Regeling eisen aan administraties van transacties inzake zeevis

[Regeling vervallen per 01-08-2006.]
Geraadpleegd op 20-07-2024.
Geldend van 01-02-2006 t/m 31-07-2006

Regeling eisen aan administraties van transacties inzake zeevis

De staatssecretaris van Landbouw en Visserij,

Gelet op artikel 3, eerste lid, aanhef onder a, en 5 van het Reglement zee- en kustvisserij 1977, (Stb. 666);

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-08-2006]

 • 1 De aanvoerder van vis, degene die in de uitoefening van een beroep of bedrijf vis afneemt en hij die zijn bemiddeling verleent bij het veilen van vis zijn verplicht dagelijks een administratie bij te houden van de overdracht en de opslag van vis.

 • 2 Zij die hun bemiddeling verlenen bij het veilen van vis dienen zorg te dragen dat op of bij de op de veiling aanwezige vis, letterteken, nummer en nationaliteit van het vaartuig waarmee de vis is aangevoerd, is vermeld.

 • 3 Degene die vis op de veiling aanwezig heeft, is verplicht op of bij de op de veiling aanwezige vis het letterteken, nummer en nationaliteit van het vaartuig te vermelden waarmee deze vis is aangevoerd.

 • 4 Zij die hun bemiddeling verlenen bij het veilen van vis die afkomstig is van vissersvaartuigen die de visserij in span uitoefenen, dienen zorg te dragen dat op of bij de op de veiling aanwezige vis, lettertekens, nummers en nationaliteit van de vaartuigen waarmee de vis is aangevoerd, zijn vermeld.

 • 5 Degene die vis op de veiling aanwezig heeft die afkomstig is van vissersvaartuigen die de visserij in span hebben uitgeoefend, is verplicht op of bij de op de veiling aanwezige vis de lettertekens, nummers en nationaliteit van de vaartuigen te vermelden waarmee deze vis is aangevoerd.

 • 6 De verplichting als bedoeld in het eerste lid geldt niet voor zover in de uitoefening van een beroep of bedrijf, in een voor het publiek toegankelijke ruimte uitsluitend aan particulieren vis te kopen wordt aangeboden.

Artikel 1a

[Regeling vervallen per 01-08-2006]

 • 1 De koper van verse vis weegt alle door hem ontvangen hoeveelheden haring, makreel en horsmakreel die zijn gevangen in de gebieden, bedoeld in onderdeel 1.1.1 van bijlage III van Verordening (EG) nr. 51/2006 van de Raad van de Europese Unie van 22 december 2005 tot vaststelling, voor 2006, van de vangstmogelijkheden voor sommige visbestanden en groepen visbestanden welke in de wateren van de Gemeenschap en, voor vaartuigen van de Gemeenschap, in andere wateren met vangstbeperkingen van toepassing zijn, en tot vaststelling van de bij de visserij in acht te nemen voorschriften (PbEU L 16), overeenkomstig onderdeel 1.6 van die bijlage.

 • 2 De koper of houder van bevroren haring, makreel of horsmakreel, die zijn gevangen in de in het eerste lid bedoelde gebieden, weegt de van die vissoorten aangevoerde hoeveelheden overeenkomstig onderdeel 1.8.1 van bijlage III van de in het eerste lid bedoelde verordening.

 • 3 In afwijking van het tweede lid kan het gewicht van verpakte bevroren haring, makreel of horsmakreel worden bepaald overeenkomstig onderdeel 1.8.2, van bijlage III van de in het eerste lid bedoelde verordening.

 • 4 Onder representatief monster als bedoeld in onderdeel 1.8.2, van bijlage III van de in het eerste lid bedoelde verordening wordt verstaan een overeenkomstig bijlage 2 bij deze regeling genomen en gewogen monster.

 • 5 Het wegen van vis als bedoeld in het eerste en tweede lid wordt gedaan met apparatuur die ten genoegen van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is goedgekeurd, gekalibreerd en verzegeld, als bedoeld in onderdeel 1.10.2 van bijlage III van de in het eerste lid bedoelde verordening.

 • 6 Degene die de weging uitvoert houdt een logboek bij als bedoeld in onderdeel 1.10.2 van bijlage III van de in het eerste lid bedoelde verordening, dat ten minste drie jaar wordt bewaard.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-08-2006]

Uit de administratie van de aanvoerder van vis moet blijken:

 • 1. In het geval de vis door hem wordt opgeslagen:

  • a. de vissoort;

  • b. per vissoort de hoeveelheid;

  • c. de plaats van opslag;

  • d. per hoeveelheid letterteken, nummer en nationaliteit van het vaartuig waarmee de vis is aangevoerd;

  • e. de datum van aanvoer van de vis;

  • f. het vangstgebied van de vangst per deelgebied of sector als bedoeld in bijlage 1 bij deze regeling.

