Besluit vergoeding verstrekking afschriften

Geldend van 30-08-1984 t/m heden

Besluit van 6 juli 1984, houdende vaststelling van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 39, vierde lid van de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945 (Stb. 1984, 94)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 30 maart 1984, Directie Verzetsdeelnemers en Vervolgden, nr. DVV/BV-U 4911 III;

Gelet op artikel 39, vierde lid, van de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945 (Stb. 1984, 94);

De Raad van State gehoord (advies van 16 mei 1984, nr. W 13.84.0156/26.4.19.);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 21 juni 1984, Directie Verzetsdeelnemers en Vervolgden, nr. DVV/BV-U5202;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

Voor het verstrekken van afschriften van bescheiden die betrekking hebben op beslissingen als bedoeld in artikel 38, eerste lid, van de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945 (Stb. 1984, 94), geldt als tarief van de voor die afschriften verschuldigde vergoeding, het tarief dat ingevolge de Wet openbaarheid van bestuur (Stb. 1978, 581) is verschuldigd als vergoeding voor het verstrekken van fotocopieën.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Lasten en bevelen, dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

's-Gravenhage, 6 juli 1984

Beatrix

De Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

J. P. van der Reijden

Uitgegeven de achtentwintigste augustus 1984

De Minister van Justitie,

F. Korthals Altes

Terug naar begin van de pagina