Regeling onkostenvergoeding vrijwilligers

[Regeling vervallen per 01-01-2005.]
Geldend van 01-01-2004 t/m 31-12-2004

Regeling onkostenvergoeding vrijwilligers

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid L. de Graaf,

Gelet op artikel 6, tiende lid, van de Coördinatiewet Sociale Verzekering;

Gehoord de Sociale Verzekeringsraad;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2005]

De vergoeding die de werknemer ontvangt ter zake van werkzaamheden die hij niet bij wijze van beroep in dienstbetrekking verricht voor doorgaans één privaatrechtelijk of publiekrechtelijk lichaam, dat niet aan de heffing van de vennootschapsbelasting is onderworpen, dan wel voor doorgaans één sportvereniging of -stichting, die op grond van artikel 2, eerste lid, onderdeel d, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 aan de vennootschapsbelasting is onderworpen, wordt geacht te strekken tot bestrijding van kosten ter behoorlijke vervulling van dienstbetrekking, indien de waarde of het bedrag van die vergoeding doorgaans niet meer bedraagt dan € 21,– per week, doch ten hoogste € 735,– per jaar.

's-Gravenhage, 28 augustus 1984

De

staatssecretaris

voornoemd,

L. de Graaf

Terug naar begin van de pagina