Regeling aanwijzing bewijsstukken inzake de oorsprong van textielprodukten 1984

[Regeling vervallen per 01-08-2008.]
Geraadpleegd op 20-04-2024.
Geldend van 21-09-2007 t/m 31-07-2008

Regeling aanwijzing bewijsstukken inzake de oorsprong van textielprodukten 1984

De staatssecretaris van Economische Zaken, F. Bolkestein,

Gelet op artikel 5a van het In- en uitvoerbesluit industriële goederen 1963 (Stb. 126);

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Financiën;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

Ter voldoening aan artikel 5a van het In- en uitvoerbesluit industriële goederen 1963 (Stb. 126) dient voor:

 • a. de produkten, vermeld in de bijlage I van deze regeling en

 • b. de produkten, vermeld in bijlage II van deze regeling, die van oorsprong zijn uit Hong-Kong, Thailand en Singapore

  • 1. hetzij een geldig certificaat van oorsprong te worden afgegeven:

   • -

    dat voldoet aan het bepaalde in artikel 9 van verordening (EEG) nr. 802/68 van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 27 juni 1968 (PbEG L 148);

   • -

    dan wel, indien het is opgemaakt in Argentinië, Bangladesh, Brazilië, China, Columbia, Filippijnen, Guatemala, Haïti, India, Indonesië, Joegoslavië, Macao, Maleisië, Mexico, Pakistan, Peru, Singapore, Sri-Lanka, Thailand, Uruguay of Zuid-Korea, overeenstemt met het in bijlage III van deze regeling opgenomen model;

   • -

    dan wel, indien het in opgemaakt in Hong-Kong, overeenstemt met het in bijlage IV van deze regeling opgenomen model;

  • 2. hetzij een geldig certificaat of formulier als bedoeld in artikel 3 of 4 te worden afgegeven.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

Ter voldoening aan artikel 5a van het In- en uitvoerbesluit industriële goederen 1963 dient voor de produkten, vermeld in bijlage II van deze regeling, andere dan bedoeld in artikel 1, onder b,

 • 1. hetzij een factuur of ander document te worden afgegeven, bevattende een geldige verklaring inzake de oorsprong, welke alle gegevens inhoudt die zijn om het goed waarop het betrekking heeft te kunnen identificeren, met name:

  • -

   het aantal, de aard en de merken en nummers van de colli;

  • -

   de soort van het goed;

  • -

   de bruto- en nettomassa van het goed;

  • -

   de naam van de exporteur van het goed;

 • 2. hetzij een certificaat, een formulier of een factuur, voorzien van een verklaring als bedoeld in artikel 3 of 4, te worden afgegeven.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

Als certificaat, bedoeld in de artikelen 1, onder 2, en 2, onder 2, kan worden afgegeven een certificaat voor produkten van huisindustrie of voor folkloristische produkten, dat is opgemaakt met inachtneming van de voorwaarden, neergelegd in de verordeningen (EEG) nr. 4134/86 (PbEG L 386), nr. 4135/86, nr. 4136/86 (PbEG L 387) of nr. 768/88 (PbEG L 84) of het besluit van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 19 december 1988 (PbEG L 380) en ingericht overeenkomstig een van de modellen, opgenomen in een van de bijlagen, behorende bij die verordeningen, dan wel een certificaat inzake goederenverkeer A.TR. 1 of A.TR. 3 voor produkten van oorsprong uit Turkije, waarin in het vak ‘opmerkingen’ de vermelding ‘Turkse oorsprong’ is vermeld, en bekrachtigd met het stempel en de handtekening van de bevoegde autoriteiten.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

Als certificaat of formulier, bedoeld in de artikelen 1, onder 2, en 2, onder 2, kan worden afgegeven een certificaat inzake goederenverkeer EUR. 1 of een formulier EUR. 2, dan wel een certificaat van oorsprong formulier A of APR dat bij invoer in de Europese Economische Gemeenschap dient te worden afgegeven in het kader van het stelsel van algemene tariefpreferenties. Als factuur, voorzien van een verklaring voor goederen van oorsprong uit een land behorend tot de Europese Vrijhandels Associatie wordt beschouwd een factuur als bedoeld in artikel 8, eerste lid, van Protocol nr. 3 van de handelsovereenkomsten met Oostenrijk, IJsland, Zwitserland, Zweden, Finland en Noorwegen betreffende de definitie van het begrip ‘produkten van oorsprong’ en de methoden van administratieve verwerking (PbEG 1988, L 149, 180 en 216).

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

De in de artikelen 1 en 2 bedoelde certificaten en verklaringen inzake de oorsprong zijn slechts geldig, indien:

 • a. zij betrekking hebben op de goederen die zijn aangegeven tot plaatsing onder de douaneregeling vrij verkeer als bedoeld in artikel 4, onderdeel 16, onder a, van het Communautair douanewetboek;

 • b. zij zijn opgemaakt in het land van oorsprong van de aangegeven goederen, met dien verstande dat certificaten kunnen zijn opgemaakt in een derde land in gevallen waarin de goederen uit dat derde land worden ingevoerd, behalve indien voor wat betreft de invoer van een categorie goederen, waartoe de betrokken goederen behoren, uit dat land kwantitatieve maxima zijn vastgesteld;

 • c. de daarin vermelde oorsprong is bepaald met inachtneming van de criteria voor het bepalen van de oorsprong, die zijn vastgesteld in de artikelen 36 tot en met 38 van verordening (EEG) nr. 2454/93 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 2 juli 1993 houdende vaststelling van enkele bepalingen ter uitvoering van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad tot vaststelling van het communautair douanewetboek (PbEG L 253).

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

De in de artikelen 3 en 4 bedoelde certificaten en formulieren zijn slechts geldig, indien zij zijn opgemaakt met inachtneming van de terzake geldende, in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen bekend gemaakte bepalingen.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

De Beschikking aanwijzing bewijsstukken inzake de oorsprong van textielprodukten 1983 (Stcrt. 75) wordt ingetrokken.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

 • 1 Deze regeling wordt in de Staatscourant bekend gemaakt.

