Wet achterwege laten herziening wettelijk minimumloon per 1 juli 1985

[Regeling vervallen per 10-05-2006.]
Geraadpleegd op 23-05-2024.
Geldend van 01-01-1985 t/m 09-05-2006

Wet van 20 december 1984, houdende het achterwege laten van de herziening van het wettelijk minimumloon, van de uitkeringen krachtens een aantal sociale verzekeringswetten en van een aantal uitkeringen en pensioenen krachtens enige andere wetten per 1 januari 1985, en per 1 juli 1985, alsmede het achterwege laten per 1 juli 1985 van de herziening van de basiskinderbijslagbedragen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is, in verband met de uit de sociaal-economische situatie voortvloeiende noodzaak tot beperking van de uitgaven in de collectieve sector, om de herziening van het wettelijk minimumloon van de uitkeringen krachtens een aantal sociale verzekeringswetten en van een aantal uitkeringen en pensioenen krachtens enige andere wetten per 1 januari 1985 en 1 juli 1985 achterwege te laten, alsmede de herziening van de basiskinderbijslagbedragen per 1 juli 1985 achterwege te laten;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 10-05-2006]

  • 2 In afwijking van de in het eerste lid genoemde artikelen wordt bij de herziening per 1 januari 1986 uitgegaan van het procentuele verschil tussen het indexcijfer der lonen op 31 oktober 1985 en 30 april 1985.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 10-05-2006]

  • 2 Voor de eerstvolgende toepassing van artikel 13, tweede lid, van de Algemene Kinderbijslagwet met ingang van een na 1 juli 1985 gelegen datum, wordt onder "het prijsindexcijfer, waarop de laatste herziening is gebaseerd" verstaan: het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie over de maand april 1985.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 10-05-2006]

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 1985.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 20 december 1984

Beatrix

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. de Koning

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

L. de Graaf

De Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

J. P. van der Reijden

Uitgegeven de zevenentwintigste december 1984

De Minister van Justitie a.i.,

Rietkerk

Naar boven