Beschikking vaststelling provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting 1985

[Regeling materieel uitgewerkt per 03-09-1986.]
Geraadpleegd op 13-07-2024.
Geldend van 30-09-1984 t/m heden

Beschikking vaststelling provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting 1985

De Staatssecretaris van Financiën, in overeenstemming met de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken;

Gelet op artikel 147, vierde lid, van de Provinciewet (Stb. 1962, 17);

Besluit:

Artikel 1

  • 2 Gelet op het voor 1984 bijgestelde maximum aantal te heffen opcenten, van 26,3 en de bovenvermelde gecorrigeerde groeivoet bedraagt het door de provincies te heffen aantal opcenten voor de periode 1 april 1985 tot en met 31 maart 1986 derhalve ten hoogste 27,1.

Artikel 2

  • 1 Deze beschikking treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

  • 2 Deze beschikking kan worden aangehaald als: Beschikking vaststelling provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting 1985.

's-Gravenhage, 26 september 1984

De

staatssecretaris

van Financiën,

H. E. Koning

Naar boven