 • 2 Zij treedt in werking met ingang van de dag na die van haar bekendmaking.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

Deze regeling kan worden aangehaald als: Regeling aanwijzing bewijsstukken inzake de oorsprong van textielprodukten 1984.

's-Gravenhage, 27 november 1984

De

staatssecretaris

voornoemd,

F. Bolkestein

Bijlagen

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

De in de bijlagen I en II aangewezen goederen worden telkens aangeduid door middel van een of meer posten van het tarief, bedoeld in het Tariefbesluit 1960 (Stb. 30), alsmede door een daaraan toegevoegde omschrijving van goederen.

Elke aldus vermelde post omvat alle goederen die ingevolge de bepalingen van bedoeld besluit en tarief onder die post worden ingedeeld, met dien verstande dat posten die worden voorafgegaan door de aanduiding ‘ex’ geen andere goederen omvatten dan die, welke tevens onder de daaraan toegevoegde omschrijving van de goederen vallen.

Bijlage I. Code van de gecombineerde nomenclatuur

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

van post 5204: naaigarens van katoen, ook indien opgemaakt voor de verkoop in het klein

 • 1100(cat 1)

 • 1900(cat 1)

van post 5205: garens van katoen (andere dan naaigarens), bevattende 85 of meer gewichtspercenten katoen, niet opgemaakt voor de verkoop in het klein

 • alle nummers(cat 1)

van post 5206: garens van katoen (andere dan naaigarens), bevattende minder dan 85 gewichtspercenten katoen, niet opgemaakt voor de verkoop in het klein

 • alle nummers(cat 1)

van post 5208: garens van katoen, bevattende 85 of meer gewichtspercenten katoen met een gewicht van niet meer dan 200 gram per vierkante meter

 • alle nummers(cat 2)

van post 5209: weefsels van katoen, bevattende 85 of meer gewichtspercenten katoen, met een gewicht van meer dan 200 gram per vierkante meter

 • alle nummers(cat 2)

van post 5210: weefsels van katoen, bevattende minder dan 85 gewichtspercenten katoen, enkel of hoofdzakelijk met synthetische of kunstmatige vezels gemengd, met een gewicht van niet meer dan 200 gram per vierkante meter

 • alle nummers(cat 2)

van post 5211: weefsels van katoen, bevattende minder dan 85 gewichtspercenten katoen, enkel of hoofdzakelijk met synthetische of kunstmatige vezels gemengd, met een gewicht van meer dan 200 gram per vierkante meter

 • alle nummers(cat 2)

van post 5212: andere weefsels van katoen

 • alle nummers(cat 2)

van post 5508: naaigarens van synthetische of van kunstmatige stapelvezels, ook indien opgemaakt voor de verkoop

 • in het klein

 • 1011(cat 22)

 • 1019(cat 22)

 • 2010(cat 23)

van post 5509: garens voor synthetische stapelvezels (andere dan naaigarens), niet opgemaakt voor de verkoop in het klein

 • alle nummers(cat 22)

van post 5510: garens van kunstmatige stapelvezels (andere dan naaigarens), niet opgemaakt voor de verkoop in het klein

 • alle nummers(cat 23)

van post 5512: weefsels, bevattende 85 of meer gewichtspercenten synthetische stapelvezels

 • alle nummers(cat 3)

van post 5513: weefsels van synthetische stapelvezels, bevattende minder dan 85 gewichtspercenten van deze vezels, enkel of hoofdzakelijk met katoen gemengd, met een gewicht van niet meer dan 170 gram per vierkante meter

 • alle nummers(cat 3)

van post 5514: weefsels van synthetische stapelvezels, bevattende minder dan 85 gewichtspercenten van deze vezels, enkel of hoofdzakelijk met katoen gemengd, met een gewicht van meer dan 170 gram per vierkante meter

 • alle nummers(cat 3)

van post 5515: andere weefsels van synthetische stapelvezels

 • alle nummers(cat 3)

van post 5604: draad en koord van rubber, omwoeld of omvlochten met textiel; textielgarens, alsmede strippen en artikelen van dergelijke vorm bedoeld bij post 5404 of 5405, geïmpregneerd, bekleed, bedekt of ommanteld met rubber of met kunststof

 • ex 5604 9000(cat. 1)

van post 5801: fluweel, pluche en chenilleweefsel, ander dan bedoeld bij de posten 5802 en 5806

 • 1000(cat 32)

 • 2100(cat 32)

 • 2200(cat 32)

 • 2300(cat 32)

 • 2400(cat 32)

 • 2500(cat 32)

 • 2600(cat 32)

 • 3100(cat 32)

 • 3200(cat 32)

 • 3300(cat 32)

 • 3400(cat 32)

 • 3500(cat 32)

 • 3600(cat 32)

van post 5802: lussenweefsel (bad- of frotteerstof), ander dan bedoeld bij post 5806; getufte textielstoffen, andere dan bedoeld bij post 5703

 

1100(cat 9)

 

1900(cat 9)

ex 5802

2000(cat 32)

ex 5802

3000(cat 32)

van post 5803: weefsel met gaasbinding, ander dan bedoeld bij post 5806

 • 9030(cat 3)

van post 5811: textielprodukten aan het stuk, bestaande uit een of meer lagen textiel, die door stikken of op andere wijze zijn samengevoegd met watten of ander opvulmateriaal, andere dan borduurwerk bedoeld bij post 5810

ex 5811

0000(cat 2)

van post 5905: wandbekleding van textielstof

ex 5905

0070(cat 3)

van post 6101: overjassen, jekkers, capes, anoraks, blousons en dergelijke artikelen, van brei- of haakwerk voor heren of voor jongens, andere dan de artikelen bedoeld bij post 6103

 • 1010(cat 83)

 • 1090(cat 5)

 • 2010(cat 83)

 • 2090(cat 5)

 • 3010(cat 83)

 • 3090(cat 5)

van post 6102: mantels, capes, anoraks, blousons en dergelijke artikelen, van brei- of haakwerk, voor dames of voor meisjes, andere dan de artikelen bedoeld bij post 6104

 • 1010(cat 83)

 • 1090(cat 5)

