Besluit gegevens Wet ziekenhuisvoorzieningen categorie psychiatrische ziekenhuizen

[Regeling vervallen per 01-01-2007.]
Geraadpleegd op 23-07-2024.
Geldend van 17-04-2003 t/m 31-12-2006

Besluit gegevens Wet ziekenhuisvoorzieningen categorie psychiatrische ziekenhuizen

De staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur;

Gelet op de artikelen 2, 4, eerste lid, 5 en 7 van het Besluit Informatievoorziening artikel 22 Wet ziekenhuisvoorzieningen (Stb. 1982, 782);

Gezien het advies van het College bouw ziekenhuisvoorzieningen d.d. 14 november 1983;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

Dit besluit verstaat onder:

De minister:

de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur;

De gebruikers:

gedeputeerde staten en het College bouw ziekenhuisvoorzieningen.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

 • 1 De gegevens welke door een ziekenhuisvoorziening behorende tot de categorie instellingen die zorg verlenen als omschreven in artikel 9 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ, in combinatie met de vormen van zorg, omschreven in de artikelen 4 tot en met 8 van dat besluit, in verband met een psychiatrische aandoening of met een psychosociaal probleem, hierna te noemen psychiatrisch ziekenhuis, jaarlijks aan de minister dienen te worden verstrekt, zijn vermeld in de bijlagen A t/m E behorende bij dit besluit.

 • 3 De in het eerste lid en tweede lid, onder c, bedoelde gegevens worden ter verzameling ingediend:

  • a. voor wat betreft de gegevens, vermeld in de bijlagen A, B en D, bij het Nationaal Ziekenhuis Instituut;

  • b. voor wat betreft de gegevens, vermeld in bijlage E, bij de Stichting Informatiecentrum voor de Gezondheidszorg;

  • c. voor wat betreft de gegevens, vermeld in bijlage F, bij het College bouw ziekenhuisvoorzieningen;

  • d. voor wat betreft de gegevens, vermeld in bijlage C, bij het Centraal Bureau voor de Statistiek, dat voor doorzending aan de minister zorg zal dragen.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

 • 1 De minister stelt jaarlijks ter beschikking van de gebruikers gegevens per ziekenhuis, als vermeld in de bijlagen A, B, en C, in de vorm van ingevulde duplicaat enquête-formulieren dan wel in de vorm van een kopie van het bestand op door machine leesbare informatie-dragers.

 • 2 De minister stelt op verzoek ter beschikking van de gebruikers gegevens per ziekenhuis als vermeld in bijlage D, in de vorm van ingevulde duplicaat enquête-formulieren dan wel in de vorm van een kopie van het bestand op door machine leesbare informatie-dragers.

 • 3 De minister stelt jaarlijks ter beschikking van de gebruikers gegevens per ziekenhuis in de vorm als aangegeven in de bijlagen G. H. I en J.

 • 4 De minister stelt op verzoek ter beschikking van de gebruikers gegevens per ziekenhuis in de vorm als aangegeven in de bijlagen K en L.

 • 5 De minister stelt op verzoek ter beschikking van de gebruikers de statuten van de rechtspersoon die het betreffende ziekenhuis beheert.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

 • 1 De gegevens, vermeld in de bijlagen A, B, C en D, worden verwerkt tot de in artikel 3, eerste en tweede lid, ten aanzien van de in de bijlagen A, B, C en D aangegeven vorm door het Nationaal Ziekenhuis Instituut.

 • 2 De gegevens worden verwerkt tot de in de bijlage G, H en I aangegeven vorm door het Nationaal Ziekenhuisinstituut

 • 3 De gegevens worden verwerkt tot de in bijlage HI aangegeven vorm door de Stichting Informatiecentrum voor de Gezondheidszorg

 • 4 De gegevens worden verwerkt tot in de bijlage J aangegeven vorm door de minister en het College bouw ziekenhuisvoorzieningen.

 • 5 De gegevens worden verwerkt tot de in bijlage K aangegeven vorm door de Stichting Informatiecentrum voor de Gezondheidszorg.

 • 6 De gegevens worden verwerkt tot de in bijlage I. aangegeven vorm door het College bouw ziekenhuisvoorzieningen.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

Op aanvraag kunnen gegevens worden verwerkt tot een niet-gestandaardiseerde vorm.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

 • 1 De kosten van het verstrekken van de gegevens komen ten laste van de ziekenhuisvoorziening die de gegevens verstrekt.

 • 2 De kosten van het verzamelen, bewerken en ter beschikking stellen van de gegevens, genoemd in de artikelen 2, 3 en 4 van dit besluit komen ten laste van de in die artikelen genoemde instanties.

 • 3 De kosten van het bewerken en ter beschikking stellen van de gegevens zoals bedoeld in artikel 5 van dit besluit komen ten laste van de aanvrager.

 • 4 De kosten van coördinatie komen ten laste van de Stichting Informatiecentrum voor de Gezondheidszorg.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

Dit besluit wordt geplaatst in de Nederlandse Staatscourant en treedt in werking met ingang van 1 januari 1985.

Leidschendam, 15 januari 1985

De

staatssecretaris

van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

J. P. van der Reijden

Naar boven