechanica, technische natuurkunde of technische scheikunde hoofdvak was; zie verder opmerkingen 1, 2 en 3 behorende bij theoretisch- technische vakken bij nr. 1.26.

   

vakken die onderdelen zijn van een der hoofdvakken van de faculteit

1

indien het desbetreffende onderdeel vak was van het doctoraalexamen

1.2

getuigschrift van met goed gevolg afgelegd doctoraalexamen in een der taal- en letterkundige studierichtingen van de faculteit der letteren:

Latijn, Grieks en oude geschiedenis

1

indien in het bezit van het bewijs van p.d.v. voor Latijn en Grieks (aantekening op getuigschrift) en indien tevens:

- het doctoraalexamen is afgelegd in de studierichting klassieke taal- en letterkunde, of

- het kandidaatsexamen is afgelegd in de studierichting klassieke taal- en letterkunde, en tevens Latijn of Grieks bijvak was van het doctoraalexamen

 

a. klassieke talen

b. Nederlands

c. Zuidafrikaans

d. Frans

e. Italiaans

f. Spaans

g. Portugees

h. Duits

     
 

i. Engels

Nederlands

1

indien in het bezit van het bewijs van p.d.v. voor het vak Nederlands (aantekening op getuigschrift) en indien tevens:

- het doctoraalexamen òf het kandidaatsexamen is afgelegd in de studierichting Nederlandse taal- en letterkunde, of

- Nederlandse taal- en letterkunde (in volle omvang) bijvak was van het doctoraalexamen

 

j. Scandinavische talen

k. Fries

l. Slavische talen

m. Oud-Germaans

n. een andere taal of taalgroep (en cultuur)

o. algemene taalwetenschap

p. Indo-Europese taalwetenschap

     
 

q. taalwetenschap van een andere taalfamilie

moderne vreemde taal (Engels, Frans, Duits of andere)

1

indien in het bezit van het bewijs van p.d.v. voor de desbetreffende taal (aantekening op getuigschrift; de voorwaarde geldt echter alleen voor Engels, Frans, Duits, Spaans en Russisch) en indien tevens:

- het doctoraalexamen òf het kandidaatsexamen is afgelegd in de desbetreffende taal, of

- indien de taal- en letterkunde van de taal (in volle omvang) bijvak was van het doctoraalexamen, en tevens, blijkens aantekening van de bevoegdheid op het getuigschrift, ter beoordeling van de betreffende subfaculteit voldoende bewijzen zijn geleverd van kennis der hedendaagse taal en vaardigheid in het gebruik daarvan (voor Italiaans dient het getuigschrift te zijn uitgereikt vóór 1 september 1988)

 

r. algemene literatuurwetenschap

     
   

Fries

1

indien in het bezit van het bewijs van p.d.v. voor het vak Fries (aantekening op getuigschrift) en indien tevens:

- het doctoraalexamen is afgelegd in de studierichting Friese taal- en letterkunde, of

- Friese taal- en letterkunde (in volle omvang) bijvak was van het doctoraalexamen

   

geschiedenis

1

indien in het bezit van het bewijs van p.d.v. voor het vak geschiedenis (aantekening op getuigschrift) en indien tevens:

- het kandidaatsexamen is afgelegd in de studierichting geschiedenis, of

- geschiedenis (in volle omvang) bijvak was van het doctoraalexamen

   

kunstgeschiedenis

1

indien:

- het kandidaatsexamen is afgelegd in de studierichting kunstgeschiedenis en archeologie, of

- kunstgeschiedenis (in volle omvang) bijvak was van het doctoraalexamen (het doctoraalgetuigschrift dient te zijn uitgereikt vóór 1 september 1988)

   

Hebreeuws

1

indien Hebreeuws deel heeft uitgemaakt van het kandidaats- of van het doctoraalexamen (het doctoraalgetuigschrift dient te zijn uitgereikt vóór 1 september 1988)

   

algemene taalwetenschap

1

 
   

algemene literatuurwetenschap

1

 

1.3

getuigschrift van met goed gevolg afgelegd doctoraalexamen geschiedenis

geschiedenis

1

indien in het bezit van het bewijs van p.d.v. voor het vak geschiedenis (aantekening op getuigschrift)

   

maatschappijleer

1

indien is voldaan aan de vereisten omschreven in artikel 14

   

algemene economie (w.o. statistiek)

1

indien staathuishoudkunde (algemene) economie (in volle omvang) deel heeft uitgemaakt van het doctoraalexamen en indien in het bezit van het bewijs van p.d.v. voor het vak geschiedenis (aantekening op getuigschrift) dan wel het bewijs van p.d.v. voor het vak algemene economie (aantekening op getuigschrift); de bevoegdheid voor het v.w.o. geldt slechts als het vak behalve van het doctoraalexamen tevens deel heeft uitgemaakt van het kandidaatsexamen of van een aanvullend examen na het doctoraalexamen (het doctoraalgetuigschrift dient te zijn uitgereikt vóór 1 september 1988)

   

aardrijkskunde

1

indien in het bezit van het bewijs van p.d.v. voor aardrijkskunde (aantekening op getuigschrift); en indien tevens natuurkundige aardrijkskunde (fysische geografie) deel heeft uitgemaakt van het kandidaatsexamen en sociale aardrijkskunde (sociale geografie) deel heeft uitgemaakt van het kandidaatsexamen en van het doctoraalexamen

   

Latijn en Grieks

1

zie de relevante voorwaarden bij 1.2

   

Nederlands

1

zie de relevante voorwaarden bij 1.2

   

moderne vreemde taal (Engels, Frans, Duits of andere)

1

zie de relevante voorwaarden bij 1.2 (voor Italiaans dient het getuigschrift te zijn uitgereikt vóór 1 september 1988)

   

Fries

1

zie de relevante voorwaarden bij 1.2

   

Hebreeuws

1

zie de relevante voorwaarden bij 1.2 (het doctoraalgetuigschrift dient te zijn uitgereikt vóór 1 september 1988)

   

kunstgeschiedenis

1

indien:

- het kandidaatsexamen is afgelegd in de studierichting kunstgeschiedenis en archeologie, of

- kunstgeschiedenis (in volle omvang) bijvak was van het doctoraalexamen (het doctoraalgetuigschrift dient te zijn uitgereikt vóór 1 september 1988)

   

staatsinrichting publiekrecht

1

indien staats- en of administratief recht (bestuursrecht) of staatsinrichting deel heeft uitgemaakt van het kandidaats- of van het doctoraalexamen

1.4

getuigschrift van met goed gevolg afgelegd doctoraalexamen:

a. kunstgeschiedenis en archeologie

b. archeologie

kunstgeschiedenis

1

indien het doctoraalexamen of het kandidaatsexamen is afgelegd in de studierichting kunstgeschiedenis en archeologie (het doctoraalgetuigschrift dient te zijn uitgereikt vóór 1 september 1988)

   

archeologie

1

indien het doctoraalexamen is afgelegd in de studierichting archeologie

   

geschiedenis

1

indien in het bezit van het bewijs van p.d.v. voor het vak geschiedenis (aantekening op getuigschrift) en indien tevens:

- het kandidaatsexamen is afgelegd in de studierichting geschiedenis, of

- geschiedenis (in volle omvang) bijvak was van het doctoraalexamen

   

Latijn, Grieks en oude geschiedenis

1

indien in het bezit van het bewijs van p.d.v. voor Latijn en Grieks (aantekening op getuigschrift) en indien tevens het kandidaatsexamen is afgelegd in de studierichting klassieke taal en letterkunde en tevens òf kunstgeschiedenis en archeologie der klassieke oudheid dan wel klassieke archeologie hoofdvak van het doctoraalexamen, òf Latijn of Grieks bijvak was van het doctoraalexamen

   

Hebreeuws

1

zie de relevante voorwaarden bij 1.2 (het doctoraalgetuigschrift dient te zijn uitgereikt vóór 1 september 1988)

   

Nederlands

1

zie de relevante voorwaarden bij 1.2

   

moderne vreemde taal (Engels, Frans, Duits of andere)

1

zie de relevante voorwaarden bij 1.2 (voor Italiaans dient het getuigschrift te zijn uitgereikt vóór 1 september 1988)

   

Fries

1

zie de relevante voorwaarden bij 1.2

1.5

getuigschrift van met goed gevolg afgelegd doctoraalexamen muziekwetenschap

muziek

1

(het doctoraalgetuigschrift dient te zijn uitgereikt vóór 1 september 1988)

   

Latijn, Grieks en oude geschiedenis

1

zie de relevante voorwaarden bij 1.2

   

Nederlands

1

zie de relevante voorwaarden bij 1.2

   

moderne vreemde taal (Engels, Frans, Duits of andere)

1

zie de relevante voorwaarden bij 1.2 (voor Italiaans dient het getuigschrift te zijn uitgereikt vóór 1 september 1988)

   

geschiedenis

1

zie de relevante voorwaarden bij 1.2

   

kunstgeschiedenis

1

zie de relevante voorwaarden bij 1.2 (het doctoraalgetuigschrift dient te zijn uitgereikt vóór 1 september 1988)

1.6

getuigschrift van met goed gevolg afgelegd doctoraalexamen natuurkundige aardrijkskunde (fysische geografie)

aardrijkskunde

1

indien in het bezit van het bewijs van p.d.v. voor het vak aardrijkskunde (aantekening op getuigschrift)

   

geologie

1

 
   

wiskunde (w.o. statistiek)

1

zie de relevante voorwaarden bij 1.1

   

natuurkunde

1

zie de relevante voorwaarden bij 1.1

   

scheikunde

1

zie de relevante voorwaarden bij 1.1

   

biologie (w.o. anatomie, fysiologie)

1

zie de relevante voorwaarden bij 1.1

   

sterrenkunde

1

indien sterrenkunde deel heeft uitgemaakt van het kandidaats- of van het doctoraalexamen (het doctoraalgetuigschrift dient te zijn uitgereikt vóór 1 september 1988)

1.7

getuigschrift van met goed gevolg afgelegd doctoraalexamen sociale aardrijkskunde (sociale geografie)

aardrijkskunde

1

indien in het bezit van het bewijs van p.d.v. voor het vak aardrijkskunde (aantekening op getuigschrift)

   

planologie

1

indien planologie deel heeft uitgemaakt van het doctoraalexamen dan wel gedurende drie jaar na het behalen van het getuigschrift praktijkervaring op dit gebied is verworven

   

algemene economie (w.o. statistiek)

1

indien staathuishoudkunde/(algemene) economie (in volle omvang) deel heeft uitgemaakt van het doctoraalexamen en indien in het bezit van het bewijs van p.d.v. voor het vak aardrijkskunde (aantekening op getuigschrift) dan wel het bewijs van p.d.v. voor het vak algemene economie (aantekening op getuigschrift) (het doctoraalgetuigschrift dient te zijn uitgereikt vóór 1 september 1988)

   

geschiedenis

1

indien in het bezit van het bewijs van p.d.v. voor het vak geschiedenis (aantekening op getuigschrift) en indien tevens dit vak (in volle omvang) deel heeft uitgemaakt van het doctoraalexamen

   

methoden en technieken van onderzoek (w.o. statistiek)

1

 
   

maatschappijleer

1

indien is voldaan aan de vereisten omschreven in artikel 14

1.8

getuigschrift van met goed gevolg afgelegd doctoraalexamen prehistorie

     
 

a.met kandidaatsexamen natuurkundige of sociale aardrijkskunde

aardrijkskunde

1

indien in het bezit van het bewijs van p.d.v. voor het vak aardrijkskunde (aantekening op getuigschrift) en indien tevens natuurkundige of sociale aardrijkskunde deel heeft uitgemaakt van het doctoraalexamen

   

geologie

1

indien het kandidaatsexamen is afgelegd in de natuurkundige aardrijkskunde

 

b.met kandidaatsexamen culturele antropologie

culturele antropologie

1

 
 

c.met kandidaatsexamen in de faculteit der wiskunde en natuurwetenschappen

wiskunde (w.o. statistiek)

1

zie de relevante voorwaarden bij 1.1

   

natuurkunde

1

zie de relevante voorwaarden bij 1.1

   

scheikunde

1

zie de relevante voorwaarden bij 1.1

   

biologie (w.o. anatomie, fysiologie)

1

zie de relevante voorwaarden bij 1.1

   

sterrenkunde

1

zie de relevante voorwaarden bij 1.1 (het doctoraalgetuigschrift dient te zijn uitgereikt vóór 1 september 1988)

   

geologie

1

zie de relevante voorwaarden bij 1.1

   

vakken die onderdelen zijn van een der hoofdvakken van de faculteit der wiskunde en natuurwetenschappen

1

zie de relevante voorwaarden bij 1.1

 

d.met kandidaatsexamen in de faculteit der letteren

geschiedenis

1

zie de relevante voorwaarden bij 1.2

   

kunstgeschiedenis

1

zie de relevante voorwaarden bij 1.2 (het doctoraalgetuigschrift dient te zijn uitgereikt vóór 1 september 1988)

   

Latijn, Grieks en oude geschiedenis

1

zie de relevante voorwaarden bij 1.2

   

Hebreeuws

1

zie de relevante voorwaarden bij 1.2 (het doctoraalgetuigschrift dient te zijn uitgereikt vóór 1 september 1988)

1.9

getuigschrift van met goed gevolg afgelegd doctoraalexamen planologie in de interfaculteit der aardrijkskunde en prehistorie

planologie

1

 
   

aardrijkskunde

1

indien in het bezit van het bewijs van p.d.v. voor het vak aardrijkskunde (afzonderlijke verklaring waaruit blijkt dat is voldaan aan de algemene en aan de vakdidaktische vereisten, incl. schoolpracticum/hospitium)

   

maatschappijleer

1

indien is voldaan aan de vereisten omschreven in artikel 14

   

algemene economie (w.o. statistiek)

1

indien staathuishoudkunde/(algemene) economie (in volle omvang) deel heeft uitgemaakt van het doctoraalexamen; de bevoegdheid voor het v.w.o. geldt slechts als het vak behalve van het doctoraalexamen tevens deel heeft uitgemaakt van een aanvullend examen na het doctoraalexamen (het doctoraalgetuigschrift dient te zijn uitgereikt vóór 1 september 1988).

   

methoden en technieken van onderzoek (w.o. statistiek)

1

 

1.10

getuigschrift van met goed gevolg afgelegd doctoraalexamen in een der studierichtingen van de subfaculteit der sociaal- culturele wetenschappen:

culturele antropologie

1

indien culturele antropologie en/of sociologie der niet- westerse volken hoofdvak was van het kandidaatsexamen of hoofd- of bijvak was van het doctoraalexamen

 

a.culturele antropologie/sociologie der niet-westerse volken

sociologie

1

indien sociologie hoofdvak was van het kandidaatsexamen of hoofd- of bijvak van het doctoraalexamen

 

b.sociologie

c.politicologie

d.planologie

     
   

politicologie

1

indien politicologie hoofdvak was van het kandidaatsexamen of hoofd- of bijvak van het doctoraalexamen

   

planologie

1

indien planologie hoofd- of bijvak was van het doctoraalexamen, dan wel gedurende ten minste drie jaren na het behalen van het getuigschrift praktijkervaring op dit gebied is verworven

   

maatschappijleer

1

indien is voldaan aan de vereisten omschreven in artikel 14

   

algemene economie (w.o. statistiek)

1

indien

stahuishoudkunde/(algemene) economie (in volle omvang) deel heeft uitgemaakt van het doctoraalexamen; de bevoegdheid voor het v.w.o. geldt slechts als het vak behalve van het doctoraalexamen tevens deel heeft uitgemaakt van een aanvullend examen na het doctoraalexamen (het doctoraalgetuigschrift dient te zijn uitgereikt vóór 1 september 1988)

   

methoden en technieken van onderzoek (w.o. statistiek)

1

 
   

aardrijkskunde

1

indien in het bezit van het bewijs van p.d.v. voor het vak aardrijkskunde (aantekening op getuigschrift) en indien tevens het kandidaatsexamen is afgelegd in de studierichting sociale aardrijkskunde en bovendien dit vak bijvak was van het doctoraalexamen

   

geschiedenis

1

indien in het bezit van het bewijs van p.d.v. voor het vak geschiedenis (afzonderlijke verklaring waaruit blijkt dat is voldaan aan de algemene en vakdidactische vereisten, incl. schoolpracticum/hospitium) en indien tevens het kandidaatsexamen is afgelegd in de studierichting geschiedenis en dit vak (of een onderdeel daarvan) bijvak was van het doctoraalexamen

   

psychologie

1

indien psychologie (in volle omvang) deel heeft uitgemaakt van het doctoraalexamen

   

onderwijskunde (w.o. algemene didactiek)

1

indien een of meer onderwijskundige vakken deel hebben uitgemaakt van het doctoraalexamen, dan wel na het examen in voldoende mate in onderwijskundige richting is gespecialiseerd

   

pedagogiek (w.o. algemene didactiek)

1

indien pedagogiek deel heeft uit gemaakt van het kandidaats- en van het doctoraalexamen

   

andragogie(k)/andragologie

1

indien andragogie(k) en/of andragologie deel heeft uitgemaakt van het kandidaats- en van het doctoraalexamen

   

agogie(k)/agologie

1

indien pedagogie(k) of andragogie(k) of andragologie of agogie(k) of agologie deel heeft uitgemaakt van het kandidaatsexamen en tevens een van deze vakken deel heeft uitgemaakt van het doctoraalexamen

   

staatsinrichting/publiekrecht

1

indien staats- en/of administratief recht (bestuursrecht) of staatsinrichting deel heeft uitgemaakt van het kandidaats- of van het doctoraalexamen

1.11

getuigschrift van met goed gevolg afgelegd doctoraalexamen psychologie

psychologie

1

 
   

methoden en technieken van onderzoek (w.o. statistiek)

1

 
   

pedagogiek (w.o. algemene didactiek)

1

zie de relevante voorwaarden onder 1.10

   

andragogie(k)/andragologie

1

zie de relevante voorwaarden onder 1.10

   

agogie(k)/agologie

1

zie de relevante voorwaarden onder 1.10

   

maatschappijleer

1

indien is voldaan aan de vereisten omschreven in artikel 14

   

onderwijskunde (w.o. algemene didactiek)

1

indien een of meer onderwijskundige vakken deel hebben uitgemaakt van het doctoraalexamen, dan wel na het examen in voldoende mate in onderwijskundige richting is gespecialiseerd

1.12

getuigschrift van met goed gevolg afgelegd doctoraalexamen in een der volgende studierichtingen:

agogie(k)/agologie

1

 
 

a.pedagogische wetenschappen of opvoedkunde

pedagogiek (w.o. algemene didactiek)

1

indien pedagogie(k) deel heeft uitgemaakt van het doctoraalexamen

 

b.andragogische wetenschappen

andragogie(k)/andragologie

1

indien andragogie(k) en/of andragologie deel heeft uitgemaakt van het doctoraalexamen

   

onderwijskunde (w.o. algemene didactiek)

1

indien een of meer onderwijskundige vakken deel hebben uitgemaakt van het doctoraalexamen, dan wel na het examen in voldoende mate in onderwijskundige richting is gespecialiseerd

   

methoden en technieken van onderzoek (w.o. statistiek)

1

 
   

maatschappijleer

1

indien is voldaan aan de vereisten omschreven in artikel 14

   

psychologie

2

indien psychologie (in volle omvang) deel heeft uitgemaakt van het doctoraalexamen heeft de bevoegdheid tevens betrekking op de groep van scholen aangeduid met 1

   

sociologie

1

indien sociologie (inleiding) deel heeft uitgemaakt van het kandidaatsexamen en tevens dit vak (in volle omvang) deel heeft uitgemaakt van het doctoraalexamen

   

filosofie (w.o. ethiek, antropologie)

1

indien het kandidaatsexamen is afgelegd in de studierichting filosofie, of indien filosofie (inleiding) deel heeft uitgemaakt van het kandidaatsexamen en tevens dit vak (in volle omvang) deel heeft uitgemaakt van het doctoraalexamen (het doctoraalgetuigschrift dient te zijn uitgereikt vóór 1 september 1988)

1.13

getuigschrift van met goed gevolg afgelegd doctoraalexamen in een der studierichtingen van de faculteit der economische wetenschappen:

algemene economie (w.o. statistiek)

1

(het doctoraalgetuigschrift dient te zijn uitgereikt vóór 1 september 1988)

 

a.economie

bedrijfseconomie (w.o. statistiek)

1

(het doctoraalgetuigschrift dient te zijn uitgereikt vóór 1 september 1988)

 

b.fiscaal-economische studierichting

c.econometrie

     
   

privaatrecht

1

indien privaatrecht (of burgerlijk recht of handelsrecht) deel heeft uitgemaakt van het kandidaats- of van het doctoraalexamen of van een aanvullend examen

   

staatsinrichting/publiekrecht

1

indien staats- en/of administratief recht (bestuursrecht) of staatsinrichting deel heeft uitgemaakt van het kandidaats- of van het doctoraalexamen of van een aanvullend examen dan wel indien de bezitter tussen 1 april 1980 en 1 april 1985 in een al dan niet aaneengesloten periode van ten minste 40 schoolweken onderwijs in dit vak heeft gegeven

   

belastingrecht

1

indien belastingrecht deel heeft uitgemaakt van het kandidaats- of van het doctoraalexamen of van een aanvullend examen

   

recht

1

alleen voor die scholen waar het vak recht (als geïntegreerd vak onder die benaming, dus niet specifieke onderdelen als afzonderlijk vak) als zodanig in de lessentabel voorkomt

   

methoden en technieken van onderzoek (w.o. statistiek)

1

 
   

maatschappijleer

1

indien is voldaan aan de vereisten omschreven in artikel 14

   

planologie

1

indien planologie deel heeft uitgemaakt van het doctoraalexamen dan wel gedurende ten minste drie jaren na het behalen van het getuigschrift praktijkervaring op dit gebied is verworven

1.14

getuigschrift van met goed gevolg afgelegd doctoraalexamen in een der studierichtingen van de interfaculteit der actuariële wetenschappen en econometrie:

wiskunde (w.o. statistiek)

1

indien in het bezit van het bewijs van p.d.v. voor het vak wiskunde

 

a.actuariële wetenschappen

algemene economie (w.o. 1 statistiek)

 

( het doctoraalgetuigschrift dient te zijn uitgereikt vóór 1 september 1988)

 

b.econometrie

bedrijfseconomie (w.o. statistiek)

1

(het doctoraalgetuigschrift dient te zijn uitgereikt vóór 1 september 1988).

   

privaatrecht

1

zie de relevante voorwaarden bij 1.13

   

staatsinrichting/publiekrecht

1

zie de relevante voorwaarden bij 1.13

   

belastingrecht

1

zie de relevante voorwaarden bij 1.13

   

recht

1

zie de relevante voorwaarden bij 1.13

   

methoden en technieken van onderzoek (w.o. statistiek)

1

zie de relevante voorwaarden bij 1.13

   

planologie

1

zie de relevante voorwaarden bij 1.13

1.15

getuigschrift van met goed gevolg afgelegd doctoraalexamen in een der studierichtingen van de faculteit der rechtsgeleerdheid:

recht (w.o. privaatrecht, staatsinrichting/publiekrecht, belastingrecht)

1

 
 

a.Nederlands recht

algemene economie (w.o. statistiek)

1

indien staathuishoudkunde/(algemene) economie (in volle omvang, en niet slechts de beginselen der economie), deel heeft uitgemaakt van het doctoraalexamen, of, alleen voor zover het betreft de studierichting Nederlands recht (genoemd onder a ) van een aanvullend examen. (het doctoraalgetuigschrift dient te zijn uitgereikt vóór 1 september 1988)

 

b.notariële studierichting

c.fiscaal-juridische studierichting

d.staatkundige studierichtingen, internationale richting

e.staatkundige studierichtingen, bestuurswetenschappelijke richting

f.staatkundige studierichtingen, richting politieke wetenschap

g.Antilliaans recht

h.Zuidafrikaans recht

     
   

maatschappijleer

1

indien is voldaan aan de vereisten omschreven in artikel 14

   

politicologie

1

indien politicologie/politieke wetenschap deel heeft uitgemaakt van het doctoraalexamen

1.16

getuigschrift van met goed gevolg afgelegd doctoraalexamen godgeleerdheid (theologie), afgegeven door:

theologie (w.o. ethiek, antropologie)

1

 
 

1. een der uit 's Rijks kas bekostigde universiteiten;

cultuurgeschiedenis van het Christendom

1

(het doctoraalgetuigschrift dient te zijn uitgereikt vóór 1 september 1988)

 

2. een der instellingen van wetenschappelijk onderwijs die op grond van de Wet op het wetenschappelijk onderwijs zijn aangewezen als gelijkgerechtigd met de Rijksuniversiteiten ten aanzien van de te verlenen getuigschriften van met goed gevolg afgelegd doctoraalexamen:

godsdienstgeschiedenis

1

 
   

kerkgeschiedenis

1

 
   

Hebreeuws

1

indien Hebreeuws dan wel de uitlegging van de geschriften van het Oude Testament (oudtestamentische wetenschap) deel heeft uitgemaakt van het doctoraalexamen of van een aanvullend examen

 

- Theologische Faculteit, Tilburg

     
 

- Katholieke Theologische Hogeschool, Amsterdam

     
 

- Hogeschool voor Theologie en Pastoraat, Heerlen (uitgaande van de stichting gevestigd te Roermond)

maatschappijleer

1

indien het vak ethiek en een der vakken sociologie, politicologie, culturele antropologie of sociologie der niet-westerse volken deel heeft uitgemaakt van het doctoraalexamen en/of van een aanvullend examen, en indien tevens is voldaan aan de vereisten omschreven in artikel 14

 

- Theologische Hogeschool Ger. Kerken in Nederland, Kampen (Oudestraat 6)

filosofie (w.o. ethiek, antropologie)

1

indien filosofie of een onderdeel daarvan deel heeft uitgemaakt van het doctoraalexamen (het doctoraalgetuigschrift dient te zijn uitgereikt vóór 1 september 1988)

 

- Theologische Hogeschool Ger. Kerken in Nederland, Kampen (Broederweg 15)

     
 

- Katholieke Theologische Hogeschool, Utrecht

     
 

- Theologische Hogeschool Chr. Ger. Kerken in Nederland, Apeldoorn

     

1.17

getuigschrift van met goed gevolg afgelegd doctoraalexamen bedrijfskunde

bedrijfseconomie (w.o. statistiek)

1

indien het kandidaatsexamen is afgelegd in een der studierichtingen van de faculteit der economische wetenschappen of van de interfaculteit der actuariële wetenschappen en econometrie (het doctoraalgetuigschrift dient te zijn uitgereikt vóór 1 september 1988)

   

bedrijfskunde

1

 
   

recht (w.o. privaatrecht, staatsinrichting/publiekrecht, belastingrecht)

1

indien het kandidaatsexamen is afgelegd in een der studierichtingen van de faculteit der rechtsgeleerdheid

   

culturele antropologie

1

indien het kandidaatsexamen is afgelegd met hoofdvak culturele antropologie en/of sociologie der niet-westerse volken

   

sociologie

1

indien het kandidaatsexamen is afgelegd met hoofdvak sociologie

   

politicologie

1

indien het kandidaatsexamen is afgelegd met hoofdvak politicologie

   

maatschappijleer

1

indien is voldaan aan de vereisten omschreven in artikel 14 en indien tevens een kandidaatsexamen is afgelegd dat als grondslag kan dienen voor een der elders in deze lijst van bewijzen van bekwaamheid genoemde getuigschriften van met goed gevolg afgelegd doctoraalexamen waaraan de onderwijsbevoegdheid voor maatschappijleer kan zijn verbonden

   

methoden en technieken van onderzoek (w.o. statistiek)

1

indien het kandidaatsexamen is afgelegd in een der studierichtingen van de faculteit der sociale wetenschappen of der economische wetenschappen of van de interfaculteit der actuariële wetenschappen en econometrie

1.18

getuigschrift van met goed gevolg afgelegd doctoraalexamen geneeskunde

praktische en theoretische beroepsgerichte vakken op het gebied van de geneeskunde (waaronder gezondheidsleer) en de bijbehorende funderende vakken (waaronder anatomie, fysiologie)

1

voor de praktische vakken (waaronder: ehbo; praktijkscholing in het middelbaar dienstverlenings- en gezondheidszorgonderwijs, afdeling AG/DA): indien tevens in het bezit van het diploma van arts

1.19

diploma van tandarts

praktische en theoretische beroepsgerichte vakken op het gebied van de tandheelkunde en de bijbehorende funderende vakken

1

tot de bijbehorende funderende vakken behoren tandheelkundige anatomie en tandheelkundige fysiologie

1.20

diploma van apotheker

praktische en theoretische beroepsgerichte vakken op het gebied van de artsenijbereidkunde en de bijbehorende funderende vakken