 • 2. In het geval de vis zonder bemiddeling van een veiling wordt verkocht:

  • a. de vissoort;

  • b. per vissoort de hoeveelheid;

  • c. per hoeveelheid letterteken, nummer en nationaliteit van het vaartuig waarmee de vis is aangevoerd;

  • d. de datum van aanvoer van de vis;

  • e. naam van de koper;

  • f. het vangstgebied van de vangst per deelgebied of sector als bedoeld in bijlage 1 bij deze regeling.

 • 3. In het geval de vis via de bemiddeling van een veiling ter verkoop wordt aangeboden:

  • a. de vissoort;

  • b. per vissoort de hoeveelheid;

  • c. per hoeveelheid letterteken, nummer en nationaliteit van het vaartuig waarmee de vis is aangevoerd;

  • d. de naam van de bemiddelaar;

  • e. de datum van de aanvoer van de vis;

  • f. het vangstgebied van de vangst per deelgebied of sector als bedoeld in bijlage 1 bij deze regeling.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-08-2006]

 • 1 Uit de administratie van degenen die in de uitoefening van een beroep of bedrijf vis afneemt moet blijken:

  • a. de vissoort;

  • b. per vissoort de hoeveelheid;

  • c. de naam van de aanvoerders en de lettertekens, nummers en nationaliteit van de vaartuigen waarmee de vis is aangevoerd;

  • d. de datum van de aanvoer van de vis;

  • e. het vangstgebied van de vangst per deelgebied of sector als bedoeld in bijlage 1 bij deze regeling.

 • 2 Het eerste lid is niet van toepassing voor zover in de uitoefening van een beroep of bedrijf, in een voor het publiek toegankelijke ruimte uitsluitend aan particulieren vis te koop wordt aangeboden.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-08-2006]

Uit de administratie van degene die zijn bemiddeling bij het veilen van vis verleent, moet blijken:

 • a. de vissoort;

 • b. per vissoort de hoeveelheid;

 • c. de naam van de aanvoerders en de lettertekens, nummers en nationaliteit van de vaartuigen waarmee de vis is aangevoerd;

 • d. de datum van de aanvoer van de vis;

 • e. indien het vangstgebied door de aanvoerder bij het aanbieden van vis op de veiling is vermeld het vangstgebied van de vangst per deelgebied of sector als bedoeld in de bijlage.

Artikel 4a

[Regeling vervallen per 01-08-2006]

 • 1 Indien de op Nederlands grondgebied aangevoerde vis voor de eerste keer via bemiddeling van een visafslag op de markt wordt gebracht, is de betreffende visafslag verplicht binnen 48 uur na de verkoop een verkoopdocument te overhandigen aan een ambtenaar van de Algemene Inspectiedienst van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit of te deponeren in een opgavebus als bedoeld in de Beschikking plaatsing opgavebussen.

 • 2 Het is verboden de op Nederlands grondgebied aangevoerde vis, die voor de eerste keer anders dan via bemiddeling van een visafslag op de markt wordt gebracht, in ontvangst te nemen en te vervoeren voordat de koper, in het geval dat de vis is verkocht, of de houder in de overige gevallen, heeft overhandigd aan een ambtenaar van de Algemene Inspectiedienst van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit of heeft gedeponeerd in een opgavebus als bedoeld in de Beschikking plaatsing opgavebussen, hetzij:

  • a. een verkoopdocument, wanneer de vis is verkocht op de plaats van aanlanding;

  • b. een copie van de in artikel 4b genoemde documenten, wanneer de vis te koop wordt aangeboden op een andere plaats dan de plaats van aanlanding, alsmede na de verkoop een verkoopdocument, of

  • c. een overnameverklaring als bedoeld in het vijfde lid, wanneer de vis niet te koop wordt aangeboden of bestemd is om later te koop te worden aangeboden.

 • 3 De in het tweede lid bedoelde documenten worden binnen 48 uur na het voor het eerst op de markt brengen of de aanlanding overhandigd aan een ambtenaar van de Algemene Inspectiedienst van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit of worden gedeponeerd in een opgavebus als bedoeld in de Beschikking plaatsing opgavebussen door hetzij:

  • a. de koper, indien het verkoopdocumenten betreft;

  • b. de houder, indien het een van andere in het tweede lid bedoelde documenten betreft.

