Besluit typekeuring bromfietsen luchtverontreiniging

[Regeling vervallen per 01-01-2016.]
Geraadpleegd op 29-02-2024.
Geldend van 01-05-2009 t/m 31-12-2015

Besluit van 29 oktober 1984, houdende typekeuring bromfietsen luchtverontreiniging

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Centrale Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving van 8 mei 1984, nr. MJZ 0854023, gedaan in overeenstemming met onze Ministers van Verkeer en Waterstaat en van Economische Zaken;

Overwegende dat het wenselijk is om naast de regelen die zijn gesteld ter voorkoming of beperking van luchtverontreiniging door motorrijtuigen op ten minste vier wielen, ter uitvoering van Reglement 47, behorende bij de Overeenkomst van 20 maart 1958 betreffende het aannemen van eenvormige goedkeuringvoorwaarden en de wederzijdse erkenning van goedkeuring van uitrustingsstukken en onderdelen van motorrijtuigen (Trb. 1959, 83) thans met hetzelfde oogmerk regelen te stellen inzake de typekeuring van bromfietsen;

Gelet op de artikelen 13, 15, 17 en 88, eerste, derde en vierde lid, van de Wet inzake de luchtverontreiniging (Stb. 1981, 411);

Gehoord de Centrale raad voor de milieuhygiëne, advies van 17 oktober 1983, nr. 737;

De Raad van State gehoord, advies van 18 juli 1984, nr. W08.84.0257/19.4.28;

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 22 oktober 1984, nr. MJZ 2204051, uitgebracht in overeenstemming met Onze Ministers van Verkeer en Waterstaat en van Economische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk I. Algemene bepalingen

[Regeling vervallen per 01-01-2016]

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2016]

 • 1 Voor de toepassing van het bij of krachtens dit besluit bepaalde wordt verstaan onder:

  bromfiets: bromfiets als bedoeld in artikel 1.1 van de Regeling voertuigen;

  Onze Ministers: Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en Onze Minister van Verkeer en Waterstaat tezamen.

 • 2 Voor de toepassing van het bij of krachtens dit besluit bepaalde worden bromfietsen geacht tot éénzelfde type te behoren indien zij - afgezien van veranderingen, opgetreden door normaal gebruik - onderling geen wezenlijke verschillen vertonen wat betreft de eigenschappen of onderdelen die bepalend zijn voor door bromfietsen veroorzaakte luchtverontreiniging.

Hoofdstuk II. Verbodsbepalingen

[Regeling vervallen per 01-01-2016]

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2016]

 • 1 Het is verboden bromfietsen in te voeren of bedrijfsmatig te vervaardigen, die niet behoren tot een type dat:

  • a. hetzij is goedgekeurd bij een keuring, door de Dienst Wegverkeer of een andere door Onze Minister van Verkeer en Waterstaat aangewezen instantie verricht aan de hand van de bij of krachtens hoofdstuk III vastgestelde voorschriften;

  • b. hetzij blijkens een typegoedkeuringsverklaring als bedoeld in artikel 4, vierde lid, van richtlijn nr. 2002/24/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 18 maart 2002 (PbEG L 124) betreffende de goedkeuring van twee- of driewielige motorvoertuigen en de intrekking van richtlijn nr. 92/61/EEG van de Raad voldoet aan de voorschriften van hoofdstuk 5 van de richtlijn nr. 97/24/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 17 juni 1997 betreffende bepaalde onderdelen of eigenschappen van motorvoertuigen op twee of drie wielen (PbEG L 226).

 • 2 Het is verboden een bromfiets die niet of niet langer behoort tot een goedgekeurd type, ten verkoop in voorraad te hebben, ten verkoop aan te bieden, te verkopen, af te leveren of te vervoeren.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2016]

 • 1 Artikel 2 geldt niet, indien de handelingen geschieden met het oog op het buiten Nederland in de handel brengen van de bromfiets.

 • 2 Artikel 2 geldt niet ten aanzien van bromfietsen:

  • a. die zich in het kader van bedrijfsmatige vervaardiging nog bevinden in het stadium van beproeving of onderzoek;

  • b. die dienen als monster bij een ingevolge dit besluit te verrichten keuring;

  • c. waarvoor door of vanwege Onze Minister ontheffing is verleend. Aan een ontheffing kunnen voorschriften worden verbonden.

Hoofdstuk III. Typekeuring

[Regeling vervallen per 01-01-2016]

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-01-2016]

 • 1 Onze Ministers stellen de voorschriften vast, aan de hand waarvan de in artikel 2, eerste lid, bedoelde keuringen worden verricht. De voorschriften met betrekking tot de meetapparatuur worden vastgesteld in overeenstemming met Onze Minister van Economische Zaken.

Hoofdstuk V. Wijziging keuringsvoorschriften

[Regeling vervallen per 01-01-2016]

Artikel 9

[Regeling vervallen per 01-01-2016]

In geval van wijziging in de keuringsvoorschriften, bedoeld in artikel 4, die ten grondslag hebben gelegen aan een goedkeuring als bedoeld in artikel 2, eerste lid, kunnen Onze Ministers in hun besluit tot wijziging van die voorschriften bepalen dat bij het verstrijken van een daarbij te stellen termijn die goedkeuring ophoudt te gelden. Deze termijn dient voor de toepassing van de onderscheidene in artikel 2 genoemde handelingen verschillend te zijn, zulks in een met het onderscheid, te dien aanzien gemaakt in artikel 10, overeenkomstige zin.

Hoofdstuk VI. Overgangs- en slotbepalingen

[Regeling vervallen per 01-01-2016]

Artikel 10

[Regeling vervallen per 01-01-2016]

Met betrekking tot bromfietsen die voor het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit vervaardigd en hier te lande aanwezig zijn, is artikel 2, eerste lid, voor zover het anders dan bedrijfsmatig invoeren betreft, en tweede lid, pas met ingang van 1 januari 1995 van toepassing.

Artikel 10a

[Regeling vervallen per 01-01-2016]

Het in artikel 2, eerste lid, onder b, gestelde verbod is tot 17 juni 1999 niet van toepassing op bromfietsen die behoren tot een type dat is goedgekeurd blijkens een certificaat als bedoeld in bijlage 2 van Reglement 47 behorende bij de Overeenkomst van 20 maart 1958 betreffende het aannemen van eenvormige goedkeuringsvoorwaarden en de wederzijdse erkenning van goedkeuring van uitrustingsstukken en onderdelen van motorrijtuigen (Trb.1959, 83).

Artikel 11

[Regeling vervallen per 01-01-2016]

 • 1 Dit besluit kan worden aangehaald als: Besluit typekeuring bromfietsen luchtverontreiniging.

 • 2 Het treedt in werking met ingang van 1 mei 1985.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

's-Gravenhage , 29 oktober 1984

Beatrix

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

P. Winsemius

Uitgegeven de dertiende november 1984

De Minister van Justitie,

F. Korthals Altes

Naar boven