1

tot de bijbehorende funderende vakken behoren scheikunde, biologie en natuurkunde, voor zover ze voorkomen in het leerplan van beroepsgerichte opleidingen op farmaceutisch gebied (waaronder het middelbaar dienstverlenings- en gezondheidszorgonderwijs, afdeling AG/AA)

1.21

getuigschrift van met goed gevolg afgelegd doctoraalexamen diergeneeskunde

praktische en theoretische beroepsgerichte vakken op het gebied van de diergeneeskunde (w.o. gezondheidsleer) en de bijbehorende funderende vakken (w.o. anatomie, fysiologie)

1

 

1.22

getuigschrift van met goed gevolg afgelegd doctoraalexamen lichamelijke opvoeding

medisch-biologische vakken op het gebied van de lichamelijke opvoeding

1

indien in het bezit van het bewijs van p.d.v. (afzonderlijke verklaring afgegeven door de interfaculteit der lichamelijke opvoeding) en indien tevens afgestudeerd in de medisch-biologische richting

   

anatomie

1

indien in het bezit van het bewijs van p.d.v. (afzonderlijke verklaring afgegeven door de interfaculteit der lichamelijke opvoeding) en indien tevens afgestudeerd in de medisch-biologische richting en tevens anatomie deel heeft uitgemaakt van het doctoraalexamen

   

fysiologie

1

indien in het bezit van het bewijs van p.d.v. (afzonderlijke verklaring afgegeven door de interfaculteit der lichamelijke opvoeding) en indien tevens afgestudeerd in de medisch-biologische richting en tevens fysiologie deel heeft uitgemaakt van het doctoraalexamen

   

agogische (andragogische, pedagogische), psychologische en sociologische vakken op het gebied van de lichamelijke opvoeding

1

indien in het bezit van het bewijs van p.d.v. (afzonderlijke verklaring afgegeven door de interfaculteit der lichamelijke opvoeding) en indien tevens afgestudeerd in de pedagogisch-psychologische richting

1.23

getuigschrift van met goed gevolg afgelegd doctoraalexamen wijsbegeerte (filosofie)

filosofie (w.o. ethiek, antropologie)

1

(het doctoraalgetuigschrift dient te zijn uitgereikt vóór 1 september 1988)

   

maatschappijleer

1

indien is voldaan aan de vereisten omschreven in artikel 14

   

een ander vak, voor zover dat vak ook elders in deze lijst van bewijzen van bekwaamheid wordt genoemd

1

indien in het bezit van het bewijs van p.d.v. voor het desbetreffende vak (alleen voor zover dat voor dit vak ook elders in deze lijst van bewijzen van bekwaamheid wordt geëist bij de desbetreffende getuigschriften van met goed gevolg afgelegd doctoraalexamen) en tevens:

- indien het kandidaatsexamen is afgelegd in een andere studierichting dan die der wijsbegeerte: indien is voldaan aan de voorwaarden die ten aanzien van het desbetreffende vak zijn gesteld bij de vermelding elders in deze lijst van bewijzen van bekwaamheid van het getuigschrift van met goed gevolg afgelegd doctoraalexamen in de studierichting die overeenkomt met de studierichting waarin het kandidaatsexamen is afgelegd;

- indien het kandidaatsexamen is afgelegd in de studierichting der wijsbegeerte: indien het desbetreffende vak (in volle omvang) als bijvak deel heeft uitgemaakt van het kandidaats- èn van het doctoraalexamen

1.24

getuigschrift van met goed gevolg afgelegd doctoraalexamen vrije studierichting bedoeld in de artikelen 174 t/m 179 van het Academisch Statuut ( Stb.1963, 380)

een vak, voor zover dat vak ook elders in deze lijst van bewijzen van bekwaamheid wordt genoemd

1

indien in het bezit van het bewijs van p.d.v. voor het desbetreffende vak (alleen voor zover dat voor dit vak ook elders in deze lijst van bewijzen van bekwaamheid wordt geëist bij de desbetreffende getuigschriften van met goed gevolg afgelegd doctoraalexamen) en indien tevens is voldaan aan de voorwaarden die ten aanzien van het desbetreffende vak zijn gesteld bij de vermelding elders in deze lijst van bewijzen van bekwaamheid van het getuigschrift van met goed gevolg afgelegd doctoraalexamen in de studierichting die overeenkomt met de studierichting waarin het kandidaatsexamen is afgelegd

1.25

getuigschrift van met goed gevolg afgelegd aanvullend examen bedoeld in artikel 193 van het Academisch Statuut, ( Stb.1963, 380) of artikel 54 van het Academisch Statuut ( Stb. 1981, 653)

een vak voor zover dat vak ook elders in deze lijst van bewijzen van bekwaamheid wordt genoemd

1

indien in het bezit van het bewijs van p.d.v. voor het desbetreffende vak (alleen voor zover dat voor dit vak ook elders in deze lijst van bewijzen van bekwaamheid wordt geëist bij de desbetreffende getuigschriften van met goed gevolg afgelegd doctoraalexamen) en indien tevens het vak (in volle omvang) deel heeft uitgemaakt van het doctoraalexamen èn het vak (in volle omvang) deel heeft uitgemaakt van het aanvullend examen (Indien het betreft een vak waarvoor op grond van artikel 34 van de W.V.O. een universitaire lerarenopleiding is aangewezen dient het getuigschrift van een goed gevolg afgelegd aanvullend examen te zijn uitgereikt vóór 1 september 1988)

1.26

getuigschrift van met goed gevolg afgelegd doctoraalexamen in een der studierichtingen van een technische hogeschool (of overeenkomstig diploma van ingenieur)

theoretisch-technische vakken in de vakrichting van het getuigschrift/diploma

1

1. voor de bevoegdheid voor de theoretisch-technische vakken in de vakrichting van het getuigschrift/diploma is vereist, dat de bezitter beschikt over drie jaar praktijkervaring in de desbetreffende vakrichting, al of niet na het behalen van het getuigschrift/diploma

 

a. wiskunde

     
 

b. civiele techniek (weg- en waterbouwkunde)

   

2. tot de theoretisch- technische vakken in de vakrichting van het getuigschrift/diploma behoren in elk geval de vakken die behoren tot het algemene vakgebied van de desbetreffende studierichting, en daarnaast in voorkomende gevallen vakken die specifiek behoren tot bijzondere afstudeerrichtingen binnen die studierichting

 

c. geodesie

d. bouwkunde

e. werktuigbouwkunde

f. electrotechniek

g. scheikundige technologie

h. scheikunde

i. mijnbouwkunde

     
 

j. technische natuurkunde

   

3. een bewijs van p.d.v. is voor de theoretisch- technische vakken niet vereist

 

k. natuurkunde

     
 

l. scheepsbouw- en (scheepvaart)kunde

     
 

m. luchtvaart- en ruimtevaarttechniek (vliegtuigbouwkunde)

planologie

1

indien afgestudeerd in een der volgende studierichtingen als vermeld in kolom II: b, c, d; en indien tevens planologie deel heeft uitgemaakt van het examen, dan wel gedurende ten minste drie jaren na het behalen van het getuigschrift/diploma praktijkervaring op dit gebied is verworven

 

n. bedrijfskunde (art. 169 ter Academisch Statuut)

o. metaalkunde

p. industriële vormgeving

q. informatica (art. 149 quater Academisch Statuut)

     
   

wiskunde (w.o. statistiek)

1

1. indien afgestudeerd in een der studierichtingen a, b, c, e , f , g, h, i, j, k, l, m , n, o, q(als vermeld in kolom II) en indien, blijkens aantekening van de bevoegdheid op het getuigschrift/diploma, voldaan is aan de terzake van de onderwijsbevoegdheid wiskunde gestelde vereisten op vakinhoudelijk en pedagogisch-didactisch gebied; voorzover de bezitter voldoet aan de voorwaarden van het in artikel 18 omschreven overgangsrecht gelden deze vereisten niet voor wat betreft het beroepsonderwijs;

2. indien de bezitter van het getuigschrift/diploma is afgestudeerd in de studierichting bouwkunde en voor zover hij tevens voldoet aan de voorwaarden van het in artikel 18 omschreven overgangsrecht is hij bevoegd

- zonder dat de onder opmerking 1 genoemde voorwaarden van toepassing zijn - voor de volgende scholen en leerjaren: vwo (alleen eerste drie leerjaren van dagscholen), havo (idem), mavo, lavo, lager- en middelbaar beroepsonderwijs;

3. indien de bezitter van het getuigschrift/diploma vóór 5 september 1961 is afgestudeerd in een der studierichtingen scheikundige technologie of mijnbouwkunde en tevens voldoet aan de voorwaarden van het in artikel 18 omschreven overgangsrecht, is het bezit van het bewijs van p.d.v. niet vereist (Besluit van 27 september 1967, Stb.485).

   

natuurkunde

1

1. indien afgestudeerd in een der studierichtingen a, e, f, g, h , i, j, k, l, m, o(als vermeld in kolom II) en indien, blijkens aantekening van de bevoegdheid op het getuigschrift/diploma, voldaan is aan de terzake van de onderwijsbevoegdheid natuurkunde gestelde vereisten op vakinhoudelijk en pedagogisch-didactisch gebied; voor zover de bezitter voldoet aan de voorwaarden van het in artikel 18 omschreven overgangsrecht gelden deze vereisten niet voor wat betreft het beroepsonderwijs;

2. indien de bezitter van het getuigschrift/diploma is afgestudeerd in een der studierichtingen civiele techniek of geodesie en voor zover hij tevens voldoet aan de voorwaarden van het in artikel 18 omschreven overgangsrecht is hij bevoegd - zonder dat de onder opmerking 1 genoemde voorwaarden van toepassing zijn - voor de volgende scholen en leerjaren; vwo (alleen eerste drie leerjaren van dagscholen), havo (idem), mavo, lavo, lager- en middelbaar beroepsonderwijs;

3. indien de bezitter van het getuigschrift/diploma is afgestudeerd in de studierichting bouwkunde en voor zover hij tevens voldoet aan de voorwaarden van het in artikel 18 omschreven overgangsrecht is hij bevoegd - zonder dat de onder opmerking 1 genoemde voorwaarden van toepassing zijn - voor de volgende scholen: mavo, lavo, lto, mto;

4. indien de bezitter van het getuigschrift/diploma vóór 5 september 1961 is afgestudeerd in een der studierichtingen a, e, i, l, m(als vermeld in kolom II) en tevens voldoet aan de voorwaarden van het in artikel 18 omschreven overgangsrecht, is het bezit van het bewijs van p.d.v. niet vereist (Besluit van 27 september 1967, Stb.485).

   

scheikunde

1

indien afgestudeerd in een der studierichtingen g, h, o(als vermeld in kolom II) en indien, blijkens aantekening van de bevoegdheid op het getuigschrift/diploma, voldaan is aan de terzake van de onderwijsbevoegdheid scheikunde gestelde vereisten op vakinhoudelijk en pedagogisch-didactisch gebied; voor zover de bezitter tevens voldoet aan de voorwaarden van het in artikel 18 omschreven overgangsrecht gelden deze vereisten niet voor wat betreft het beroepsonderwijs

   

geologie

1

indien afgestudeerd in de studierichting mijnbouwkunde

   

sterrenkunde

1

indien afgestudeerd in de studierichting geodesie (het doctoraalgetuigschrift dient te zijn uitgereikt vóór 1 september 1988)

1.27

getuigschrift van met goed gevolg afgelegd baccalaureaatsexamen

theoretisch-technische vakken in de vakrichting van het getuigschrift

2

alleen voor de richtingen d, e, f en g(als vermeld in kolom II); zie verder de opmerkingen 1, 2 en 3 terzake van de bevoegdheid voor de theoretisch-technische vakken bij nr. 1.26

 

a. scheikunde

b. toegepaste wiskunde

c. economie

     
 

d. electrotechniek

wiskunde (w.o. statistiek)

2

indien in het bezit van het bewijs van p.d.v. voor het vak wiskunde (afzonderlijke verklaring waaruit blijkt dat is voldaan aan de algemene en aan de vakdidactische vereisten, incl. schoolpracticum/hospitium) en indien afgestudeerd in een der richtingen a, b, d , e, f, g(als vermeld in kolom II)

 

e. technische natuurkunde

f. scheikundige technologie

g. werktuigbouwkunde

     
   

natuurkunde

2

indien in het bezit van het bewijs van p.d.v. voor het vak natuurkunde (afzonderlijke verklaring waaruit blijkt dat is voldaan aan de algemene en aan de vakdidactische vereisten, incl. schoolpracticum/hospitium) en indien afgestudeerd in een der richtingen a, b, d, e, f, g (als vermeld in kolom II)

   

scheikunde

2

indien in het bezit van het bewijs van p.d.v. voor het vak scheikunde (afzonderlijke verklaring waaruit blijkt dat is voldaan aan de algemene en aan de vakdidactische vereisten, incl. schoolpracticum/hospitium) en indien afgestudeerd in een der richtingen a, f (als vermeld in kolom II)

   

algemene economie (w.o. statistiek)

2

indien afgestudeerd in de richting c (als vermeld in kolom II) (het baccalaureaatsgetuigschrift dient te zijn uitgereikt vóór 1 september 1988)

   

bedrijfseconomie (w.o. statistiek)

2

indien afgestudeerd in de richting c(als vermeld in kolom II) (het baccalaureaatsgetuigschrift dient te zijn uitgereikt vóór 1 september 1988)

1.28 (A)

diploma van landbouwkundig ingenieur verkregen o.g.v. een examen afgelegd volgens het Landbouwhogeschoolstatuut 1935 (Besluit van 4 mei 1935, Stb. 95, zoals gewijzigd bij Besluit van 27 juni 1950, K 271 en van 24 juli 1954, Stb. 370):

theoretisch-technische - voor wat betreft het landbouwonderwijs ook: praktische - vakken in de vakrichting van het diploma/getuigschrift

1

zie de opmerkingen bij 1.28 (C)

   

biologie (w.o. anatomie, fysiologie)

1

indien, blijkens aantekening van de bevoegdheid op het diploma, voldaan is aan de overeenkomstig artikel IV van het Besluit van 21 augustus 1965, Stb.386, terzake van de onderwijsbevoegdheid biologie gestelde vereisten op vakinhoudelijk en pedagogisch-didactisch gebied

 

I akker- en weidebouw (L I)

II veeteelt (L II)

III zuivelbereiding (L III)

IV landhuishoudkunde (economie, L IV)

V cultuurtechniek (L V)

VI tropische landbouw (K I)

scheikunde

1

indien het diploma is behaald op of na 1 september 1954 en indien, blijkens aantekening van de bevoegdheid op het diploma, voldaan is aan de overeenkomstig artikel IV van het Besluit van 21 augustus 1965, Stb.386, terzake van de onderwijsbevoegdheid scheikunde gestelde vereisten op vakinhoudelijk en pedagogisch-didactisch gebied

 

VII tropische veeteelt (K II)

VIII tropische landhuishoudkunde (economie, K III)

IX tuinbouw (plantenteelt) (T I)

X tuin- en landschapsarchitectuur (T II)

XI bosbouw (B)

XII tropische bosbouw (KB)

XIII landbouwhuishoudkunde (huishoudtechnische richting)

XIV landbouwhuishoudkunde (maatschappelijke richting)

algemene economie (w.o. statistiek)

1

indien:

- afgestudeerd in een der richtingen IV of VIII en indien tevens staathuishoudkunde deel heeft uitgemaakt van het ingenieursexamen of van een aanvullend tentamen, of

- afgestudeerd in de richting XIV en indien tevens staathuishoudkunde en een der vakken landhuishoudkunde, tropische landhuishoudkunde en sociale en economische geschiedenis deel heeft uitgemaakt van het ingenieursexamen of van een aanvullend tentamen (het doctoraalgetuigschrift dient te zijn uitgereikt vóór 1 september 1988)

   

agrarische economie

1

 
   

huishoudkunde

1

indien afgestudeerd in een der richtingen XIII of XIV

   

planologie

1

indien planologie deel heeft uitgemaakt van het examen, dan wel gedurende tenminste drie jaren na het behalen van het diploma praktijkervaring op dit gebied is verworven

   

sociologie

1

indien afgestudeerd in de richting XIV

   

methoden en technieken van onderzoek (w.o. statistiek)

1

indien afgestudeerd in een der richtingen IV, VIII, XIV

   

maatschappijleer

1

indien afgestudeerd in een der richtingen IV, VIII of XIV en indien tevens is voldaan aan de vereisten omschreven in artikel 14

   

biologie (w.o. anatomie, fysiologie), scheikunde, natuurkunde, wiskunde (w.o. statistiek), algemene economie (w.o. statistiek)

2

1. voor het lager en middelbaar landbouwonderwijs: indien het desbetreffende vak blijkens bijlage IIB deel heeft uitgemaakt van het kandidaatsexamen (bewijs van p.d.v. is niet vereist)

2. voor mavo, lavo en lager- en middelbaar beroepsonderwijs (met uitzondering van het landbouwonderwijs); alleen voor zover de bezitter voldoet aan de voorwaarden van het in artikel 18 omschreven overgangsrecht en alleen indien tevens het desbetreffende vak blijkens bijlage IIB deel heeft uitgemaakt van het kandidaatsexamen (bewijs van p.d.v. is niet vereist)

3. de onderwijsbevoegdheid geldt niet voor scholen voor vwo en havo

   

verzorging

1

Indien afgestudeerd in één der richtingen XIII of XIV

1.28 (B)

diploma van landbouwkundig ingenieur verkregen o.g.v. een examen afgelegd volgens het Landbouwhogeschoolstatuut 1956 (Besluit van 19 juli 1956, Stb.417, zoals gewijzigd bij Besluit van 22 augustus 1962, Stb.326):

theoretisch-technische - voor wat betreft het landbouwonderwijs ook: praktische - vakken in de vakrichting van het diploma/getuigschrift

1

zie de opmerkingen bij 1.28 (C)

 

I akker- en weidebouw

II tropische landbouwplantenteelt

III veeteelt

IV tropische veeteelt

V zuivelbereiding

VI tuinbouwplantenteelt

biologie (w.o. anatomie, fysiologie)

1

indien afgestudeerd in een der richtingen I, II, III, IV, V, VI, VII, XIV, XV en indien, blijkens aantekening van de bevoegdheid op het diploma, voldaan is aan de terzake van de onderwijsbevoegdheid biologie gestelde vereisten op vakinhoudelijk en pedagogisch-didactisch gebied

 

VII bosbouw (houtteeltkundige richting)

VIII bosbouw (technisch- economische richting)

IX landhuishoudkunde

X tropische landhuishoudkunde

scheikunde

1

indien afgestudeerd in een der richtingen I, II, III, IV, V, XI, XV, XVI, XVIII en indien, blijkens aantekening van de bevoegdheid op het diploma, voldaan is aan de terzake van de onderwijsbevoegdheid scheikunde gestelde vereisten op vakinhoudelijk en pedagogisch-didactisch gebied

 

XI cultuurtechniek

XII tropische cultuurtechniek

XIII tuin- en landschapsarchitectuur

XIV plantenveredeling

XV plantenziektenkunde

natuurkunde

1

indien afgestudeerd in de richting XVIII en indien, blijkens aantekening van de bevoegdheid op het diploma, voldaan is aan de terzake van de onderwijsbevoegdheid natuurkunde gestelde vereisten op vakinhoudelijk en pedagogisch-didactisch gebied

 

XVI bodemkunde en bemestingsleer

XVII landbouwwerktuigkunde

geologie

1

indien afgestudeerd in de richting XVI

 

XVIII levensmiddelentechnologie (landbouwtechnologie)

algemene economie (w.o. statistiek)

1

indien afgestudeerd in een der richtingen IX, X, XIX, XX, XXII en indien, blijkens aantekening van de bevoegdheid op het diploma, tevens voldaan is aan de terzake van de onderwijsbevoegdheid economie gestelde vereisten op vakinhoudelijk en pedagogisch-didactisch gebied (het doctoraalgetuigschrift dient te zijn uitgereikt vóór 1 september 1988)

 

XIX agrarische sociologie

XX agrarische sociologie van niet-Westerse gebieden

XXI landbouwhuishoudwetenschappen (technische richting)

algemene economie (w.o. statistiek)

   
 

XXII landbouwhuishoudwetenschappen (sociaal-economische richting)

huishoudkunde

1

indien afgestudeerd in een der richtingen XXI, XXII

   

agrarische economie

1

 
   

planologie

1

indien planologie deel heeft uitgemaakt van het examen, dan wel gedurende ten minste drie jaren na het behalen van het diploma praktijkervaring op dit gebied is verworven

   

sociologie

1

indien afgestudeerd in een der richtingen XIX, XXI, XXII

   

culturele antropologie

1

indien afgestudeerd in de richting XX

   

methoden en technieken van onderzoek (w.o. statistiek)

1

indien afgestudeerd in een der richtingen IX, X, XIX, XXII

   

maatschappijleer

1

indien afgestudeerd in een der richtingen IX, X, XIX, XX, XXII en indien tevens voldaan is aan de vereisten omschreven in artikel 14

   

biologie (w.o. anatomie, fysiologie), scheikunde, natuurkunde, wiskunde (w.o. statistiek), algemene economie (w.o. statistiek)

2

1. voor het lager en middelbaar landbouwonderwijs: indien het desbetreffende vak blijkens bijlage IIB deel heeft uitgemaakt van het kandidaatsexamen (bewijs van p.d.v. is niet vereist)

2. voor mavo, lavo en lager- en middelbaar beroepsonderwijs (met uitzondering van het landbouwonderwijs): alleen voor zover de bezitter voldoet aan de voorwaarden van het in artikel 18 omschreven overgangsrecht en alleen indien tevens het desbetreffende vak blijkens bijlage IIB deel heeft uitgemaakt van het kandidaatsexamen (bewijs van p.d.v. is niet vereist)

3. de bevoegdheid geldt niet voor scholen voor vwo en havo

   

verzorging

1

Indien afgestudeerd in één der richtingen XXI, XXII

1.28 (C)

getuigschrift van met goed gevolg afgelegd doctoraalexamen verkregen o.g.v. een examen afgelegd volgens het Academisch Statuut (Besluit van 11 september 1963, Stb.380, zoals terzake gewijzigd bij Besluit van 24 oktober 1970, Stb.507) in een der studierichtingen van de faculteit der landbouwwetenschappen zoals bedoeld in de artikelen 173 a t/m r van genoemd Statuut

theoretisch-technische - voor wat betreft het landbouwonderwijs ook: praktische - vakken in de vakrichting van het getuigschrift/diploma

1

1. tot de theoretisch- technische vakken in de vakrichting van het getuigschrift/diploma behoren in elk geval de vakken die behoren tot het algemene vakgebied van de desbetreffende studierichting, en daarnaast in voorkomende gevallen vakken die specifiek behoren tot bijzondere afstudeerrichtingen binnen die studierichting

2. een bewijs van p.d.v. is voor de theoretisch- technische (en de praktische) vakken niet vereist

 

N10 landbouwplantenteelt

N11 tropische plantenteelt

     
 

N12 tuinbouwplantenteelt

biologie (w.o. anatomie, fysiologie)

1

indien:

- afgestudeerd in een der studierichtingen N10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 40 en indien, blijkens aantekening van de bevoegdheid op het getuigschrift, voldaan is aan de terzake van de onderwijsbevoegdheid biologie gestelde vereisten op vakinhoudelijk en pedagogisch-didactisch gebied, of

- afgestudeerd in de studierichting B, en indien tevens in het bezit van het bewijs van p.d.v. voor het vak biologie (afzonderlijke verklaring)

 

N13 plantenveredeling

N14 plantenziektenkunde

N15 bosbouw

N20 zootechniek

N30 cultuurtechniek-B

N31 tropische cultuurtechniek

N32 landbouwtechniek

N33 bodemkunde en bemestingsleer

N40 levensmiddelentechnologie

N41 voeding

     
 

N42 milieuhygiëne/waterzuivering

scheikunde

1

indien:

- afgestudeerd in een der studierichtingen N10, 11, 14, 20, 33, 40, 42 en indien, blijkens aantekening van de bevoegdheid op het getuigschrift, voldaan is aan de terzake van de onderwijsbevoegdheid scheikunde gestelde vereisten op vakinhoudelijk en pedagogisch-didactisch gebied, of

- afgestudeerd in de studierichting N43, en indien tevens in het bezit van het bewijs van p.d.v. voor het vak scheikunde (afzonderlijke verklaring)

 

N43 moleculaire wetenschappen

NM10 economie

NM20 tuin- en landschapsarchitectuur

NM21 cultuurtechniek-A

NM30 sociologie van de Westerse gebieden

NM31 agrarische sociologie van de niet-Westerse gebieden

NM40 huishoudwetenschappen

B biologie

     
   

natuurkunde

1

indien afgestudeerd in de studierichting N40 en indien, blijkens aantekening van de bevoegdheid op het getuigschrift, voldaan is aan de terzake van de onderwijsbevoegdheid natuurkunde gestelde vereisten op vakinhoudelijk en pedagogisch-didactisch gebied

   

geologie

1

indien afgestudeerd in de studierichting N33

   

algemene economie (w.o. statistiek)

1

indien afgestudeerd in een der studierichtingen NM10, 30, 31, 40 en indien, blijkens aantekening van de bevoegdheid op het getuigschrift, voldaan is aan de terzake van de onderwijsbevoegdheid economie gestelde vereisten op vakinhoudelijk en pedagogisch-didactisch gebied (het doctoraalgetuigschrift dient te zijn uitgereikt vóór 1 september 1988)

   

huishoudkunde

1

indien afgestudeerd in de studierichting NM40

   

planologie

1

indien planologie deel heeft uitgemaakt van het examen, dan wel gedurende ten minste drie jaren na het behalen van het diploma praktijkervaring op dit gebied is verworven

   

sociologie

1

indien:

- afgestudeerd in een der studierichtingen NM30 of 31, of

- afgestudeerd in de studierichting NM40 en indien tevens sociologie deel heeft uigemaakt van het examen

   

culturele antropologie

1

indien afgestudeerd in de studierichting NM31

   

methoden en technieken van onderzoek (w.o. statistiek)

1

indien afgestudeerd in een der studierichtingen NM10, 30, 31, 40

   

maatschappijleer

1

indien afgestudeerd in een der studierichtingen NM10, 30, 31, 40 en indien tevens voldaan is aan de vereisten omschreven in artikel 14

   

biologie (w.o. anatomie, fysiologie), scheikunde, natuurkunde, wiskunde (w.o. statistiek), algemene economie (w.o. statistiek)

2

1. voor het lager en middelbaar landbouwonderwijs: indien het desbetreffende vak blijkens bijlage IIB deel heeft uitgemaakt van het kandidaatsexamen (bewijs van p.d.v. is niet vereist)

2. voor mavo, lavo en lager- en middelbaar beroepsonderwijs (met uitzondering van het landbouwonderwijs): alleen voor zover de bezitter voldoet aan de voorwaarden van het in artikel 18 omschreven overgangsrecht en alleen indien tevens het desbetreffende vak blijkens bijlage IIB deel heeft uitgemaakt van het kandidaatsexamen (bewijs van p.d.v. is niet vereist)

3. de onderwijsbevoegdheid geldt niet voor scholen voor vwo en havo

   

agrarische economie

1

 
   

verzorging

1

Indien afgestudeerd in de studierichting NM40

1.29

de verklaring, bedoeld in artikel 87, tweede lid, van het Academisch Statuut 1981 (Besluit van 26 oktober 1981, Stb.653) waarop de aantekening, bedoeld in artikel 101, eerste lid, van dat statuut is geplaatst, ten bewijze dat met goed gevolg is afgelegd het examen tot leraar in:

     
 

a. fysiotherapie

fysiotherapie

1

 
 

b. logopedie

logopedie (w.o. spraakverbetering)

1

 
 

c. ergotherapie

ergotherapie

1

 
 

d. diëtetiek

praktische en theoretische vakken op het gebied van de voeding, w.o. diëtetiek (maar met uitzondering van "koken en serveren")

1

 
 

e. verpleegkunde

verpleegkunde (waaronder e.h.b.o.)

1

 
   

anatomie

2

 
   

fysiologie

2

 

1.30

getuigschrift van met goed gevolg afgelegd doctoraalexamen maatschappijgeschiedenis of geschiedenis waarop de aantekening, bedoeld in artikel 101, eerste lid, van het Academisch Statuut 1981 (Besluit van 26 oktober 1981, Stb.653) is geplaatst ten bewijze dat met goed gevolg is afgelegd het examen tot leraar in de geschiedenis en staatsinrichting (overeenkomstig goedkeuring bij brief van 2 september 1982, kenmerk HW/J-406.432)

geschiedenis

1

 

1.31

getuigschriften van met goed gevolg afgelegd doctoraalexamen volgens het Academisch Statuut 1981 ( Stb.1981, 653 en Stb.1982, 318) behaald vóór 1 september 1986.

een ook elders in deze lijst van bewijzen van bekwaamheid vermeld vak, waarvoor een bewijs van p.d.v. is vereist.

