Besluit informatievoorziening artikel 19 Wet ambulancevervoer

[Regeling vervallen per 01-01-2013.]
Geraadpleegd op 29-11-2023.
Geldend van 08-11-1984 t/m 31-12-2012

Besluit van 3 oktober 1984, houdende vaststelling van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 19 van de Wet ambulancevervoer

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 22 augustus 1983, DG Vgz/PB/AFEA/I, nr. 170445;

Overwegende dat het wenselijk is nadere regelen te stellen betreffende het verstrekken van documentatiegegevens met betrekking tot het ambulancevervoer;

Gelet op artikel 19 van de Wet ambulancevervoer (Stb. 1971, 369);

De Raad van State gehoord (advies van 24 oktober 1983, no. W 13.83.0446/23.3.43);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 4 september 1984, DG Vgz/PB/AFEA/I, nr. 56194;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2013]

 • 1 Dit besluit heeft betrekking op de in artikel 19 van de Wet ambulancevervoer (Stb. 1971, 369) bedoelde gegevens, voor zover die betreffen:

  • a. personele gegevens van centrale posten ambulancevervoer en van ambulancediensten,

  • b. ritten voor ambulancevervoer,

  • c. medisch-statistische informatie over de ambulance-hulpverlening, in de volgende artikelen gegevens genoemd.

 • 2 De gegevens dienen te worden verstrekt door de vergunninghouders en door de centrale posten ambulancevervoer.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2013]

 • 1 De verstrekking van gegevens vindt plaats:

  • a. jaarlijks, en

  • b. op verzoek van Onze Minister.

 • 2 Onze Minister geeft aan welke van de gegevens jaarlijks dienen te worden verstrekt.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2013]

 • 1 De verstrekking van gegevens als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder a, vindt plaats uiterlijk twee maanden na het verstrijken van het jaar waarop de gegevens betrekking hebben.

 • 2 De verstrekking van gegevens als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder b, vindt plaats telkens uiterlijk drie maanden na een desbetreffend verzoek van Onze Minister.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-01-2013]

 • 1 Onze Minister kan regelen vaststellen over de wijze waarop en de vorm waarin de gegevens dienen te worden verstrekt.

 • 2 Onze Minister kan instanties aanwijzen die de te verstrekken gegevens verzamelen en verwerken met inachtneming van door Onze Minister nader te stellen voorschriften.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-01-2013]

De gegevens kunnen door Onze Minister op door hem te bepalen wijze ter beschikking worden gesteld van de organen betrokken bij de uitvoering van de Wet ambulancevervoer.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-01-2013]

Onze Minister stelt regels omtrent het beheer van de gegevens, waaronder mede begrepen regels met betrekking tot inzage- en correctierecht.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-01-2013]

De gegevens mogen slechts in zodanige vorm worden opgevraagd en verstrekt dat zij niet tot individuele patiënten of cliënten herleidbaar zijn. Onze Minister stelt voorwaarden ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 01-01-2013]

Onze Minister kan regels stellen omtrent de financiering van de verzameling onderscheidenlijk verwerking van de gegevens.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 01-01-2013]

Dit besluit kan worden aangehaald als Besluit informatievoorziening artikel 19 Wet ambulancevervoer.

Artikel 10

[Regeling vervallen per 01-01-2013]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad, waarin het te zamen met de toelichting wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

's-Gravenhage, 3 oktober 1984

Beatrix

De Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

J. P. van der Reijden

Uitgegeven de zesde november 1984

De Minister van Justitie,

F. Korthals Altes

Naar boven