 • 2010(cat 83)

 • 2090(cat 5)

 • 3010(cat 83)

 • 3090(cat 5)

van post 6103: kostuums,

ensembles, colbertjassen,

blazers en dergelijke, lange en korte broeken (andere dan zwembroeken) en zogenaamde Amerikaanse overalls, van brei- of haakwerk, voor heren of voor jongens

 

3100(cat 83)

 

3200(cat 83)

 

3300(cat 83)

ex 6103

3900(cat 83)

 

4110(cat 28)

 

4190(cat 28)

 

4210(cat 28)

 

4290(cat 28)

 

4310(cat 28)

 

4390(cat 28)

 

4910(cat 28)

 

4991(cat 28)

van post 6104: mantelpakken, broekpakken, ensembles, blazers en andere jasjes, japonnen, rokken, broekrokken, lange en korte broeken (andere dan zwembroeken) en zogenaamde Amerikaanse overalls, van brei- of haakwerk, voor dames of voor meisjes

 

3100(cat 83)

 

3200(cat 83)

 

3300(cat 83)

ex 6104

3900(cat 83)

 

4100(cat 26)

 

4200(cat 26)

 

4300(cat 26)

 

4400(cat 26)

 

5100(cat 27)

 

5200(cat 27)

 

5300(cat 27)

 

5900(cat 27)

 

6110(cat 28)

 

6190(cat 28)

 

6210(cat 28)

 

6290(cat 28)

 

6310(cat 28)

 

6390(cat 28)

 

6910(cat 28)

 

6991(cat 28)

van post 6105: overhemden van brei- of haakwerk, voor heren of voor jongens

 • 1000(cat 4)

 • 2010(cat 4)

 • 2090(cat 4)

 • 9010(cat 4)

van post 6106: blouses en hemdblouses, van brei- of haakwerk, voor dames of voor meisjes

 • 1000(cat 7)

 • 2000(cat 7)

 • 9010(cat 7)

van post 6107: slips, onderbroeken, nachthemden, pyjama's, badjassen, kamerjassen en dergelijke artikelen, van brei- of haakwerk, voor heren of voor jongens

 

1100(cat 13)

 

1200(cat 13)

 

1900(cat 13)

 

2100(cat 24)

 

2200(cat 24)

 

2900(cat 24)

 

9100(cat 24)

 

9200(cat 24)

ex 6107

9900(cat 24)

van post 6108: onderjurken, onderrokken, slips, nachthemden, pyjama's, negligés, badjassen, kamerjassen en dergelijke artikelen, van brei- of haakwerk, voor dames of voor meisjes

 • 2100(cat 13)

 • 2200(cat 13)

 • 2900(cat 13)

 • 3110(cat 24)

 • 3190(cat 24)

 • 3211(cat 24)

 • 3219(cat 24)

 • 3290(cat 24)

 • 3900(cat 24)

 • 9100(cat 24)

 • 9200(cat 24)

 • 9910(cat 24)

van post 6109: T-shirts, borstrokken en onderhemden, van brei- of haakwerk

 • 1000(cat 4)

 • 9010(cat 4)

 • 9030(cat 4)

van post 6110: truien, jumpers, pullovers, slipovers, vesten en dergelijke artikelen, van brei- of haakwerk

 • 1010(cat 5)

 • 1031(cat 5)

 • 1039(cat 5)

 • 1091(cat 5)

 • 1099(cat 5)

 • 2010(cat 4)

 • 2091(cat 5)

 • 2099(cat 5)

 • 3010(cat 4)

 • 3091(cat 5)

 • 3099(cat 5)

van post 6111: kleding en kledingtoebehoren, voor baby's, van brei- of haakwerk

 

1090(cat 68)

 

2090(cat 68)

 

3090(cat 68)

ex 6111

9000(cat 68)

van post 6112: trainingspakken, skipakken, badpakken en zwembroeken, van brei- of haakwerk

 

1100(cat 73)

 

1200(cat 73)

 

1900(cat 73)

ex 6112

2000(cat 83)

van post 6113: kleding vervaardigd van brei- of haakwerk bedoeld bij post 5903, 5906 of 5907

 • 0090(cat 83)

van post 6114: andere kleding van brei- of haakwerk

 • 1000(cat 83)

 • 2000(cat 83)

 • 3000(cat 83)

van post 6115: kousenbroeken, kousen, kniekousen, sokken en dergelijke artikelen, spataderkousen daaronder begrepen, van brei- of haakwerk

 • 1200(cat 12)

 • 1910(cat 12)

 • 1990(cat 12)

 • 2011(cat 12)

 • 2090(cat 12)

 • 9100(cat 12)

 • 9200(cat 12)

 • 9310(cat 12)

 • 9330(cat 12)

 • 9399(cat 12)

 • 9900(cat 12)

van post 6201: overjassen, jekkers, capes, anoraks, blousons en dergelijke artikelen, voor heren of voor jongens, andere dan de artikelen bedoeld bij post 6203

 • 1100(cat 14)

 • 1210(cat 14,21)

 • 1290(cat 14,21)

 • 1310(cat 14,21)

 • 1390(cat 14,21)

 • 9100(cat 21)

 • 9200(cat 21)

 • 9300(cat 21)

van post 6202: mantels, capes, anoraks, blousons en dergelijke artikelen, voor dames of voor meisjes, andere dan de artikelen bedoeld bij post 6204

 • 1100(cat 15)

 • 1210(cat 15,21)

 • 1290(cat 15,21)

 • 1310(cat 15,21)

 • 1390(cat 15,21)

 • 9100(cat 21)

 • 9200(cat 21)

 • 9300(cat 21)

van post 6203: kostuums, ensembles, colbertjassen, blazers en dergelijke, lange en korte broeken (andere dan zwembroeken) en zogenaamde Amerikaanse overalls, voor heren of voor jongens

 • 1100(cat 16)

 • 1200(cat 16)

 • 1910(cat 16)

 • 1930(cat 16)

 • 2100(cat 16)

 • 2210(cat 76)

 • 2290(cat 16)

 • 2310(cat 76)

 • 2390(cat 16)