 • 4 Het verkoopdocument bedoeld in het eerste en tweede lid moet de volgende gegevens bevatten:

  • a. lettertekens nummer, nationaliteit en naam van het vaartuig waarmee de vis is aangevoerd;

  • b. de naam van de reder of van de kapitein van het vaartuig waarmee de vis is aangevoerd;

  • c. de haven en de datum van aanvoer;

  • d. de naam van de verkoper en van de koper van de vis;

  • e. de plaats en de datum van de verkoop;

  • f. in voorkomende gevallen per vissoort de individuele maat of het individuele gewicht, de klasse, de aanbiedingsvorm en de versheid;

  • g. per vissoort de prijs en de hoeveelheid en in voorkomende gevallen de aanbiedingsvorm en de versheid op basis van de individuele maat of het individuele gewicht;

  • h. de toepasselijke naam van elke vissoort en het geografische gebied van oorsprong;

  • i. in voorkomende gevallen, de toepasselijke minimumvismaat;

  • j. in voorkomende gevallen, de verwijzing naar de referentienummers van een van de in artikel 4b, onderdelen a en c, genoemde, van toepassing zijnde documenten;

  • k. in voorkomende gevallen, het referentienummer van het koopcontract;

  • l. de bestemming van uit de markt genomen produkten.

 • 5 De door de eigenaar van de aangevoerde vis of diens gemachtigde opgestelde overnameverklaring, bedoeld in het tweede lid, bevat ten minste de volgende gegevens:

  • a. lettertekens, nummer, nationaliteit en naam van het vaartuig waarmee de vis is aangevoerd;

  • b. de naam van de reder of van de kapitein van het vaartuig waarmee de vis is aangevoerd;

  • c. de haven en de datum van aanvoer;

  • d. in voorkomende gevallen, de verwijzing naar de referentienummers van een van de in artikel 4b, onderdelen a en c, genoemde, van toepassing zijnde documenten;

  • e. de toepasselijke naam van elke vissoort en het geografische gebied van oorsprong;

  • f. voor elke vissoort, het gewicht, per aanbiedingsvorm;

  • g. in voorkomende gevallen, de toepasselijke minimumvismaat;

  • h. de plaatsen waar de vis is opgeslagen.

 • 6 Degene die bemiddeling verleent bij het veilen van vis bedoeld in het eerste lid en de koper bedoeld in het tweede lid zijn verplicht op het verkoopdocument de gegevens bedoeld in het derde lid volledig en naar waarheid te vermelden.

 • 7 Indien vis die overeenkomstig het eerste of tweede lid als verkocht is opgegeven, naar een andere plaats dan de plaats van aanlanding of van invoer worden vervoerd, is de vervoerder verplicht op elk moment, op verzoek van een met controle belaste ambtenaar, te bewijzen dat die vis daadwerkelijk is verkocht.

 • 8 Indien voor een bepaalde vissoort een minimumvismaat is vastgesteld op grond van artikel 4 van verordening (EG) nr. 2371/2002 van de Raad van 20 december 2002 inzake de instandhouding en de duurzame exploitatie van de visbestanden in het kader van het gemeenschappelijk visserijbeleid (Pb EG L 358), is elke ondernemer die verantwoordelijk is voor de verkoop, de opslag of het vervoer van partijen vis van een ondermaatse vissoort verplicht op elk moment, op verzoek van een met controle belaste ambtenaar, het geografische oorspronggebied of de herkomst uit aquacultuur te bewijzen.

 • 9 De visafslag, respectievelijk de koper of houder, is in het geval, bedoeld in het eerste lid, respectievelijk het tweede lid, en voor zover het vis betreft als bedoeld in artikel 1a, verplicht een document als bedoeld in onderdeel 1.9.1 van bijlage III van de in artikel 1a, eerste lid, genoemde verordening, binnen 48 uur na weging van de vis te overleggen aan een ambtenaar als bedoeld in het eerste lid.

Artikel 4b

[Regeling vervallen per 01-08-2006]

Alle niet verwerkte of aan boord verwerkte vis die op Nederlands grondgebied wordt aan- of ingevoerd en die naar een andere plaats dan de plaats van aan- of invoer wordt vervoerd, moet totdat de eerste verkoop heeft plaatsgevonden, worden vergezeld door hetzij:

 • a. een door de vervoerder opgesteld vervoersdocument dat de volgende gegevens bevat:

  • 1. lettertekens, nummer, nationaliteit en naam van het vaartuig waarmee de vis is aangevoerd;

  • 2. de plaats van bestemming van de vis;

  • 3. kenteken van het vervoermiddel waarmee de vis wordt vervoerd;

  • 4. per vissoort die wordt vervoerd, de hoeveelheid in kilogrammen verwerkt gewicht;

  • 5. de toepasselijke naam van elke vissoort en het geografische gebied van oorsprong;

