Wet gemeenschappelijke regelingen

Geldend van 01-01-2020 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
AfkortingWGR
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0003740
RechtsgebiedStaats- en bestuursrecht | Staatsrecht
OverheidsthemaOverheid, bestuur en koninkrijk

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit deelneming in de Gemeenschappelijke regeling Het Utrechts Archief
 2. Besluit deelneming in de gemeenschappelijke regeling RHC Drents Archief
 3. Besluit deelneming in Gemeenschappelijke regeling Brabants Historisch Informatie Centrum
 4. Besluit deelneming in Gemeenschappelijke regeling Historisch Centrum Limburg
 5. Besluit deelneming in Gemeenschappelijke regeling Historisch Centrum Overijssel
 6. Besluit deelneming in Gemeenschappelijke regeling Nieuw Land Erfgoedcentrum
 7. Besluit deelneming in Gemeenschappelijke Regeling Noord-Hollands Archief
 8. Besluit deelneming in Gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Het Flevolands Archief
 9. Besluit deelneming in gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum ‘Gelders Archief’
 10. Besluit deelneming in Gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum ‘Groninger Archieven’
 11. Besluit houdende deelneming in Gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum ‘Zeeuws archief’
 12. Besluit verlenen machtiging tot deelname aan gemeenschappelijke regeling Erfgoedcentrum Nieuw Land
 13. Deelneming Rijk gemeenschappelijke regeling Midden-Delfland
 14. Gemeenschappelijke Regeling Brabants Historisch Informatie centrum
 15. Gemeenschappelijke regeling Het Utrechts Archief
 16. Gemeenschappelijke regeling Historisch Centrum Limburg 2020
 17. Gemeenschappelijke regeling Historisch Centrum Overijssel
 18. Gemeenschappelijke regeling Letterhoeke
 19. Gemeenschappelijke Regeling Noord-Hollands Archief
 20. Gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Het Flevolands Archief
 21. Gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum ‘Gelders Archief’
 22. Gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum ‘Groninger Archieven’
 23. Gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum ‘Zeeuws archief’
 24. Gemeenschappelijke regeling RHC Drents Archief
 25. Gemeenschappelijke regeling Schadeschap Luchthaven Schiphol
 26. Gemeenschappelijke regeling schadevergoedingsschap HSL-Zuid, A16 en A4
 27. Regeling Regionaal Historisch Centrum 'Gelders Archief'