 • 2911(cat 76)

 • 2919(cat 16)

 • 3100(cat 17)

 • 3210(cat 76)

 • 3290(cat 17)

 • 3310(cat 76)

 • 3390(cat 17)

 • 3911(cat 76)

 • 3919(cat 17)

 • 4110(cat 6)

 • 4130(cat 78)

 • 4190(cat 6)

 • 4211(cat 76)

 • 4231(cat 6)

 • 4233(cat 6)

 • 4235(cat 6)

 • 4251(cat 76)

 • 4259(cat 78)

 • 4290(cat 6)

 • 4311(cat 76)

 • 4319(cat 6)

 • 4331(cat 76)

 • 4339(cat 78)

 • 4390(cat 6)

 • 4911(cat 76)

 • 4919(cat 6)

 • 4931(cat 76)

 • 4939(cat 78)

 • 4950(cat 6)

van post 6204: mantelpakken, broekpakken, ensembles, blazers en andere jasjes, japonnen, rokken, broekrokken, lange en korte broeken (andere dan zwembroeken) en zogenaamde Amerikaanse overalls, voor dames of voor meisjes

 • 1100(cat 29)

 • 1200(cat 29)

 • 1300(cat 29)

 • 1910(cat 29)

 • 2100(cat 29)

 • 2210(cat 76)

 • 2290(cat 29)

 • 2310(cat 76)

 • 2390(cat 29)

 • 2911(cat 76)

 • 2919(cat 29)

 • 3100(cat 15)

 • 3210(cat 76)

 • 3290(cat 15)

 • 3310(cat 76)

 • 3390(cat 15)

 • 3911(cat 76)

 • 3919(cat 15)

 • 4100(cat 26)

 • 4200(cat 26)

 • 4300(cat 26)

 • 4400(cat 26)

 • 5100(cat 27)

 • 5200(cat 27)

 • 5300(cat 27)

 • 5910(cat 27)

 • 6110(cat 6)

 • 6180(cat 78)

 • 6190(cat 78)

 • 6211(cat 76)

 • 6231(cat 6)

 • 6233(cat 6)

 • 6235(cat 6)

 • 6251(cat 76)

 • 6259(cat 78)

 • 6290(cat 78)

 • 6311(cat 76)

 • 6319(cat 6)

 • 6331(cat 76)

 • 6339(cat 78)

 • 6390(cat 78)

 • 6911(cat 76)

 • 6919(cat 6)

 • 6931(cat 76)

 • 6939(cat 78)

 • 6950(cat 78)

van post 6205: overhemden voor heren of voor jongens

 • 1000(cat 8)

 • 2000(cat 8)

 • 3000(cat 8)

van post 6206: blouses en hemdblouses, voor dames of voor meisjes

 • 2000(cat 7)

 • 3000(cat 7)

 • 4000(cat 7)

van post 6207: onderhemden, slips, onderbroeken, nachthemden, pyjama's, badjassen, kamerjassen en dergelijke artikelen, voor heren of voor jongens

 • 1100(cat 18)

 • 1900(cat 18)

 • 2100(cat 18)

 • 2200(cat 18)

 • 2900(cat 18)

 • 9100(cat 18)

 • 9200(cat 18)

 • 9900(cat 18)

van post 6208: onderhemden, onderjurken, onderrokken, slips, nachthemden, pyjama's, negligés, badjassen, kamerjassen en dergelijke artikelen, voor dames of voor meisjes

 • 1100(cat 18)

 • 1910(cat 18)

 • 1990(cat 18)

 • 2100(cat 18)

 • 2200(cat 18)

 • 2900(cat 18)

 • 9110(cat 18)

 • 9190(cat 18)

 • 9210(cat 18)

 • 9290(cat 18)

 • 9900(cat 18)

van post 6209: kleding en kledingtoebehoren, voor baby's

ex 6209

1000(cat 68)

ex 6209

2000(cat 68)

ex 6209

3000(cat 68)

ex 6209

9000(cat 68)

van post 6210: kleding vervaardigd van de produkten bedoeld bij post 5602, 5603, 5903, 5906 of 5907

 • 2000(cat 14)

 • 3000(cat 15)

 • 4000(cat 78)

 • 5000(cat 78)

van post 6211: trainingspakken, skipakken, badpakken en zwembroeken; andere kleding

ex 6211

2000(cat 77)

 

3100(cat 78)

 

3210(cat 76)

 

3290(cat 78)

 

3310(cat 76)

 

3390(cat 78)

 

4100(cat 78)

 

4210(cat 76)

 

4290(cat 78)

 

4310(cat 76)

 

4390(cat 78)

van post 6212: bustehouders, gaines (step-ins), korsetten, bretels, jarretelles, kousebanden en dergelijke artikelen, alsmede delen daarvan, ook indien van brei- of haakwerk

 • 1000(cat 31)

van post 6213: zakdoeken

 • 2000(cat 19)

 • 9000(cat 19)

van post 6302: tafel-, bedde- en huishoudlinnen

 

2100(cat 20)

 

2290(cat 20)

 

2990(cat 20)

 

3110(cat 20)

 

3190(cat 20)

 

3290(cat 20)

 

3990(cat 20)

 

5110(cat 39)

 

5190(cat 39)

 

5390(cat 39)

ex 6302

5900(cat 39)

ex 6302

6000(cat 9)

 

9110(cat 39)

 

9190(cat 39)

 

9390(cat 39)

ex 6302

9900(cat 39)

van post 6308: stellen of assortimenten, bestaande uit weefsel en garen, ook indien met toebehoren, voor de vervaardiging van tapijten, van tapisserieën, van geborduurde tafelkleden en servetten of van dergelijke artikelen van textiel, opgemaakt voor de verkoop in het klein

ex 6308

0000(cat 2,3)

Bijlage II

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

van post 5105: wol, fijn haar en grof haar, gekaard of gekamd (gekamd vlies daaronder begrepen)

 • 1000(cat 46)

 • 2100(cat 46)

 • 2900(cat 46)

 • 3010(cat 46)