1

1 indien in het bezit van het bewijs van p.d.v. voor het desbetreffende vak, behaald vóór 1 september 1986 en indien tevens is voldaan aan de voorwaarden die ten aanzien van het desbetreffende vak zijn gesteld bij de vermelding elders in deze lijst bij het overeenkomstige getuigschrift van met goed gevolg afgelegd doctoraalexamen volgens het Academisch Statuut 1963 ( Stb.1963, 380).

2 de getuigschriften van met goed gevolg afgelegd doctoraalexamen fonetiek, theaterwetenschap, en Nieuwgriekse taal en letterkunde komen overeen met het getuigschrift genoemd onder nummer 1.2 van deze lijst.

· de getuigschriften van met goed gevolg afgelegd doctoraalexamen communicatiewetenschap en bestuurskunde komen overeen met het getuigschrift genoemd onder nummer 1.10 van deze lijst.

· het getuigschrift van met goed gevolg afgelegd doctoraalexamen onderwijskunde komt overeen met het getuigschrift genoemd onder nummer 1.12 van deze lijst.

1.32

getuigschrift van met goed gevolg afgelegd doctoraalexamen als bedoeld in het Academisch Statuut 1963 ( Stb.1963, 380) waarop de aantekening bedoeld in artikel 101, eerste lid, van het Academisch Statuut 1981 ( Stb.1981, 653 en Stb.1982, 318) is geplaatst ten bewijze dat met goed gevolg is afgelegd het examen tot leraar in een van de vakken:

· wiskunde

· natuurkunde

· scheikunde

· biologie

· Nederlands

· Engels

· Duits

· Frans

· Spaans

· Russisch

· Fries

· Latijn en Grieks

· geschiedenis

· aardrijkskunde

· maatschappijleer

· medisch-biologisch, agogische (andragogische, pedagogische), psychologische en sociologische vakken op het gebied van de lichamelijke opvoeding; anatomie; fysiologie.

het in de aantekening vermelde vak

1

 

1.33

getuigschrift van met goed gevolg afgelegd doctoraalexamen als bedoeld in het Academisch Statuut ( Stb.1981, 653 en Stb.1982, 318) waarop de aantekening bedoeld in art. 101, eerste lid, van dat Statuut is geplaatst ten bewijze dat met goed gevolg is afgelegd het examen tot leraar in een van de vakken:

· wiskunde

· natuurkunde

· scheikunde

· biologie

· Nederlands

· Engels

· Duits

· Frans

· Spaans

· Russisch

· Fries

· Latijn en Grieks

· geschiedenis

· aardrijkskunde

. maatschappijleer

· algemene economie (w.o. statistiek).

· medisch-biologische, agogische (andragogische, pedagogische), psychologische en sociologische vakken op het gebied van de lichamelijke opvoeding; anatomie; fysiologie.

het in de aantekening vermelde vak

1

 

1.34

getuigschrift van met goed gevolg afgelegd doctoraalexamen volgens het Academisch Statuut 1981 ( Stb.1981, 653 en Stb.1982, 318).

een ook elders in deze lijst van bewijzen van bekwaamheid vermeld vak, waarvoor geen bewijs van p.d.v. is vereist.

1

1 indien het doctoraalexamen overeenkomt met een elders in deze lijst van bewijzen van bekwaamheid genoemd doctoraal examen afgelegd volgens het Academisch Statuut 1963 ( Stb.1963, 380) en indien op overeenkomstige wijze is voldaan aan de voorwaarden die bij dit eerdergenoemde doctoraalexamen en het betreffende vak zijn gesteld. Zie ook opmerking 2 onder 1.31.

2 de bepaling geldt niet voor:

a algemene economie (w.o. statistiek) en

b de bevoegdheden, verbonden aan de getuigschriften vermeld onder de nummers 1.28A, 1.28B en 1.28C van de lijst voor de theoretisch- technische en praktische vakken in de vakrichting van het diploma/getuigschrift, en voor de vakken biologie (w.o. anatomie, fysiologie), scheikunde, natuurkunde en wiskunde (w.o. statistiek).

3 indien het getuigschrift is uitgereikt na 1 september 1988 geldt de bepaling evenmin voor de vakken:

a. bedrijfseconomie (w.o. statistiek),

b. bijbelkennis en cultuurgeschiedenis van het Christendom,

c. filosofie,

d. Hebreeuws,

e. Italiaans,

f. kunstgeschiedenis,

g. muziek,

h. sterrenkunde.

1.35

getuigschrift van de door de staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen aangewezen omscholingscursus Algemene natuurwetenschappen

algemene natuurwetenschappen

1

de bezitter van het getuigschrift is alleen bevoegd indien hij tevens bevoegd is voor natuurkunde, scheikunde of biologie voor de groep van scholen vallend onder de codering 1, of indien hij tevens bevoegd is voor aardrijkskunde, voor de groep van scholen aangeduid met 1 en deze laatste bevoegdheid wordt ontleend aan het bezit van het getuigschrift van met goed gevolg afgelegd doctoraalexamen natuurkundige aardrijkskunde (fysische geografie).

v2 Akten van bekwaamheid tot het geven van middelbaar onderwijs

I

II

III

IV

V

nr.

bewijzen van bekwaamheid

vakken

soorten van onderwijs

opmerkingen

2.1

akte van bekwaamheid B tot het geven van middelbaar onderwijs in de wiskunde + het daarbij behorende bewijs van pedagogische en didactische voorbereiding

wiskunde (w.o. statistiek)

1

 
   

sterrenkunde

1

indien op de akte de aantekening voor onderwijsbevoegdheid kosmografie is vermeld

2.2

akte van bekwaamheid tot het geven van middelbaar onderwijs in de wiskunde + Q (schoolakte K V)

wiskunde (w.o. statistiek)

1

 

2.3

akte van bekwaamheid A tot het geven van middelbaar onderwijs in de wiskunde + het daarbij behorende bewijs van pedagogische en didactische voorbereiding

wiskunde (w.o. statistiek)

2

indien de bezitter op 31 juli 1968 als bevoegd leraar bij het kweekschoolonderwijs werkzaam was: ook voor het vierde en vijfde leerjaar van dagscholen voor havo

2.4

akte van bekwaamheid tot het geven van middelbaar onderwijs in de wiskunde + Q (schoolakte K I)

wiskunde (w.o. statistiek)

2

indien de bezitter op 31 juli 1968 als bevoegd leraar bij het kweekschoolonderwijs werkzaam was, dan wel in vaste dienst was verbonden als leraar in het vak wiskunde aan een middelbare school voor meisjes of een handelsdagschool met vierjarige cursus: tevens voor het vierde en vijfde leerjaar van dagscholen voor havo

2.5

akte van bekwaamheid B tot het geven van middelbaar onderwijs in de natuurkunde + het daarbij behorende bewijs van pedagogische en didactische voorbereiding

natuurkunde

1

 
   

sterrenkunde

1

indien op de akte de aantekening voor onderwijsbevoegdheid kosmografie is vermeld

2.6

akte van bekwaamheid B tot het geven van middelbaar onderwijs in de scheikunde + het daarbij behorende bewijs van pedagogische en didactische voorbereiding

scheikunde

1

 

2.7

akte van bekwaamheid A tot het geven van middelbaar onderwijs in de natuurkunde en de scheikunde + het daarbij behorende bewijs van pedagogische en didactische voorbereiding

natuurkunde

2

indien de bezitter op 31 juli 1968 als bevoegd leraar bij het kweekschoolonderwijs werkzaam was: ook voor het vierde en vijfde leerjaar van dagscholen voor havo (natuurkunde en scheikunde)

   

scheikunde

2

 

2.8

akte van bekwaamheid tot het geven van middelbaar onderwijs in de natuurkunde, de scheikunde en de kosmografie + Q (schoolakte K III)

natuurkunde

2

indien de bezitter op 31 juli 1968 als bevoegd leraar bij het kweekschoolonderwijs werkzaam was dan wel in vaste dienst was verbonden als leraar in het vak natuurkunde resp. scheikunde aan een middelbare school voor meisjes of een handelsdagschool met vierjarige cursus: tevens voor het vierde en vijfde leerjaar van dagscholen voor havo

   

scheikunde

2

 
   

sterrenkunde

1

 

2.9

akte van bekwaamheid tot het geven van middelbaar onderwijs in de plant- en dierkunde + het daarbij behorende bewijs van pedagogische en didactische voorbereiding

biologie (w.o. anatomie, fysiologie)

1

 

2.10

akte van bekwaamheid tot het geven van middelbaar onderwijs in de plant- en dierkunde + Q (schoolakte K IV)

biologie (w.o. anatomie, fysiologie)

1

 

2.11

akte van bekwaamheid B tot het geven van middelbaar onderwijs in de Nederlandse taal en letterkunde + Q (schoolakte)

Nederlands

1

 

2.12

akte van bekwaamheid tot het geven van middelbaar onderwijs in de Nederlandse taal en letterkunde + Q (schoolakte)

Nederlands

1

 

2.13

akte van bekwaamheid A tot het geven van middelbaar onderwijs in de Nederlandse taal en letterkunde + Q (schoolakte)

Nederlands

2

indien de bezitter op 31 juli 1968 als bevoegd leraar bij het kweekschoolonderwijs werkzaam was: ook voor het vierde en vijfde leerjaar van dagscholen voor havo

2.14

akte van bekwaamheid B tot het geven van middelbaar onderwijs in de Franse taal en letterkunde + Q (schoolakte Frans m.o. B)

Frans

1

 

2.15

akte van bekwaamheid A tot het geven van middelbaar onderwijs in de Franse taal en letterkunde + Q (schoolakte Frans m.o. A)

Frans

2

indien de bezitter op 31 juli 1968 als bevoegd leraar bij het kweekschoolonderwijs werkzaam was: ook voor het vierde en vijfde leerjaar van dagscholen voor havo

2.16

akte van bekwaamheid B tot het geven van middelbaar onderwijs in de Engelse taal en letterkunde + Q (schoolakte Engels m.o. B)

Engels

1

 

2.17

akte van bekwaamheid A tot het geven van middelbaar onderwijs in de Engelse taal en letterkunde + Q (schoolakte Engels m.o. A)

Engels

2

indien de bezitter op 31 juli 1968 als bevoegd leraar bij het kweekschoolonderwijs werkzaam was: ook voor het vierde en vijfde leerjaar van dagscholen voor havo

2.18

akte van bekwaamheid B tot het geven van middelbaar onderwijs in de Duitse taal en letterkunde + Q (schoolakte Duits m.o. B)

Duits

1

 

2.19

akte van bekwaamheid A tot het geven van middelbaar onderwijs in de Duitse taal en letterkunde + Q (schoolakte Duits m.o. A)

Duits

2

indien de bezitter op 31 juli 1968 als bevoegd leraar bij het kweekschoolonderwijs werkzaam was: ook voor het vierde en vijfde leerjaar van dagscholen voor havo

2.20

akte van bekwaamheid tot het geven van middelbaar onderwijs in de Spaanse taal en letterkunde + Q

Spaans

1

 

2.21

akte van bekwaamheid B tot het geven van middelbaar onderwijs in de Friese taal en letterkunde + het daarbij behorende bewijs van pedagogische en didactische voorbereiding

Fries

1

 

2.22

akte van bekwaamheid A tot het geven van middelbaar onderwijs in de Friese taal en letterkunde + het daarbij behorende bewijs van pedagogische en didactische voorbereiding

Fries

2

indien de bezitter op 31 juli 1968 als bevoegd leraar bij het kweekschoolonderwijs werkzaam was: ook voor het vierde en vijfde leerjaar van dagscholen voor havo

2.23

akte van bekwaamheid tot het geven van middelbaar onderwijs in een andere taal + Q

de desbetreffende taal

1

 

2.24

akte van bekwaamheid tot het geven van middelbaar onderwijs in de geschiedenis + Q (schoolakte)

geschiedenis

1

 
   

maatschappijleer

1

1. indien behaald voor 1 augustus 1982: zonder nadere voorwaarden

2. indien behaald op of na 1 augustus 1982: indien de bezitter tevens in het bezit is van de "Verklaring maatschappijleer/maatschappelijke begeleiding" afgegeven door de betrokken examencommissie

2.25

bewijs van met gunstig gevolg afgelegd examen geschiedenis m.o. eerste gedeelte (Stcrt.1971, 184)

geschiedenis

2

 

2.26

akte van bekwaamheid tot het geven van middelbaar onderwijs in de aardrijkskunde + Q (schoolakte)

aardrijkskunde

1

 
   

maatschappijleer

1

1. indien behaald voor 1 augustus 1982: zonder nadere voorwaarden

2. indien behaald op of na 1 augustus 1982: indien de bezitter tevens in het bezit is van de "Verklaring maatschappijleer/maatschappelijke begeleiding" afgegeven door de betrokken examencommissie

2.27

bewijs van met gunstig gevolg afgelegd examen aardrijkskunde m.o. eerste gedeelte (Stcrt.1971, 207)

aardrijkskunde

2

 

2.28

akte van bekwaamheid tot het geven van middelbaar onderwijs in de staathuishoudkunde en de statistiek + Q (schoolakte K X)

algemene economie (w.o. statistiek)

1

 
   

maatschappijleer

1

1. indien behaald voor 1 augustus 1982: zonder nadere voorwaarden

2. indien behaald op of na 1 augustus 1982: indien de bezitter tevens in het bezit is van de "Verklaring maatschappijleer/maatschappelijke begeleiding" afgegeven door de betrokken examencommissie

2.29

akte van bekwaamheid tot het geven van middelbaar onderwijs in de handelswetenschappen + het daarbij behorende bewijs van pedagogische en didactische voorbereiding

bedrijfseconomie (w.o. statistiek)

1

 
   

privaatrecht

1

 
   

staatsinrichting/publiekrecht

2

alleen indien de bezitter van de akte tussen 1 april 1980 en 1 april 1985 in een al dan niet aaneengesloten periode van ten minste 40 schoolweken onderwijs in dit vak heeft gegeven

   

recht

1

alleen voor die scholen waar het vak recht (als geïntegreerd vak onder die benaming, dus niet specifieke onderdelen als afzonderlijk vak) als zodanig in de lessentabel voorkomt

2.30

akte van bekwaamheid tot het geven van middelbaar onderwijs in het boekhouden + het daarbij behorende bewijs van pedagogische en didactische voorbereiding

bedrijfseconomie (w.o. statistiek)

2

 
   

privaatrecht

2

 
   

staatsinrichting/publiekrecht

2

alleen indien de bezitter van de akte tussen 1 april 1980 en 1 april 1985 in een al dan niet aaneengesloten periode van ten minste 40 schoolweken onderwijs in dit vak heeft gegeven

   

recht

2

alleen voor die scholen waar het vak recht (als geïntegreerd vak onder die benaming, dus niet specifieke onderdelen als afzonderlijk vak) als zodanig in de lessentabel voorkomt

2.31

akte van bekwaamheid B tot het geven van middelbaar onderwijs in de handelswetenschappen + Q (schoolakte K XII B)

bedrijfseconomie (w.o. statistiek)

1

 
   

privaatrecht

1

 
   

staatsinrichting/publiekrecht

2

alleen indien de bezitter van de akte tussen 1 april 1980 en 1 april 1985 in een al dan niet aaneengesloten periode van ten minste 40 schoolweken onderwijs in dit vak heeft gegeven

   

recht

1

alleen voor die scholen waar het vak recht (als geïntegreerd vak onder die benaming, dus niet specifieke onderdelen als afzonderlijk vak) als zodanig in de lessentabel voorkomt

2.32

akte van bekwaamheid A tot het geven van middelbaar onderwijs in de handelswetenschappen + Q (schoolakte K XII A)

bedrijfseconomie (w.o. statistiek)

2

 
   

privaatrecht

2

 
   

staatsinrichting/publiekrecht

2

alleen indien de bezitter van de akte tussen 1 april 1980 en 1 april 1985 in een al dan niet aaneengesloten periode van ten minste 40 schoolweken onderwijs in dit vak heeft gegeven

   

recht

2

alleen voor die scholen waar het vak recht (als geïntegreerd vak onder die benaming, dus niet specifieke onderdelen als afzonderlijk vak) als zodanig in de lessentabel voorkomt

2.33

akte van bekwaamheid tot het geven van middelbaar onderwijs in de staatsinrichting + Q (schoolakte K XI)

staatsinrichting/publiekrecht

1

 

2.34

akte van bekwaamheid B tot het geven van middelbaar onderwijs in het tekenen, tevens zijnde bewijs van pedagogische en didactische voorbereiding

tekenen

1

 
   

kunstgeschiedenis

1

 

2.35

akte van bekwaamheid A tot het geven van middelbaar onderwijs in het tekenen, tevens zijnde bewijs van pedagogische en didactische voorbereiding

tekenen

2

indien de bezitter op 31 juli 1968 als bevoegd leraar bij het kweekschoolonderwijs werkzaam was: ook voor het vierde en vijfde leerjaar van dagscholen voor havo

   

kunstgeschiedenis

2

 

2.36

akten van bekwaamheid tot het geven van middelbaar onderwijs in het hand- en lijntekenen, tevens zijnde Q, volgens het programma vastgesteld bij van 29.11.1932, Koninklijk besluit Stb.566 of Koninklijk besluit van 28.5.1936, Stb.366

     
 

a. akte MA

tekenen

2

indien de bezitter op 31 juli 1968 als bevoegd leraar bij het kweekschoolonderwijs werkzaam was: ook voor het vierde en vijfde leerjaar van dagscholen voor havo

   

kunstgeschiedenis

2

 
 

b. akte MA + MB

tekenen

1

 
   

kunstgeschiedenis

1

 

2.37

akte van bekwaamheid tot het geven van middelbaar onderwijs in de lichamelijke oefening, tevens zijnde bewijs van pedagogische en didactische voorbereiding

lichamelijke opvoeding

1

 

2.38

akte van bekwaamheid tot het geven van middelbaar onderwijs in de lichamelijke oefening, tevens zijnde Q (schoolakte P)

lichamelijke opvoeding

1

 

2.39

akte van bekwaamheid tot het geven van schoolonderwijs in het schoonschrijven

schrijven

1

 

2.40

getuigschrift hoger beroepsonderwijs van de opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de eerste graad in lichamelijke oefening

lichamelijke opvoeding

1

 

2.41

vervallen

     

2.42

getuigschrift hoger beroepsonderwijs van de opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de eerste graad in:

     
 

a.aardrijkskunde

aardrijkskunde

1

 
   

maatschappijleer

1

indien blijkens aantekening op de achterzijde van het getuigschrift het aanvullend programma maatschappijleer/maatschappelijke begeleiding deel heeft uitgemaakt van het examen.

 

b.biologie

biologie (w.o. anatomie, fysiologie)

1

 
 

c.Duits

Duits

1

 
 

d.Engels

Engels

1

 
 

e.Frans

Frans

1

 
 

f.Fries

Fries

1

 
 

g.geschiedenis

geschiedenis

1

 
   

maatschappijleer

1

indien blijkens aantekening op de achterzijde van het getuigschrift het aanvullend programma maatschappijleer/maatschappelijke begeleiding deel heeft uitgemaakt van het examen.

 

h.natuurkunde

natuurkunde

1

 
 

i. Nederlands

Nederlands

1

 
 

j.scheikunde

scheikunde

1

 
 

k.Spaans

Spaans

1

 
 

l.wiskunde

wiskunde (w.o. statistiek)

1

 
 

m.pedagogiek

pedagogiek (w.o. algemene didactiek)

1

 
   

agogie(k)/agologie

1

 
   

onderwijskunde (w.o. algemene didactiek)

1

 
   

psychologie

1

 
   

maatschappijleer

1

indien blijkens aantekening op de achterzijde van het getuigschrift het aanvullend programma maatschappijleer/maatschappelijke begeleiding deel heeft uitgemaakt van het examen

 

n.algemene economie

algemene economie (w.o. statistiek)

1

 
   

maatschappijleer

1

indien blijkens aantekening op de achterzijde van het getuigschrift het aanvullend programma maatschappijleer/maatschappelijke begeleiding deel heeft uitgemaakt van het examen

   

recht

1

alleen voor die scholen waar het vak recht (als geïntegreerd vak onder die benaming, dus niet specifieke onderdelen als afzonderlijk vak) als zodanig in de lessentabel voorkomt

 

o.bedrijfseconomie

bedrijfseconomie (w.o. statistiek)

1

 
   

maatschappijleer

1

indien blijkens aantekening op de achterzijde van het getuigschrift het aanvullend programma van het examen

   

recht

1

alleen voor die scholen waar het vak recht (als geïntegreerd vak onder die benaming, dus niet specifieke onderdelen als afzonderlijk vak) als zodanig in de lessentabel voorkomt

   

privaatrecht

1

 
 

p. maatschappijleer

maatschappijleer

1

 
 

q. Arabisch

Arabisch

1

 
 

r. Turks

Turks

1

 

2.43

getuigschrift hoger beroepsonderwijs van de opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in het vak techniek

techniek

2

 
3 Akten en diploma's voor het lager onderwijs

I

II

III

IV

V

nr.

bewijzen van bekwaamheid

vakken

soorten van onderwijs

opmerkingen

3.1

akte van bekwaamheid als onderwijzer, bedoeld in artikel 77 onder a van de wet van 17 augustus 1878, Stb. 127

Nederlands

2a

alleen voor zover de bezitter van de akte voldoet aan de voorwaarden van het in artikel 18 omschreven overgangsrecht; bovendien geldt de bevoegdheid alleen voor scholen voor mavo en lavo en, indien de bezitter van de akte voor 1 augustus 1968 bij het vglo werkzaam is geweest, ook voor scholen voor lhno en leao

   

rekenen

2a

zie de opmerking bij het vak Nederlands

   

geschiedenis

2a

zie de opmerking bij het vak Nederlands

   

aardrijkskunde

2a

zie de opmerking bij het vak Nederlands

   

biologie

2a

alleen voor zover de bezitter van de akte voldoet aan de voorwaarden van het in artikel 18 omschreven overgangsrecht; bovendien geldt de bevoegdheid alleen voor scholen voor mavo

   

natuurkunde

2a

alleen voor scholen voor mavo en alleen indien

1. de bezitter van de akte tussen 1 augustus 1978 en 1 augustus 1983 in een al dan niet aaneengesloten periode van ten minste 40 schoolweken belast is geweest met lessen in natuur- en scheikunde I/natuurkunde, dan wel

2. in het bezit is van het bewijs dat hij de cursus natuurkunde, tot 1 januari 1970 uitgegaan van het Mulo-Verband, heeft gevolgd

   

scheikunde

2a

alleen voor scholen voor mavo en alleen indien

1. de bezitter van de akte tussen 1 augustus 1978 en 1 augustus 1983 in een al dan niet aaneengesloten periode van ten minste 40 schoolweken belast is geweest met lessen in natuur- en scheikunde II/scheikunde, dan wel

2. in het bezit is van het bewijs dat hij de cursus scheikunde, tot 1 januari 1970 uitgegaan van het Mulo-Verband, heeft gevolgd

 

idem met aantekening r

handvaardigheid (handenarbeid)

2a

zie de opmerking bij het vak Nederlands

3.2

akte van bekwaamheid als hoofdonderwijzer, bedoeld in artikel 77 onder b van de wet van 17 augustus 1878, Stb. 127

Nederlands

2

1. met uitzondering van scholen voor v.w.o., h.a.v.o. en m.e.a.o. en m.m.o.;

2. de opmerking vermeld onder 1 geldt voor wat betreft het m.m.o. niet indien de bezitter van het bewijs van bekwaamheid gedurende de periode van 1 januari 1982 of 1 januari 1987 op grond van dit bewijs als leraar verbonden is geweest aan een school voor voortgezet onderwijs.

   

rekenen

2

 
   

geschiedenis

2

1. alleen voor zover de bezitter van de akte voldoet aan de voorwaarden van het in artikel 18 omschreven overgangsrecht

2. de bevoegdheid geldt niet voor scholen voor v.w.o., h.a.v.o., m.e.a.o. en m.m.o.

3. de opmerking vermeld onder 2 geldt voor wat betreft het m.m.o. niet indien de bezitter van het bewijs van bekwaamheid gedurende de periode van 1 januari 1982 tot 1 januari 1987 op grond van dit bewijs als leraar verbonden is geweest aan een school voor voortgezet onderwijs.

   

aardrijkskunde

2

1. alleen voor zover de bezitter van de akte voldoet aan de voorwaarden van het in artikel 18 omschreven overgangsrecht

2. de bevoegdheid geldt niet voor scholen voor v.w.o., h.a.v.o., m.e.a.o. en m.m.o.

3. de opmerking vermeld onder 2 geldt voor wat betreft het m.m.o. niet indien de bezitter van het bewijs van bekwaamheid gedurende de periode van 1 januari 1982 tot 1 januari 1987 op grond van dit bewijs als leraar verbonden is geweest aan een school voor voortgezet onderwijs.

   

biologie

2

alleen voor zover de bezitter van de akte voldoet aan de voorwaarden van het in artikel 18 omschreven overgangsrecht; bovendien geldt de bevoegdheid niet voor scholen voor vwo, havo en lager- en middelbaar landbouwonderwijs

   

natuurkunde

2a

alleen voor scholen voor mavo en alleen indien

1. de bezitter van de akte tussen 1 augustus 1978 en 1 augustus 1983 in een al dan niet aaneengesloten periode van tenminste 40 schoolweken belast is geweest met lessen in natuur- en scheikunde I/natuurkunde, dan wel

2. in het bezit is van het bewijs dat hij de cursus natuurkunde, tot 1 januari 1970 uitgegeaan van het Mulo-Verband, heeft gevolgd

   

scheikunde

2a

alleen voor scholen voor mavo en alleen indien

1. de bezitter van de akte tussen 1 augustus 1978 en 1 augustus 1983 in een al dan niet aaneengesloten periode van ten minste 40 schoolweken belast is geweest met lessen in natuur- en scheikunde II/scheikunde, dan wel

2. in het bezit is van het bewijs dat hij de cursus scheikunde, tot 1 januari 1970 uitgegaan van het Mulo-Verband, heeft gevolgd

3.3

akte van volledig bevoegd onderwijzer, als bedoeld in artikel 41 onder b van de Kweekschoolwet en artikel 129 bis van de Lager- onderwijswet 1920

Nederlands

2

1. met uitzondering van scholen voor v.w.o., h.a.v.o. en m.e.a.o. en m.m.o.;

2. de opmerking vermeld onder 1 geldt voor wat betreft het m.m.o. niet indien de bewijs van bekwaamheid gedurende de periode van 1 januari 1982 of 1 januari 1987 op grond van dit bewijs als leraar verbonden is geweest aan een school voor voortgezet onderwijs.

   

rekenen

2

 
   

geschiedenis

2

1. alleen voor zover de bezitter van de akte voldoet aan de voorwaarden van het in artikel 18 omschreven overgangsrecht en indien hij bovendien

- op 31 juli 1968 was verbonden aan een school voor v.g.l.o., u.l.o. (in Nederland, de Nederlandse Antillen of Suriname) of lager nijverheids- of agrarisch onderwijs, of

- op 31 juli 1968 was verbonden aan een school of afdeling voor voortgezet buitengewoon onderwijs, of

- in de periode tussen 1 februari 1968 en 1 augustus 1968 in militaire dienst was en binnen zes maanden na ontslag uit militaire dienst een betrekking bij het voortgezet onderwijs heeft aanvaard

2. de bevoegdheid geldt niet voor scholen voor v.w.o., h.a.v.o., m.e.a.o. en m.m.o.

3. de opmerking vermeld onder 2 geldt voor wat betreft het m.m.o. niet indien de bezitter van het bewijs van bekwaamheid gedurende de periode van 1 januari 1982 tot 1 januari 1987 op grond van dit bewijs als leraar verbonden is geweest aan een school voor voortgezet onderwijs.

   

aardrijkskunde

2

1. zie opmerking 1 bij het vak geschiedenis

2. de bevoegdheid geldt niet voor scholen voor v.w.o., h.a.v.o., m.e.a.o. en m.m.o.

3. de opmerking vermeld onder 2 geldt voor wat betreft het m.m.o. niet indien de bezitter van het bewijs van bekwaamheid gedurende de periode van 1 januari 1982 tot 1 januari 1987 op grond van dit bewijs als leraar verbonden is geweest aan een school voor voortgezet onderwijs.