  • 6. in voorkomende gevallen, de toepasselijke minimumvismaat;

  • 7. ingeval de invoer niet met een vissersvaartuig is geschied, de plaats waar de vis werd ingevoerd;

  • 8. de naam van de ontvanger van de vis;

  • 9. de plaats en de datum van lading;

 • b. een copie van het volledig en naar waarheid ingevulde logboek-, tevens vangstopgaveformulier bedoeld in artikel 2 van de Regeling logboek en opgave zeevis 1987 of

 • c. een copie van het volledig en naar waarheid ingevulde document T 2 M bedoeld in artikel 1 van verordening (EEG) nr. 137/79 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 19 december 1978 houdende vaststelling van een bijzondere methode van administratieve samenwerking met het oog op de toepassing van het intracommunautaire stelsel ten aanzien van door vaartuigen van de lid-staten gevangen visserijprodukten (PbEG L 20) waarin de oorsprong van de hoeveelheden vervoerde vis is vermeld.

Artikel 4c

[Regeling vervallen per 01-08-2006]

Indien vis, die in een andere lidstaat van de Europese Unie dan Nederland wordt aangeland, voor het eerst op de markt wordt gebracht op Nederlands grondgebied, overhandigt de vervoerder van de vis binnen 48 uur na het tijdstip van aanlanding een copie van het vervoersdocument aan een ambtenaar van de Algemene Inspectiedienst van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit of deponeert de vervoerder deze in een opgavebus als bedoeld in de Beschikking plaatsing opgavebussen.

Artikel 4d

[Regeling vervallen per 01-08-2006]

In afwijking van artikel 4b wordt elke hoeveelheid kabeljauw die is gevangen in de gebieden, bedoeld in artikel 2 van Verordening (EG) nr. 423/2004 van de Raad van 26 februari 2004 tot vaststelling van herstelmaatregelen voor bepaalde kabeljauwbestanden (PbEU L 70), en elke hoeveelheid van meer dan 50 kg heek die is gevangen in de gebieden, bedoeld in artikel 1 van Verordening (EG) nr. 811/2004 van de Raad van 21 april 2004 tot vaststelling van herstelmaatregelen voor het noordelijke heekbestand (PbEU L 150), die wordt vervoerd naar een andere plaats dan de plaats van aanlanding of invoer, vergezeld door de documenten, genoemd in artikel 4a, tweede lid, onderdeel a, en artikel 4b, onderdeel a.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-08-2006]

 • 1 Alle desbetreffende aantekeningen en bescheiden, zoals nota's brieven en andere bewijsstukken, boeken, registers of andere hulpmiddelen waarin de gegevens als bedoeld in artikel 2, 3 en 4 zijn vastgelegd, dienen vanaf het tijdstip van hun opstelling of verkrijging tot het tijdstip waarop drie kalenderjaren zijn verlopen te worden bewaard.

 • 2 Op eerste vordering van een bevoegde ambtenaar van de Algemene Inspectiedienst van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit dienen de aantekeningen en bescheiden als bedoeld in het eerste lid te worden overgelegd.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-08-2006]

 • 1 Deze regeling wordt bekendgemaakt in de Nederlandse Staatscourant.

 • 2 Zij treedt in werking met ingang van 15 november 1985.

Artikel 6a

[Regeling vervallen per 01-08-2006]

Degene die zijn bemiddeling bij het veilen van vis verleent, stelt ten genoege van de minister ten behoeve van de Algemene Inspectiedienst van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de volgende voorzieningen ter beschikking; twee afsluitbare ruimtes in het gebouw waar het veilen van vis plaatsvindt, waarin een afsluitbare kast, bureaus, stoelen, telefoon en elektrische aansluitingen aanwezig zijn.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-08-2006]

Deze regeling kan worden aangehaald als: Regeling eisen aan administraties van transacties inzake zeevis.

's-Gravenhage, 8 november 1984

De

staatssecretaris

van Landbouw en Visserij,

A. Ploeg

Bijlage 1

[Regeling vervallen per 01-08-2006]

Sector IIa (Noorse Zee)

[Regeling vervallen per 01-08-2006]

De wateren begrensd door een lijn vanaf een punt op de kust van Noorwegen op 62°00 noorderbreedte, vandaar rechtwijzend west tot 4°00 westerlengte, vandaar rechtwijzend noord tot 63°00 noorderbreedte, vandaar rechtwijzend west tot 11°00 westerlengte, vandaar rechtwijzend noord tot 73°30 noorderbreedte, vandaar rechtwijzend oost tot 30°00 oosterlengte, vandaar rechtwijzend zuid tot 72°00 noorderbreedte, vandaar rechtwijzend west tot 26°00 oosterlengte, vandaar rechtwijzend zuid tot de kust van Noorwegen en vandaar in westelijke en zuidwestelijke richting langs de kust van Noorwegen tot het beginpunt.

