Besluit beheer gegevens Wet ziekenhuisvoorzieningen

[Regeling vervallen per 01-01-2007.]
Geraadpleegd op 28-05-2024.
Geldend van 01-01-2000 t/m 31-12-2006

Besluit beheer gegevens Wet ziekenhuisvoorzieningen

De staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, de minister van Onderwijs en Wetenschappen en de minister van Defensie;

Gelet op artikel 5, tweede volzin, van het Besluit informatievoorziening artikel 22 Wet ziekenhuisvoorzieningen (Stb. 1982, 782);

Gezien het advies van het College voor ziekenhuisvoorzieningen dd. 14 november 1983;

Besluiten:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

In dit besluit wordt verstaan onder:

a. de minister:

de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur;

b. de gegevens:

de gegevens, verstrekt overeenkomstig het Besluit Informatievoorziening artikel 22 Wet ziekenhuisvoorzieningen (Stb. 1982, 782);

c. de registratie:

het al dan niet geautomatiseerde systeem waarin de gegevens zijn opgenomen.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

In de registratie mogen geen andere gegevens worden opgenomen dan die, bedoeld in artikel 1, onder b.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

De in de registratie opgenomen gegevens dienen ten minste voor de duur van zes jaar te worden bewaard.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

Rechtstreekse toegang tot de registratie hebben uitsluitend:

 • a. de minister;

 • b. de minister van Defensie;

 • c. de minister van Onderwijs en Wetenschappen;

 • d. personen die door de minister daartoe zijn gemachtigd.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

 • 1 De minister stelt het College bouw ziekenhuisvoorzieningen jaarlijks danwel op verzoek de gegevens ter beschikking.

 • 2 De minister stelt gedeputeerde staten jaarlijks danwel op verzoek de gegevens voor zover die betrekking hebben op hun provincie ter beschikking.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

 • 1 De minister stelt de gegevens aan derden niet ter beschikking dan na ontvangst van een verklaring, ondertekend door de verzoeker, dat de gegevens niet zonder voorafgaande goedkeuring van de minister aan anderen ter beschikking of ter inzage worden gegeven en dat het in het volgende lid bepaalde zal worden nageleefd.

 • 2 Zodra de ingevolge het voorgaande lid verstrekte gegevens niet langer door de verzoeker benodigd zijn worden zij vernietigd. Van de vernietiging moet zo spoedig mogelijk kennis worden gegeven aan de minister.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

 • 1 Een ieder omtrent wie gegevens in de registratie zijn opgenomen, kan verzoeken:

  • a. inlichtingen te verstrekken over dan wel inzage te verlenen in de gegevens die met betrekking tot hem in de registratie zijn opgenomen;

  • b. wijziging in die gegevens aan te brengen. Verzoeker geeft daarbij gemotiveerd aan hoe gegevens gewijzigd moeten worden.

 • 2 Een verzoek als bedoeld in het eerste lid kan alleen gedaan worden ten aanzien van gegevens, verstrekt binnen een tijdvak van ten hoogste twee jaren vóór het tijdstip van het verzoek.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

 • 1 De minister willigt een verzoek als bedoeld in artikel 7 in, tenzij het verzoek kennelijk onredelijk of onvoldoende gemotiveerd is.

 • 2 Inlichtingen worden gegeven door het verstrekken van een door of namens de minister gewaarmerkt afschrift.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

De minister beslist op een verzoek als bedoeld in artikel 7 binnen acht weken na ontvangst.

Artikel 10

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

Dit besluit, dan kan worden aangehaald als Besluit beheer gegevens Wet ziekenhuisvoorzieningen, wordt geplaatst in de Nederlandse Staatscourant en treedt in werking met ingang van 1 januari 1985.

Leidschendam, 15 januari 1985

De

staatssecretaris

van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

J. P. van der Reijden

De

minister

van Onderwijs en Wetenschappen,

W. J. Deetman

De

staatssecretaris

van Defensie,

W. K. Hoekzema

Naar boven