   

biologie

2

zie opmerking 1 bij het vak geschiedenis; de bevoegdheid geldt niet voor scholen voor vwo, havo en lager- en middelbaar landbouwonderwijs

   

natuurkunde

2a

alleen voor scholen voor mavo en alleen indien

1. de bezitter van de akte tussen 1 augustus 1978 en 1 augustus 1983 in een al dan niet aaneengesloten periode van ten minste 40 schoolweken, bevoegd zijnde voor natuur- en scheikunde, belast is geweest met lessen in natuur- en scheikunde I/natuurkunde, dan wel

2. in het bezit is van het bewijs dat hij de cursus natuurkunde, tot 1 januari 1970 uitgegaan van het Mulo-Verband, heeft gevolgd

   

scheikunde

2a

alleen voor scholen voor mavo en alleen indien

1. de bezitter van de akte tussen 1 augustus 1978 en 1 augustus 1983 in een al dan niet aaneengesloten periode van ten minste 40 schoolweken, bevoegd zijnde voor natuur- en scheikunde, belast is geweest met lessen in natuur- en scheikunde II/scheikunde, dan wel

2. in het bezit is van het bewijs dat hij de cursus scheikunde, tot 1 januari 1970 uitgegaan van het Mulo-Verband, heeft gevolgd

3.4

diploma van de applicatiecursus voor volledig bevoegd onderwijzer, dan wel diploma van de applicatiecursus volledig bevoegd onderwijzer voor buitenlandse onderwijsgevenden, uitgereikt door een rijks- of van rijkswege bekostigde opleidingsschool voor kleuterleidsters of opleidingsschool voor onderwijzers of opleidingsschool voor leraren basisonderwijs vóór 1 januari 1988

Nederlands

2

1. met uitzondering van scholen voor v.w.o., h.a.v.o. en m.e.a.o. en m.m.o.;

2. de opmerking vermeld onder 1 geldt voor wat betreft het m.m.o. niet indien de bezitter van het bewijs van bekwaamheid gedurende de periode van 1 januari 1982 of 1 januari 1987 op grond van dit bewijs als leraar verbonden is geweest aan een school voor voortgezet onderwijs.

   

rekenen

2

 

3.5

akte van bekwaamheid tot het geven van lager onderwijs in het tekenen (akte i)

tekenen

2a

 
   

kunstgeschiedenis

2a

 

3.6

akte van bekwaamheid tot het geven van lager onderwijs in de lichamelijke oefening (akte j)

lichamelijke opvoeding

2a

 

3.7

akte van bekwaamheid tot het geven van lager onderwijs in de Franse taal (akte l)

Frans

2

1. met uitzondering van scholen voor v.w.o., h.a.v.o. en m.e.a.o. en m.m.o.;

2. de opmerking vermeld onder 1 geldt voor wat betreft het m.m.o. niet indien de bezitter van het bewijs van bekwaamheid gedurende de periode van 1 januari 1982 of 1 januari 1987 op grond van dit bewijs als leraar verbonden is geweest aan een school voor voortgezet onderwijs.

3.8

akte van bekwaamheid tot het geven van lager onderwijs in de Duitse taal (akte m)

Duits

2

1. met uitzondering van scholen voor v.w.o., h.a.v.o. en m.e.a.o. en m.m.o.;

2. de opmerking vermeld onder 1 geldt voor wat betreft het m.m.o. niet indien de bezitter van het bewijs van bekwaamheid gedurende de periode van 1 januari 1982 of 1 januari 1987 op grond van dit bewijs als leraar verbonden is geweest aan een school voor voortgezet onderwijs.

3.9

akte van bekwaamheid tot het geven van lager onderwijs in de Engelse taal (akte n)

Engels

2

1. met uitzondering van scholen voor v.w.o., h.a.v.o. en m.e.a.o. en m.m.o.;

2. de opmerking vermeld onder 1 geldt voor wat betreft het m.m.o. niet indien de bezitter van het bewijs van bekwaamheid gedurende de periode van 1 januari 1982 of 1 januari 1987 op grond van dit bewijs als leraar verbonden is geweest aan een school voor voortgezet onderwijs.

3.10

akte van bekwaamheid tot het geven van lager onderwijs in de wiskunde (akte o)

wiskunde (w.o. statistiek)

2a

tevens voor scholen voor mto en mdgo

3.11

akte van bekwaamheid tot het geven van lager onderwijs in de handelskennis (akte p)

bedrijfseconomie (w.o. statistiek)

2a

tevens voor scholen voor mto en mdgo en, indien de bezitter van de akte in het schooljaar 1967-1968 onderwijs heeft gegeven aan een opleiding voor middelbaar detailhandelsonderwijs in een bedrijfseconomisch vak, tevens voor het mmo

   

recht

2a

idem

3.12

akte van bekwaamheid tot het geven van lager onderwijs in de handenarbeid (akte r)

handvaardigheid (handenarbeid)

2a

 
   

kunstgeschiedenis

2a

 

3.13

akte van bekwaamheid tot het geven van lager onderwijs in de landbouwkunde (akte s)

praktische en theoretisch- technische vakken op het gebied van de plantenteelt en verwerking en van de dierenhouderij en verwerking

2

met uitzondering van het middelbaar landbouwonderwijs

   

biologie

2a

tevens voor scholen voor mdgo

   

natuurkunde

2a

idem

   

scheikunde

2a

idem

3.14

akte van bekwaamheid tot het geven van lager onderwijs in de tuinbouwkunde (akte t)

praktische en theoretisch- technische vakken op het gebied van de plantenteelt en verwerking

2

met uitzondering van het middelbaar landbouwonderwijs

   

biologie

2a

tevens voor scholen voor mdgo

   

natuurkunde

2a

idem

   

scheikunde

2a

idem

3.15

akte van bekwaamheid tot het geven van lager onderwijs in de vrouwelijke handwerken (akte u)

handvaardigheid (textiele werkvormen)

2a

indien de bezitter van de akte op 31 juli 1968 in vaste dienst was verbonden als leraar in het vak handwerken aan een middelbare school voor meisjes geldt de bevoegdheid tevens voor de eerste drie leerjaren van dagscholen voor havo en vwo

   

textiele werkvormen

2a

idem

   

kunstgeschiedenis

2a

idem

   

praktische en theoretisch- technische vakken op het gebied van mode en kleding

2a

 

3.16

akte van bekwaamheid tot het geven van lager onderwijs in de huishoudkunde (akte v)

huishoudkunde

2a

 
   

verzorging

2a

 

3.17

akte van bekwaamheid tot het geven van lager onderwijs in de Friese taal (akte w)

Fries

2

1. met uitzondering van scholen voor v.w.o., h.a.v.o. en m.e.a.o. en m.m.o.;

2. de opmerking vermeld onder 1 geldt voor wat betreft het m.m.o. niet indien de bezitter van het bewijs van bekwaamheid gedurende de periode van 1 januari 1982 of 1 januari 1987 op grond van dit bewijs als leraar verbonden is geweest aan een school voor voortgezet onderwijs.

3.18

akte van bekwaamheid tot het geven van lager onderwijs in de Spaanse taal (akte x)

Spaans

2

1. met uitzondering van scholen voor v.w.o., h.a.v.o. en m.e.a.o. en m.m.o.;

2. de opmerking vermeld onder 1 geldt voor wat betreft het m.m.o. niet indien de bezitter van het bewijs van bekwaamheid gedurende de periode van 1 januari 1982 of 1 januari 1987 op grond van dit bewijs als leraar verbonden is geweest aan een school voor voortgezet onderwijs.

3.19

akte van bekwaamheid tot het geven van lager onderwijs in het Esperanto (akte ij)

Esperanto

1

 

3.20

akte van bekwaamheid tot het geven van lager onderwijs in de gymnastiek (akte S)

lichamelijke opvoeding

2a

 

3.21

getuigschrift hoger beroepsonderwijs van de opleiding tot leraar basisonderwijs

Nederlands

2a)

Indien wordt voldaan aan de voorwaarden genoemd in artikel 15 a

   

geschiedenis

2a)

 
   

aardrijkskunde

2a)

 
   

maatschappijleer

2a)

 
   

rekenen en wiskunde

2a)

 
   

muziek

2a)

 
   

tekenen

2a)

 
   

handvaardigheid

2a)

 
   

lichamelijke opvoeding

2a)

 
4 Diploma's en verklaringen van derde-graadsapplicatiecursussen en overeenkomstige opleidingen (w.o. bijscholingscursussen voor het lager beroepsonderwijs)

I

II

III

   

IV

V

nr.

bewijzen van bekwaamheid

vakken

   

soorten van onderwijs

opmerkingen

4.1

verklaring/diploma van de door de Minister van Wetenschappen aangewezen applicatiecursussen voor scholen waarvoor een van de derde graad is vereist

- derde graadsapplicatiecursussen

- cursussen tot 1 januari 1970 uitgegaan van het Mulo-Verband (cursus natuurkunde tezamen met cursus scheikunde; cursus biologie)

- cursussen uitgaande van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen

- applicatiecursus georganiseerd door de Algemene Nederlandse Onderwijsfederatie en de drie Pedagogische Centra in de jaren 1969-1976, goedgekeurd bij brief van 28 juli 1969, kenmerk OP/9622 (kantoor- en winkelpraktijk)

 

Onderwijs en

     
 

a. aardrijkskunde

aardrijkskunde

2a

 
 

b. geschiedenis/geschiedenis en staatsinrichting

geschiedenis

2a

 
 

c. natuur- en scheikunde

natuurkunde

2a

 
   

scheikunde

2a

 
 

d. biologie

biologie

2a

 
 

e. wiskunde

wiskunde (w.o. statistiek)

2a

 
 

f. muziek

muziek

2a

 
 

g. kantoor- en winkelpraktijk

kantoorpraktijk

2a

 
   

verkooppraktijk

2a

 
 

h. kantoorpraktijk

kantoorpraktijk

2a

 
 

i. verkooppraktijk

verkooppraktijk

2a

 
   

verkoopbevordering

2a

met uitzondering van het cursorisch middenstandsonderw ijs

4.2

diploma applicatiecursus algemene handvaardigheid, uitgereikt door een academie voor beeldende kunsten of een school voor opleiding van onderwijzend personeel op het gebied van de beeldende vorming + p.d.

handvaardigheid (handenarbeid)

2a

 

4.3

de verklaring dat de bijscholingscursus in verband met de "verbrede afdelingen" is gevolgd:

   

Algemene opmerking:

1. de bevoegdheid geldt niet voor het b.b.o.

2. de opmerking onder 1 geldt niet indien de bezitter van het bewijs van bekwaamheid:

a. tussen 1 maart 1984 en 1 maart 1989 op grond van dit bewijs als directeur, adjunct-directeur of leraar verbonden is geweest aan een school voor voortgezet onderwijs, of

b. tussen 1 maart 1979 en 1 maart 1989 op grond van dit bewijs als directeur, adjunct-directeur of leraar met recht op enige wettelijke uitkering is ontslagen uit een betrekking bij een school voor voortgezet onderwijs

 

a. bouwtechniek

praktische vakken op het gebied van de bouwtechniek/bouwkunde

2a

zie de algemene opmerking

 

b. mechanische techniek

praktische vakken op het gebied van de mechanische techniek/werktuigbouwkunde

2a

zie de algemene opmerking

 

c. grafische techniek

praktische en theoretisch-technische vakken op het gebied van de grafische techniek

2a

zie de algemene opmerking

 

d. installatietechniek

praktische vakken op het gebied van de installatietechniek

2a

zie de algemene opmerking

 

e. consumptieve techniek

praktische en theoretisch-technische vakken op het gebied van de algemene consumptieve techniek, van het banketbakken, het brood-banketbakken en het koken en serveren

2a

zie de algemene opmerking

4.4

I. diploma van een uit 's Rijks kas bekostigde bijscholingscursus voor I.H.N.O.-docenten

II. diploma van de uit 's Rijks kas bekostigde cursus voor I.T.O. -docenten

III. diploma van de uit 's Rijks kas bekostigde tijdelijke derdegraads applicatiecursus individueel beroepsonderwijs (I.B.O.)

maatschappelijke- en beroepsvorming

2a

 

4.5

Verklaring uitgereikt in de jaren 1988 tot en met 1990 door het bevoegd gezag van de Hogeschool Holland te Diemen, de Hogeschool Interstudie te Arnhem, de Hogeschool Katholieke Leergangen te Tilburg, de Noordelijke Hogeschool te Leeuwarden of de Hogeschool Rotterdam e.o. te Rotterdam dat met goed gevolg het examen is afgelegd van de omscholingscursus verkooppraktijk bekostigd door de minister van onderwijs en wetenschappen volgens de brief van 4 november 1988 (kenmerk DI/VZ/B-305.279-1 t/m 5)

verkooppraktijk

2a

alleen indien de bezitter van deze verklaring tevens in het bezit is van een bewijs van bekwaamheid elders in deze lijst genoemd, waaraan onderwijsbevoegdheid voor hetzij algemene economie hetzij bedrijfseconomie is verbonden danwel een bewijs van bekwaamheid opgenomen in de Bijlage bij het Besluit onderwijsbevoegdheden W.V.O. ( Stb.1985, 506), waaraan onderwijsbevoegdheid voor hetzij algemene economie hetzij bedrijfseconomie is verbonden

 

verkoopbevordering

2a

idem, de bevoegdheid geldt niet voor het cursorisch middenstands onderwijs

5 N-akten

I

II

III

IV

V

nr.

bewijzen van bekwaamheid

vakken

soorten van onderwijs

opmerkingen

5.1

Na + p.d. (naaldvakken)

praktische en theoretisch- technische vakken op het gebied van mode en kleding

1

 
   

textiele werkvormen

2a

 

5.2

Nb + p.d. (timmeren)

praktische vakken op het gebied van de algemene bouwtechniek en van het timmeren/machinaal houtbewerken

1

 

5.3

Nc + p.d. (metselen)

praktische vakken op het gebied van de algemene bouwtechniek en van het metselen

1

 

5.4

Nd + p.d. (handwerken, stofversieren)

handvaardigheid (textiele werkvormen)

2

 
   

textiele werkvormen

2

 
   

tekenen

2a

 
   

kunstgeschiedenis

2a

 

5.5

Ne + p.d. (schilderen)

praktische vakken op het gebied van de algemene bouwtechniek en praktische en theoretisch-technische vakken op het gebied van het schilderen

1

 

5.6

Nf + p.d. (meubelmaken)

praktische vakken op het gebied van de algemene bouwtechniek en van het meubelmaken/fijnhoutbewerken/ machinaal houtbewerken

1

 
   

theoretisch-technische vakken op het gebied van het meubelmaken

2

 

5.7

Ngy + p.d. (lichamelijke oefening)

lichamelijke opvoeding (met uitzondering van zwemmen)

2a

 

5.8

Nh + p.d. (constructiebankwerken)

praktische vakken op het gebied van de algemene mechanische techniek en van de niet-verspanende technieken (w.o. constructiebankwerken, lassen), alsmede theoretisch- technische vakken op het gebied van het lassen

1

 

5.9

Nht + p.d. (handvaardigheid/tekenen)

handvaardigheid (handenarbeid)

2

 
   

tekenen

2

 
   

kunstgeschiedenis

2

 

5.10

Ni + p.d. (lassen)

praktische vakken op het gebied van de algemene mechanische techniek en van de niet-verspanende technieken (w.o. constructiebankwerken, lassen), alsmede theoretisch- technische vakken op het gebied van het lassen

1

 

5.11

Nj + p.d. (metaalbewerken)

praktische vakken op het gebied van de algemene mechanische techniek en van de verspanende technieken (w.o. metaalbewerken, fijnmetaalbewerken)

1

 

5.12

Nk + p.d. (fijnmetaalbewerken)

praktische vakken op het gebied van de algemene mechanische techniek en van de verspanende technieken (w.o. metaalbewerken, fijnmetaalbewerken)

1

 

5.13

Nl + p.d. (letterzetten)

praktische en theoretisch- technische vakken op het gebied van de algemene grafische techniek en van het letterzetten

1

 

5.14

Nm + p.d. (boekdrukken)

praktische en theoretisch- technische vakken op het gebied van de algemene grafische techniek en van het boekdrukken

1

 

5.15

No + p.d. (kleermaken)

praktische en theoretisch- technische vakken op het gebied van mode en kleding

1

 

5.16

Nph + p.d. (hand- schoenmaken)

praktische en theoretisch- technische vakken op het gebied van het schoenmaken

1

 

5.17

Npm + p.d. (machinaal- schoenmaken)

praktische en theoretisch- technische vakken op het gebied van het schoenmaken

1

 

5.18

Nq + p.d. (naaldvakken)

praktische en theoretisch- technische vakken op het gebied van mode en kleding

1

 
   

textiele werkvormen

2

 

5.19

Nr + p.d. (naaldvakken)

praktische en theoretisch- technische vakken op het gebied van mode en kleding

1

 
   

textiele werkvormen

2

 

5.20

Ns + p.d. (handwerken, stofversieren)

handvaardigheid (textiele werkvormen)

1

 
   

textiele werkvormen

1

 
   

kunstgeschiedenis

1

 

5.21

Nt + p.d. (boetseren)

boetseren

1

 

5.22

Nu + p.d. (elektromontage)

praktische vakken op het gebied van de elektrotechniek

1

 

5.23

Nw + p.d. (motorvoertuigenmontage)

praktische vakken op het gebied van de motorvoertuigentechniek

1

 

5.24

Nz + p.d. (installatiemontage)

praktische vakken op het gebied van de installatietechniek

1

 

5.25

NI + p.d. (wis- en natuurkunde)

natuurkunde

2

met uitzondering van scholen voor vwo en havo

   

wiskunde

2a

 

5.26

NI (oud) + p.d. (natuurkunde)

natuurkunde

2

met uitzondering van scholen voor vwo en havo

   

wiskunde

2a

indien in het bezit van het bewijs van te zijn geslaagd voor het aanvullend examen wiskunde

5.27

NII a+ p.d. (technisch schetsen)

tekenen

2

met uitzondering van scholen voor vwo en havo

   

technisch schetsen

2

 

5.28

NII b+ p.d. (decoratief tekenen)

tekenen

2

met uitzondering van scholen voor vwo en havo

   

reclametekenen

2

 
   

kunstgeschiedenis

2

met uitzondering van scholen voor vwo en havo

5.29

NIII + p.d. (bouwkunde)

theoretisch-technische vakken op het gebied van de bouwtechniek/bouwkunde

2

 

5.30

NIII a+ p.d. (bouwkunde)

theoretisch-technische vakken op het gebied van de bouwtechniek/bouwkunde

1

 

5.31

NIV + p.d. (werktuigbouwkunde)

theoretisch-technische vakken op het gebied van de mechanische techniek/ werktuigbouwkunde

2

 
   

theoretisch-technische vakken op het gebied van de installatietechniek

2

alleen indien de bezitter van de akte tussen 1 augustus 1970 en 1 augustus 1980 in een al dan niet aaneengesloten periode van twee schooljaren (of in geval van acht- maandscursussen gedurende drie cursusjaren) in die vakken onderwijs heeft gegeven aan een school voor lto

5.32

NIV w+ p.d. (theorie motorvoertuigentechniek)

theoretisch-technische vakken op het gebied van de motorvoertuigentechniek

2

 

5.33

NIV z+ p.d. (theorie installatietechniek)

theoretisch-technische vakken op het gebied van de installatietechniek

1

 

5.34

NV + p.d. (theorie elektrotechniek)

theoretisch-technische vakken op het gebied van de elektrotechniek

2

 

5.35

NVI + p.d. (binnenvaartkunde)

praktische en theoretisch- technische vakken op het gebied van de binnenvaart

2

 

5.36

NVII + p.d. (huishoudkunde)

huishoudkunde

1

 
   

gezondheidskunde

1

 
   

verzorging

2

 

5.37

NVIII + p.d. (huishoudkunde)

huishoudkunde

2

indien de bezitter van de akte tevens in het bezit is van het aanvullingsgetuigschrift geldt de bevoegdheid voor de groep van scholen aangeduid met 1

   

gezondheidskunde

1

alleen indien de bezitter van de akte tevens in het bezit is van het aanvullingsgetuigschrift

   

verzorging

2

 

5.38

NX + p.d. (theorie meubelmaken)

theoretisch-technische vakken op het gebied van de algemene bouwtechniek en van het meubelmaken

1

 

5.39

NXI + p.d. (modetekenen)

tekenen

1

 
   

kunstgeschiedenis

1

 
   

modetekenen

1

 

5.40

NXII + p.d. (huishoudkunde)

huishoudkunde

1

 
   

gezondheidskunde

1

 
   

verzorging

2

 

5.41

NXIII + p.d. (scheepswerktuigkunde)

praktische en theoretisch- technische vakken op het gebied van de scheepswerktuigkunde

1

 
   

theoretisch-technische vakken op het gebied van de scheepsbouwkunde en van de mechanische techniek/ werktuigbouwkunde

2

 
   

natuurkunde

2

alleen voor scholen voor lto en mto (incl. nautisch onderwijs)

5.42

NXV + p.d. (zeemanschap)

praktische en theoretisch- technische vakken op het gebied van het zeemanschap

1

 
   

praktische en theoretisch- technische vakken op het gebied van de zeevaartkunde

2

 
   

natuurkunde

2

alleen voor scholen voor lto en mto (incl. nautisch onderwijs)

5.43

NXVI + p.d. (zeevaartkunde)

praktische en theoretisch- technische vakken op het gebied van de zeevaartkunde

1

 
   

praktische en theoretisch- technische vakken op het gebied van het zeemanschap

2

 
   

wiskunde (w.o. statistiek)

1

 
   

natuurkunde

2

alleen voor scholen voor lto en mto (incl. nautisch onderwijs)

5.44

NXVI a+ p.d. (radiokunde)

praktische en theoretisch- technische vakken op het gebied van de radiokunde

1

 
   

theoretisch-technische vakken op het gebied van de elektrotechniek

2

 
   

wiskunde

1

 
   

natuurkunde

2

alleen voor scholen voor lto en mto (incl. nautisch onderwijs)

5.45

NXVII + p.d. (huishoudkunde)

huishoudkunde

1

 
   

gezondheidskunde

1

 
   

verzorging

2

 

5.46

NXVIII + p.d. (huishoudkunde)

huishoudkunde

1

 
   

gezondheidskunde

1

 
   

verzorging

2

 

5.47

NXIX + p.d. (landbouwhuishoudkunde)

huishoudkunde

1

 
   

gezondheidskunde

1

 
   

verzorging

2

 

5.48

NXX + p.d. (kinderverzorging en -opvoeding)

kinderverzorging en -opvoeding

1

 
   

pedagogiek (w.o. algemene didactiek)

2

 
   

gezondheidskunde

2

 
   

handvaardigheid (handenarbeid)

1

met uitzondering van avondscholen en dag- avondscholen voor vwo en havo en van de hoogste drie resp. twee leerjaren van dagscholen voor vwo en havo

   

verzorging

2

 

5.49

NXXI + p.d. (land- en tuinbouw)

praktische en theoretisch- technische vakken op het gebied van de plantenteelt en verwerking en van de dierenhouderij en verwerking

2

met uitzondering van scholen voor lager- en middelbaar landbouwonderwijs

   

natuurkunde

2a

tevens voor scholen voor mdgo

   

scheikunde

2a

idem

   

biologie

2a

idem

5.50

NXXII + p.d. (banketbakken)

praktische en theoretisch- technische vakken op het gebied van de algemene consumptieve techniek en van het banketbakken

1

 

5.51

NXXIII + p.d. (brood- banketbakken)

praktische en theoretisch- technische vakken op het gebied van de algemene consumptieve techniek en van het brood-banketbakken

1

 
6 Diploma's en verklaringen van tweede-graadsapplicatiecursussen en overeenkomstige opleidingen

I

II

III

IV

V

nr.

bewijzen van bekwaamheid

vakken

soorten van onderwijs

opmerkingen

6.1

diploma van een uit 's Rijks kas bekostigde tweede- graadsapplicatiecursus

     
 

a. bouwkunde

theoretisch-technische vakken op het gebied van de bouwtechniek/bouwkunde

2

 
 

b. elektrotechniek

theoretisch-technische vakken op het gebied van de elektrotechniek

2

 
 

c. werktuigbouwkunde

theoretisch-technische vakken op het gebied van de mechanische techniek/ werktuigbouwkunde

2

 
 

d. huishoudkunde

huishoudkunde

1

 
   

verzorging

2

 
 

e. textiele werkvormen

handvaardigheid (textiele werkvormen)

2

 
   

textiele werkvormen

2

 
   

kunstgeschiedenis

2

 
 

f1. bouwtechniek, specialisaties houtbewerken en steenbewerken

praktische vakken op het gebied van de bouwtechniek/bouwkunde

1

 
 

f2. bouwtechniek, specialisatie afwerkingstechnieken

praktische en theoretisch-technische vakken op het gebied van het schilderen

1

 
   

praktische vakken op het gebied van de bouwtechniek/bouwkunde

2

 
 

g. praktijk elektrotechniek

praktische vakken op het gebied van de elektrotechniek

1

 
 

h. gezondheidskunde

gezondheidskunde

1

 
   

verzorging

2

 
 

i. omgangskunde

omgangskunde

2

 
   

agogie(k)

2

 
   

andragogie(k)

2

 
   

pedagogie(k) (w.o. algemene didactiek)

2

 
   

psychologie

2

 
 

j1. mechanische techniek, specialisaties verspanend en niet- verspanend

praktische vakken op het gebied van de mechanische techniek/ werktuigbouwkunde

1

 
 

j2. mechanische techniek, specialisatie motorvoertuigentechniek

praktische vakken op het gebied van de mechanische techniek/ werktuigbouwkunde en

1

 
   

van de motorvoertuigentechniek theoretisch-technische vakken op het gebied van de motorvoertuigentechniek

2

 
 

j3. mechanische techniek, specialisatie installatietechniek

praktische vakken op het gebied van de mechanische techniek/ werktuigbouwkunde en

1

 
   

van de installatietechniek theoretisch-technische vakken op het gebied van de installatietechniek

1

 
 

k. chemische techniek

praktische en theoretisch-technische vakken op het gebied van de chemische technologie en de laboratoriumtechniek

2

 
 

l. consumptieve techniek

praktische en theoretisch-technische vakken op het gebied van de algemene consumptieve techniek, van het banketbakken en van het brood- banketbakken

1

 
 

m. weg- en waterbouwkunde

praktische vakken op het gebied van de weg- en waterbouwkunde

1

 
   

theoretisch-technische vakken op het gebied van de weg- en waterbouwkunde en de bouwtechniek/bouwkunde

2

 
 

n. medisch-biologische laboratoriumtechniek

praktische en theoretisch-technische vakken op het gebied van de medische en de biologische laboratoriumtechniek (w.o. anatomie, fysiologie)

2

 

6.2

de verklaring van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, dat in de cursusjaren 1971 t/m 1973 met gunstig resultaat de mto- applicatiecursus voor avo-leraren is gevolgd:

     
 

a. Nederlands

Nederlands

2

 
 

b. Engels

Engels

2

 
 

c. Duits

Duits

2

 
 

d. wiskunde

wiskunde (w.o. statistiek)

2

 

6.3

de verklaring van het NGOLB dat in de cursusjaren 1971 t/m 1973 de cursus voor leraren van de middelbare technische scholen als bedoeld in de algemene brief van de Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen van 8 juli 1970, kenmerk MTO 503800, is gevolgd

beroepsgerichte vakken overeenkomstig het bewijs of de bewijzen van bekwaamheid op grond waarvan toelating tot de cursus werd verkregen

2

 

6.4

verklaring van de door de Minister van Landbouw en Visserij bij beschikking van 3 december 1973, nr. LO-11922/Bs aangewezen applicatiecursussen voor de cursusjaren 1973-1975 en 1975-1977 voor "3e-graads" leraren in land- of tuinbouwtechnische vakken aan middelbare agrarische scholen

beroepsgerichte vakken, overeenkomstig het bewijs of de bewijzen van bekwaamheid op grond waarvan toelating tot de cursus werd verkregen

2

 

6.5

verklaring uitgereikt in de jaren 1993 tot en met 2000 dat met goedgevolg het examen is afgelegd van de omscholingscursus verzorging

verzorging

2

 
7 Akten van bekwaamheid van de Nieuwe Lerarenopleidingen (m.u.v. NLO Eindhoven)

I

II

III

IV

V

nr.

bewijzen van bekwaamheid

vakken

soorten van onderwijs

opmerkingen

7.1

akte van bekwaamheid van de tweede graad in twee vakken dan wel akte van bekwaamheid van de tweede graad in een vak, tevens getuigschrift tot het geven van godsdienstonderwijs, uitgereikt door de instituten voor de opleiding van leraren, die uit de openbare kas bekostigd zijn krachtens de Experimentenwet onderwijs (zgn. NLO's):

     
 

a. Nederlands

Nederlands

2

 
 

b. Engels

Engels

2

 
 

c. Frans

Frans

2

 
 

d. Duits

Duits

2

 
 

e. geschiedenis

geschiedenis

2

 
 

f. aardrijkskunde

aardrijkskunde

2

 
 

g. economie (NB: betreft de akte afgegeven vóór de splitsing in I en II, vergelijk onder pen q)

algemene economie (w.o. statistiek)

2

 
   

bedrijfseconomie (w.o. statistiek)