Sector IIb (Spitsbergen en Bereneiland)

[Regeling vervallen per 01-08-2006]

De wateren begrensd door een lijn vanaf de geografische Noordpool langs de meridiaan van 30° oosterlengte tot 73°30' noorderbreedte, vandaar rechtwijzend west tot 11°00' westerlengte, en vandaar rechtwijzend noord tot de geografische Noordpool.

Deelgebied III

[Regeling vervallen per 01-08-2006]

Tot dit gebied behoren de wateren van:

 • -

  sector IIIa Skagerrak-Kattegat

 • -

  sector IIIb, c Sont en Belt

 • -

  sector IIId Oostzee

Sector IIIa (Skagerrak-Kattegat)

[Regeling vervallen per 01-08-2006]

De wateren begrensd door een lijn vanaf de vuurtoren van Lindesness op de kust van Noorwegen naar de vuurtoren van Hanstholm op de kust van Denemarken, vandaar langs de noordwest- en oostkust van Jutland tot Hals, vandaar over de oostelijke toegang van de Limfjord tot Egensekloster Point, vandaar in zuidelijke richting langs de kust van Jutland tot Hasenore Head, vandaar over de Grote Belt tot Gniben Point, vandaar langs de noordkust van Seeland tot Gilbjerg Head, vandaar over de noordelijke vaarweg van de Sont tot Kullen op de kust van Zweden, en vandaar in oostelijke en noordelijke richting langs de westkust van Zweden en de zuidkust van Noorwegen tot het beginpunt.

Sector IIIa wordt onderscheiden in sector IIIa-Noord (Skagerrak) en IIIa-Zuid (Kattegat), welke van elkaar gescheiden worden door de lijn, die de vuurtoren van Skagen met de vuurtoren van Tistlarna verbindt.

Sector IIIb, c (Sont en Belt)

[Regeling vervallen per 01-08-2006]

De wateren begrensd door een lijn vanaf Hasenore Head op de oostkust van Jutland tot Gniben Point op de westkust van Seeland, vandaar langs de noordkust van Seeland tot Gilbjerg Head, vandaar over de noordelijke vaarweg van de Sont tot Kullen op de kust van Zweden, vandaar in zuidelijke richting langs de kust van Zweden tot de vuurtoren van Falsterbo, vandaar over de zuidelijke toegang van de Sont tot de vuurtoren van Stevns, vandaar langs de zuidoostkust van Seeland, vandaar over de oostelijke toegang van Storstrom Sound, vandaar langs de oostkust van het eiland Falster tot Gedser, vandaar tot Darsser-Ort op de kust van de Duitse Democratische Republiek, en vandaar in zuidwestelijke richting langs de kust van de Duitse Democratische Republiek, de Bondsrepubliek Duitsland en de oostkust van Jutland tot het beginpunt.

Sector IIId (Oostzee)

[Regeling vervallen per 01-08-2006]

De wateren van de Oostzee en de daarmee in verbinding staande golven, baaien en riviermonden, ten westen begrensd door een lijn vanaf de vuurtoren van Falsterbo op de zuidwestkust van Zweden, over de zuidelijke toegang van de Sont tot de vuurtoren Stevns, vandaar langs de zuidkust van Seeland, vandaar over de oostelijke toegang van de Storstrom Sound, vandaar langs de oostkust van het eiland Falster tot Gedser en vandaar tot Darsser-Ort op de kust van de Duitse Democratische Republiek.

Deelgebied IV: Noordzee

[Regeling vervallen per 01-08-2006]

Tot dit zeegebied behoren de wateren van:

 • -

  sector IVa Noordelijke Noordzee

 • -

  sector IVb Centrale Noordzee

 • -

  sector IVc Zuidelijke Noordzee

 • -

  de zeegebieden en kustwateren als zodanig aangewezen in het Besluit aanwijzing zeegebied en kustwateren 1970 (Stb. 176) zoals gewijzigd bij besluit van 21 mei 1971 (Stb. 351).

Sector IVa (Noordelijke Noordzee)

[Regeling vervallen per 01-08-2006]

De wateren begrensd door een lijn vanaf een punt op de kust van Noorwegen op 62°00 noorderbreedte, vandaar rechtwijzend west tot 4°00 westerlengte, vandaar rechtwijzend zuid tot de kust van Schotland, vandaar in oostelijke en zuidelijke richting langs de kust van Schotland tot een punt op 57°30 noorderbreedte, vandaar rechtwijzend oost tot een punt op de lijn, die de vuurtoren van Hanstholm en de vuurtoren van Lindesness verbindt en vandaar langs die lijn in noordwestelijke richting tot de vuurtoren van Lindesness en vervolgens in noordwestelijke richting langs de kust van Noorwegen tot het beginpunt.