 • 3090(cat 46)

van post 5106: kaardgaren van wol, niet opgemaakt voor de verkoop in het klein

 • alle nummers(cat 47)

van post 5107: kamgaren van wol, niet opgemaakt voor de verkoop in het klein

 • alle nummers(cat 48)

van post 5108: garens van fijn haar, gekaard of gekamd, niet opgemaakt voor de verkoop in het klein

 • 1010(cat 47)

 • 1090(cat 47)

 • 2010(cat 48)

 • 2090(cat 48)

van post 5109: garens van wol of fijn haar, opgemaakt voor de verkoop in het klein

 • alle nummers(cat 49)

van post 5111: weefsels van gekaarde wol of van gekaard fijn haar

 • alle nummers(cat 50)

van post 5112: weefsels van gekamde wol of van gekamd fijn haar

 • alle nummers(cat 50)

van post 5203: katoen gekaard of gekamd

 • 0000(cat 51)

van post 5204: naaigarens van katoen, ook indien opgemaakt voor de verkoop in het klein

 • 2000(cat 43)

van post 5207: garens van katoen (andere dan naaigarens), opgemaakt voor de verkoop in het klein

 • 1000(cat 43)

 • 9000(cat 43)

van post 5306: garens van vlas

 • alle nummers(cat 115)

van post 5308: garens van andere plantaardige textielvezels;

papiergarens

 • 9011(cat 115)

 • 9013(cat 115)

 • 9019(cat 115)

van post 5309: weefsels van vlas

 • alle nummers(cat 117)

van post 5311: weefsels van andere plantaardige textielvezels;

weefsels van papiergarens

 • 0010(cat 117)

van post 5401: naaigarens van synthetische of van kunstmatige filamenten, ook indien opgemaakt voor de verkoop in het klein

 • 1011(cat 41)

 • 1019(cat 41)

 • 1090(cat 43)

 • 2010(cat 42)

 • 2090(cat 43)

van post 5402: synthetische filamentgarens (andere dan naaigarens), niet opgemaakt voor de verkoop in het klein, synthetische monofilamenten van minder dan 67 decitex daaronder begrepen

 • 1010(cat 41)

 • 1090(cat 41)

 • 2000(cat 41)

 • 3110(cat 41)

 • 3130(cat 41)

 • 3190(cat 41)

 • 3200(cat 41)

 • 3310(cat 41)

 • 3390(cat 41)

 • 3910(cat 41)

 • 3990(cat 41)

 • 4910(cat 41)

 • 4991(cat 41)

 • 4999(cat 41)

 • 5110(cat 41)

 • 5130(cat 41)

 • 5190(cat 41)

 • 5210(cat 41)

 • 5290(cat 41)

 • 5910(cat 41)

 • 5990(cat 41)

 • 6110(cat 41)

 • 6130(cat 41)

 • 6190(cat 41)

 • 6210(cat 41)

 • 6290(cat 41)

 • 6910(cat 41)

 • 6990(cat 41)

van post 5403: kunstmatige filamentgarens (andere dan naaigarens), niet opgemaakt voor de verkoop in het klein, kunstmatige monofilamenten van minder dan 67 decitex daaronder begrepen

 

1000(cat 42)

 

2010(cat 42)

 

2090(cat 42)

ex 5403

3200(cat 42)

 

3390(cat 42)

 

3900(cat 42)

 

4100(cat 42)

 

4200(cat 42)

 

4900(cat 42)

van post 5406: synthetische of kunstmatige filamentgarens (andere dan naaigarens), opgemaakt voor de verkoop in het klein

 • alle nummers(cat 43)

van post 5407: weefsels van synthetische filamentgarens, weefsels vervaardigd van produkten bedoeld bij post 5404 daaronder begrepen

 • 1010(cat 35)

 • 2011(cat 33)

 • 2019(cat 34)

 • 2090(cat 35)

 • 3000(cat 35)

 • 4100(cat 35)

 • 4210(cat 35)

 • 4290(cat 35)

 • 4300(cat 35)

 • 4410(cat 35)

 • 4490(cat 35)

 • 5100(cat 35)

 • 5200(cat 35)

 • 5310(cat 35)

 • 5390(cat 35)

 • 5400(cat 35)

 • 6010(cat 35)

 • 6030(cat 35)

 • 6051(cat 35)

 • 6059(cat 35)

 • 6090(cat 35)

 • 7100(cat 35)

 • 7200(cat 35)

 • 7310(cat 35)

 • 7391(cat 35)

 • 7399(cat 35)

 • 7400(cat 35)

 • 8100(cat 35)

 • 8200(cat 35)

 • 8310(cat 35)

 • 8390(cat 35)

 • 8400(cat 35)

 • 9100(cat 35)

 • 9200(cat 35)

 • 9310(cat 35)

 • 9390(cat 35)

 • 9400(cat 35)

van post 5408: weefsels van kunstmatige filamentgarens, weefsels vervaardigd van produkten bedoeld bij post 5405 daaronder begrepen

 • alle nummers(cat 36)

van post 5506: synthetische stapelvezels, gekaard, gekamd of op andere wijze bewerkt met het oog op het spinnen

 • alle nummers(cat 55)

van post 5507: kunstmatige stapelvezels, gekaard, gekamd of op andere wijze bewerkt met het oog op het spinnen

 • 0000(cat 54)

van post 5508: naaigarens van synthetische of van kunstmatige stapelvezels, ook indien opgemaakt voor de verkoop in het klein

 • 1090(cat 56)

 • 2090(cat 43)

van post 5511: garens van synthetische of kunstmatige stapelvezels(andere dan naaigarens), opgemaakt voor de verkoop in het klein

 • 1000(cat 56)

 • 2000(cat 56)

 • 3000(cat 43)

van post 5516: weefsels van kunstmatige stapelvezels

 • alle nummers(cat 37)

van post 5601: watten van textielstof en artikelen daarvan;

textielvezels met een lengte van niet meer dan 5 mm (scheerhaar), noppen van textielstof

 • alle nummers(cat 94)

van post 5602: vilt, ook indien geïmpregneerd, bekleed, bedekt of met inlagen

 • alle nummers(cat 95)

van post 5603: gebonden textielvlies, ook indien geïmpregneerd, bekleed, bedekt of met inlagen