2

 
   

recht (w.o. privaatrecht, staatsinrichting/publiekrecht, belastingrecht)

2

 
 

h. wiskunde

wiskunde (w.o. statistiek)

2

 
 

i. natuurkunde

natuurkunde

2

 
 

j. scheikunde

scheikunde

2

 
 

k. biologie

biologie (w.o. anatomie, fysiologie)

2

 
 

l. textiele werkvormen

handvaardigheid (textiele werkvormen)

2

 
   

textiele werkvormen

2

 
   

praktische en theoretisch- technische vakken op het gebied van mode en kleding

2

met uitzondering van het middelbaar beroepsonderwijs

   

kunstgeschiedenis

2

 
 

m. handvaardigheid

handvaardigheid (handenarbeid)

2

 
   

kunstgeschiedenis

2

 
 

n. tekenen

tekenen

2

 
   

kunstgeschiedenis

2

 
 

o. huishoudkunde

huishoudkunde

1

 
   

verzorging

2

 
 

p. economische wetenschappen I en recht

algemene economie (w.o. statistiek)

2

 
 

q. economische wetenschappen II en recht

bedrijfseconomie (w.o. statistiek)

2

 
   

recht (w.o. privaatrecht, staatsinrichting/publiekrecht, belastingrecht)

2

 
   

kantoorpraktijk

2

mits de akte is behaald op of na 1 december 1985

   

verkooppraktijk

2

mits de akte is behaald op of na 1 december 1986 en mits tevens de akte is afgegeven voor de beide vakken economische wetenschappen I en recht en economische wetenschappen II en recht in combinatie met elkaar

   

verkoopbevordering

2

onder dezelfde voorwaarden als voor verkooppraktijk; de bevoegdheid geldt niet voor het middelbaar middenstandsonderwijs en niet voor het cursorisch middenstandsonderwijs

 

r. gezondheidskunde

gezondheidskunde

1

 
   

anatomie

2

 
   

fysiologie

2

 
   

verzorging

2

 
 

s. omgangskunde

omgangskunde

2

 
   

agogie(k)

2

 
   

andragogie(k)

2

 
   

pedagogie(k) (w.o. algemene didactiek)

2

 
         
   

psychologie

2

 
 

t. maatschappijleer

maatschappijleer

2

 

7.2

akte van bekwaamheid van de derde graad in twee vakken dan wel akte van bekwaamheid van de derde graad in een vak tevens getuigschrift tot het geven van godsdienstonderwijs, uitgereikt door de instituten voor de opleiding van leraren die uit de openbare kas bekostigd zijn krachtens de Experimentenwet onderwijs (zgn. NLO's):

     
 

a. Nederlands

Nederlands

2a

 
 

b. Engels

Engels

2a

 
 

c. Frans

Frans

2a

 
 

d. Duits

Duits

2a

 
 

e. geschiedenis

geschiedenis

2a

 
 

f. aardrijkskunde

aardrijkskunde

2a

 
 

g. economie (NB: betreft de akte afgegeven vóór de splitsing in I en II, vergelijk onder p)

bedrijfseconomie (w.o. statistiek)

2a

 
 

h. wiskunde

wiskunde (w.o. statistiek)

2a

 
 

i. natuurkunde

natuurkunde

2a

 
 

j. scheikunde

scheikunde

2a

 
 

k. biologie

biologie (w.o. anatomie, fysiologie)

2a

 
 

l. textiele werkvormen

handvaardigheid (textiele werkvormen)

2a

 
   

textiele werkvormen

2a

 
   

praktische en theoretisch- technische vakken op het gebied van mode en kleding

2a

 
   

kunstgeschiedenis

2a

 
 

m. handvaardigheid

handvaardigheid (handenarbeid)

2a

 
   

kunstgeschiedenis

2a

 
 

n. tekenen

tekenen

2a

 
   

kunstgeschiedenis

2a

 
 

o. huishoudkunde

huishoudkunde

2a

 
   

verzorging

2a

 
 

p. economische wetenschappen II en recht

bedrijfseconomie (w.o. statistiek)

2a

 
   

kantoorpraktijk

2a

mits de akte is behaald op of na 1 december 1985

 

q. gezondheidskunde

gezondheidskunde

2a

 
   

anatomie

2a

 
   

fysiologie

2a

 
   

verzorging

2a

 
 

r. maatschappijleer

maatschappijleer

2a

 

7.3

Getuigschrift hoger beroepsonderwijs van met goed gevolg afgelegd examen in de vierjarige voltijdse studierichting opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad, samengesteld uit twee studierichtingsdelen, waarvan de inhoud van het ene studierichtingsdeel (vak) mede is gericht op het geven van middelbaar beroepsonderwijs en de inhoud van het andere studierichtingsdeel (vak) niet mede is gericht op het geven van middelbaar beroepsonderwijs:

     
 

a. Nederlands

Nederlands

2 1

 
 

b. Engels

Engels

2 1

 
 

c. Frans

Frans

2 1

 
 

d. Duits

Duits

2 1

 
 

e. Geschiedenis

Geschiedenis

2 1

 
 

f. Aardrijkskunde

Aardrijkskunde

2 1

 
 

g. Wiskunde

Wiskunde

2 1

 
 

h. Natuurkunde

Natuurkunde

2 1

 
 

i. Scheikunde

Scheikunde

2 1

 
 

j. Biologie

Biologie (w.o. anatomie en fysiologie)

2 1

 
 

k. Textiele werkvormen

Handvaardigheid (textiele werkvormen)

2 1

 
   

Textiele werkvormen

2 2

 
   

Praktische en theoretisch- technische vakken op het gebied van mode en kleding

   
   

Kunstgeschiedenis

2 1

 
 

l. Handvaardigheid

Handvaardigheid (handenarbeid)

2 1

 
   

Kunstgeschiedenis

2 1

 
 

m. Tekenen

Tekenen

2 1

 
   

Kunstgeschiedenis

   
 

n. Huishoudkunde

Huishoudkunde

2 1, 3

 
   

verzorging

2

 
 

o. Algemene economie

Algemene economie (w.o. statistiek

2 1

 
   

Kantoorpraktijk

2 4

 
   

Verkooppraktijk

2 4

 
   

Verkoopbevordering

2 5

 
   

Recht

2 6

 
 

p. Bedrijfseconomie

Bedrijfseconomie (w.o. statistiek

2 1

 
   

Kantoorpraktijk

2 1

 
   

Verkooppraktijk

2 1

 
   

Verkoopbevordering

2 1, 7

 
   

Recht

2 1

 
 

q. Gezondheid

Gezondheidkunde

2 1, 3

 
   

Anatomie

2 1

 
   

Fysiologie

2 1

 
   

verzorging

2

 
 

r. Omgangskunde

Omgangskunde

2 1

 
   

Agogie(k)

2 1

 
   

Andragogie(k)

2 1

 
   

Pedagogie(k) (w.o. algemene didactiek)

2 1

 
   

Psychologie

2 1

 
 

s. Maatschappijleer

Maatschappijleer

2 1

 

7.4

getuigschrift hoger beroepsonderwijs van met goed gevolg afgelegd examen in de vierjarige voltijdse studierichting opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in:

     
 

a. Nederlands

Nederlands

2

 
 

b. Engels

Engels

2

 
 

c. Frans

Frans

2

 
 

d. Duits

Duits

2

 
 

e. geschiedenis

geschiedenis

2

 
 

f. aardrijkskunde

aardrijkskunde

2

 
 

g. wiskunde

wiskunde (w.o. statistiek)

2

 
 

h. natuurkunde

natuurkunde

2

 
 

i. scheikunde

scheikunde

2

 
 

j. biologie

biologie (w.o. anatomie,

2

 
   

fysiologie)

   
 

k. Fries

Fries

2

 
 

l. Spaans

Spaans

2

 
 

m. pedagogiek

pedagogiek

2

 
 

n. huishoudkunde

huishoudkunde

2

de bevoegdheid geldt tevens voor de bovenbouw van het h.a.v.o. en het v.w.o.

   

verzorging

2

Indien behaald vóór 1 augustus 1993

 

o. algemene economie

algemene economie (w.o. statistiek)

2

 
   

kantoorpraktijk

2

 
   

verkooppraktijk

2

 
   

verkoopbevordering

2

 
   

recht

2

 
 

p. bedrijfseconomie

bedrijfseconomie (w.o. statistiek)

2

 
   

kantoorpraktijk

2

 
   

verkooppraktijk

2

 
   

verkoopbevordering

2

 
   

recht

2

 
 

q. gezondheidskunde

gezondheidskunde

2

de bevoegdheid geldt tevens voor de bovenbouw van het h.a.v.o. en het v.w.o.

   

anatomie

2

 
   

fysiologie

2

 
   

verzorging

2

Indien behaald vóór 1 augustus 1993

 

r. omgangskunde

omgangskunde

2

Voor zover het getuigschrift na 1 juni 2004 is afgeven aan de Hogeschool van Utrecht, is artikel 15b, eerste lid, van overeenkomstige toepassing.

   

agogie(k)

2

 
   

andragogie(k)

2

 
   

pedagogie(k) (w.o. algemene didactiek)

2

 
   

psychologie

2

 
 

s. maatschappijleer

maatschappijleer

2

 
 

t. verzorging/huishoudkunde

huishoudkunde

2

de bevoegdheid geldt tevens voor de bovenbouw van het h.a.v.o. en het v.w.o.

   

verzorging

2

 
 

u. verzorging/gezondheidskunde

gezondheidskunde

2

de bevoegdheid geldt tevens voor de bovenbouw van het h.a.v.o. en het v.w.o.

   

anatomie

2

 
   

fysiologie

2

 
   

verzorging

2

 
 

v. Arabisch

Arabisch

2

 
 

w. Turks

Turks

2

 
 

x. Russisch

Russisch

2

 
 

y. gezondheidszorg en welzijn

huishoudkunde

2

de bevoegdheid geldt tevens voor de bovenbouw van het havo en het vwo

   

gezondheidskunde

2

de bevoegdheid geldt tevens voor de bovenbouw van het havo en het vwo

   

anatomie

2

 
   

fysiologie

2

 
   

verzorging

2

 

1 De studierichting omvat twee studie-richtingsdelen (vakken). De bevoegdheid is aangegeven met de codering 2, echter: de bevoegdheid voor het middelbaar beroepsonderwijs (m.b.o.) geldt steeds slechts voor een van beide studierichtingsdelen (vakken), namelijk het studierichtingsdeel (vak) waarvan de inhoud mede is gericht op het geven van het middelbaar beroepsonderwijs, zoals aangegeven op het getuigschrift. Voor het andere vak is de bevoegdheid beperkt tot de overige soorten van onderwijs die worden aangegeven met de codering 2.

2 Met uitzondering van het middelbaar beroepsonderwijs.

3 De bevoegdheid geldt tevens voor de bovenbouw van het havo en vwo.

4 Uitsluitend indien de inhoud van het studierichtingsdeel algemene economie mede is gericht op het geven van middelbaar beroepsonderwijs.

5 Uitsluitend indien de inhoud van het studierichtingsdeel algemene economie mede is gericht op het geven van middelbaar beroepsonderwijs; de bevoegdheid geldt niet voor het mmo en cursorisch middenstandsonderwijs.

6 Uitsluitend indien de inhoud van het studierichtingsdeel algemene economie mede is gericht op het geven van middelbaar beroepsonderwijs; de bevoegdheid geldt niet voor de vakken publiekrecht en privaatrecht meao.

7 De bevoegdheid geldt niet voor de vakken publiekrecht en privaatrecht in het meao (p. verkoopbevordering.

8 Specifieke bewijzen van bekwaamheid op het gebied van tekenen, handvaardigheid en textiele werkvormen

I

II

III

IV

V

nr.

bewijzen van bekwaamheid

vakken

soorten van onderwijs

opmerkingen

8.1

diploma

handvaardigheid

1

 
 

voortgezette studie handenarbeid, behaald vóór 1 augustus 1977, van:

(handenarbeid)

   
 

- de Vereniging voor Handenarbeid

- de RK Vereniging voor Handenarbeid

- de Vereniging tot bevordering van het Voorbereidend Vakonderwijs en van het Onderwijs in Handenarbeid in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe

kunstgeschiedenis

1

 

8.2

staatsdiploma handvaardigheid (handenarbeid) B

handvaardigheid (handenarbeid)

1

 
   

kunstgeschiedenis

1

 

8.3

staatsdiploma handvaardigheid (handenarbeid) A

handvaardigheid (handenarbeid)

2

 
   

kunstgeschiedenis

2

 

8.4

diploma van een school voor kunstonderwijs op het terrein van de beeldende kunsten, afdeling opleiding leraren op eerste- graadsniveau

     
 

a. tekenen

tekenen

1

 
   

kunstgeschiedenis

1

 
 

b. handvaardigheid

handvaardigheid (handenarbeid)

1

 
   

kunstgeschiedenis

1

 
 

c. textiele werkvormen

handvaardigheid (textiele werkvormen)

1

 
   

textiele werkvormen

1

 
   

kunstgeschiedenis

1

 

8.5

getuigschrift hoger beroepsonderwijs van de opleiding tot:

     
 

a.leraar voortgezet onderwijs van de eerste graad in tekenen

tekenen

1

 
   

kunstgeschiedenis

1

 
 

b.leraar voortgezet onderwijs van de eerste graad in handvaardigheid

handvaardigheid (handenarbeid)

1

 
   

kunstgeschiedenis

1

 
 

c. leraar voortgezet onderwijs van de eerste graad in textiele werkvormen

handvaardigheid (textiele werkvormen)

1

 
   

textiele werkvormen

1

 
   

kunstgeschiedenis

1

 

8.6

getuigschrift hoger beroepsonderwijs of staatsdiploma handvaardigheid (handenarbeid) B

handvaardigheid (handenarbeid)

1

 
   

kunstgeschiedenis

1

 

8.7

getuigschrift hoger beroepsonderwijs van de opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in:

     
 

a tekenen

tekenen

2

 
   

kunstgeschiedenis

2

 
 

b handvaardigheid

handvaardigheid (handenarbeid)

2

 
   

kunstgeschiedenis

2

 
 

c textiele werkvormen

handvaardigheid (textiele werkvormen)

2

 
   

textiele werkvormen

2

 
   

praktische en theoretisch- technische vakken op het gebied van mode en kleding

2

met uitzondering van het middelbaar beroepsonderwijs

   

kunstgeschiedenis

2

 

8.8

getuigschrift hoger beroepsonderwijs van de opleiding tot docent Beeldende Kunst en Vormgeving

tekenen

1

 
   

handvaardigheid (handenarbeid)

   
   

handvaardigheid (textiele werkvormen)

   
   

kunstgeschiedenis

   
9 Specifieke bewijzen van bekwaamheid op het gebied van muziek en dramatische en dansante expressievormen

I

II

III

IV

V

nr.

bewijzen van bekwaamheid

vakken

soorten van onderwijs

opmerkingen

9.1

diploma CII schoolmuziek, uitgereikt door een van rijkswege erkende instelling voor muziekvakonderwijs

muziek

1

 

9.2

akte muziekonderwijs B, schoolmuziek, uitgereikt door een van rijkswege benoemde commissie voor de staatsexamens voor muziek of door een van rijkswege erkende instelling voor muziekvakonderwijs

muziek

1

 

9.3

akte muziekonderwijs A, algemene muzikale vorming, uitgereikt door een van rijkswege benoemde commissie voor de staatsexamens voor muziek of door een van rijkswege erkende instelling voor muziekvakonderwijs

muziek

2

 

9.4

getuigschrift of diploma Gehrels voor het nijverheidsonderwijs of voor het landbouwonderwijs

muziek

2

met uitzondering van scholen voor vwo en havo

9.5

getuigschrift of diploma Ward voor het nijverheidsonderwijs of voor het landbouwonderwijs (eerste en tweede jaar)

muziek

2

met uitzondering van scholen voor vwo en havo

9.6

een wettelijke akte of diploma afgegeven door een van rijkswege erkende instelling voor muziekvakonderwijs of een commissie voor de staatsexamens voor muziek, voor zover niet elders genoemd (diploma's en akten gericht op het buitenschoolse onderwijs en/of de muziekpraktijk)

het vak overeenkomstig het diploma (vocale of instrumentale muziek, ritmiek)

1

 

9.7

diploma toneelschool, afgegeven vóór 1 augustus 1968

drama

1

 

9.8

diploma docent drama van het theateronderwijs met aantekening voortgezet onderwijs, afgegeven op of na 1 augustus 1968

drama

1

 

9.9

getuigschrift of diploma van een Akademie voor Expressie door Woord en Gebaar

drama

1

 

9.10

diploma docent mime van het theateronderwijs met aantekening voortgezet onderwijs, afgegeven op of na 1 augustus 1968

drama

1

 

9.11

diploma pedagoog op het gebied van de danskunst, uitgereikt door een van rijkswege benoemde commissie voor de staatsexamens voor de danskunst of door een van rijkswege erkende instelling voor dansvakonderwijs, vóór 1 augustus 1968

dans

1

 

9.12

diploma docent dans van het theateronderwijs met aantekening voortgezet onderwijs, afgegeven op of na 1 augustus 1968

dans

1

 

9.13

getuigschrift hoger beroepsonderwijs van de opleiding:

     
 

a. muziekonderwijs A algemene muzikale vorming

muziek

2

 
 

b. muziekonderwijs A ritmiek

ritmiek

1

 
 

c. muziekonderwijs B schoolmuziek

muziek

1

 
 

d. expressie door woord en gebaar

drama

1

 
 

e. docentschap drama

drama

1

 
 

f. docentschap mime

drama

1

 
 

g. docentschap dans

dans

1

 

9.14

getuigschrift hoger beroepsonderwijs van de opleiding docerend musicus

het vak overeenkomstig het getuigschrift (zang of instrument)

1

 

9.15

getuigschrift hoger beroepsonderwijs van de opleiding uitvoerend musicus

het vak overeenkomstig het getuigschrift (zang of instrument)

1

indien blijkens aantekening op het getuigschrift de postconservatoriale opleiding voor het behalen van de pedagogisch- didactische aantekening met succes is gevolgd

9.16

getuigschrift hoger beroepsonderwijs van de opleiding tot docent muziek

muziek

1

 
10 Specifieke bewijzen van bekwaamheid op het gebied van de techniek

I

II

III

IV

V

nr.

bewijzen van bekwaamheid

vakken

soorten van onderwijs

opmerkingen

10.1

I. getuigschrift of diploma van een uit 's Rijks kas bekostigde hogere technische school

II. idem van de werkmeestersopleiding te Heerlen

III. bewijs van inschrijving - vóór 24 januari 1974 - in het register van de Stichting Ing. Register

   

Algemene opmerking:

voor de bevoegdheid voor de theoretisch- technische vakken (en, voor zover van toepassing, natuurkunde n scheikunde) is vereist, dat de bezitter na het behalen van het getuigschrift/diploma resp. na de inschrijving in het register ten minste drie jaren in de praktijk is werkzaam geweest in de desbetreffende vakrichting, of, indien het betreft het getuigschrift/diploma van een avond- of dag- avondschool of van de werkmeestersopleiding, na zijn 17e jaar vier jaren in de praktijk werkzaam is geweest

 

a. bouwkunde of bouwtechnische bedrijfskunde/aannemersopleiding + p.d.

theoretisch-technische vakken op het gebied van de bouwtechniek/bouwkunde

2

zie de algemene opmerking

 

b. werktuigbouwkunde, mechanische bedrijfstechniek, mechanische technologie, textielwerktuigkunde of mijnbouw + p.d.

theoretisch-technische vakken op het gebied van de mechanische techniek/ werktuigbouwkunde

2

zie de algemene opmerking

   

theoretisch-technische vakken op het gebied van de installatietechniek

2

zie de algemene opmerking; bovendien alleen indien de bezitter tussen 1 augustus 1970 en 1 augustus 1980 in een al dan niet aaneengesloten periode van twee schooljaren (of in geval van achtmaandscursussen gedurende drie cursusjaren) in die vakken onderwijs heeft gegeven aan een school voor lto

 

c. weg- en waterbouwkunde (civiele techniek) + p.d.

theoretisch-technische vakken op het gebied van de weg- en waterbouwkunde

2

zie de algemene opmerking

   

theoretisch-technische vakken op het gebied van de bouwtechniek/bouwkunde

2

zie de algemene opmerking

 

d. elektrotechniek of elektrotechnische bedrijfstechniek + p.d.

theoretisch-technische vakken op het gebied van de elektrotechniek

2

zie de algemene opmerking

 

e. autotechniek + p.d.

theoretisch-technische vakken op het gebied van de motorvoertuigentech niek

2

zie de algemene opmerking

 

f. scheepsbouwkunde + p.d.

theoretisch-technische vakken op het gebied van de scheepsbouwkunde

2

zie de algemene opmerking

   

theoretisch-technische vakken op het gebied van de mechanische techniek/ werktuigbouwkunde

2

zie de algemene opmerking

 

g. vliegtuigbouwkunde + p.d.

theoretisch-technische vakken op het gebied van de vliegtuigbouwkunde

2

zie de algemene opmerking

   

theoretisch-technische vakken op het gebied van de mechanische techniek/ werktuigbouwkunde

2

zie de algemene opmerking

 

h. metaalkunde + p.d.

theoretisch-technische vakken op het gebied van de metaalkunde

2

zie de algemene opmerking

   

theoretisch-technische vakken op het gebied van de mechanische techniek/werktuigbouwkunde

2

zie de algemene opmerking

   

theoretisch-technische vakken op het gebied van de installatietechniek

2

zie de algemene opmerking; bovendien alleen indien de bezitter tussen 1 augustus 1970 en 1 augustus 1980 in een al dan niet aaneengesloten periode van twee schooljaren (of in geval van achtmaandscursussen gedurende drie cursusjaren) in die vakken onderwijs heeft gegeven aan een school voor lto

 

i. landmeetkunde of mijnmeetkunde + p.d.

theoretisch-technische vakken op het gebied van de landmeetkunde

2

zie de algemene opmerking

 

j. fysische techniek of natuurkunde + p.d.

praktische en theoretisch- technische vakken op het gebied van de fysische techniek

2

zie de algemene opmerking

   

natuurkunde

2

zie de algemene opmerking; bovendien geldt de bevoegdheid alleen voor zover de bezitter voldoet aan de voorwaarden van het in artikel 18 omschreven overgangsrecht

   

scheikunde

2

idem

 

k. chemie, chemische techniek, chemische technologie of suikerindustrie + p.d.

praktische en theoretisch-technische vakken op het gebied van de chemische techniek

2

zie de algemene opmerking

   

scheikunde

2

zie de algemene opmerking; bovendien geldt de bevoegdheid alleen voor zover de bezitter voldoet aan de voorwaarden van het in artikel 18 omschreven overgangsrecht

   

natuurkunde

2

idem

 

l. textielchemie, chemische textieltechniek of textiel wetenschappelijk onderzoek + p.d.

theoretisch-technische vakken op het gebied van de textielchemie/chemische textieltechniek

2

zie de algemene opmerking

 

m. mechanische textieltechnologie, mechanische textieltechniek of textieltechniek + p.d.

theoretisch-technische vakken op het gebied van de mechanische textieltechniek

2

zie de algemene opmerking

10.2

diploma van de uit 's Rijks kas bekostigde Academie van bouwkunst te Amsterdam, Arnhem, Groningen, Maastricht, Rotterdam of Tilburg dan wel getuigschrift van de uit 's Rijks kas bekostigde cursussen voor hoger bouwkunstonderricht te Amsterdam of Tilburg

theoretisch-technische vakken op het gebied van de bouwtechniek/bouwkunde

1

zie de opmerkingen 1, 2 en 3 bij 1.26 (bij de theoretisch-technische vakken)

   

wiskunde (w.o. statistiek)

2

de bevoegdheid geldt alleen voor zover de bezitter voldoet aan de voorwaarden van het in artikel 18 omschreven overgangsrecht; een bewijs van p.d.v. is niet vereist

   

natuurkunde

2

de bevoegdheid geldt alleen voor mavo, lavo, lto en mto en bovendien alleen voor zover de bezitter voldoet aan de voorwaarden van het in artikel 18 omschreven overgangsrecht; een bewijs van p.d.v. is niet vereist

10.3

I. diploma van een der afdelingen van de uit 's Rijks kas bekostigde avondscholen uitgaande van het Nederlands Genootschap tot Opleiding van Leraren voor het Beroepsonderwijs

II. getuigschrift of diploma van een der afdelingen van de uit 's Rijks kas bekostigde dagschool te Rotterdam, uitgaande van het Nederlands Genootschap tot Opleiding van Leraren voor het Beroepsonderwijs (resp. tot Opleiding van Leerkrachten voor het Nijverheidsonderwijs)

     
 

a. timmeren of houtbewerken + p.d.

praktische vakken op het gebied van de algemene bouwtechniek en van het timmeren/machinaal houtbewerken

1

 
 

b. metselen + p.d.

praktische vakken op het gebied van de algemene bouwtechniek en van het metselen

1

 
 

c. schilderen + p.d.

praktische vakken op het gebied van de algemene bouwtechniek en praktische en theoretisch-technische vakken op het gebied van het schilderen

1

 
 

d. meubelmaken + p.d.

praktische vakken op het gebied van de algemene bouwtechniek en van het meubelmaken/fijnhoutbewerken/ machinaal houtbewerken theoretisch-technische vakken op het gebied van het meubelmaken

1

 
 

e. constructiebankwerken + p.d.

praktische vakken op het gebied van de algemene mechanische techniek en van de niet-verspanende technieken (w.o. constructiebankwerken, lassen), alsmede theoretisch- technische vakken op het gebied van het lassen

1

 
 

f. lassen + p.d.

praktische vakken op het gebied van de algemene mechanische techniek en van de niet-verspanende technieken (w.o. constructiebankwerken, lassen), alsmede theoretisch- technische vakken op het gebied van het lassen

1

 
 

g. metaalbewerken + p.d.

praktische vakken op het gebied van de algemene mechanische techniek en van de verspanende technieken (w.o. metaalbewerken, fijnmetaalbewerken)

1

 
 

h. fijnmetaalbewerken + p.d.

praktische vakken op het gebied van de algemene mechanische techniek en van de verspanende technieken (w.o. metaalbewerken, fijnmetaalbewerken)

1

 
 

i. letterzetten + p.d.

praktische en theoretisch- technische vakken op het gebied van de algemene grafische techniek en van het letterzetten

1

 
 

j. boekdrukken + p.d.

praktische en theoretisch- technische vakken op het gebied van de algemene grafische techniek en van het boekdrukken

1

 
 

k. kleermaken + p.d.

praktische en theoretisch- technische vakken op het gebied van mode en kleding

1

 
 

l. hand-schoenmaken + p.d.

praktische en theoretisch- technische vakken op het gebied van het schoenmaken

1

 
 

m. machinaal-schoenmaken + p.d.

praktische en theoretisch-technische vakken op het gebied van het schoenmaken

1

 
 

n. elektromontage + p.d.

praktische vakken op het gebied van de elektrotechniek

1

 
 

o. motorvoertuigenmontage + p.d.

praktische vakken op het gebied van de motorvoertuigentechniek

1

 
 

p. installatiemontage + p.d.

praktische vakken op het gebied van de installatietechniek

1

 
 

q. wis- en natuurkunde + p.d.

natuurkunde

2

met uitzondering van scholen voor vwo en havo

   

wiskunde

2a

 
 

r. bouwkunde + p.d.

theoretisch-technische vakken op het gebied van de bouwtechniek/bouwkunde

2

 
 

s. werktuigbouwkunde + p.d.

theoretisch-technische vakken op het gebied van de mechanische techniek/werktuigbouwkunde

2

 
   

theoretisch-technische vakken op het gebied van de installatietechniek

2

alleen indien de bezitter van het diploma/getuigschrift tussen 1 augustus 1970 en 1 augustus 1980 in een al dan niet aaneengesloten periode van twee schooljaren (of in geval van achtmaandscursussen gedurende drie cursusjaren) in die vakken onderwijs heeft gegeven aan een school voor lto

 

t. motorvoertuigentechniek + p.d.

theoretisch-technische vakken op het gebied van de motorvoertuigentechniek

2

 
 

u. installatietechniek + p.d.

theoretisch-technische vakken op het gebied van de installatietechniek

1

 
 

v. elektrotechniek + p.d.

theoretisch-technische vakken op het gebied van de elektrotechniek

2

 
 

w. meubeltechniek + p.d.

theoretisch-technische vakken op het gebied van de algemene bouwtechniek en van het meubelmaken

1

 
 

x. banketbakken + p.d.

praktische en theoretisch- technische vakken op het gebied van de algemene consumptieve techniek en van het banketbakken

1

 
 

ij. brood-banketbakken + p.d.

praktische en theoretisch- technische vakken op het gebied van de algemene consumptieve techniek en van het brood-banketbakken

1

 

10.4

diploma van de zgn. geherstructureerde derde- graadsopleiding in twee vakken, uitgereikt door een van de avondscholen of van de dagschool te Rotterdam, uitgaande van het Nederlands Genootschap tot Opleiding van Leraren voor het Beroepsonderwijs

I. diploma van de vierjarige geherstructureerde opleiding, behaald vóór 1 augustus 1980 + p.d.

II. diploma van de vijfjarige geherstructureerde opleiding + p.d.

   

Algemene opmerking:

1. de bevoegdheid geldt niet voor het b.b.o.

