Beschikking inrichting rassenlijst siergewassen

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geraadpleegd op 14-04-2024.
Geldend van 01-01-1994 t/m 23-01-2004

Beschikking inrichting rassenlijst siergewassen

De staatssecretaris van Landbouw en Visserij,

Gelet op artikel 79 van de Zaaizaad- en Plantgoedwet (Stcrt. 1966, 455),

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

Deze regeling verstaat onder:

‘Commissie’:

Commissie voor de samenstelling van de aanbevelende rassenlijst voor siergewassen;

‘rassenlijst’:

aanbevelende rassenlijst voor siergewassen.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

De op de rassenlijst geplaatste rassen en andere groepen van planten worden gerubriceerd door aanduiding van één of meer van de navolgende hoofdletters, waarvan de betekenis luidt:

A:

ras dat voor algemene of vrij algemene teelt in aanmerking komt;

B:

ras dat voor speciale omstandigheden of voor teelt op beperkte schaal wordt aanbevolen;

N:

nieuw aanbevolen ras;

O:

ras dat van geringe betekenis wordt geacht.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

  • 2 De duur van het onderzoek bedraagt in de regel ten minste twee groeiseizoenen.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

  • 1 De rassenlijst bevat de door de Commissie op verzoek of ambtshalve genomen beslissingen, houdende de benamingen van de rassen of groepen van planten, alsmede de daarbij behorende rubricering.

  • 2 De rassenlijst geeft tevens aan de wijze waarop nadere inlichtingen over de hoedanigheid en andere gegevens van de ras of groepen van planten kunnen worden verkregen.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

De Commissie draagt zorg voor de uitgave van de rassenlijst.

2. De uitgave van de rassenlijst kan geschieden in de vorm van één of meer delen en in samenhang met een andere op de onafhankelijke voorlichting omtrent siergewassen gerichte uitgave, mits laatstbedoelde uitgave geen commerciële boodschappen bevat.

3. De actualisering van de rassenlijst geschiedt met regelmatige tussenpozen en kan integraal, deelsgewijs dan wel bladzijdegewijs plaatsvinden.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

De rassenlijst of delen daarvan, ongeacht of de uitgave is geschiedt in samenhang met een andere uitgave als bedoeld in artikel 5, tweede lid, wordt tegen betaling van de geldende prijs algemeen verkrijgbaar gesteld door de Commissie.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

  • 1 Bij de op de rassenlijst geplaatste rassen wordt de naam van de kweker, aangeduid door de hoofdletter K, vermeld.

  • 2 Is met betrekking tot het ras kwekersrecht verleend, dan wordt hiervan melding gemaakt door de aanduiding Kw.R., met vermelding van het tijdstip van de toekenning van het recht. De naam van de houder van het recht en zijn woonplaats wordt vermeld voor zover deze afwijkt van de naam van de kweker.

  • 3 Naast de naam van de houder van het kwekersrecht mag de naam van zijn gevolmachtigde of vertegenwoordiger vermeld worden met de aanduiding: V.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na die van haar bekendmaking in de Nederlandse Staatscourant.

's-Gravenhage, 20 november 1984

De

staatssecretaris

van Landbouw en Visserij,
Voor deze,
De

secretaris-generaal

,

G. J. Dinter

Naar boven