 • alle nummers(cat 96)

van post 5604: draad en koord van rubber, omwoeld of omvlochten met textiel: textielgarens, alsmede strippen en artikelen van dergelijke vorm bedoeld bij post 5404 of 5405, geïmpregneerd, bekleed, bedekt of ommanteld met rubber of met kunststof

 

2000(cat 41,42)

ex 5604

9000(cat 41)

van post 5606: omwoeld garen, alsmede strippen en artikelen van dergelijke vorm bedoeld bij post 5404 of 5405, omwoeld, andere dan die bedoeld bij post 5605 en andere dan omwoeld paardehaar(crin); chenillegaren; kettingsteekgaren(zogenaamd chainettegaren)

 • 0010(cat 65)

 • 0091(cat 62)

 • 0099(cat 62)

van post 5607: bindgaren, touw en kabel, al dan niet gevlochten, ook indien geïmpregneerd, bekleed, bedekt of ommanteld met rubber of met kunststof

 

4100(cat 90)

 

4911(cat 90)

 

4919(cat 90)

 

4990(cat 90)

 

5011(cat 90)

 

5019(cat 90)

 

5030(cat 90)

 

5090(cat 90)

ex 5607

9000(cat 101,121)

van post 5608: geknoopte netten van bindgaren, touw of kabel, in banen of aan het stuk; visnetten en andere netten, van textielstof, geconfectioneerd

 • 1111(cat 97)

 • 1119(cat 97)

 • 1191(cat 97)

 • 1199(cat 97)

 • 1911(cat 97)

 • 1919(cat 97)

 • 1931(cat 97)

 • 1939(cat 97)

 • 1991(cat 97)

 • 1999(cat 97)

 • 9000(cat 97)

van post 5609: artikelen van garen, van strippen of dergelijke vorm bedoeld bij post 5404 of 5405, van bindgaren, van touw of van kabel, elders genoemd noch elders onder begrepen

 • 0000(cat 98)

van post 5701: tapijten, geknoopt of met opgerolde polen, ook indien geconfectioneerd

 • 1010(cat 58)

 • 1091(cat 58)

 • 1093(cat 58)

 • 1099(cat 58)

 • 9010(cat 58)

 • 9090(cat 58)

van post 5702: tapijten, geweven, niet getuft of gevlokt, ook indien geconfectioneerd, ‘Kelim’, ‘Sumak’, ‘Karamanie’ en dergelijke handgeweven tapijten daaronder begrepen

 

1010(cat 59)

 

3110(cat 59)

 

3130(cat 59)

 

3190(cat 59)

 

3210(cat 59)

 

3290(cat 59)

 

3910(cat 59)

 

4110(cat 59)

 

4190(cat 59)

 

4210(cat 59)

 

4290(cat 59)

 

4910(cat 59)

 

5100(cat 59)

 

5200(cat 59)

ex 5702

5900(cat 59)

 

9100(cat 59)

 

9200(cat 59)

ex 5702

9900(cat 59)

van post 5703: tapijten, getuft, ook indien geconfectioneerd

 

1010(cat 59)

 

1090(cat 59)

 

2011(cat 59)

 

2019(cat 59)

 

2091(cat 59)

 

2099(cat 59)

 

3011(cat 59)

 

3019(cat 59)

 

3051(cat 59)

 

3059(cat 59)

 

3091(cat 59)

 

3099(cat 59)

ex 5703

9010(cat 59)

ex 5703

9090(cat 59)

van post 5704: tapijten van vilt, niet getuft of gevlokt, ook indien geconfectioneerd

 • 1000(cat 59)

 • 9000(cat 59)

van post 5705: andere tapijten, ook indien geconfectioneerd

 

0010(cat 59)

 

0031(cat 59)

 

0039(cat 59)

ex 5705

0090(cat 59)

van post 5801: fluweel, pluche en chenilleweefsel, ander dan bedoeld bij de posten 5802 en 5806

 • 9010(cat 123)

van post 5803: weefsel met gaasbinding, ander dan bedoeld bij post 5806

 • 1000(cat 53)

 • 9090(cat 117)

van post 5804: tule, bobinettule en filetweefsel; kant, aan het stuk, in banden of in de vorm van motieven

 • 1011(cat 62)

 • 1019(cat 62)

 • 1090(cat 62)

 • 2110(cat 62)

 • 2190(cat 62)

 • 2910(cat 62)

 • 2990(cat 62)

 • 3000(cat 62)

van post 5805: tapisserieën, met de hand geweven (zoals gobelins, Vlaamse tapisserieën, aubussons, beauvais en dergelijke) of met de naald vervaardigd (bij voorbeeld halve kruissteek, kruissteek), ook indien geconfectioneerd:

 • 0000(cat 60)

van post 5806: lint, ander dan de artikelen bedoeld bij post 5807: bolduclint, zijnde lint zonder inslag van aaneengelijmde evenwijdig lopende draden of textielvezels

 • 1000(cat 61)

 • 2000(cat 61)

 • 3110(cat 61)

 • 3190(cat 61)

 • 3210(cat 61)

 • 3290(cat 61)

 • 3900(cat 61)

 • 4000(cat 61)

van post 5807: etiketten, insignes en dergelijke artikelen van textiel, aan het stuk, in banden of gesneden, niet geborduurd

1010(cat 62)

 

1090(cat 62)

ex 5807

9010(cat 95)

 

9090(cat 67)

van post 5808: vlechten aan het stuk; passementwerk en dergelijke versieringsartikelen aan het stuk, zonder borduurwerk, ander dan van brei- of haakwerk; eikels, kwasten, pompons en dergelijke artikelen

 • 1000(cat 62)

 • 9000(cat 62)

van post 5810: borduurwerk, aan het stuk, in banden of in de vorm van motieven

 • 1010(cat 62)

 • 1090(cat 62)

 • 9110(cat 62)

 • 9190(cat 62)

 • 9210(cat 62)

 • 9290(cat 62)

 • 9910(cat 62)