2. de opmerking onder 1 geldt niet indien de bezitter van het bewijs van bekwaamheid:

a. tussen 1 maart 1984 en 1 maart 1989 op grond van dit bewijs als directeur, adjunct- directeur of leraar verbonden is geweest aan een school voor voortgezet onderwijs, of

b. tussen 1 maart 1979 en 1 maart 1989 op grond van dit bewijs als directeur, adjunct- directeur of leraar met recht op enige wettelijke uitkering is ontslagen uit een betrekking bij een school voor voortgezet onderwijs

 

a. bouwkunde

theoretisch-technische vakken op het gebied van de bouwtechniek/bouwkunde

2a

zie de algemene opmerking

 

b. bouwtechniek

praktische vakken op het gebied van de bouwtechniek/bouwkunde

2a

zie de algemene opmerking

 

c. consumptieve techniek I

theoretisch-technische vakken op het gebied van de algemene consumptieve techniek, van het banketbakken, het brood-banketbakken en het koken en serveren

2a

zie de algemene opmerking

 

d. consumptieve techniek II

praktische vakken op het gebied van de algemene consumptieve techniek, van het banketbakken, het brood- banketbakken en het koken en serveren

2a

zie de algemene opmerking

 

e. elektrotechniek

theoretisch-technische vakken op het gebied van de elektrotechniek

2a

zie de algemene opmerking

zie de algemene

 

f. praktijk elektrotechniek

praktische vakken op het gebied van de elektrotechniek

2a

zie de algemene opmerking

 

g. grafische techniek I

theoretisch-technische vakken op het gebied van de grafische techniek

2a

zie de algemene opmerking

 

h. grafische techniek II

praktische vakken op het gebied van de grafische techniek

2a

zie de algemene opmerking

zie de algemene

 

i. installatietechniek

praktische en theoretisch- technische vakken op het gebied van de installatietechniek

1

zie de algemene opmerking

 

j. mechanische techniek

praktische vakken op het gebied van de mechanische techniek/ werktuigbouwkunde

2a

zie de algemene opmerking

 

k. motorvoertuigentechniek

praktische en theoretisch-technische vakken op het gebied van de motorvoertuigentechniek

2a

zie de algemene opmerking

 

l. natuurkunde

natuurkunde

2a

 
 

m. werktuigbouwkunde

theoretisch-technische vakken op het gebied van de mechanische techniek/ werktuigbouwkunde

2a

zie de algemene opmerking

 

n. wiskunde

wiskunde (w.o. statistiek)

2a

 

10.5

I. diploma van de lerarenopleiding tweedegraads beroepsonderwijs, uitgereikt door een van de scholen uitgaande van het Nederlands Genootschap tot Opleiding van Leraren voor het Beroepsonderwijs (NGOLB) (tevens zijnde bewijs van voldoende pedagogische en didactische voorbereiding)

II. akte van bekwaamheid van de tweede graad, uitgereikt door het instituut voor de opleiding van leraren te Eindhoven, dat uit de openbare kas bekostigd wordt krachtens de Experimentenwet onderwijs

     
 

a. 1. werktuigbouwkunde I

2. werktuigbouwkunde II

theoretisch-technische vakken op het gebied van de mechanische techniek/ werktuigbouwkunde

2

1. voor zover deze vakken geen directe relatie hebben met de vervaardiging van de werkstukken;

2. de opmerking vermeld onder 1 geldt niet indien de bezitter van het bewijs van bekwaamheid gedurende de periode van 1 januari 1982 tot 1 januari 1987 op grond van dit bewijs als leraar verbonden is geweest aan een school voor voortgezet onderwijs.

 

b. 1. mechanische techniek I

2. mechanische techniek II

praktische vakken op het gebied van de mechanische techniek/ werktuigbouwkunde

1

 
   

theoretisch-technische vakken op het gebied van de mechanische techniek/ werktuigbouwkunde

2

1. voor zover deze vakken directe relatie hebben met de vervaardiging van werkstukken;

2. de opmerking vermeld onder 1 geldt niet indien de bezitter van het bewijs van bekwaamheid gedurende de periode van 1 januari 1982 tot 1 januari 1987 op grond van dit bewijs als leraar verbonden is geweest aan een school voor voortgezet onderwijs.

 

c. 1. bouwkunde I

2. bouwkunde II

theoretisch-technische vakken op het gebied van de bouwtechniek/bouwkunde

2

1. voor zover deze vakken geen directe relatie hebben met de uitvoering van bouwconstructies;

2. de opmerking onder 1 geldt niet indien de bezitter van het bewijs van bekwaamheid gedurende de periode van 1 januari 1982 tot 1 januari 1987 op grond van dit bewijs als leraar verbonden is geweest aan een school voor voortgezet onderwijs.

 

d. 1. bouwtechniek I

2. bouwtechniek II

praktische vakken op het gebied van de bouwtechniek/bouwkunde

1

 
   

theoretisch-technische vakken op het gebied van de bouwtechniek/bouwkunde

2

1. voor zover deze vakken directe relatie hebben met de uitvoering van bouwconstructies;

2. de opmerking vermeld onder 1 geldt niet indien de bezitter van het bewijs van bekwaamheid gedurende de periode van 1 januari 1982 tot 1 januari 1987 op grond van dit bewijs als leraar verbonden is geweest aan een school voor voortgezet onderwijs.

 

e. 1. motorvoertuigentechniek I

2. motorvoertuigentechniek II

praktische vakken op het ebied van de motorvoertuigentechniek

1

 
   

theoretisch-technische vakken op het gebied van de motorvoertuigentechniek

2

 
 

f. 1. schilderen I

2. schilderen II

praktische en theoretisch-technische vakken op het gebied van het schilderen

1

 
 

g. 1. elektrotechniek I

2. elektrotechniek II

praktische vakken op het gebied van de elektrotechniek

1

 
   

theoretisch-technische vakken op het gebied van de elektrotechniek

2

 
 

h. 1. brood- en banketbakken I

2. brood- en banketbakken II

praktische en theoretisch- technische vakken op het gebied van de algemene consumptieve techniek, van het banketbakken en van het brood-banketbakken

1

 
 

i. 1. koken en serveren I

2. koken en serveren II

praktische en theoretisch- technische vakken op het gebied van de algemene consumptieve techniek en van het koken en serveren

1

 
 

j. 1. grafische techniek I

2. grafische techniek II

praktische en theoretisch- technische vakken op het gebied van de grafische techniek

1

 
 

k. 1. wiskunde

wiskunde (w.o. statistiek)

2

 
 

2. natuurkunde

natuurkunde

2

 

10.6

I. diploma van de lerarenopleiding derdegraads beroepsonderwijs, uitgereikt door een van de scholen uitgaande van het Nederlands Genootschap tot Opleiding van Leraren voor het Beroepsonderwijs (NGOLB) (tevens zijnde bewijs van voldoende pedagogische en didactische voorbereiding)

   

Algemene opmerking:

1. de bevoegdheid geldt niet voor het b.b.o.

2. de opmerking onder 1 geldt niet indien de bezitter van het bewijs van bekwaamheid:

a. tussen 1 maart 1984 en 1 maart 1989 op grond van dit bewijs als directeur, adjunct- directeur of leraar verbonden is geweest aan een school voor voortgezet onderwijs, of

b. tussen 1 maart 1979 en 1 maart 1989 op grond van dit bewijs als directeur, adjunct- directeur of leraar met recht op enige wettelijke uitkering is ontslagen uit een betrekking bij een school voor voortgezet onderwijs

 

II. akte van bekwaamheid van de derde graad, uitgereikt door het instituut voor de opleiding van leraren te Eindhoven, dat uit de openbare kas bekostigd wordt krachtens de Experimentenwet onderwijs

     
 

a. 1. mechanische techniek I

2. mechanische techniek II

praktische en theoretisch-technische vakken op het gebied van de mechanische techniek/ werktuigbouwkunde

2a

zie de algemene opmerking

 

b. 1. bouwtechniek I

2. bouwtechniek II

praktische en theoretisch-technische vakken op het gebied van de bouwtechniek/bouwkunde

2a

zie de algemene opmerking

 

c. 1. motorvoertuigentechniek I

2. motorvoertuigentechniek II

praktische en theoretisch- technische vakken op het gebied van de motorvoertuigentechniek

2a

zie de algemene opmerking

 

d. 1. elektrotechniek I

2. elektrotechniek II

praktische en theoretisch-technische vakken op het gebied van de elektrotechniek

2a

zie de algemene opmerking

 

e. 1. installatietechniek I

2. installatietechniek II

praktische en theoretisch-technische vakken op het gebied van de installatietechniek

2a

zie de algemene opmerking

 

f. 1. consumptieve techniek I

2. consumptieve techniek II

praktische en theoretisch- technische vakken op het gebied van de algemene consumptieve techniek, van het banketbakken, het brood- banketbakken en het koken en serveren

2a

zie de algemene opmerking

 

g. 1. grafische techniek I

2. grafische techniek II

praktische en theoretisch- technische vakken op het gebied van de grafische techniek

2a

zie de algemene opmerking

 

h. 1. wiskunde

wiskunde (w.o. statistiek)

2a

 
 

2. natuurkunde

natuurkunde

2a

 

10.7

Diploma van de lerarenopleiding derdegraads beroepsonderwijs volgens de 4-jarige in 1983 ingevoerde structuur, uitgereikt door een van de scholen uitgaande van het Nederlands Genootschap tot Opleiding van leraren voor het beroepsonderwijs (NGOLB) (tevens zijnde bewijs van voldoende pedagogische en didactische voorbereiding).

   

Algemene opmerking

1. De bevoegdheid geldt niet voor cursussen voor algemeen en op het beroep gericht onderwijs in het kader van het leerlingwezen indien het diploma is behaald na 1 april 1987;

2. De opmerking vermeld onder 1 geldt niet indien:

a. de bezitter van het diploma blijkens een verklaring van het NGOLB vóór 1 april 1987 bij een van de scholen van het NGOLB als leerling/student stond ingeschreven;

èn

b. De bezitter van het diploma blijkens een verklaring van het desbetreffende bevoegd gezag vóór 1 april 1987 als leraar verbonden was aan hetzij een school waaraan algemeen en op het beroep gericht onderwijs wordt gegeven als bedoeld in de Wet op het leerlingwezen , hetzij een instituut waaraan nieuw vervolg/beroepsonderwijs wordt gegeven, hetzij een instituut waaraan deeltijd vervolg/beroepsonderwijs wordt gegeven dan wel vóór 1 april 1987 met recht op enige wettelijke uitkering is ontslagen uit een betrekking als leraar aan hetzij een school waaraan algemeen en op het beroep gericht onderwijs wordt gegeven als bedoeld in de Wet op het leerlingwezen, hetzij een instituut waaraan nieuw vervolg/beroepsonderwijs wordt gegeven, hetzij een instituut waaraan deeltijd vervolg/beroepsonderwijs wordt gegeven.

 

a1 mechanische techniek I

2 mechanische techniek II met als differentiatie verspanende technieken

praktische en theoretisch-technische vakken op het gebied van de algemene mechanische techniek/werktuigbouwkunde en van de verspanende technieken (w.o. metaalbewerken, fijnmetaalbewerken)

2a

zie de algemene opmerking

 

b1 mechanische techniek I

2 mechanische techniek II met als differentiatie niet-verspanende technieken

praktische en theoretisch- technische vakken op het gebied van de algemene mechanische techniek/werktuigbouwkunde en van de niet-verspanende technieken (w.o. constructiebankwerken, lassen)

2a

zie de algemene opmerking

 

c1 bouwtechniek I

2 bouwtechniek II met als differentiatie fijnhoutbewerken

praktische en theoretisch-technische vakken op het gebied van de algemene bouwtechniek/bouwkunde en van het meubelmaken/fijnhoutbewerken/ machinaal houtbewerken

2a

zie de algemene opmerking

 

d1 bouwtechniek I

2 bouwtechniek II met als differentiatie timmeren

praktische en theoretisch-technische vakken op het gebied van de algemene bouwtechniek/bouwkunde en van het timmeren/machinaal houtbewerken

2a

zie de algemene opmerking

 

e1 bouwtechniek I

2 bouwtechniek II met als differentiatie metselen en stucadoren.

praktische- en theoretisch- technische vakken op het gebied van de algemene bouwtechniek/bouwkunde en van het metselen en stucadoren

2a

zie de algemene opmerking

 

f1 bouwtechniek I

2 bouwtechniek II met als differentiatie schilderen

praktische- en theoretisch- technische vakken op het gebied van de algemene bouwtechniek/bouwkunde en van het schilderen

2a

zie de algemene opmerking

 

g1 motorvoertuigentechniek I

2 motorvoertuigentechniek II

praktische en theoretisch-technische vakken op het gebied van de motorvoertuigen-techniek

2a

zie de algemene opmerking

 

h1 electrotechniek I

2 electrotechniek II

praktische en theoretisch- technische vakken op het gebied van de electrotechniek

2a

zie de algemene opmerking

 

i1 installatietechniek I

2 installatietechniek II

praktische en theoretisch-technische vakken op het gebied van de installatietechniek

2a

zie de algemene opmerking

 

j1 consumptieve techniek I

2 consumptieve techniek II met differentiatie brood- en banketbakken

praktische en theoretisch- technische vakken op het gebied van de algemene consumptieve techniek en van het brood-banketbakken en banketbakken

2a

zie de algemene opmerking

 

k1 consumptieve techniek I

2 consumptieve techniek II met differentiatie koken en serveren

practische en theoretisch-technische vakken op het gebied van de algemene consumptieve techniek en van het koken en serveren

2a

zie de algemene opmerking

 

l1 grafische techniek I

2 grafische techniek II

praktische en theoretisch- technische vakken op het gebied van de grafische techniek

2a

zie de algemene opmerking bij 10.6

10.8

getuigschrift hoger beroepsonderwijs van met goed gevolg afgelegd examen in de uit de studierichtingsdelen I en II samengestelde vierjarige deeltijdse studierichting opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad (waarvan de inhoud niet mede is gericht op het geven van middelbaar beroepsonderwijs dan wel algemeen en op het beroep gericht onderwijs in het kader van het leerlingwezen)

   

Algemene opmerking:

1. de bevoegdheid geldt niet voor cursussen voor algemeen en op het beroep gericht onderwijs in het kader van het leerlingwezen

2. de opmerking vermeld onder 1 geldt niet indien:

a. de bezitter van het diploma blijkens een verklaring van het NGOLB vóór 1 april 1987 bij een van de scholen van het NGOLB als leerling/student stond ingeschreven

èn

b. de bezitter van het diploma blijkens een verklaring van het desbetreffende bevoegd gezag vóór 1 april 1987 als leraar verbonden was aan hetzij een school waaraan algemeen en op het beroep gericht onderwijs wordt gegeven als bedoeld in de Wet op het leerlingwezen , hetzij een instituut waaraan nieuw vervolg/beroepsonderwijs wordt gegeven, hetzij een instituut waaraan deeltijd vervolg/beroepsonderwijs wordt gegeven danwel vóór 1 april 1987 met recht op enige wettelijke uitkering is ontslagen uit een betrekking als leraar aan hetzij een school waaraan algemeen en op het beroep gericht onderwijs wordt gegeven als bedoeld in de Wet op het leerlingwezen , hetzij een instituut waaraan nieuw vervolg/beroepsonderwijs wordt gegeven, hetzij een instituut waaraan deeltijd vervolg/beroepsonderwijs wordt gegeven.

 

a.1. mechanische techniek I

2. mechanische techniek II met als afstudeerrichting verspanende technieken

praktische en theoretisch-technische vakken op het gebied van de algemene mechanische techniek/werktuigbouwkunde en van de verspanende technieken (w.o. metaalbewerken, fijnmetaalbewerken)

2a

zie de algemene opmerking

 

b.1. mechanische techniek I

2. mechanische techniek II met als afstudeerrichting niet- verspanende technieken

praktische en theoretisch- technische vakken op het gebied van de algemene mechanische techniek/werktuigbouwkunde en van de niet-verspanende technieken (w.o. constructiebankwerken, lassen)

2a

zie de algemene opmerking

 

c.1. bouwtechniek I

2. bouwtechniek II met als afstudeerrichting fijnhoutbewerken

praktische en theoretisch- technische vakken op het gebied van de algemene bouwtechniek/bouwkunde en van meubelmaken/fijnhoutbewerken/ machinaal houtbewerken

2a

zie de algemene opmerking

 

d.1. bouwtechniek I

2. bouwtechniek II met als afstudeerrichting timmeren

praktische en theoretisch- technische vakken op het gebied van de algemene bouwtechniek/bouwkunde en van het timmeren/machinaal houtbewerken

2a

zie de algemene opmerking

 

e.1. bouwtechniek I

2. bouwtechniek II met als afstudeerrichting metselen en stucadoren

praktische en theoretisch- technische vakken op het gebied van de algemene bouwtechniek/bouwkunde en van het metselen en stucadoren

2a

zie de algemene opmerking

 

f.1. bouwtechniek I

2. bouwtechniek II met als afstudeerrichting schilderen

praktische en theoretisch-technische vakken op het gebied van de algemene bouwtechniek/bouwkunde en van het schilderen

2a

zie de algemene opmerking

 

g.1. motorvoertuigentechniek I

2. motorvoertuigentechniek II

praktische en theoretisch- technische vakken op het gebied van de motorvoertuigentechniek

2a

zie de algemene opmerking

 

h.1. electrotechniek I

2. electrotechniek II

praktische en theoretisch-technische vakken op het gebied van de electrotechniek

2a

zie de algemene opmerking

 

i.1. installatietechniek I

2. installatietechniek II

praktische en theoretisch- technische vakken op het gebied van de installatietechniek

2a

zie de algemene opmerking

 

j.1. consumptieve techniek I

2. consumptieve techniek II met als afstudeerrichting brood- en banketbakken

praktische en theoretisch-technische vakken op het gebied van de algemene consumptieve techniek en van het brood-banketbakken en banketbakken

2a

zie de algemene opmerking

 

k.1. consumptieve techniek I

2. consumptieve techniek II met als afstudeerrichting koken en serveren

praktische en theoretisch- technische vakken op het gebied van de algemene consumptieve techniek en van het koken en serveren

2a

zie de algemene opmerking

 

l.1. grafische techniek I

2. grafische techniek II

praktische en theoretisch-technische vakken op het gebied van de grafische techniek

2a

zie de algemene opmerking bij 10.6

10.9

getuigschrift hoger beroepsonderwijs van met goed gevolg afgelegd examen in de uit de studierichtingsdelen I en II samengestelde tweejarige deeltijdse studierichting opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad (waarvan de inhoud mede is gericht op het geven van middelbaar beroepsonderwijs)

     
 

a.1. bouwtechniek I

2. bouwtechniek II

praktische vakken op het gebied van de bouwtechniek/bouwkunde

1

 
   

theoretisch-technische vakken op het gebied van de bouwtechniek/bouwkunde

2

voorzover deze vakken directe relatie hebben met de uitvoering van bouwconstructies

 

b.1. mechanische techniek I

2. mechanische techniek II

praktische vakken op het gebied van de mechanische techniek/ werktuigbouwkunde

1

 
   

theoretisch-technische vakken op het gebied van de mechanische techniek/werktuigbouwkunde

2

voorzover deze vakken directe relatie hebben met de vervaardiging van werkstukken

 

c.1. schilderen I

2. schilderen II

praktische en theoretisch- technische vakken op het gebied van het schilderen

1

 
 

d.1. motorvoertuigentechniek I

2. motorvoertuigentechniek II

praktische vakken op het gebied van de motorvoertuigentechniek

1

 
   

theoretisch-technische vakken op het gebied van de motorvoertuigentechniek

2

 
 

e.1. electrotechniek I

2. electrotechniek II

praktische vakken op het gebied van de electrotechniek

1

 
   

theoretisch-technische vakken op het gebied van de electrotechniek

2

 
 

f.1. grafische techniek I

2. grafische techniek II

praktische en theoretisch- technische vakken op het gebied van de grafische techniek

1

 
 

h.1. koken en serveren I

2. koken en serveren II

praktische en theoretisch- technische vakken op het gebied van de algemene consumptieve techniek en van het koken en serveren

1

 
 

i.1. brood- en banketbakken I

2. brood- en banketbakken II

praktische en theoretisch-technische vakken op het gebied van de algemene consumptieve techniek, van het banketbakken en van het brood- banketbakken

1

 

10.10

getuigschrift hoger beroepsonderwijs van de opleiding:

getuigschrift hoger

   

Algemene opmerking:

voor de bevoegdheid voor de praktische en voor de theoretisch-technische vakken is vereist dat de bezitter na het behalen van het getuigschrift ten minste drie jaren in de praktijk is werkzaam geweest in de betreffende vakrichting.

 

a. elektrotechniek + p.d.

theoretisch-technische vakken op het gebied van de elektrotechniek

2

zie de algemene opmerking

 

b. werktuigbouwkunde + p.d.

theoretisch-technische vakken op het gebied van de mechanische techniek/werktuigbouwkunde

2

zie de algemene opmerking

 

c. vliegtuigbouwkunde + p.d.

theoretisch-technische vakken op het gebied van de vliegtuigbouwkunde

2

zie de algemene opmerking

   

theoretisch-technische vakken op het gebied van de mechanische techniek/werktuigbouwkunde

2

idem

 

d. scheepsbouwkunde + p.d.

theoretisch-technische vakken op het gebied van de scheepsbouwkunde

2

zie de algemene opmerking

   

theoretisch-technische vakken op het gebied van de mechanische techniek/werktuigbouwkunde

2

idem

 

e. metaalkunde + p.d.

theoretisch-technische vakken op het gebied van de metaalkunde

2

zie de algemene opmerking

   

theoretisch-technische vakken op het gebied van de mechanische techniek/werktuigbouwkunde

2

idem

 

f. autotechniek + p.d.

theoretisch-technische vakken op het gebied van de motorvoertuigentechniek

2

zie de algemene opmerking

 

g. civiele techniek + p.d.

theoretisch-technische vakken op het gebied van de weg- en waterbouwkunde

2

zie de algemene opmerking

 

h. landmeetkunde + p.d.

theoretisch-technische vakken op het gebied van de landmeetkunde

2

zie de algemene opmerking

 

i. bouwkunde + p.d.

theoretisch-technische vakken op het gebied van de bouwtechniek/bouwkunde

2

zie de algemene opmerking

 

j. chemische technologie + p.d.

praktische en theoretisch-technische vakken op het gebied van de chemische technologie

2

zie de algemene opmerking

 

k. technische natuurkunde

praktische en theoretisch- technische vakken op het gebied van de fysische techniek

2

zie de algemene opmerking

 

l. bouwtechnische bedrijfskunde

theoretisch-technische vakken op het gebied van de bouwtechniek/bouwkunde

2

zie de algemene opmerking

 

m. commerciële confectietechniek

theoretisch-technische vakken 2 op het gebied van de confectietechniek

2

zie de algemene opmerking

10.11

getuigschrift hoger beroepsonderwijs van de opleiding van de tweede fase voor:

     
 

a. beroepen op het terrein van architectuur

theoretisch-technische vakken op het gebied van de bouwtechniek/bouwkunde

1

zie de opmerkingen 1, 2 en 3 bij 1.26 (bij de theoretisch-technische vakken)

 

b. beroepen op het terrein van stedebouw

theoretisch-technische vakken op het gebied van de bouwtechniek/bouwkunde

1

zie de opmerkingen 1, 2 en 3 bij 1.26 (bij de theoretisch-technische vakken)

 

c. beroepen op het terrein van landschapsarchitectuur

theoretisch-technische vakken op het gebied van de bouwtechniek/bouwkunde

1

zie de opmerkingen 1, 2 en 3 bij 1.26 (bij de theoretisch-technische vakken)

10.12

getuigschrift hoger beroepsonderwijs van met goed gevolg afgelegd examen in de éénjarige deeltijdse studierichting opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad waarvan de inhoud mede is gericht op het geven van algemeen en op het beroep gericht onderwijs in het kader van het leerlingwezen (b.b.o.) in :

     
 

a.1. energietechniek I

vakleer energietechniek

2

uitsluitend voor het b.b.o.

 

a.2. energietechniek II

praktische vakken op het gebied van de energietechniek

2

 
 

b.1. bankwerken/machinaal verspanen I

vakleer bankwerken/machinaal verspanen

2

uitsluitend voor het b.b.o.

 

b.2. bankwerken/machinaal verspanen II

praktische vakken op het gebied van het bankwerken/machinaal verspanen

2

 
 

c.1. timmeren/machinaal houtbewerken I

vakleer timmeren/machinaal houtbewerken

2

uitsluitend voor het b.b.o.

 

c.2. timmeren/machinaal houtbewerken II

praktische vakken op het gebied van het timmeren/machinaal houtbewerken

2

 
 

d.1. constructie- en apparatenbouw I

vakleer constructie- en apparatenbouw

2

uitsluitend voor het b.b.o.

 

d.2. constructie- en apparatenbouw II

praktische vakken op het gebied van de constructie en apparatenbouw

2

 
 

e.1. installatietechniek I

vakleer installatietechniek

2

uitsluitend voor het b.b.o

 

e.2. installatietechniek II

praktische vakken op het gebied van de installatietechniek

2

 
 

f.1. koken en serveren I

vakleer koken en serveren

2

uitsluitend voor het b.b.o.

 

f.2. koken en serveren II

praktische vakken op het gebied van het koken en serveren

2

 
 

g.1. metselen, stucadoren en tegelzetten I

vakleer metselen, stucadoren en tegelzetten

2

uitsluitend voor het b.b.o.

 

g.2. metselen, stucadoren en tegelzetten II

praktische vakken op het gebied van het metselen, stucadoren en tegelzetten

2

 
 

h.1. motorvoertuigenherstellen I

vakleer motorvoertuigenherstellen

2

uitsluitend voor het b.b.o.

 

h.2. motorvoertuigenherstellen II

praktische vakken op het gebied van de motorvoertuigentechniek

2

 

10.13

getuigschrift hoger beroepsonderwijs van de opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad (t.b.v. het v.b.o.) in:

     
 

a. bouwtechniek

praktische en theoretisch-technische vakken op het gebied van de bouwtechniek

2

 
 

b. consumptieve techniek

praktische en theoretisch- technische vakken op het gebied van de consumptieve techniek

2

 
 

c. elektrotechniek

praktische en theoretisch-technische vakken op het gebied van de elektrotechniek

2

 
 

d. grafische techniek

praktische en theoretisch- technische vakken op het gebied van de grafische techniek

2

 
 

e. installatietechniek

praktische en theoretisch-technische vakken op het gebied van de installatietechniek

2

 
 

f. mechanische techniek

praktische en theoretisch- technische vakken op het gebied de van de mechanische techniek

2

 
 

g. motorvoertuigentechniek

praktische en theoretisch- technische vakken op het gebied van de motorvoertuigentechniek

2

 

10.14

getuigschrift van de tweedegraads omscholingscursus voor metalektro

intrasectoraal programma metalektro

2

de bezitter van het getuigschrift is alleen bevoegd indien hij tevens bevoegd is voor het afdelingsvak elektrotechniek of het afdelingsvak metaaltechniek

10.15

getuigschrift van de tweedegraads omscholingscursus instalektro

intrasectoraal programma instalektro

2

de bezitter van het getuigschrift is alleen bevoegd indien hij tevens bevoegd is voor het afdelingsvak installatietechniek of het afdelingsvak elektrotechniek

10.16

getuigschrift van de tweedegraads omscholingscursus zorg en welzijn

intrasectoraal programma zorg en welzijn

2

de bezitter van het getuigschrift is alleen bevoegd indien hij tevens bevoegd is voor het afdelingsvak uiterlijke verzorging

10.17

getuigschrift van de tweedegraads omscholingscursus handel en administratie

intrasectoraal programma handel en administratie

2

de bezitter van het getuigschrift is alleen bevoegd indien hij tevens bevoegd is voor het vak mode en commercie.

