Vaststelling wijze van verstrekking gegevens als bedoeld in artikel 13 Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen

Geraadpleegd op 21-06-2024.
Geldend van 01-07-1996 t/m heden

Vaststelling wijze van verstrekking gegevens als bedoeld in artikel 13 Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen

De staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 2 van het Besluit kennisgevingen aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (Stb. 1964, 380);

Besluit:

Artikel 1

De verzekeraar of zijn gevolmachtigde dient de gegevens, bedoeld in artikel 13 van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (Stb. 1984, 269), te verstrekken door middel van magneetbanden of floppy-disks. De verzekeraar of gevolmachtigde met een portefeuille van maximaal 300 posten mag de gegevens verstrekken door middel van computer-geprinte of met de typemachine ingevulde ponsconcepten.

Artikel 2

Verstrekking van gegevens door middel van magneetbanden en floppy-disks mag slechts geschieden met gebruikmaking van magneetbanden en floppy-disks die door de Dienst Wegverkeer ter beschikking zijn gesteld.

Artikel 3

 • 1 De gegevens op magneetband en floppy-disk moeten gesorteerd worden aangeleverd op code verzekeraar/gevolmachtigde en per code verzekeraar/gevolgmachtigde op mutatiecode, waarbij de volgorde van beide sorteersleutels oplopend dient te zijn.

 • 2 Na het laatste record van een serie met een zelfde code verzekeraar/gevolmachtigde dienen een sluit- en een tellingenrecord te worden opgenomen.

 • 3 het sluitrecord bestaat geheel uit atsigns (‘@’).

 • 4 Het tellingenrecord bevat de aantallen per mutatiecode van de onmiddellijk voorafgaande code verzekeraar/gevolmachtigde.

Artikel 4

Elke magneetband en floppy-disk dient te zijn voorzien van een geleidebon in tweevoud, waarop een totaaltelling van alle op de desbetreffende magneetband of floppy-disk vermelde records per code verzekeraar/gevolmachtigde alsmede de naam en het adres van de afzender en de naam en het telefoonnummer van de contactpersoon moeten zijn vermeld.

Artikel 5

Verstrekking van gegevens door middel van computer-geprinte of met de typemachine ingevulde ponsconcepten dient te geschieden op formulieren volgens het volgende model:

De gegevens dienen op de volgende wijze op magneetband, floppy-disk of ponsconcept te worden opgenomen:

 • a. Kenteken (posities 1 t/m 6):

  • -

   uitsluitend Nederlandse kentekens, bestaande uit een samenspel van twee groepen van twee cijfers en één groep van twee letters, of uit een samenstel van twee groepen van twee letters en één groep van twee cijfers;

  • -

   invullen zonder blanks of koppeltekens;

 • b. Datum van aanvang (posities 7 t/m 12):

  • -

   invullen bij aanmelding van een verzekering en bij correcties daarop;

  • -

   invullen volgens dd mm jj-model, waarbij

   dd = dag

   mm = maand

   jj = laatste 2 cijfers jaar;

 • c. Mutatiecode (posities 13 en 14):

  • 01 aanmelding van een verzekering;

  • 02 annulering van een abusievelijke aanmelding van een verzekering;

  • 03 opgave van een correctie op een eerder aangemelde verzekering, uitsluitend ten aanzien van de gegevens datum van aanvang en polisnummer;

  • 04 aanmelding van een verzekering, uitsluitend:

   • -

    bij de éénmalige aanmelding van het actuele basisbestand, of

   • -

    nadat een eerdere aanmelding door de Dienst Wegverkeer is geweigerd in verband met een geconstateerde onjuistheid, of

   • -

    nadat een eerdere aanmelding is geannuleerd in verband met een door de verzekeraar of diens gevolmachtigde geconstateerde onjuistheid;

  • 05 afmelding van een verzekering, om alle andere redenen dan kennisgeving van schorsing wegens tijdelijke buitengebruikstelling van een motorrijtuig;

  • 06 annulering van een eerder ingezonden afmelding van een verzekering;

  • 07 opgave van een correctie op een eerder ingezonden afmelding van een verzekering, uitsluitend ten aanzien van de datum van beëindiging of schorsing;

  • 08 afmelding van een verzekering, uitsluitend om reden van kennisgeving van schorsing wegens tijdelijke buitengebruikstelling van een motorrijtuig;

 • d. Code verzekeraar (posities 15 t/m 17):

  codegetal van de verzekeraar;

 • e. Code gevolmachtigde (posities 18 t/m 21):

  • -

   codegetal van de gevolmachtigde, uitsluitend in te vullen bij door de gevolmachtigde afgesloten verzekeringen;

  • -

   bij door de verzekeraar afgesloten verzekeringen ‘0000’ invullen;

 • f. Polisnummer (posities 22 t/m 37):

  • -

   de letters en cijfers van een polisnummer moeten van links af aaneengesloten worden geplaatst zonder spaties of leestekens;

  • -

   niet benodigde posities dienen blank te blijven;

 • g. Datum beëindiging (posities 38 t/m 43):

  • -

   datum van het einde van de verzekeringsdekking, in te vullen volgens het dd mm jj-model;

  • -

   uitsluitend in te vullen bij de afmeldingsopgaven;

 • h. de posities 44 t/m 60 dienen bij verstrekking van de gegevens door middel van magneetband of floppy-disk blank te blijven.

INVOER CRWAM

   

datum ontvangst rdw

niet invullen

binnen deze lijnen de gegevens van de mutatie voor het centraal register wettelijke aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen met schrijfmachine invullen

kenteken

 

datum aanvang

dd-mm-jj

 

mutatiecode

   

code verzekeraar

   

code gevolmachtigde

   

polisnummer

   

datum beëindiging

dd-mm-jj

 

volgnummer rdw

niet invullen

 

Formaat A6: 105 × 148 mm.

 

Artikel 6

De artikelen 1 tot en met 5 zijn niet van toepassing op de verzekeraar of zijn gevolmachtigde ten aanzien van wie nog geen aanwijzing als bedoeld in artikel 11, eerste lid, van de Wet van 30 november 1983, houdende wijziging van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (Stb. 1983, 613) heeft plaatsgevonden.

De verzekeraar of zijn gevolmachtigde dient tot het moment van aanwijzing de kennisgevingen op grond van artikel 13, eerste en tweede lid, van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen schriftelijk te doen met gebruikmaking van door de Dienst Rijksdienst voor het Wegeverkeer vastgestelde of goedgekeurde modellen.

Artikel 7

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van de Nederlandse Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 1 juli 1984.

's-Gravenhage, 24 januari 1985

De

staatssecretaris

voornoemd,

J. F. Scherpenhuizen

Naar boven