Rijkswet op het Nederlanderschap

Geldend van 01-04-2020 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 14

Informatie geldend op 01-04-2020

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit vaststelling lijst organisaties die bedreiging vormen voor nationale veiligheid

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Algemene Kinderbijslagwet
  Artikel: 1
 2. Algemene Ouderdomswet
  Artikel: 1
 3. Algemene nabestaandenwet
  Artikel: 1
 4. Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen
  Artikel: 2
 5. Besluit basisregistratie personen
  Artikel: 31
 6. Besluit onderstand BES
  Artikel: 3
 7. Besluit toestemming verstrekken justitiële gegevens aan Immigratie en Naturalisatiedienst uitvoering ex artikel 14, tweede lid, onder b, en vierde lid, Rijkswet op het Nederlanderschap
  Artikel: 1
 8. Besluit vaststelling lijst organisaties die bedreiging vormen voor nationale veiligheid
  Artikel: 1
 9. Besluit verkrijging en verlies Nederlanderschap
  Artikelen: 66, 68, 68a, 68b, 68c, 69, 70
 10. Circulaire voor Optie/Naturalisatieverzoeken in het buitenland
  Tekst: tekst
 11. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003
  Teksten: 14-2, 14-4, 14-6, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, 2, 2.2
 12. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in Aruba
  Teksten: 14-1, 14-3, 14-4, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, 2, 2.2
 13. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba
  Teksten: 14-1, 14-6, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, 2, 2.2
 14. Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in Curaçao en Sint Maarten
  Teksten: 14-1, 14-4, 14-6, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, 2, 2.2, 2.3
 15. Participatiewet
  Artikel: 1
 16. Regeling verkrijging en verlies Nederlanderschap
  Artikel: 7
 17. Remigratiewet
  Artikel: 1
 18. Rijkswet op het Nederlanderschap
  Artikelen: 22, 22a
 19. Rijkswet tot wijziging Rijkswet op het Nederlanderschap (invoering verklaring verbondenheid en aanpassing regeling verkrijging Nederlanderschap na erkenning)
  Artikel: II
 20. Rijkswet tot wijziging Rijkswet op het Nederlanderschap (verkrijging, verlening en verlies van het Nederlanderschap)
  Artikelen: II, III
 21. Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding
  Artikel: 3
 22. Toeslagenwet
  Artikel: 1
 23. Vreemdelingencirculaire 2000 (B)
  Tekst: tekst
 24. Werkloosheidswet
  Artikel: 1
 25. Wet algemene ouderdomsverzekering BES
  Artikel: 1
 26. Wet algemene weduwen- en wezenverzekering BES
  Artikel: 1
 27. Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
  Artikel: 1
 28. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
  Artikel: 1:1
 29. Wet betreffende de positie van Molukkers
  Artikel: 6
 30. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
  Artikel: 1
 31. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
  Artikel: 1
 32. Wet inkomensvoorziening oudere werklozen
  Artikel: 1
 33. Wet kinderbijslagvoorziening BES
  Artikel: 1
 34. Wet ongevallenverzekering BES
  Artikel: 1
 35. Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
  Artikel: 1
 36. Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017
  Artikel: 97
 37. Wet ziekteverzekering BES
  Artikel: 1
 38. Wijzigingswet Rijkswet op het Nederlanderschap (verruiming mogelijkheden ontneming Nederlanderschap bij terroristische misdrijven)
  Artikel: II
 39. Ziektewet
  Artikel: 1
Terug naar begin van de pagina