Wet gemeenschappelijke regelingen

Geldend van 01-01-2020 t/m 30-06-2021

Wetstechnische informatie voor Artikel 8

Informatie geldend op 01-01-2020

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Aanwijzingsbesluit personen, andere openbare diensten of rechtspersonen waarvoor de Politieacademie werkzaamheden kan verrichten
  Bijlage: bij artikel 1 van het Aanwijzingsbesluit personen, andere openbare diensten of rechtspersonen waarvoor de Politieacademie werkzaamheden kan verrichten
 2. Besluit OM-afdoening
  Artikel: 4.1
 3. Besluit Wfsv
  Artikelen: 2.31, 2.33
 4. Besluit inburgering
  Artikel: 7.8
 5. Besluit subsidies Topprojecten herstructurering bedrijventerreinen
  Artikel: 1
 6. Distributiewet
  Artikel: 12
 7. Gemeentewet
  Artikel: 81l
 8. Kaderbesluit nationale EZK- en LNV-subsidies
  Artikel: 6
 9. Participatiewet
  Artikel: 8c
 10. Provinciewet
  Artikel: 79l
 11. Regeling Bibob-formulieren
  Bijlagen: 4, 5
 12. Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies
  Artikelen: 4.2.1, 4.3.5, 4.6.8
 13. Regeling uitvoering sociale werkvoorziening en begeleid werken 2015
  Artikel: 3
 14. Regeling vrijwillige inburgering niet-G31 2007
  Artikel: 1
 15. Scheepvaartverkeerswet
  Artikel: 2
 16. Subsidieregeling programmafinanciering lokale luchtkwaliteitsmaatregelen
  Artikel: 1
 17. Uitvoeringswet EFRO
  Artikel: 3
 18. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
  Artikel: 5.3
 19. Wet beheersing huisvestingsvoorzieningen k.o.-l.o.
  Artikel: 2
 20. Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur
  Artikel: 1
 21. Wet gemeenschappelijke regelingen
  Artikelen: 10, 10a, 15, 41, 50a, 52, 62, 74, 84, 94, 97
 22. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
  Artikel: 40
 23. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
  Artikel: 40
 24. Wet sociale werkvoorziening
  Artikel: 1
 25. Wijzigingsbesluit Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (rapportageverplichting drempelbedrag verplicht schatkistbankieren, enz.)
  Artikel: II
 26. Wijzigingsbesluit Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (versterken deugdelijkheid en transparantie begroting en meerjarenraming provincies en gemeenten en versterken horizontale controle)
  Artikel: II
 27. Wijzigingsbesluit Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten, enz. (invoering verplicht schatkistbankieren)
  Artikel: III

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk I

 1. Wet gemeenschappelijke regelingen
  Artikelen 103e, 93, 95, 98
 2. Regeling informatieverstrekking sisa
  Artikel 1
Terug naar begin van de pagina