10.18

getuigschrift hoger beroepsonderwijs van de opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in:

     
 

a. bouwkunde I en II

theoretisch-technische vakken op het gebied van de bouwtechniek/bouwkunde

2

 
 

b. bouwtechniek I en II

praktische en theoretisch- technische vakken op het gebied van de bouwtechniek/bouwkunde

2

 
 

c. consumptieve techniek I en II

praktische en theoretisch- technische vakken op het gebied van de consumptieve techniek

2

 
 

d. elektrotechniek I en II

praktische en theoretisch-technische vakken op het gebied van de elektrotechniek

2

 
 

e. grafische techniek I en II

praktische en theoretisch- technische vakken op het gebied van de grafische techniek

2

 
 

f. installatietechniek I en II

praktische en theoretisch- technische vakken op het gebied van de installatietechniek

2

 
 

g. mechanische techniek I en II

praktische en theoretisch- technische vakken op het gebied de van de mechanische techniek

2

 
 

h. motorvoertuigentechniek I en II

praktische en theoretisch-technische vakken op het gebied van de motorvoertuigentechniek

2

 
 

i. werktuigbouwkunde I en II

praktische en theoretisch-technische vakken op het gebied van de werktuigbouwkunde/mechanische techniek

2

 
11 Specifieke bewijzen van bekwaamheid op het gebied van de laboratoriumtechniek

I

II

III

IV

V

nr.

bewijzen van bekwaamheid

vakken

soorten van onderwijs

opmerkingen

11.1

getuigschrift of diploma HBO-B opleiding van het laboratoriumonderwijs of daarmee overeenkomend ouder diploma

   

Algemene opmerking: voor de bevoegdheid voor de praktische en theoretisch- technische vakken (en, voor zover van toepassing, natuurkunde, scheikunde en biologie) is vereist, dat de bezitter na het behalen van het getuigschrift/diploma ten minste drie jaren in de praktijk is werkzaam geweest in de desbetreffende vakrichting

 

a. chemische afdeling HBO-B + p.d. of:

· diploma B wet. chem. analist KNCV/SAL + p.d.

· diploma scheik. lab. assistent SAL + p.d.

praktische en theoretisch- technische vakken op het gebied van de chemische laboratoriumtechniek

2

zie de algemene opmerking

 

· diploma biochem. lab. assistent SAL + p.d.

scheikunde

2

zie de algemene opmerking; bovendien geldt de bevoegdheid alleen voor zover de bezitter voldoet aan de voorwaarden van het in artikel 18 omschreven overgangsrecht.

 

· diploma org. chem. lab. assistent SAL + p.d.

     
 

b. medische afdeling HBO-B + p.d.

praktische en theoretisch- technische vakken op het gebied van de medische laboratoriumtechniek (w.o. anatomie en fysiologie)

2

zie de algemene opmerking

   

scheikunde

2

zie de algemene opmerking; bovendien geldt de bevoegdheid alleen voor zover de bezitter voldoet aan de voorwaarden van het in artikel 18 omschreven overgangsrecht

 

c. fysische afdeling HBO-B + p.d.

praktische en theoretisch- technische vakken op het gebied van de fysische techniek

2

zie de algemene opmerking

   

natuurkunde

2

zie de algemene opmerking; bovendien geldt de bevoegdheid alleen voor zover de bezitter voldoet aan de voorwaarden van het in artikel 18 omschreven overgangsrecht

 

d.

botanische/zoölogische afdeling HBO-B + p.d.

praktische en theoretisch- technische vakken op het gebied van de biologische laboratorium- techniek (w.o. anatomie, fysiologie)

2

zie de algemene opmerking

   

biologie (w.o. anatomie, fysiologie)

2

zie de algemene opmerking; bovendien geldt de bevoegdheid alleen voor zover de bezitter voldoet aan de voorwaarden van het in artikel 18 omschreven overgangsrecht

11.2

diploma van de lerarenopleiding tweedegraads beroepsonderwijs op het gebied van de laboratoriumtechniek, uitgereikt door een van de scholen uitgaande van het Nederlands Genootschap tot Opleiding van Leraren voor het Beroepsonderwijs (NGOLB)

     
 

a. chemische laboratoriumtechniek + p.d.

praktische en theoretisch- technische vakken op het gebied van de chemische laboratoriumtechniek

2

 
 

b. medisch-biologische laboratoriumtechniek + p.d.

praktische en theoretisch- technische vakken op het gebied van de medische en de biologische laboratoriumtechniek (w.o. anatomie, fysiologie)

2

 

11.3

diploma hoger natuurwetenschappelijk onderwijs + p.d.

praktisch-technische en theoretisch- technische vakken in de vakrichting van het diploma

2

zie de algemene opmerking bij nr. 11.1

11.4

diploma hoger laboratoriumonderwijs (nieuwe structuur) + p.d.

praktisch-technische en theoretisch- technische vakken in de vakrichting van het diploma

2

zie de algemene opmerking bij nr. 11.1

11.5

getuigschrift hoger beroepsonderwijs van met goed gevolg afgelegd examen in de tweejarige deeltijdse opleiding van de tweede fase tot tweedegraads leraar voortgezet onderwijs in:

     
 

a. chemische laboratoriumtechniek + p.d.

praktische en theoretisch- technische vakken op het gebied van de chemische laboratoriumtechniek

2

 
 

b. medische- biologische laboratoriumtechniek + p.d.

praktische en theoretisch- technische vakken op het gebied van de medische en biologische laboratoriumtechniek (w.o. anatomie, fysiologie)

2

 

11.6

getuigschrift hoger beroepsonderwijs van met goed gevolg afgelegd examen in de vierjarige voltijdse, dan wel vijfjarige deeltijdse studierichting:

     
 

a. chemische laboratoriumopleiding + p.d.

praktisch-technische en theoretisch- technische vakken op het gebied van de chemische laboratoriumtechniek

2

zie de algemene opmerking bij nr. 11.1

 

b. medische laboratoriumopleiding + p.d.

praktisch-technische en theoretisch- technische vakken op het gebied van de medische laboratoriumtechniek (w.o. anatomie, fysiologie)

2

zie de algemene opmerking bij nr. 11.1

 

c. biologische laboratoriumopleiding + p.d.

praktisch-technische en theoretisch- technische vakken op het gebied van de biologische laboratoriumtechniek (w.o. anatomie, fysiologie).

2

zie de algemene opmerking bij nr. 11.1

12 Specifieke bewijzen van bekwaamheid op nautisch gebied

I

II

III

IV

V

nr.

bewijzen van bekwaamheid

vakken

soorten van onderwijs

opmerkingen

12.1

diploma of bewijs, behaald op grond van het met gunstig gevolg afgelegd examen voor:

   

algemene opmerking: het p.d. is niet vereist indien de bezitter reeds voor 1 augustus 1968 in het voortgezet onderwijs werkzaam was

 

a. derde stuurman GHV + p.d.

praktische oefeningen op nautisch gebied

1

indien ten minste twee dienstjaren als derde stuurman

 

b. tweede stuurman GHV + p.d.

praktische en theoretisch- technische vakken op het gebied van de zeevaartkunde en het zeemanschap

2

 
 

c. eerste stuurman GHV + p.d.

praktische en theoretisch- technische vakken op het gebied van de zeevaartkunde en het zeemanschap

2a

 
   

wiskunde

2

alleen voor zover de bezitter voldoet aan de voorwaarden van het in artikel 18 omschreven overgangsrecht; bovendien geldt de bevoegdheid alleen voor scholen voor lto

12.2

diploma van scheepswerktuigkundige:

   

algemene opmerking: het p.d. is niet vereist indien de bezitter reeds voor 1 augustus 1968 in het voortgezet onderwijs werkzaam was

 

a. diploma B + p.d.

praktische vakken op het gebied van de scheepswerktuigkunde

2

 
 

b. diploma C + p.d.

praktische vakken op het gebied van de scheepswerktuigkunde

1

 
   

theoretisch- technische vakken op het gebied van de scheepswerktuigkunde

2

 
   

theoretisch- technische vakken op het gebied van de mechanische techniek/ werktuigbouwkunde

2

 

12.3

certificaat scheepsradiotelegrafist eerste klasse of algemeen certificaat scheepsradiotelegrafist, afgegeven door of namens de directeur-generaal van de P.T.T. + p.d.

praktische en theoretisch- technische vakken op het gebied van de radiokunde

1

indien de bezitter ten minste drie jaren als scheepsradio- officier werkzaam is geweest na het behalen van het certificaat eerste klasse of het algemeen certificaat

12.4

diploma van een uit 's Rijks kas bekostigde hogere zeevaartschool:

     
 

a. afdeling navigatie + p.d.

praktische oefeningen op nautisch gebied

1

indien de bezitter na het behalen van het diploma ten minste drie jaren in de praktijk werkzaam is geweest

   

praktische en theoretisch- technische vakken op het gebied van de zeevaartkunde en het zeemanschap

2

idem

 

b. afdeling scheepswerktuigkunde + p.d.

praktische vakken op het gebied van de scheepswerktuigkunde

1

indien de bezitter na het behalen van het diploma ten minste drie jaren in de praktijk werkzaam is geweest

   

theoretisch- technische vakken op het gebied van de scheepswerktuigkunde

2

 
   

theoretisch- technische vakken op het gebied van de mechanische techniek/ werktuigbouwkunde

2

 

12.5

diploma van de uit 's Rijks kas bekostigde lerarenopleiding uitgaande van de Vereniging "Cornelis Douwes" te Amsterdam:

     
 

a. scheepswerktuigkunde + p.d.

praktische en theoretisch- technische vakken op het gebied van de scheepswerktuigkunde

1

 
   

theoretisch- technische vakken op het gebied van de scheepsbouwkunde en van de mechanische techniek/ werktuigbouwkunde

2

 
   

wiskunde

1

indien het diploma is behaald op of na 1 januari 1976

   

natuurkunde

2

alleen voor scholen voor lto en mto (incl. nautisch onderwijs)

 

b. zeemanschap + p.d.

praktische en theoretisch- technische vakken op het gebied van het zeemanschap

1

 
   

wiskunde

1

indien het diploma is behaald op of na 1 januari 1976

   

natuurkunde

2

alleen voor scholen voor lto en mto (incl. nautisch onderwijs)

 

c. zeevaartkunde + p.d.

praktische en theoretisch- technische vakken op het gebied van de zeevaartkunde

1

 
   

wiskunde

1

 
   

natuurkunde

2

alleen voor scholen voor lto en mto (incl. nautisch onderwijs)

 

d. radiokunde + p.d.

praktische en theoretisch- technische vakken op het gebied van de radiokunde

1

 
   

theoretisch- technische vakken op het gebied van de elektro-techniek

2

 
   

wiskunde

1

 
   

natuurkunde

2

alleen voor scholen voor lto en mto (incl. nautisch onderwijs)

12.6

diploma van de uit 's Rijks kas bekostigde tweedegraads part-time lerarenopleiding uitgaande van de Vereeniging "Cornelis Douwes" te Amsterdam:

     
 

a. navigatie

praktische en theoretisch- technische vakken op

het gebied van de zeevaartkunde

2

 
 

b. scheepsbedrijfsvoering

praktische en theoretisch- technische vakken op het gebied van het zeemanschap

2

 
 

c. scheepswerktuigkunde

praktische en theoretisch- technische vakken op het gebied van de scheepswerktuigkunde

2

 

12.7

getuigschrift hoger beroepsonderwijs van met goed gevolg afgelegd examen in de vierjarige voltijdse studierichting:

     
 

a. navigatie + p.d.

praktische oefeningen op nautisch gebied

1

indien de bezitter na het behalen van het getuigschrift ten minste drie jaren in de praktijk werkzaam is geweest

   

praktische en theoretisch- technische vakken op het gebied van de zeevaartkunde en het zeemanschap

2

idem

 

b. scheepswerktuigkunde + p.d.

praktische vakken op het gebied van de scheepswerktuigkunde

1

indien de bezitter na het behalen van het getuigschrift ten minste drie jaren in de praktijk werkzaam is geweest

   

theoretisch- technische vakken op het gebied van de scheepswerktuigkunde

2

idem

   

theoretisch- technische vakken op het gebied van de mechanische techniek/ werktuigbouwkunde

2

idem

 

c. maritiem officier + p.d.

praktische vakken op het gebied van de maritieme techniek

1

idem

   

theoretisch- technische vakken op het gebied van de maritieme techniek

2

idem

12.8

getuigschrift hoger beroepsonderwijs van met goed gevolg afgelegd examen in de samengestelde éénjarige deeltijdse opleiding van de tweede fase:

     
 

a. leraar nautisch onderwijs van de tweede graad in navigatie

praktische en theoretisch- technische vakken op het gebied van de zeevaartkunde

2

 
 

b. leraar nautisch onderwijs van de tweede graad om scheepsbedrijfsvoering

praktische en theoretisch- technische vakken op het gebied van het zeemanschap

2

 
 

c. leraar nautisch onderwijs van de tweede graad in scheepswerktuigkunde

praktische en theoretisch- technische vakken op het gebied van de scheepswerktuigkunde

   

12.9

Getuigschrift hoger beroepsonderwijs van met goed gevolg afgelegd examen in de samengestelde vijfjarige deeltijdse opleiding van de tweede fase:

     
 

a. leraar nautisch onderwijs van de eerste graad in zeemanschap + p.d.

praktische en theoretisch- technische vakken op het gebied van het zeemanschap

1

 
   

wiskunde (w.o. statistiek)

1

 
   

natuurkunde

2

alleen voor scholen voor lto en mto (incl. nautisch onderwijs)

 

b. leraar nautisch onderwijs van de eerste graad in zeevaartkunde + p.d.

praktische en theoretisch- technische vakken op het gebied van de zeevaartkunde

1

 
   

wiskunde (w.o. statistiek)

1

 
   

natuurkunde

2

alleen voor scholen voor lto en mto (incl. nautisch onderwijs)

 

c. leraar nautisch onderwijs van de eerste graad in scheepswerktuigkunde + p.d.

praktische en theoretisch- technische vakken op het gebied van de scheepswerktuigkunde

1

 
   

theoretisch- technische vakken op het gebied van de scheepsbouwkunde en van de mechanische techniek/ werktuigbouwkunde

2

 
   

wiskunde (w.o. statistiek)

1

 
   

natuurkunde

2

alleen voor scholen voor lto en mto (incl. nautisch onderwijs)

 

d. leraar nautisch onderwijs van de eerste graad in radiokunde + p.d.

praktische en theoretisch- technische vakken op het gebied van de radiokunde

1

 
   

theoretisch- technische vakken op het gebied van de electrotechniek

2

 
   

wiskunde (w.o. statistiek)

1

 
   

natuurkunde

2

alleen voor scholen voor l.t.o. en m.t.o. (incl. nautisch onderwijs)

13 Specifieke bewijzen van bekwaamheid op agrarisch gebied

I

II

III

IV

V

nr.

bewijzen van bekwaamheid

vakken

soorten van onderwijs

opmerkingen

13.1

akte m.o. landbouwkunde

praktische en theoretisch-technische vakken op agrarisch gebied

1

 
   

wiskunde (w.o. statistiek)

2

alleen voor zover de bezitter voldoet aan de voorwaarden van het in artikel 18 omschreven overgangsrecht (deze voorwaarde geldt niet voor het landbouwonderwijs); bovendien geldt de bevoegdheid niet voor scholen voor vwo en havo

   

natuurkunde

2

idem

   

scheikunde

2

idem

   

biologie

2

idem

13.2

akte van bekwaamheid tot het geven van lager landbouwonderwijs (L I)

praktische en theoretisch-technische vakken op het gebied van de plantenteelt en verwerking en van de dierenhouderij en verwerking

2

met uitzondering van het middelbaar landbouwonderwijs

   

biologie

2a

tevens voor scholen voor mdgo

   

scheikunde

2a

idem

   

natuurkunde

2a

idem

   

wiskunde (w.o. statistiek)

2a

alleen voor scholen voor lager landbouwonderwijs

   

aardrijkskunde

2a

idem

   

agrarische economie

2a

idem

13.3

akte van bekwaamheid tot het geven van lager tuinbouwonderwijs (L II)

praktische en theoretisch-technische vakken op het gebied van de plantenteelt en verwerking

2

met uitzondering van het middelbaar landbouwonderwijs

   

biologie

2a

tevens voor scholen voor mdgo

   

scheikunde

2a

idem

   

natuurkunde

2a

idem

   

wiskunde (w.o. statistiek)

2a

alleen voor scholen voor lager landbouwonderwijs

   

aardrijkskunde

2a

idem

   

agrarische economie

2a

idem

13.4

akte van bekwaamheid tot het geven van lager landbouwpraktijkonderwijs in de richting akker- en weidebouw (L III)

praktische en theoretisch-technische vakken op het gebied van de plantenteelt en verwerking

2

met uitzondering van het middelbaar landbouwonderwijs

13.5

akte van bekwaamheid tot het geven van lager landbouwpraktijkonderwijs in de richting veeteelt (L IV)

praktische en theoretisch-technische vakken op het gebied van de dierenhouderij en verwerking

2

met uitzondering van het middelbaar landbouwonderwijs

13.6

akte van bekwaamheid tot het geven van lager tuinbouw- en tuinbouwpraktijkonderwijs (L V) of getuigschrift van tuinbouwvakonderwijzer

praktische en theoretisch-technische vakken op het gebied van de plantenteelt en verwerking

2

voor het middelbaar landbouwonderwijs is de bevoegdheid beperkt tot de praktische vakken op het gebied van de tuinbouw voor de desbetreffende teeltrichting

13.7

akte van bekwaamheid tot het geven van lager onderwijs in landbouwtechnologie (L VI)

praktische en theoretisch-technische vakken op het gebied van de levensmiddelentechnologie

2

met uitzondering van het middelbaar landbouwonderwijs

   

praktische en theoretisch-technische vakken op het gebied van de plantenteelt en verwerking en van de dierenhouderij en verwerking

2

met uitzondering van het middelbaar landbouwonderwijs

   

biologie

2a

tevens voor scholen voor mgdo

   

scheikunde

2a

idem

   

natuurkunde

2a

idem

   

wiskunde (w.o. statistiek)

2a

alleen voor scholen voor lager landbouwonderwijs

   

aardrijkskunde

2a

idem

   

agrarische economie

2a

idem

13.8

akte van bekwaamheid tot het geven van lager onderwijs in:

c.tropische landbouw (L VII)

b.bosbouw (L VIII)

praktische en theoretisch-technische vakken op het gebied van de plantenteelt en verwerking

2

met uitzondering van het middelbaar landbouwonderwijs; voor de akte L VIII (tropische landbouw) geldt de bevoegdheid verder alleen indien de desbetreffende bijscholing in het kader van de "verbreding vakrichtingen" met succes is gevolgd

   

biologie

2a

tevens voor scholen voor mdgo

   

scheikunde

2a

idem

   

natuurkunde

2a

idem

   

wiskunde (w.o. statistiek)

2a

alleen voor scholen voor lager landbouwonderwijs

   

aardrijkskunde

2a

idem

   

agrarische economie

2a

idem

13.9

akte van bekwaamheid tot het geven van lager onderwijs in cultuurtechniek (L IX)

praktische en theoretisch-technische vakken op het gebied van de cultuurtechniek

2

met uitzondering van het middelbaar landbouwonderwijs

   

biologie

2a

tevens voor scholen voor mdgo

   

scheikunde

2a

idem

   

natuurkunde

2a

idem

   

wiskunde (w.o. statistiek)

2a

alleen voor scholen voor lager landbouwonderwijs

   

aardrijkskunde

2a

idem

   

agrarische economie

2a

idem

13.10

akte van bekwaamheid tot het geven van (onderwijs in):

     
 

a.agrarische economie

agrarische economie

2

 
 

b. landbouwtechniek

praktische en theoretisch-technische vakken op het gebied van de agrarische techniek (w.o. landbouwwerktuigkunde)

2

 
 

c.veeteeltkunde

praktische en theoretisch-technische vakken op het gebied van de dierenhouderij en verwerking

2

 
 

d.akker- en weidebouwkunde

praktische en theoretisch-technische vakken op het gebied van de akker- en weidebouw

2

 
 

e.tuinbouwkunde

praktische en theoretisch-technische vakken op het gebied van de tuinbouw

2

 

13.11

diploma agrarische economie B, behaald in de periode 1978-1979

agrarische economie

1

 

13.12

diploma landbouwtechniek B, behaald in de periode 1978-1979

praktische en theoretisch-technische vakken op het gebied van de agrarische techniek (w.o. landbouwwerktuigkunde)

1

 

13.13

akte van bekwaamheid van de tweede graad, uitgereikt door de uit de openbare kas bekostigde agrarische lerarenopleiding

     
 

a.1. plantenteelt en verwerking I

2. plantenteelt en verwerking II

praktische en theoretisch-technische vakken op het gebied van de plantenteelt en verwerking

2

 
   

biologie

2a

tevens voor scholen voor middelbaar landbouwonderwijs

   

natuurkunde

2a

alleen voor scholen voor lager landbouwonderwijs

   

scheikunde

2a

idem

   

agrarische economie

2

 
 

b.1. veehouderij en verwerking I

2. veehouderij en verwerking II

praktische en theoretisch-technische vakken op het gebied van de dierenhouderij en verwerking

2

 
   

biologie

2a

 
   

natuurkunde

2a

alleen voor scholen voor lager landbouwonderwijs

   

scheikunde

2

alleen voor scholen voor lager- en middelbaar landbouwonderwijs

   

agrarische economie

2

 
 

c.1. agrarische techniek I

2. agrarische techniek II

praktische en theoretisch-technische vakken op het gebied van de agrarische techniek (w.o. landbouwwerktuigkunde)

2

 
   

biologie

2a

 
   

natuurkunde

2

alleen voor scholen voor lager- en middelbaar landbouwonderwijs

   

agrarische economie

2

 
   

techniek

2a

alleen voor scholen voor lager landbouwonderwijs

 

d.1. levensmiddelentechnologie I

2. levensmiddelentechnologie II

praktische en theoretisch-technische vakken op het gebied van de levensmiddelentechnologie

2

 
   

scheikunde

2

alleen voor scholen voor lager- en middelbaar landbouwonderwijs

13.14

akte van bekwaamheid van de derde graad, uitgereikt door de uit de openbare kas bekostigde agrarische lerarenopleiding

     
 

a.1. plantenteelt en verwerking I

2. plantenteelt en verwerking II

praktische en theoretisch-technische vakken op het gebied van de plantenteelt en verwerking

2a

 
   

biologie

2a

 
   

natuurkunde

2a

alleen voor scholen landbouwonderwijs

   

scheikunde

2a

idem

 

b.1. dierenhouderij en verwerking I

2. dierenhouderij en verwerking II

praktische en theoretisch-technische vakken op het gebied van de dierenhouderij en verwerking

2a

 
   

biologie

2a

 
   

natuurkunde

2a

alleen voor scholen voor lager voor lager landbouwonderwijs

   

scheikunde

2a

idem

 

c.1. agrarische techniek I

2. agrarische techniek II

praktische en theoretisch-technische vakken op het gebied van de agrarische techniek (w.o. landbouwwerktuigkunde)

2a

 
   

biologie

2a

 
   

natuurkunde

2a

alleen voor scholen voor lager landbouwonderwijs

   

scheikunde

2a

idem

   

techniek

2a

alleen voor scholen voor lager landbouwonderwijs

 

d.1. tuinbouw

2. plantenteelt en verwerking II

praktische en theoretisch-technische vakken op het gebied van de plantenteelt en verwerking

2a

 

13.17

Getuigschrift hoger beroepsonderwijs van de lerarenopleiding van de tweede graad Educatie omgeving en Kennismanagement voor de groene sector

Landbouw en natuurlijke omgeving

2a

 
   

Biologie

2a

 
   

Natuurkunde

2a

 
   

Scheikunde

2a

 
14 Specifieke bewijzen van bekwaamheid op agogisch (andragogisch, pedagogisch) gebied

I

II

III

IV

V

nr.

bewijzen van bekwaamheid

vakken

soorten van onderwijs

opmerkingen

14.1

middelbare akte pedagogiek B, uitgereikt door de Vereniging tot bevordering van de studie der Pedagogiek of de Stichting "Raad van Toezicht, Bijstand en Advies voor de studie der Pedagogiek"

pedagogiek (w.o. algemene didactiek)

1

 
   

agogie(k)/agologie

1

 
   

onderwijskunde (w.o. algemene didactiek)

1

 
   

psychologie

1

 
   

maatschappijleer

1

1. indien behaald voor 1 augustus 1982: zonder nadere voorwaarden

2. indien behaald op of na 1 augustus 1982: indien de bezitter tevens in het bezit is van de "Verklaring maatschappijleer/maatschappelijke begeleiding" afgegeven door de betrokken examencommissie

14.2

middelbare akte pedagogiek A, uitgereikt door de Vereniging tot bevordering van de studie der Pedagogiek of de Stichting "Raad van Toezicht, Bijstand en Advies voor de studie der Pedagogiek"

pedagogiek (w.o. algemene didactiek)

2

 
   

agogie(k)

2

 
   

onderwijskunde (w.o. algemene didactiek)

2

 
   

psychologie

2

 

14.3

getuigschrift of diploma voortgezette agogische beroepsopleiding (voorheen voortgezette opleiding van maatschappelijk werkers)

beroepsgerichte vakken in de vakrichting van het getuigschrift/diploma overeenkomstig artikel 16 en bijlage IIA

1

 
   

agogie(k)

1

 
   

andragogie(k)

1

 

14.4

I. diploma/getuigschrift van een uit de openbare kas bekostigde sociale academie (voorheen: school voor maatschappelijk werk)

beroepsgerichte vakken in de vakrichting van het getuigschrift/diploma overeenkomstig artikel 16 en bijlage IIA

2

 
 

II. diploma van een uit de openbare kas bekostigde cursus voor hogere 2 sociale arbeid of voor hbo- maatschappelijk werk of hbo- arbeidsmarktpolitiek/personeelsbeleid, uitgaande van de Stichting voor Opleiding tot Sociale Arbeid (SOSA) te Haarlem en van de Katholieke Leergangen te Tilburg

agogie(k)

2

 
   

andragogie(k)

2

 

14.5

diploma van een Academie voor edukatieve arbeid (vroeger: "Mikojelopleiding")

beroepsgerichte vakken in de vakrichting van het diploma overeenkomstig artikel 16 en bijlage IIA

2

 

14.6

diploma van een Academie Mens-Arbeid

beroepsgerichte vakken in de vakrichting van het diploma overeenkomstig artikel 16 en bijlage IIA

2

 

14.7

diploma van de hogere beroepsopleiding jeugdwelzijnswerk (HBO J)

beroepsgerichte vakken in de vakrichting van het diploma overeenkomstig artikel 16 en bijlage IIA

2

 

14.8

getuigschrift hoger beroepsonderwijs van met goed gevolg afgelegd examen in de vierjarige voltijdse dan wel deeltijdse studierichting:

     
 

a. maatschappelijk werk

b. opbouwwerk

c. cultureel werk

d. inrichtingswerk

e. personeelswerk

f. bejaardenwelzijnswerk

g. jeugdwelzijnswerk

h. creatief-educatief werk

i. creatieve therapie

j. arbeidsvoorziening

k. beroepskeuzewerk

beroepsgerichte vakken in de vakrichting van het getuigschrift overeenkomstig artikel 16 en bijlage IIA

2

 

14.9

Getuigschrift hoger beroepsonderwijs van met goed gevolg afgelegd examen in

beroepsgerichte vakken in de vakrichting van het getuigschrift overeenkomstig artikel 16 en bijlage IIA

2

 
 

a. de driejarige deeltijdse studierichting maatschappelijk werk (hbo-mw)

     
 

b. de tweejarige deeltijdse studierichting arbeidsmarktpolitiek/personeelsbeleid (hbo-ap/pb)

     

14.10

getuigschrift hoger beroepsonderwijs van met goed gevolg afgelegd examen in de samengestelde opleiding van de tweede fase voortgezette agogische beroepsopleiding met een cursusduur van twee jaar

beroepsgerichte vakken in de vakrichting van het getuigschrift overeenkomstig artikel 16 en bijlage IIA

1

 
   

agogie(k)

1

 
   

andragogie(k)

1

 
15 Officieren van landmacht, luchtmacht en marine

I

II

III

IV

V

nr.

bewijzen van bekwaamheid

vakken

soorten van onderwijs

opmerkingen

15.1

Koninklijke Landmacht, opgeleid voór 1 september 1954 in een volledige opleiding aan de KMA: verbindingsdienst, artillerie, genie of technische dienst

wiskunde (w.o. statistiek)

1

alleen voor zover de bezitter voldoet aan de voorwaarden van het in artikel 18 omschreven overgangsrecht

   

natuurkunde

1

idem

15.2

Koninklijke Luchtmacht, opgeleid vóór 1 september 1954 in een volledige opleiding aan de KMA

     
 

a. vliegdienst

wiskunde (w.o. statistiek)

1

alleen voor zover de bezitter voldoet aan de voorwaarden van het in artikel 18 omschreven overgangsrecht

 

b. elektrotechnische dienst

wiskunde (w.o. statistiek)

1

idem

   

natuurkunde

1

idem

 

c. technische dienst

wiskunde (w.o. statistiek)

1

idem

   

natuurkunde

1

idem

15.3

Koninklijke Marine

     
 

a. korps zeeofficieren

praktische oefeningen op nautisch gebied

1

indien tenminste vijf jaren diensttijd als zeeofficier

   

praktische en theoretisch-technische vakken op het gebied van de zeevaartkunde en het zeemanschap

2

idem

   

wiskunde (w.o. statistiek)

1

de bevoegdheid - die voor scholen voor vwo en havo alleen geldt indien voor 1 september 1954 opgeleid in een volledige opleiding aan het KIM - geldt bovendien alleen voor zover de bezitter voldoet aan de voorwaarden van het in artikel 18 omschreven overgangsrecht

   

natuurkunde

1

idem

 

b. korps officieren van de technische dienst

praktische vakken op het gebied van de scheepswerktuigkunde

1

indien tenminste vijf jaren diensttijd als officier van de technische dienst

   

theoretisch-technische vakken op het gebied van de scheepswerktuigkunde

2

idem

   

wiskunde (w.o. statistiek)

1

de bevoegdheid - die voor scholen voor vwo en havo alleen geldt indien voor 1 september 1954 opgeleid in een volledige opleiding aan het KIM - geldt bovendien alleen voor zover de bezitter voldoet aan de voorwaarden van het in artikel 18 omschreven overgangsrecht

   

natuurkunde

1

idem

 

c. korps officieren van de elektrotechnische dienst

wiskunde (w.o. statistiek)

1

idem

   

natuurkunde

1

idem

 

d. korps officieren-vlieger

wiskunde (w.o. statistiek)

1

idem

   

natuurkunde

1

idem

16 Overige Nederlandse bewijzen van bekwaamheid

I

II

III

IV

V

nr.

bewijzen van bekwaamheid

vakken

soorten van onderwijs

opmerkingen

16.1

staatsdiploma voor leraar in de stenografie, ingesteld bij Koninklijk besluit van 4 augustus 1955 , Stb.366

stenografie Nederlands

1

 
 

idem, voorzien van de aantekening voor stenografie in Frans, Duits, Engels enz.

stenografie in de desbetreffende vreemde taal

1

 

16.2

staatsdiploma voor leraar in het machineschrijven, ingesteld bij Koninklijk besluit van 5 mei 1958 , Stb.229

machineschrijven

1

 

16.3

staatspraktijkdiploma voor bedrijfsadministratie ("SPD-II") + p.d.

bedrijfseconomie (w.o. statistiek)

2

1. alleen voor zover de bezitter voldoet aan de voorwaarden van het in artikel 18 omschreven overgangsrecht; bovendien geldt de bevoegdheid niet voor scholen voor meao, en voor scholen voor mmo alleen indien de bezitter in het schooljaar 1967-1968 op grond van het diploma onderwijs heeft gegeven aan een opleiding van middelbaar detailhandelsonderwijs verbonden aan een school voor detailhandel.