 • 9990(cat 62)

van post 5811: textielprodukten aan het stuk, bestaande uit één of meer lagen textiel, die door stikken of op andere wijze zijn samengevoegd met watten of ander opvulmateriaal, andere dan borduurwerk bedoeld bij post 5810

ex 5811

0000(cat 35,36)

van post 5901: weefsels bedekt met lijm of met zetmeelachtige stoffen, van de soort gebruikt voor het boekbinden, voor het kartonneren, voor foedraalwerk of voor dergelijk gebruik;

calqueerlinnen en tekenlinnen: schilderdoek;

stijflinnen(buckram) en dergelijke weefsels van de soort gebruikt voor steunvormen van hoeden

 • 1000(cat 99)

 • 9000(cat 99)

van post 5902: bandenkoordweefsel(‘tyre cord fabric’) van garens met een hoge sterktegraad, van nylon of van andere polyamiden, van polyesters of van viscoserayon

 • 1010(cat 114)

 • 1090(cat 114)

 • 2010(cat 114)

 • 2090(cat 114)

 • 9010(cat 114)

 • 9090(cat 114)

van post 5903: weefsels geïmpregneerd, bekleed of bedekt met, dan wel met inlagen van kunststof, andere dan die bedoeld bij post 5902

 • alle nummers(cat 100)

van post 5904: linoleum, ook indien in bepaalde vorm gesneden:

vloerbedekking, bestaande uit een deklaag of een bekleding op een drager van textiel, ook indien in bepaalde vorm gesneden:

 • 1010(cat 99)

 • 9110(cat 99)

 • 9190(cat 99)

 • 9200(cat 99)

van post 5905: wandbekleding van textielstof

 

0010(cat 98)

 

0031(cat 117)

 

0039(cat 117)

ex 5905

0070(cat 35,36,37,95,96)

van post 5906: gegummeerde weefsels, andere dan bedoeld bij post 5902

 • 1010(cat 99)

 • 1090(cat 99)

 • 9100(cat 63)

 • 9910(cat 99)

 • 9990(cat 99)

van post 5907: weefsels, anderszins geïmpregneerd, bekleed of bedekt; beschilderd doek voor theatercoulissen, voor achtergronden van studio's of voor dergelijk gebruik

 • 0000(cat 99)

van post 5908: kousen, pitten en wieken, voor lampen, voor komforen, voor aanstekers, voor kaarsen en dergelijke, geweven, gevlochten of gebreid; gloeikousjes en rond gebreide buisjes voor het vervaardigen van gloeikousjes, ook indien geïmpregneerd

 • 0000(cat 114)

van post 5909: brandslangen en dergelijke slangen, van textielstoffen, ook indien gewapend, met beslag of met toebehoren van andere stoffen

 • 0010(cat 114)

 • 0090(cat 114)

van post 5910: drijfriemen, drijfsnaren en transportbanden, van textielstoffen, ook indien versterkt met metaal of met andere stoffen

 • 0000(cat 114)

van post 5911: produkten en artikelen van textiel, voor technisch gebruik, bedoeld bij aantekening 7 op dit hoofdstuk

 

1000(cat 114)

ex 5911

2000(cat 114)

 

3111(cat 114)

 

3119(cat 114)

 

3190(cat 114)

 

3210(cat 114)

 

3290(cat 114)

 

4000(cat 114)

 

9010(cat 114)

 

9090(cat 114)

van post 6001: poolbrei- en poolhaakwerk (hoogpolige stoffen en lussenstof daaronder begrepen), aan het stuk

ex 6001

1000(cat 63, 65)

 

6001 2100(cat 65)

 

6001 2200(cat 65)

 

6001 2910(cat 65)

 

6001 9110(cat 65)

 

6001 9130(cat 65)

 

6001 9150(cat 65)

 

6001 9190(cat 65)

 

6001 9210(cat 65)

 

6001 9230(cat 65)

 

6001 9250(cat 65)

 

6001 9290(cat 65)

 

6001 9910(cat 65)

van post 6002: ander brei- en haakwerk aan het stuk

ex 6002

1010(cat 63)

ex 6002

1090(cat 63)

 

2010(cat 65)

 

2031(cat 63)

 

2039(cat 65)

 

2050(cat 65)

 

2070(cat 65)

ex 6002

3010(cat 63,65)

 

3090(cat 63)

 

4100(cat 65)

 

4210(cat 65)

 

4230(cat 65)

 

4250(cat 65)

 

4290(cat 65)

 

4311(cat 38a)

 

4319(cat 63)

 

4331(cat 65)

 

4333(cat 65)

 

4335(cat 65)

 

4339(cat 65)

 

4350(cat 65)

 

4391(cat 65)

 

4393(cat 65)

 

4395(cat 65)

 

4399(cat 65)

 

9100(cat 65)

 

9210(cat 65)

 

9230(cat 65)

 

9250(cat 65)

 

9290(cat 65)

 

9310(cat 38a)

 

9331(cat 65)

 

9333(cat 65)

 

9335(cat 65)

 

9339(cat 65)

 

9391(cat 65)

 

9399(cat 65)

van post 6103: kostuums, ensembles, colbertjassen, blazers en dergelijke, lange en korte broeken (andere dan zwembroeken) en zogenaamde Amerikaanse overalls, van brei- of haakwerk, voor heren of voor jongens

 • 1100(cat 75)

 • 1200(cat 75)

 • 1900(cat 75)

 • 2100(cat 75)

 • 2200(cat 75)

 • 2300(cat 75)

 • 2900(cat 75)

van post 6104: mantelpakken, broekpakken, ensembles, blazers en andere jasjes, japonnen, rokken, broekrokken, lange en korte broeken (andere dan zwembroeken) en zogenaamde Amerikaanse overalls, van brei- of haakwerk, voor dames of voor meisjes

 

1100(cat 74)

 

1200(cat 74)

 

1300(cat 74)

ex 6104

1900(cat 74)

 

2100(cat 74)

 

2200(cat 74)

 

