Besluit gegevens Wet ziekenhuisvoorzieningen categorie Militaire ziekenhuizen

[Regeling vervallen per 01-01-2007.]
Geraadpleegd op 25-07-2024.
Geldend van 01-01-2000 t/m 31-12-2006

Besluit gegevens Wet ziekenhuisvoorzieningen categorie Militaire ziekenhuizen

De staatssecretaris van Welzijn. Volksgezondheid en Cultuur en de minister van defensie;

Gelet op de artikelen 2, 4, eerste lid, 5 en 7 van het Besluit Informatievoorziening artikel 22 Wet ziekenhuisvoorzieningen (Stb. 1982, 782);

Gezien het advies van het College voor ziekenhuisvoorzieningen d.d. 14 november 1983;

Besluiten:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

Dit besluit verstaat onder:

De minister:

de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur;

De gebruikers:

gedeputeerde staten en het College bouw ziekenhuisvoorzieningen.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

 • 1 De gegevens welke door een ziekenhuisvoorziening behorende tot de categorie militaire ziekenhuizen, hierna te noemen militair ziekenhuis, jaarlijks aan de minister dienen te worden verstrekt, zijn vermeld in de bijlagen A t/m E behorende bij dit besluit.

 • 3 De in het eerste lid en tweede lid, onder C, bedoelde gegevens worden ter verzameling ingediend.

  • a. voor wat betreft de gegevens, vermeld in de bijlagen A, A1, B en D, bij het Nationaal Ziekenhuis Instituut;

  • b. voor wat betreft de gegevens, vermeld in bijlage E, bij de Stichting Informatiecentrum voor de Gezondheidszorg;

  • c. voor wat betreft de gegevens, vermeld in bijlage F, bij het College bouw ziekenhuisvoorzieningen;

  • d. voor wat betreft de gegevens, vermeld in bijlage C, bij het Centraal Bureau voor de Statistiek, dat voor doorzending aan de minister zorg zal dragen.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

 • 1 De minister stelt jaarlijks ter beschikking van de gebruikers gegevens per ziekenhuis, als vermeld in de bijlagen A, A1, B en C in de vorm van ingevulde duplicaat enquête-formulieren dan wel in de vorm van een kopie van het bestand op door machine leesbare informatie-dragers.

 • 2 De minister stelt op verzoek ter beschikking van de gebruikers gegevens per ziekenhuis als vermeld in bijlage D, in de vorm van ingevulde duplicaat enquête-formulieren dan wel in de vorm van een kopie van het bestand op door machine leesbare informatie-dragers.

 • 3 De minister stelt jaarlijks ter beschikking van de gebruikers gegevens per ziekenhuis in de vorm als aangegeven in de bijlagen G, H, I en J.

 • 4 De minister stelt op verzoek ter beschikking van de gebruikers gegevens per ziekenhuis in de vorm als aangegeven in de bijlagen K en L.

 • 5 De minister stelt op verzoek ter beschikking van de gebruikers de statuten van de rechtspersoon die het betreffende ziekenhuis beheert.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

 • 1 De gegevens, vermeld in de bijlagen A, A1, B, C en D, worden verwerkt tot de in artikel 3, eerste en tweede lid, ten aanzien van de in de bijlagen A, A1, B, C en D aangegeven vorm door het Nationaal Ziekenhuis Instituut.

 • 2 De gegevens worden verwerkt tot in de bijlagen G, H en I aangegeven vorm door het Nationaal Ziekenhuisinstituut

 • 3 De gegevens worden verwerkt tot de in bijlage J aangegeven vorm door de minister en het College bouw ziekenhuisvoorzieningen.

 • 4 De gegevens worden verwerkt tot de in bijlage K aangegeven vorm door de Stichting Informatiecentrum voor de Gezondheidszorg.

 • 5 De gegevens worden verwerkt tot in de bijlage L aangegeven vorm door het College bouw ziekenhuisvoorzieningen.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

Op aanvraag kunnen gegevens worden verwerkt tot een niet-gestandaardiseerde vorm.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

 • 1 De kosten van het verstrekken van de gegevens komen ten laste van de ziekenhuisvoorziening die de gegevens verstrekt.

 • 2 De kosten van het verzamelen, bewerken en ter beschikking stellen van de gegevens, genoemd in de artikelen 2, 3 en 4 van dit besluit komen ten laste van de in die artikelen genoemde instanties.

 • 3 De kosten van het bewerken en ter beschikking stellen van de gegevens zoals bedoeld in artikel 5 van dit besluit komen ten laste van de aanvrager.

 • 4 De kosten van coördinatie komen ten laste van de Stichting Informatiecentrum voor de Gezondheidszorg.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

Dit besluit wordt geplaatst in de Nederlandse Staatscourant en treedt in werking met ingang van 1 januari 1985.

Leidschendam, 15 januari 1985

De

staatssecretaris

van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

J. P. van der Reijden

De

staatssecretaris

van Defensie,

W. K. Hoekzema

Naar boven