2. de voorwaarden onder opmerking 1 gelden niet voor het cursorisch middenstandsonderwijs

16.4

akte van bekwaamheid tot het geven van middelbaar onderwijs in de Friese taal uitgereikt voor 1 januari 1955 door de Stichting "De Fryske Akademy"

     
 

a. akte B

Fries

1

 
 

b. akte A

Fries

2

indien de bezitter op 31 juli 1968 als bevoegd leraar bij het Kweekschoolonderwijs werkzaam was: ook voor het vierde en vijfde leerjaar van dagscholen voor havo

16.5

diploma voor de volledige akte Fries l.o., uitgereikt voor 1 januari 1957 door de Algemiene Fryske Underrjocht Kommisje

Fries

2

met uitzondering van scholen voor vwo, havo en meao

16.6

diploma B (instruakapablo) of diploma S (supera diplomo) voor 1 januari 1968 onder rijkstoezicht uitgereikt door de Algemene Nederlandse Esperanto Examencommissie

Esperanto

1

 

16.7

I. diploma logopedist, uitgereikt door:

¨ de Vereniging voor Logopaedie en Phoniatrie (spraak- en stemverbetering)

¨ de Stichting Logopedische Opleidingen

¨ de ingevolge de WVO bekostigde opleidingen voor logopedie

II. diploma uitgereikt door de Vereniging van Spraakleraren

III. diploma's A en B doofstommenonderwijsuitgereikt voor 1 januari 1955 door de inrichtingen voor doofstommenonderwijs

logopedie (w.o. spraakverbetering)

1

 

16.8

docentendiploma uitgereikt door de minister en het Verbond voor Veilig Verkeer

verkeer

1

 

16.9

I. diploma van een school voor kunstonderwijs op het gebied van de beeldende vormgeving (academie voor beeldende kunsten), afdeling publiciteitsvormgeving of grafische vormgeving + p.d.

II. getuigschrift van een middelbare kunst- en kunstnijverheidsschool, afdeling publiciteitsvormgeving (of grafische vormgeving), typografische vormgeving, grafisch ontwerpen of een combinatie van die benamingen + p.d.

reclametekenen

2

 

16.10

diploma van met goed gevolg afgelegd kerkelijk examen in de Hebreeuwse taal, indien dit diploma het recht geeft om hetzij als bedienaar van de godsdienst, hetzij als godsdienstleraar op te treden

Hebreeuws

1

 

16.11

diploma van de uit de openbare kas bekostigde lerarenopleiding tweedegraads verpleegkunde

verpleegkunde (waaronder e.h.b.o.)

2

 
   

anatomie

2

 
   

fysiologie

2

 

16.12

Getuigschrift van vroedvrouw dan wel verloskundige + p.d.

verloskunde

2

 

16.13

getuigschrift hoger beroepsonderwijs van met goed gevolg afgelegd examen in de samengestelde studierichting tweedegraads lerarenopleiding verpleegkunde met een cursusduur van twee jaar

verpleegkunde (waaronder e.h.b.o.)

2

 
   

anatomie

2

 
   

fysiologie

2

 

16.14

getuigschrift hoger beroepsonderwijs van met goed gevolg afgelegd examen in de studierichting logopedie met een cursusduur van vier jaar

logopedie (w.o. spraakverbetering)

1

 

16.15

getuigschrift hoger beroepsonderwijs van met goed gevolg afgelegd examen in de tenminste vierjarige voltijdse dan wel deeltijdse studierichting publiciteits- c.q. grafische vormgeving + p.d.

reclametekenen

2

 

16.16

getuigschrift van de door de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen aangewezen omscholingscursus Culturele en kunstzinnige vorming-1

culturele en kunstzinnige vorming-1

1

de bezitter van het getuigschrift is alleen bevoegd indien hij tevens bevoegd is voor één of meer van de vakken als bedoeld in artikel 11 a voor een soort van onderwijs vallend onder de codering 1.

16.17

getuigschrift hoger beroepsonderwijs van de opleiding leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Esperanto

Esperanto

1

 

16.18

getuigschrift van de door de staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen aangewezen omscholingscursus filosofie

filosofie

1

 

16.19

getuigschrift van de door de staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen aangewezen omscholingscursus informatica

informatica

1

 

16.20

diploma van de Vakopleiding Leraar Secretariaatsvakken

machineschrijven/tekstverwerken

1

Indien behaald vóór 1 augustus 2006 en mits de bezitter tevens in het bezit is van het bijbehorend diploma dan wel getuigschrift van voldoende pedagogische en didactische voorbereiding

   

kantoorpraktijk

2

 
17 Buitenlandse - w.o. Nederlands-Antilliaanse - bewijzen van bekwaamheid

I

II

III

IV

V

nr.

bewijzen van bekwaamheid

vakken

soorten van onderwijs

opmerkingen

17.1

aan de Technische Hochschule te Aken behaald diploma van Diplom-Ingenieur

theoretisch-technische vakken in de vakrichting van het getuigschrift/diploma

1

zie opmerkingen 1, 2 en 3 bij 1.26 (bij de theoretisch-technische vakken)

   

wiskunde (w.o. statistiek)

1

alleen voor zover de bezitter voldoet aan de voorwaarden van het in artikel 18 omschreven overgangsrecht, waarbij tevens de voorwaarden genoemd voor de bevoegdheid voor het vak wiskunde onder nr. 1.26 van overeenkomstige toepassing zijn

   

natuurkunde

1

alleen voor zover de bezitter voldoet aan de voorwaarden van het in artikel 18 omschreven overgangsrecht, waarbij tevens de voorwaarden genoemd voor de bevoegdheid voor het vak natuurkunde onder nr. 1.26 van overeenkomstige toepassing zijn

   

scheikunde

1

alleen voor zover de bezitter voldoet aan de voorwaarden van het in artikel 18 omschreven overgangsrecht, waarbij tevens de voorwaarden genoemd voor de bevoegdheid voor het vak scheikunde onder nr. 1.26 van overeenkomstige toepassing zijn

17.2

Surinaamse onderwijzersakten:

     
 

a. akte van bekwaamheid als onderwijzer behaald vóór 1 januari 1983 of akte van bekwaamheid van de derde of van de tweede rang behaald vóór 1 januari 1983

als akte van bekwaamheid als onderwijzer, bedoeld in artikel 77 onder a van de wet van 17 augustus 1878, Stb. 127 (zie nr. 3.1)

2a

zie opmerkingen bij 3.1

 

b. akte van bekwaamheid als hoofdonderwijzer behaald vóór 1 januari 1983 of akte van bekwaamheid als onderwijzer van de eerste rang behaald vóór 1 januari 1983

als akte van bekwaamheid als onderwijzer, bedoeld in artikel 77 onder b van de wet van 17 augustus 1878, Stb. 127 (zie nr. 3.2)

2

zie opmerkingen bij 3.2

 

c. akte van bekwaamheid als hoofdonderwijzer of als volledig bevoegd onderwijzer, behaald vóór 1 januari 1983

als akte van bekwaamheid als volledig bevoegd onderwijzer, bedoeld in artikel 41 onder b van de Kweekschoolwet en artikel 129 bis van de Lager-onderwijswet 1920 (zie nr. 3.3)

2

zie opmerkingen bij 3.3

17.3

Surinaamse akte van bekwaamheid tot het geven van lager onderwijs in een vak, behaald vóór 1 januari 1983

als overeenkomstige Nederlandse l.o. akte of diploma/verklaring van derde- graadsapplicatiecursus

2/2a

zie opmerkingen bij het overeenkomstige Nederlandse bewijs van bekwaamheid; voor Surinaamse akte natuurkunde l.o.: zie diploma/verklaring van de derde-graadsapplicatiecursus natuur- en scheikunde (nr. 4.1 onder c)

17.4

Nederlands-Antilliaanse onderwijzersakte:

     
 

a. akte van bekwaamheid als onderwijzer behaald vóór 1 januari 1964

als akte van bekwaamheid als onderwijzer, bedoeld in artikel 77 onder a van de wet van 17 augustus 1878, Stb. 127 (zie nr. 3.1)

2a

zie opmerkingen bij 3.1

 

b. akte van bekwaamheid als hoofdonderwijzer, behaald vóór 1 januari 1964

als akte van bekwaamheid als hoofdonderwijzer, bedoeld in artikel 77 onder b van de wet van 17 augustus 1878, Stb. 127 (zie nr. 3.2)

2

zie opmerkingen bij 3.2

 

c. akte van bekwaamheid als hoofdonderwijzer of als volledig bevoegd onderwijzer, behaald op of na 1 januari 1964

als akte van bekwaamheid als volledig bevoegd onderwijzer, bedoeld in artikel 41 onder b van de Kweekschoolwet en artikel 129 bis van de Lager-onderwijswet 1920 (zie nr. 3.3)

2

zie opmerkingen bij 3.3

17.5

Nederlands-Antilliaanse akte van bekwaamheid tot het geven van lager onderwijs in een vak

als overeenkomstige Nederlandse l.o. akte of diploma/verklaring van derde-graadsapplicatiecursus

2/2a

zie opmerkingen bij het overeenkomstige Nederlandse bewijs van bekwaamheid

17.6

Nederlands-Antilliaanse akten op het gebied van handvaardigheid/handenarbeid:

     
 

a. akte van bekwaamheid voor het geven van middelbaar onderwijs in handenarbeid/handvaardigheid, als bedoeld in het Landsbesluit van 25 april 1966, Publikatieblad 1966, nr. 99

handvaardigheid (handenarbeid)

1

 
   

kunstgeschiedenis

1

 
 

b. akte van bekwaamheid tot het geven van onderwijs in handenarbeid/handvaardigheid, uitgereikt door de Stichting Scholen Broeders van Dongen vóór 11 mei 1966

handvaardigheid (handenarbeid)

1

 
   

kunstgeschiedenis

1

 

17.7

Belgisch-Nederlandstalig- diploma van geaggregeerde voor het hoger secundair onderwijs, tezamen met licentiaatsdiploma

     
 

a. Germaanse filologie

hetzij Nederlands, hetzij Duits, hetzij Engels, al naar gelang de taal waarin is gespecialiseerd

1

de bevoegdheid is beperkt tot één van de twee talen waarop het diploma betrekking heeft, nl. de taal die in de licentiaatsstudie als "hoofdvak" kan worden aangemerkt

 

b. Romaanse filologie

Frans

1

 
 

c. geschiedenis

geschiedenis

1

 
 

d. aardrijkskunde

aardrijkskunde

1

 
 

e. wiskundige wetenschappen

wiskunde (w.o. statistiek)

1

 
 

f. natuurkundige wetenschappen

natuurkunde

1

 
 

g. scheikundige wetenschappen

scheikunde

1

 
 

h. biologie

biologie (w.o. anatomie, fysiologie)

1

 
 

i. klassieke filologie

Latijn, Grieks en oude geschiedenis

1

 

17.8

Belgisch-Nederlandstalig- diploma van geaggregeerde van het lager technisch onderwijs, afdeling huishoudkunde of landbouwhuishoudkunde

huishoudkunde

1

 
   

gezondheidskunde

1

 
   

verzorging

2

 

Bijlage II A. Regeling onderwijsbevoegdheid theorie en methoden mdgo

[Vervallen per 01-08-2006]

1. Theorie en methoden van de aktiviteitenbegeleiding

 • 1 Het bewijs van bekwaamheid nr. 14.5 (Academie voor educatieve arbeid, vroeger: „Mikojelopleiding”), afdeling creatieve therapie of overeenkomstige specialisatie.

 • 2 Het bewijs van bekwaamheid nr. 14.8.i (getuigschrift hbo creatieve therapie) of overeenkomstige specialisatie.

 • 3 Het bewijs van bekwaamheid nr. 1.29.c (lerarenopleiding ergotherapie).

 • 4 Een ander relevant bewijs van bekwaamheid, diploma of getuigschrift van tenminste h.b.o.-niveau, mits de bezitter beschikt over tenminste drie jaar praktijkervaring in het werkveld, of tevens in het bezit is van het diploma m.b.o.-AT, m.b.o.-AB of m.d.g.o.-AB (of overeenkomstige opleiding).

2. Theorie en methoden van cultureel werk

 • 1 De bewijzen van bekwaamheid nrs. 14.3 en 14.4 (voortgezette agogische beroepsopleiding resp. sociale academie), afdeling cultureel werk of daarmee overeenkomstige specialisatie.

 • 2 Het bewijs van bekwaamheid nr. 14.8.c (getuigschrift hbo cultureel werk) en nr. 14.10 (getuigschrift hbo voortgezette agogische beroepsopleiding)

 • 3 Het bewijs van bekwaamheid nr. 14.5 (Academie voor educatieve arbeid, vroeger: "Mikojelopleiding"), afdeling creatief educatief werk, differentiatie cultureel werk of overeenkomstige specialisatie.

 • 4 Het bewijs van bekwaamheid nr. 14.8.h (getuigschrift hbo creatief-educatief werk), differentiatie cultureel werk of overeenkomstige specialisatie.

 • 5 Een ander relevant bewijs van bekwaamheid, diploma of getuigschrift van tenminste h.b.o.-niveau, mits de bezitter beschikt over tenminste drie jaar praktijkervaring in het werkveld, of tevens in het bezit is van het diploma m.b.o.-CW, m.b.o.-SA II (differentiatie cultureel werk) of m.d.g.o.-AW/CW.

3. Theorie en methoden van (semi-) residentieel werk

 • 1 Het bewijs van bekwaamheid nr. 5.48 (NXX + p.d.).

 • 2 De bewijzen van bekwaamheid nrs. 14.3 en 14.4 (voortgezette agogische beroepsopleiding resp. sociale academie of overeenkomstige h.b.o.-opleiding SOSA of KL), met specialisatie (orthopedagogisch) inrichtingswerk of daarmee overeenkomende specialisatie.

 • 3 Het bewijs van bekwaamheid nr. 14.8.d (getuigschrift hbo inrichtingswerk), en nr. 14.10 (getuigschrift hbo voortgezette agogische beroepsopleiding)

 • 4 Het bewijs van bekwaamheid nr. 14.5 (Academie voor educatieve arbeid, vroeger: "Mikojelopleiding"), afdeling creatief educatief werk, differentiatie inrichtingswerk of overeenkomstige specialisatie.

 • 5 Het bewijs van bekwaamheid nr. 14.8.h (getuigschrift hbo creatief-educatief werk), differentiatie inrichtingswerk.

 • 6 Het bewijs van bekwaamheid nr. 14.7 (HBO-J).

 • 7 Het bewijs van bekwaamheid nr. 14.8.g (getuigschrift hbo jeugdwelzijnswerk).

 • 8 Een ander relevant bewijs van bekwaamheid, diploma of getuigschrift van tenminste h.b.o,-niveau, mits de bezitter beschikt over tenminste drie jaar praktijkervaring in het werkveld, of tevens in het bezit is van het diploma m.b.o.-IW, m.b.o.-SA II (differentiatie inrichtingswerk) of m.d.g.o.-AW/RW.

4. Theorie en methoden van arbeidszaken/personeelswerk

 • 1 De bewijzen van bekwaamheid nrs. 14.3 en 14.4 (voortgezette agogische beroepsopleiding resp. sociale academie of overeenkomstige h.b.o.-opleiding SOSA of KL), met specialisatie personeelswerk danwel arbeidsmarktpolitiek/personeelsbeleid, of daarmee overeenkomende specialisatie.

 • 2 Het bewijs van bekwaamheid nr. 14.8.e (getuigschrift hbo personeelswerk), en nr. 14.9.b (getuigschrift hbo arbeidsmarktpolitiek/personeelsbeleid) en nr. 14.10 (getuigschrift hbo voortgezette agogische beroepsopleiding).

 • 3 Het bewijs van bekwaamheid nr. 14.6 (Academie Mens-Arbeid).

 • 4 Het bewijs van bekwaamheid nr. 14.8.j en nr. 14.8.k (getuigschrift hbo arbeidsvoorziening resp. beroepskeuzewerk).

 • 5 Een ander relevant bewijs van bekwaamheid, diploma of getuigschrift van tenminste h.b.o.-niveau, mits de bezitter beschikt over tenminste drie jaar praktijkervaring in het werkveld, of tevens in het bezit is van het diploma m.b.o.-AP/PB, m.b.o.-SA I (differentiatie arbeidsmarktpolitiek/personeelsbeleid) of m.d.g.o.-SA/AP.

5. Theorie en methoden van sociale dienstverlening

 • 1 De bewijzen van bekwaamheid nrs. 14.3 en 14.4 (voortgezette agogisc beroepsopleiding resp. sociale academie of overeenkomstige h.b.o.-opleiding SOSA of KL), met specialisatie maatschappelijk werk of daarmee overeenkomende specialisatie.

 • 2 Het bewijs van bekwaamheid nr. 14.8.a en nr. 14.9.a (getuigschrift hbo maatschappelijk werk resp. hbo-mw) en nr. 14.10 (getuigschrift hbo voortgezette agogische beroepsopleiding)

 • 3 Een ander relevant bewijs van bekwaamheid, diploma of getuigschrift van tenminste h.b.o.-niveau, mits de bezitter beschikt over tenminste drie jaar praktijkervaring in het werkveld, of tevens in het bezit is van het diploma m.b.o.-SD, m.b.o.-SA I (differentiatie sociale dienstverlening) of m.d.g.o.-SA/SD.

6. Theorie en methoden van sport en bewegen.

 • 1 De bewijzen van bekwaamheid nrs. 2.37 en 2.38 (MO lichamelijke opvoeding), danwel nr. 2.40 (getuigschrift hbo leraar voortgezet onderwijs eerstegraad in lichamelijke oefening).

 • 2 Het bewijs van bekwaamheid nr. 1.22 (doctoraalgetuigschrift lichamelijke opvoeding), pedagogisch-psychologische richting.

7. Theorie en methoden van de verzorging.

 • 1 De bewijzen van bekwaamheid (of overeenkomstige bevoegdheidsverklaringen) die voor de bezitter leiden tot een bevoegdheid - voor het m.d.g.o. - voor een der vakken huishoudkunde, omgangskunde, gezondheidskunde of verpleegkunde.

 • 2 Een ander relevant bewijs van bekwaamheid, diploma of getuigschrift van tenminste h.b.o.-niveau, mits de bezitter beschikt over tenminste drie jaar praktijkervaring in het werkveld, of tevens in het bezit is van het diploma m.b.o.-VZ of m.d.g.o.-VZ, of een ander diploma op het gebied van de gezins-, bejaarden-, kraam- of zieken/gehandicaptenzorg.

Bijlage II B. Vakken die deel hebben uitgemaakt van het kandidaatsexamen in studierichtingen van de Landbouwhogeschool

[Vervallen per 01-08-2006]

Zie 1.28 (A, B, C).
 

indien het kandidaatsexamen is afgelegd in de genoemde studierichtingen heeft het volgende vak deel uitgemaakt van dat examen:

 

wiskunde

natuurkunde

scheikunde

biologie

algemene economie (w.o. statistiek)

Kandidaatsexamen o.g.v. Landbouwhogeschoolstatuut 1935

V

 

I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX

I, II, III, VI, VII, IX

IV5, VIII5 , XIV5

Kandidaatsexamen o.g.v. Landbouwhogeschoolstatuut 1956

XI1, XII

XVII, XVIII

V, XI1

I, II, III, IV, V, VI, VII, XIV, XV, XXI

IX 5, X5 , XIX5 , XX5 , XXII5

Kandidaatsexamen o.g.v. Academisch Statuut 1963 (na inpassing landbouwhogeschool door besluit van 24-10-1970)

N302, N31 2, N32 2

N32, N43

N40, N41, N42 N43 B3

N10, N11, N12, N13, N14, N15, N20, N334, N40, N41, N42, N43 NM40 4B

NM10, NM305 NM315 , NM405

   

indien het kandidaatsexamen is afgelegd in de genoemde studierichtingen heeft het volgende vak deel uitgemaakt van dat examen:

 

wiskunde

natuurkunde

scheikunde

biologie

algemene economie (w.o. statistiek)

Kandidaatsexamen o.g.v. Landbouwhogeschoolstatuut 1935

V

 

I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX

I, II, III, VI, VII, IX

IV5 , VIII5 , XIV5

Kandidaatsexamen o.g.v. Landbouwhogeschoolstatuut 1956

XI 1, XII

XVII, XVIII

V, XI1

I, II, III, IV, V, VI, VII, XIV, XV, XXI

IX 5, X5 , XIX5 , XX5 , XXII5

Kandidaatsexamen o.g.v. Academisch Statuut 1963 (na inpassing landbouwhogeschool door besluit van 24-10-1970)

N30 2, N31 2, N32 2

N32, N43

N40, N41, N42 N43 B 3

N10, N11, N12, N13, N14, N15, N20, N33 4, N40, N41, N42, N43 NM40 4B

NM10, NM305 NM315 , NM405

1 Door het besluit van 22 augustus 1962 werd het voor hen die zich wilden specialiseren op het gebied van de waterzuivering mogelijk om de vakken „wiskunde” en landmeetkunde (eerste gedeelte) uit het kandidaats-A programma te vervangen door organische scheikunde (eerste gedeelte) en colloïdchemie. In het kandidaats-B programma verviel dan o.a. landmeetkunde (tweede gedeelte) en werd o.a. opgenomen organische scheikunde (tweede gedeelte). Daaruit volgt: wiskunde heeft slechts deel uitgemaakt van het examen als dat vak met die naam (d.w.z. náást het vak „wiskundige verwerking van waarnemingsuitkomsten”) deel heeft uitgemaakt van het kandidaatsexamen; scheikunde heeft deel uitgemaakt van het kandidaatsexamen indien organische scheikunde en colloïdchemie deel hebben uitgemaakt van het kandidaatsexamen.

2 Mits tenminste drie onderdelen van de wiskunde deel hebben uitgemaakt van het eigenlijke kandidaatsexamen (dus niet: propedeutisch examen). Als zulke onderdelen gelden o.a.: wiskundige statistiek (niet: toegepaste statistiek), optimaliseringstechnieken, praktische functietheorie, integraaltransformaties en randwaardeproblemen, differentiaalvergelijkingen. De toepassingsgebieden informatica en landmeetkunde gelden hierbij niet als „onderdelen van de wiskunde” die mede in beschouwing kunnen worden genomen.

3 Mits tenminste drie onderdelen van de scheikunde deel hebben uitgemaakt van het eigenlijke kandidaatsexamen (dus niet: propedeutisch examen). Als zulke onderdelen gelden o.a.: organische chemie, fysische chemie, colloïdchemie, biochemie.

4 Mits tenminste drie onderdelen van de biologie deel hebben uitgemaakt van het eigenlijke kandidaatsexamen (dus niet: propedeutisch examen). Als zulke onderdelen gelden o.a.: microbiologie, vegetatiekunde, plantenfysiologie, plantensystematiek en -geografie (één vak), oecologie, dierfysiologie.

5 Mits staathuishoudkunde/(algemene) economie deel heeft uitgemaakt van het eigenlijke kandidaatsexamen (dus niet: propedeutisch examen).

Bijlage behorend bij de overgangsregeling bevoegdheden leraren speciaal voortgezet onderwijs voor lom en mlk

[Vervallen per 01-08-2006]

(Voorzijde)

V E R K L A R I N G

Bevoegdheid tot het geven van voortgezet onderwijs ingevolge artikel 15a van de Regeling bewijzen van bekwaamheid OWVO1

Het bestuur van .........................................................................................................................................

(naam van de rechtspersoon)

 

gevestigd te ..............................................................................................................................................

 

verklaart dat

 

Naam: .....................................................................................................................................................

 

Voornamen: .............................................................................................................................................

 

Geboren te: ...................................................................................................................... (geboorteplaats)

 

Op: .................................................................................................................................. (geboortedatum)

 

ingevolge artikel 15a van de Regeling bewijzen van bekwaamheid OWVO de bevoegdheid heeft tot het geven van onderwijs aan het mavo, vbo, praktijkonderwijs, een orthopedagogisch-orthodidactisch centrum als bedoeld in artikel 10h, derde lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs in ........2 van de aan ommezijde genoemde vakken.

 

Plaats ............................................................. Datum .............................................................................

 

Namens het bestuur voornoemd,

 

De voorzitter: ...........................................................................................................................................

 

De secretaris: ..........................................................................................................................................

 

De belanghebbende verklaart zich hierbij akkoord met deze verklaring:

 
 
 
 
 
 

Wijzigingen in deze verklaring maken de verklaring ongeldig.

(Achterzijde)

De vakken waarvoor ingevolge artikel 15a van de Regeling bewijzen van bekwaamheid OWVO de onderwijsbevoegdheid geldt, zijn 3

 

voor de basisvorming

voor alle leerjaren

1. Nederlands

ja/neen

ja/neen

2. Geschiedenis

ja/neen

ja/neen

3. Aardrijkskunde

ja/neen

ja/neen

4. Maatschappijleer

ja/neen

ja/neen

5. Rekenen en wiskunde

ja/neen

ja/neen

6. Muziek

ja/neen

ja/neen

7. Tekenen

ja/neen

ja/neen

8. Handvaardigheid

ja/neen

ja/neen

9. Lichamelijke opvoeding

ja/neen

ja/neen

10. Techniek

ja/neen

ja/neen

11. Verzorging

ja/neen

ja/neen

12. Biologie

ja/neen

ja/neen

13. Engels

ja/neen

ja/neen

14. Handvaardigheid (textiele werkvormen)

ja/neen

ja/neen

15. Verzorging

ja/neen

ja/neen

 1. Zie de Overgangsregeling bevoegdheden leraren speciaal voortgezet onderwijs lom en mlk (Uitleg OCenWRegelingen 1998, 24) en de regeling Aanvulling overgangsregeling bevoegdheden leraren speciaal voortgezet onderwijs lom en mlk (Uitleg OCenW-Regelingen 1999, ..).

  ^ [1]
 2. Hier is het aantal vakken in letters ingevuld.

  ^ [2]
 3. De vakken doorhalen waarvoor de bevoegdheid niet geldt. Voor de vakken waarvoor de bevoegdheid wel geldt ja of neen doorhalen.

  ^ [3]
Terug naar begin van de pagina