Sector IVb (Centrale Noordzee)

[Regeling vervallen per 01-08-2006]

De wateren begrensd door een lijn in noordwestelijke richting vanaf de vuurtoren van Hanstholm naar de vuurtoren van Lindesness tot de aansnijding van die lijn met 57°30 noorderbreedte, vandaar rechtwijzend west tot de kust van Schotland, vandaar in zuidelijke richting langs de kust van Schotland en Engeland tot een punt op 53°30 noorderbreedte, vandaar rechtwijzend oost tot de kust van de Bondsrepubliek Duitsland, vandaar in noordoostelijke richting langs de kust van de Bondsrepubliek Duitsland tot het meest westelijke punt van haar grens met Denemarken, vandaar langs de westkust van Jutland tot Tyboron, vandaar in zuidelijke en oostelijke richting langs de zuidkust van de Limfjord tot Egensekloster Point, vandaar over de oostelijke toegang van de Limfjord tot Hals, vandaar in westelijke richting langs de noordkust van de Limfjord tot het meest zuidelijke punt van Agger Tange, en vandaar in noordelijke richting langs de westkust van Jutland tot het beginpunt.

Sector IVc (Zuidelijke Noordzee)

[Regeling vervallen per 01-08-2006]

De wateren begrensd door een lijn vanaf een punt op de westkust van de Bondsrepubliek Duitsland op 53°30 noorderbreedte, vandaar rechtwijzend west tot de kust van Engeland, vandaar in zuidelijke richting langs de kust van Engeland tot een punt op 51°00 noorderbreedte, vandaar rechtwijzend oost tot de kust van Frankrijk, en vandaar in noordelijke richting langs de kust van Frankrijk, België, Nederland en de Bondsrepubliek Duitsland tot het beginpunt.

Sector Vb (Faeröer)

[Regeling vervallen per 01-08-2006]

De wateren begrensd door een lijn vanaf een punt op 63°00 noorderbreedte en 4°00 westerlengte, vandaar rechtwijzend west tot 15°00 westerlengte, vandaar rechtwijzend zuid tot 60°00 noorderbreedte, vandaar rechtwijzend oost tot 5°00 westerlengte, vandaar rechtwijzend noord tot 60°30 noorderbreedte, vandaar rechtwijzend oost tot 4°00 westerlengte, en vandaar rechtwijzend noord tot het beginpunt.

Deelgebied VI: West-Schotland-Rockall

[Regeling vervallen per 01-08-2006]

Tot dit zeegebied behoren de wateren van

 • -

  sector VIa – West-Schotland

 • -

  sector VIb – Rockall

Sector VIa (West-Schotland)

[Regeling vervallen per 01-08-2006]

De wateren begrensd door een lijn vanaf een punt op de noordkust van Schotland op 4°00 westerlengte, vandaar rechtwijzend noord tot 60°30 noorderbreedte, vandaar rechtwijzend west tot 5°00 westerlengte, vandaar rechtwijzend zuid tot 60°00 noorderbreedte, vandaar rechtwijzend west tot 12°00 westerlengte, vandaar rechtwijzend zuid tot 54°30 noorderbreedte, vandaar rechtwijzend oost tot de kust van Ierland, vandaar in noordelijke en oostelijke richting langs de kust van Ierland en Noord-Ierland tot een punt op de oostkust van Noord-Ierland op 55°00 noorderbreedte, vandaar rechtwijzend oost tot de kust van Schotland en vandaar in noordelijke richting langs de westkust van Schotland tot het beginpunt.

Onderverdeeld in

 • -

  VI a – Noord – dat gedeelte van afdeling VI a dat ligt ten noorden van 56°00' NB en ten oosten van 7°00' WL.

 • -

  VI a – Zuid – dat gedeelte van afdeling VI a dat ligt ten zuiden van 56°00' NB en ten westen van 7°00' WL.

Sector VIb (Rockall)

[Regeling vervallen per 01-08-2006]

De wateren begrensd door een lijn vanaf een punt op 60°00 noorderbreedte en 12°00 westerlengte, vandaar rechtwijzend west tot 18°00 westerlengte, vandaar rechtwijzend zuid tot 54°30 noorderbreedte, vandaar rechtwijzend oost tot 12°00 westerlengte, en vandaar rechtwijzend noord tot het beginpunt.

