Heffingsbeschikking invoer agrarische alcohol 1984

[Regeling vervallen per 01-08-2008.]
Geldend van 20-01-2000 t/m 31-07-2008

Heffingsbeschikking invoer agrarische alcohol 1984

De minister van Landbouw en Visserij,

Gelet op artikel 11 van de In- en uitvoerwet (Stb. 1962, 295) en op de artikelen 5 en 7 van het In- en uitvoerbesluit Landbouwgoederen 1980 (Stb. 1980, 758);

In overeenstemming met de staatssecretaris van Financiën;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-08-2008]

Voor de toepassing van het bij of krachtens deze regeling bepaalde wordt verstaan onder:

Verdrag:

Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap;

Hoofdproductschap:

Hoofdproductschap Akkerbouw.

Artikel 2

[Vervallen per 01-08-2008]

 • 1 Onverminderd hetgeen in andere wettelijke bepalingen is voorgeschreven zijn de navolgende goederen ter zake van het invoeren onderworpen aan een heffing van 0,075 ECU per % vol/hl, tenzij:

  • a. is aangetoond, dat de goederen van oorsprong zijn uit een ander land dan Frankrijk, dan wel

  • b. artikel 6 van de verordening van toepassing is, dan wel

  • c. door middel van de door het bevoegde douanekantoor gewaarmerkte vermelding als bedoeld in artikel 5, eerste lid, in het vak ‘omschrijving van de goederen’ van het document dat in de Lid-Staat van verzending wordt opgesteld om het communautaire karakter van het produkt te bewijzen, is aangetoond, dat de heffing reeds in een andere Lid-Staat is betaald.

  Post tarief van invoerrechten

  Omschrijving

  ex 22071000, 22089999

  Ethylalcohol, niet gedenatureerd, in verpakking inhoudende meer dan 2 liter

 • 2 In afwijking in zoverre van het eerste lid, zijn de aldaar genoemde goederen niet aan een heffing onderworpen indien Frankrijk de heffing bij uitvoer heeft toegepast. Alsdan is artikel 5 van toepassing.

 • 3 De in het eerste lid bedoelde heffing is evenmin verschuldigd indien is aangetoond, dat de alcohol niet is verkregen uit landbouwprodukten in de zin van het Verdrag, of is gedenatureerd overeenkomstig de ter zake in Frankrijk geldende voorschriften. Alsdan is artikel 5a van toepassing.

 • 4 Ingval gebruik wordt gemaakt van een regeling inzake opslag in een inrichting voor douaneopslag zijn de gebruikelijke behandelingen bedoeld in artikel 1, eerste lid, punt 12 van de Richtlijn 71/235/EEG verboden.

Artikel 3

[Vervallen per 01-08-2008]

 • 2 Op het formulier L in enkelvoud, als bedoeld in artikel 37 van de Douaneregeling, dan wel op een formulier zekerheidstelling als bedoeld in de Regeling in- en uitvoer landbouwgoederen worden alle gegevens vermeld die nodig zijn voor de toepassing van de onderhavige beschikking. Met name dient de soort alcohol (synthetische alcohol of alcohol uit landbouwprodukten) te worden vermeld.

Artikel 4

[Vervallen per 01-08-2008]

 • 1 De in artikel 2 bedoelde heffing wordt opgelegd door het Hoofdproductschap en is verschuldigd door de importeur.

 • 2 De heffing dient binnen een door het Hoofdproduktschap te bepalen termijn aan het Hoofdproduktschap te worden betaald. Ter verzekering van de voldoening van de heffing dient bij en ten genoegen van het Hoofdproduktschap zekerheid te worden gesteld, voordat de aangifte ten invoer wordt gedaan.

Artikel 5

[Vervallen per 01-08-2008]

 • 1 Wanneer Frankrijk de in artikel 2, lid 1, bedoelde heffing toepast, wordt in het vak ‘omschrijving van de goederen’ van het document dat wordt opgesteld om het communautaire karakter van het produkt te staven, de volgende vermeldingen aangebracht: ‘Compenserende heffing toegepast – Verordening (EEG) nr. 2541/84’, dan wel een zelfde vermelding in een van de andere officiële talen van de Gemeenschap.

 • 2 De in het vorige lid bedoelde vermelding wordt gewaarmerkt door het stempel van het Franse douanekantoor dat het betrokken document afgeeft.

 • 3 Wanneer het document dat wordt opgesteld om het communautaire karakter van het produkt te staven, door een nieuw document vervangen wordt, wordt daarop de in lid 1 bedoelde vermelding van het oorspronkelijke document aangebracht; deze vermelding wordt door het stempel van het bevoegde douanekantoor gewaarmerkt.

Artikel 5a

[Vervallen per 01-08-2008]

 • 1 Ten bewijze dat de heffing ingevolge artikel 2, derde lid, niet is verschuldigd, moet in het vak ‘omschrijving van de goederen’ van het document dat wordt opgesteld om het communautaire karakter van het produkt te staven, één van de volgende vermeldingen zijn aangebracht:

  ‘Produkt dat niet is verkregen uit landbouwprodukten in de zin van het Verdrag’.

  of

  ‘Produkt gedenatureerd overeenkomstig de in Frankrijk geldende voorschriften’, danwel een zelfde vermelding in een van de andere officiële talen van de Gemeenschap.

 • 2 De in het eerste lid bedoelde vermeldingen worden gewaarmerkt door het stempel van het Franse douanekantoor dat het bedoelde document heeft geviseerd of geldig gemaakt.

 • 3 Wanneer het document dat wordt opgesteld om het communautaire karakter van het produkten te staven, door een nieuw document vervangen wordt, wordt daarop een van de in het eerste lid bedoelde vermeldingen van het oorspronkelijke document aangebracht. Deze vermeldingen worden gewaarmerkt door het stempel van het douanekantoor dat het nieuwe document viseert of geldig maakt.

Artikel 7

[Vervallen per 01-08-2008]

Het Hoofdproductschap is bevoegd nadere regelen te stellen voor de juiste toepassing van het bepaalde in deze regeling.

Artikel 8

[Vervallen per 01-08-2008]

 • 1 De bevoegdheden tot:

  • a. het opleggen van de heffing, bedoeld in artikel 2;

  • b. het bepalen van het beloop van de te stellen zekerheid, bedoeld in artikel 4, tweede lid;

  • c. het stellen van nadere regelen, als bedoeld in artikel 7, zijn overgedragen aan het bestuur van het Hoofdproductschap.

Artikel 9

[Vervallen per 01-08-2008]

Deze regeling kan worden aangehaald als: Heffingsbeschikking invoer agrarische alcohol 1984; zij treedt in werking met ingang van 13 september 1984.

's-Gravenhage, 12 september 1984

De

minister

van Landbouw en Visserij,
Voor deze,
De

secretaris-generaal

,

Van Dinter

Terug naar begin van de pagina