2300(cat 74)

ex 6104

2900(cat 74)

van post 6108: onderjurken, onderrokken, slips, nachthemden, pyjama's, negligés, badjassen, kamerjassen en dergelijke artikelen, van brei- of haakwerk, voor dames of voor meisjes

 • 1110(cat 69)

 • 1190(cat 69)

 • 1910(cat 69)

 • 1990(cat 69)

van post 6111: kleding en kledingtoebehoren, voor baby's, van brei- of haakwerk

 

1010(cat 10)

 

2010(cat 10)

 

3010(cat 10)

ex 6111

9000(cat 10)

van post 6112: trainingspakken, skipakken, badpakken en zwembroeken, van brei- of haakwerk

 • 3110(cat 72)

 • 3190(cat 72)

 • 3910(cat 72)

 • 3990(cat 72)

 • 4110(cat 72)

 • 4190(cat 72)

 • 4910(cat 72)

 • 4990(cat 72)

van post 6113: kleding vervaardigd van brei- of haakwerk bedoeld bij post 5903, 5906 of 5907

ex 6113

0010(cat 67)

van post 6115: kousenbroeken, kousen, kniekousen, sokken en dergelijke artikelen, spataderkousen daaronder begrepen, van brei- of haakwerk

 • 1100(cat 70)

 • 2019(cat 70)

 • 9391(cat 70)

van post 6116: handschoenen, wanten en dergelijke, van brei- of haakwerk

 • 1010(cat 10)

 • 1090(cat 10)

 • 9100(cat 10)

 • 9200(cat 10)

 • 9300(cat 10)

 • 9900(cat 10)

van post 6117: ander geconfectioneerd kledingtoebehoren van brei- of haakwerk; delen van kleding of van kledingtoebehoren, van brei- of haakwerk

 • 1000(cat 67)

 • 2000(cat 67)

 • 8010(cat 67)

 • 8090(cat 67)

 • 9000(cat 67)

van post 6209: kleding en kledingtoebehoren, voor baby's

ex 6209

1000(cat 87,88)

ex 6209

2000(cat 87,88)

ex 6209

3000(cat 87,88)

ex 6209

9000(cat 87,88)

van post 6210: kleding vervaardigd van de produkten bedoeld bij post 5602, 5603, 5903, 5906 of 5907

 • 1010(cat 95)

 • 1091(cat 96)

 • 1099(cat 96)

van post 6211: trainingspakken, skipakken, badpakken en zwembroeken; andere kleding

ex 6211

1100(cat 72)

ex 6211

1200(cat 72)

van post 6212: bustehouders, gaines (step-ins), korsetten, bretels, jarretelles, kousebanden en dergelijke artikelen, alsmede delen daarvan, ook indien van brei- of haakwerk

 • 2000(cat 86)

 • 3000(cat 86)

 • 9000(cat 86)

van post 6214: sjaals, sjerpen, hoofddoeken en halsdoeken, mantilles, sluiers, voiles en dergelijke artikelen

 • 2000(cat 84)

 • 3000(cat 84)

 • 4000(cat 84)

 • 9010(cat 84)

 • 9090(cat 123)

van post 6215: dassen, strikjes en sjaaldassen

 • 2000(cat 85)

 • 9000(cat 85)

van post 6216: handschoenen, wanten en dergelijke

 • 0000(cat 87)

van post 6217: ander geconfectioneerd kledingtoebehoren;

delen (andere dan die bedoeld bij post 6212) van kleding of van kledingtoebehoren

 • 1000(cat 88)

 • 9000(cat 88)

van post 6301: dekens

 

1000(cat 66)

 

2010(cat 67)

 

2091(cat 66)

 

2099(cat 66)

 

3010(cat 67)

 

3090(cat 66)

 

4010(cat 67)

 

4090(cat 66,96)

 

9010(cat 67)

ex 6301

9090(cat 66,96)

van post 6302: tafel-, bedde- en huishoudlinnen

 

1010(cat 67)

 

1090(cat 67)

 

2210(cat 96)

 

2910(cat 118)

 

3210(cat 96)

 

3910(cat 118)

 

3930(cat 118)

 

4000(cat 67)

 

5200(cat 118)

 

5310(cat 96)

ex 6302

5900(cat 118)

ex 6302

6000(cat 67)

 

9200(cat 118)

 

9310(cat 96)

ex 6302

9900(cat 118)

van post 6303: vitrages, gordijnen en rolgordijnen, bed- en gordijnvalletjes daaronder begrepen

 

1100(cat 67)

 

1200(cat 67)

 

1900(cat 67)

ex 6303

9100(cat 38b,40)

 

9210(cat 96)

 

9290(cat 38b,40)

 

9910(cat 96)

ex 6303

9990(cat 38b,40,120)

van post 6304: andere artikelen voor stoffering, andere dan die bedoeld bij post 9404

 

1100(cat 67)

 

1910(cat 40)

 

1930(cat 120)

ex 6304

1990(cat 40,96)

 

9100(cat 67)

 

9200(cat 40)

ex 6304

9300(cat 40,96)

ex 6304

9900(cat 40,96,120)

van post 6305: zakken voor verpakkingsdoeleinden

ex 6305

2000(cat 67,93)

 

3110(cat 67)

 

3191(cat 33)

 

3199(cat 33)

 

3900(cat 67,93,96)

ex 6305

9000(cat 67,122)

van post 6306: dekkleden en zonneschermen voor winkelpuien en dergelijke; tenten; zeilen voor schepen, zeilplanken, zeilwagens en zeilsleden; kampeerartikelen

 • 1100(cat 109)

 • 1200(cat 109)

 • 1900(cat 109)

 • 2100(cat 91)

 • 2200(cat 91)

 • 2900(cat 91)

 • 3100(cat 109)

 • 3900(cat 109)

 • 4100(cat 110)

 • 4900(cat 110)

 • 9100(cat 111)

 • 9900(cat 111)

van post 6307: andere geconfectioneerde artikelen, patronen voor kleding daaronder begrepen

 

1010(cat 67)

 

1030(cat 96)

 

1090(cat 113)

 

2000(cat 112)

 

9010(cat 67)

 

9091(cat 95)

ex 6307

9099(cat 96,112)

Naar boven