Deelgebied VII: lerse Zee, West-Ierland en Porcupine Bank Zuidkust van Ierland, Bristolkanaal en Engels Kanaal

[Regeling vervallen per 01-08-2006]

Tot dit zeegebied behoren de wateren van:

 • -

  sector VIIa, Ierse Zee

 • -

  sector VIIb, c West-Ierland en Porcupine Bank

 • -

  sector VIId, oostelijk Engels Kanaal

 • -

  sector VIIe, westelijk Engels Kanaal

 • -

  sector VIIf, Bristol Kanaal

 • -

  sector VIIg, h, j, k Zuidkust Ierland

Sector VIIa (Ierse Zee)

[Regeling vervallen per 01-08-2006]

De wateren begrensd door een lijn vanaf een punt op de westkust van Schotland op 55°00 noorderbreedte, vandaar rechtwijzend west tot de kust van Noord-Ierland en van Ierland tot een punt op de zuidoostkust van Ierland op 52°00 noorderbreedte, vandaar rechtwijzend oost tot de kust van Wales, en vandaar in noordoostelijke en noordelijke richting langs de kust van Wales, Engeland en Schotland tot het beginpunt.

Sector VIIb en c (West-Ierland en Porcupine Bank)

[Regeling vervallen per 01-08-2006]

De wateren begrensd door een lijn vanaf een punt op de westkust van Ierland op 54°30 noorderbreedte, vandaar rechtwijzend west tot 18°00 westerlengte, vandaar rechtwijzend zuid tot 52°30 noorderbreedte, vandaar rechtwijzend oost tot de kust van Ierland, en vandaar in noordelijke richting langs de westkust van Ierland tot het beginpunt.

Sector VIId (oostelijk Engels Kanaal)

[Regeling vervallen per 01-08-2006]

De wateren begrensd door een lijn vanaf een punt op de westkust van Frankrijk op 51°00 noorderbreedte, vandaar rechtwijzend west tot de kust van Engeland, vandaar in westelijke richting langs de zuidkust van Engeland tot 2°00 westerlengte, vandaar rechtwijzend zuid tot de kust van Frankrijk (Cap de la Hague), vandaar in noordoostelijke richting langs de kust van Frankrijk tot het beginpunt.

Sector VIIe (westelijk Engels Kanaal)

[Regeling vervallen per 01-08-2006]

De wateren begrensd door een lijn vanaf een punt op de zuidkust van Engeland op 2°00 westerlengte, vandaar in zuidelijke en westelijke richting langs de kust van Engeland tot een punt op de zuidwestkust op 50°00 noorderbreedte, vandaar rechtwijzend west tot 7°00 westerlengte, vandaar rechtwijzend zuid tot 49°30 noorderbreedte, vandaar rechtwijzend oost tot 5°00 westerlengte, vandaar rechtwijzend zuid tot 48°00 noorderbreedte, vandaar rechtwijzend oost tot de kust van Frankrijk, vandaar in noordelijke en noordoostelijke richting langs de kust van Frankrijk naar Cap de la Hague, en vandaar rechtwijzend noord tot het beginpunt.

Sector VIIf (Bristol Kanaal)

[Regeling vervallen per 01-08-2006]

De wateren begrensd door een lijn vanaf een punt op de zuidkust van Wales op 5°00 westerlengte, vandaar rechtwijzend zuid tot 51°00 noorderbreedte, vandaar rechtwijzend west tot 6°00 westerlengte, vandaar rechtwijzend zuid tot 50°30 noorderbreedte, vandaar rechtwijzend west tot 7°00 westerlengte, vandaar rechtwijzend zuid tot 50°00 noorderbreedte, vandaar rechtwijzend oost tot de kust van Engeland, en vandaar langs de zuidwestkust van Engeland en de zuidkust van Wales tot het beginpunt.

Sector VIIg (Zuidoost-Ierland)

[Regeling vervallen per 01-08-2006]

De wateren begrensd door een lijn vanaf een punt op 9°00 westerlengte op de zuidkust van Ierland, vandaar rechtwijzend zuid tot 50°00 noorderbreedte, vandaar rechtwijzend oost tot 7°00 westerlengte, vandaar rechtwijzend noord tot 50°3' noorderbreedte, vandaar rechtwijzend oost tot 6°00 westerlengte, vandaar rechtwijzend noord tot 51° noorderbreedte, vandaar rechtwijzend oost tot 5°00 westerlengte, vandaar rechtwijzend noord tot de zuidkust van Wales, vandaar in noordelijke richting langs de kust van Wales tot 52°00 noorderbreedte, vandaar rechtwijzend west tot de kust van Ierland en vandaar in zuidwestelijke richting langs de kust van zuid-Ierland tot het beginpunt.