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassingswet Wnra
  Artikel: 2.13
 2. Algemene wet bestuursrecht
  Artikelen: 8:7, 9:17
  Bijlage: 1
 3. Archiefwet 1995
  Artikel: 40
 4. Archiefwet BES
  Artikel: 28b
 5. Beleidsregels lokaal publiek media-aanbod voor twee of meer gemeenten 2012
  Artikel: 2
 6. Beleidsregels lokale omroep voor twee of meer gemeenten 2009
  Artikel: 3
 7. Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015
  Artikel: 124
 8. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Bestuurlijke en financiële organisatie lagere overheden vanaf 1945 (Minister van Justitie)
  Bijlage: Basis selectiedocument
 9. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Constitutionele Zaken vanaf 1945 (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
  Bijlage: Basisselectiedocument
 10. Burgerlijk Wetboek Boek 7
  Artikel: 385
 11. Circulaire wijzigingen Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa) 2011 (burgemeester, enz.)
  Tekst: tekst
 12. Comptabiliteitswet 2016
  Artikelen: 1.1, 7.24, 7.34
 13. Dienstenwet
  Artikelen: 65, 66
 14. Erfgoedwet
  Artikel: 7.8
 15. Financiële regeling kosten milieueffect-rapportage lagere overheden
  Artikel: 4
 16. Gemeenschappelijke Regeling Noord-Hollands Archief
  Artikel: 1
 17. Gemeenschappelijke regeling Schadeschap Luchthaven Schiphol
  Artikelen: 5, 28
 18. Gemeenschappelijke regeling schadevergoedingsschap HSL-Zuid, A16 en A4
  Artikel: 5
 19. Gemeentewet
  Artikel: 81z
 20. Huisvestingswet 2014
  Artikel: 3
 21. Kadasterregeling 1994
  Artikel: 1
 22. Kaderbesluit BZK-subsidies
  Artikel: 3
 23. Kaderbesluit nationale EZ-subsidies
  Artikel: 3
 24. Nevenfunctie-circulaire 1995
  Tekst: tekst
  Bijlage: I
 25. Participatiewet
  Artikel: 8c
 26. Provinciewet
  Artikelen: 79aa, 185
 27. Regeling bestuursoverdracht rijksscholen
  Artikel: III
 28. Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies
  Artikelen: 3.14.2, 4.5.2
  Bijlage: 3.14.1
 29. Regeling opleidingen en bevoegdheden nautische beroepsbeoefenaren
  Artikel: 13a
 30. Regeling specifieke bepalingen CRD en CRR 2019
  Artikel: 1:3
 31. Regeling uitvoering sociale werkvoorziening en begeleid werken 2015
  Artikel: 3
 32. Reglement bescherming persoonsgegevens Kansspelautoriteit
  Artikelen: 3.1, 4.1
 33. Reparatiewet BZK 2014
  Artikelen: XVIa, XVIc, XVId
 34. Subsidieregeling Demonstratie Klimaattechnologieën en – innovaties in transport
  Artikel: 14
 35. Subsidieregeling grensoverschrijdende jongerenevenementen
  Artikel: 3
 36. Subsidieregeling instandhouding monumenten
  Artikel: 12
 37. Subsidieregeling sanering verkeerslawaai
  Artikel: 1
 38. Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017
  Artikel: 2
 39. Uitvoeringsregeling Wmo 2015
  Artikelen: 5, 6
 40. Vaststellingsbesluit selectielijst archiefbescheiden Provinciale Organen 2005
  Bijlage: Selectielijst voor archiefstukken van provinciale organen 2006
 41. Vaststellingsregeling Aanwijzingen voor convenanten 2003
  Bijlage: Aanwijzingen voor convenanten
 42. Vennootschapsbelasting, dividendbelasting, subjectieve vrijstellingen natuurschoonlichamen, pensioenlichamen, zorglichamen en sociale werkbedrijf-lichamen (artikel 5 Wet op de vennootschapsbelasting 1969)
  Tekst: tekst
 43. Vreemdelingenbesluit 2000
  Artikel: 8.3
 44. Waterschapswet
  Artikel: 51l
 45. Wet afschaffing plusregio’s
  Artikel: XXII
 46. Wet agrarisch grondverkeer
  Artikelen: 6, 54
 47. Wet algemene regels herindeling
  Artikel: 41
 48. Wet bodembescherming
  Artikel: 69
 49. Wet educatie en beroepsonderwijs
  Artikel: 1.1.1
 50. Wet extern klachtrecht
 51. Wet financiering decentrale overheden
  Artikel: 1
 52. Wet financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba
  Artikel: 68
 53. Wet gemeenschappelijke regelingen
  Artikel: 140
 54. Wet gemeentelijke herindeling Noordwest-Overijssel
  Artikel: 9
 55. Wet herverdeling wegenbeheer
  Artikelen: 2, 4, 5, 6, 11
 56. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
  Artikel: 40
 57. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
  Artikel: 40
 58. Wet inzake de luchtverontreiniging
  Artikel: 59
 59. Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken
  Artikel: 3
 60. Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
  Artikel: 4.2.11
 61. Wet op belastingen van rechtsverkeer
  Artikel: 15
 62. Wet op de expertisecentra
  Artikel: 69
 63. Wet op het Centraal bureau voor de statistiek
  Artikel: 33
 64. Wet op het primair onderwijs
  Artikel: 68
 65. Wet op het voortgezet onderwijs
  Artikelen: 1, 53b
 66. Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba
  Artikelen: 108, 185
 67. Wet opheffing agglomeratie Eindhoven
  Artikel: 6
 68. Wet opheffing openbaar lichaam Rijnmond
  Artikel: 8
 69. Wet sociale werkvoorziening
  Artikel: 1
 70. Wet tot instelling gemeenten Almere en Zeewolde
  Artikel: 10
 71. Wetboek van Strafvordering
  Artikel: 404
 72. Wijzigingsbesluit Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (wijzigingen interne sturing door provinciale staten en raad, enz.)
  Artikel: II
 73. Wijzigingswet Wet gemeenschappelijke regelingen (verplichte samenwerking)
 74. Wijzigingswet Wet gemeenschappelijke regelingen, enz. (dualisering gemeente- en provinciebestuur, enz.)
 75. Wijzigingswet Wet gemeenschappelijke regelingen, etc. (afschaffing verplichte bundeling en integratie gemeenschappelijke regelingen in samenwerkingsgebieden)
  Artikel: V
Terug naar begin van de pagina