Sector VIIh (Ingang van Het Kanaal)

[Regeling vervallen per 01-08-2006]

De wateren begrensd door een lijn vanaf een punt op 9°00 westerlengte en 50°00 noorderbreedte, vandaar rechtwijzend zuid tot 48°00 noorderbreedte, vandaar rechtwijzend oost tot 5°00 westerlengte, vandaar rechtwijzend noord tot 49°30 noorderbreedte, vandaar rechtwijzend west tot 7°00 westerlengte, vandaar rechtwijzend noord tot 50°00 noorderbreedte en vandaar rechtwijzend west tot het beginpunt.

Sectoren VIIj en k (West Keltische zee)

[Regeling vervallen per 01-08-2006]

De wateren begrensd door een lijn vanaf een punt op 52°30 noorderbreedte op de westkust van Ierland, vandaar rechtwijzend west tot 18°00 westerlengte, vandaar rechtwijzend zuid tot 48°00 noorderbreedte, vandaar rechtwijzend oost tot 9°00 westerlengte, vandaar rechtwijzend noord tot de zuidkust van Ierland en vandaar in westelijke richting langs de kust van Ierland tot het beginpunt.

Deelgebied VIII: Golf van Biscaje

[Regeling vervallen per 01-08-2006]

De wateren begrensd door een lijn vanaf een punt op de kust van Frankrijk op 48°00 noorderbreedte, vandaar rechtwijzend west tot 18°00 westerlengte, vandaar rechtwijzend zuid tot 43°00 noorderbreedte, vandaar rechtwijzend oost tot de kust van Spanje, en vandaar in noordelijke richting langs de kust van Spanje en van Frankrijk tot het beginpunt.

Deelgebied XII: Noord-Azoren

[Regeling vervallen per 01-08-2006]

De wateren begrensd door een lijn vanaf een punt op 62°00 noorderbreedte en 15°00 westerlengte, vandaar rechtwijzend west tot 27°00 westerlengte, vandaar rechtwijzend zuid tot 59°00 noorderbreedte, vandaar rechtwijzend west tot 42°00 westerlengte, vandaar rechtwijzend zuid tot 48°00 noorderbreedte, vandaar rechtwijzend oost tot 18°00 westerlengte, vandaar rechtwijzend noord tot 60°00 noorderbreedte, vandaar rechtwijzend oost tot 15°00 westerlengte, en vandaar rechtwijzend noord tot het beginpunt.

Deelgebied XIV: Oost-Groenland

[Regeling vervallen per 01-08-2006]

De wateren begrensd door een lijn vanaf de geografische Noordpool langs de meridiaan van 40° westerlengte tot de noordkust van Groenland, vandaar in oostelijke en zuidelijke richting langs de kust van Groenland tot een punt op 44°00 westerlengte, vandaar rechtwijzend zuid tot 59°00 noorderbreedte, vandaar rechtwijzend oost tot 27°00 westerlengte, vandaar rechtlijnend noord tot 68°00 noorderbreedte, vandaar rechtwijzend oost tot 11°00 westerlengte, en vandaar rechtwijzend noord tot de geografische Noordpool.

NAFO deelgebied 1 en NAFO deelsector 3Ps

[Regeling vervallen per 01-08-2006]

Voor de omschrijving van deze gebieden wordt verwezen naar bijlage III van het Verdrag inzake toekomstige multilaterale samenwerking op visserijgebied in het noordwestelijk deel van de Atlantische Oceaan (Pb. EG nr. 378 van 30 december 1978, zoals sindsdien gewijzigd).

Bijlage 2

[Regeling vervallen per 01-08-2006]

Bemonstering en weging verpakte bevroren haring, makreel of horsmakreel

1. Er wordt een monster genomen van elke in de lading aanwezige vissoort.

2. Tijdens het lossen worden afhankelijk van de hoeveelheid dozen die de lading omvat het aantal pallets geselecteerd zoals vermeld in de onderstaande tabel. De geselecteerde pallets worden overgebracht naar een koelhuis waar de pallets worden gewogen.

Tabel

Aantal dozen

(per vissoort)

Aantal pallets (bevat 52 dozen)

5.000 of minder

3

5.001–10.000

4

10.001–15.000

5

15.001–20.000

6

20.001–30.001

7

30.001–50.000

8

Meer dan 50.000

9

3. Uit de geselecteerde pallets worden per vissoort vijf dozen in het monsterlokaal uitgepakt en wordt de inhoud ontdooid tot 10 °C. De ontdooide vis wordt gewogen, evenals de verpakking.

4. Per hoeveelheid vis worden negen lege pallets gewogen teneinde het tarragewicht van de pallets vast te stellen.

Naar boven