Regeling keuringsdienst 1984

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geraadpleegd op 28-05-2024.
Geldend van 15-11-2000 t/m 31-12-2005

Regeling keuringsdienst 1984

De staatssecretaris van Landbouw en Visserij in overeenstemming met de staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

Gelet op artikel 20a, derde lid, van de Vleeskeuringswet (Stb. 1958, 72);

Besluit:

Algemene bepalingen

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Voor de toepassing van het bij of krachtens deze regeling bepaalde wordt verstaan onder:

a. ‘wet’:

Vleeskeuringswet (Stb. 1958, 72);

b. ‘besluit’:

Vleeskeuringsbesluit (Stb. 1957, 29);

c. ‘slachtdieren, vlees, vleeswaren, doden in nood’:

hetgeen daaronder wordt verstaan in de wet en in de te harer uitvoering gegeven voorschriften;

d. ‘keuringsdierenarts’:

persoon, bedoeld in de eerste zinsnede van artikel 25 van de wet, belast met keuring van slachtdieren en van vlees;

e. ‘keurmeester’:

persoon, bedoeld in de laatste zinsnede van artikel 25 van de wet, die mede belast is met keuring van slachtdieren en van vlees;

f. ‘keuringsdienst’:

door de Minister van Landbouw en Visserij geregelde keuringsdienst als bedoeld in artikel 20a van de wet;

g. ‘slachterij’:

inrichting als bedoeld in artikel 19 van de wet;

h. ‘noodslachtplaats’:

inrichting als bedoeld in artikel 23, eerste lid, van het Eisenbesluit (Vleeskeuringswet) (Stb. 1960, 71);

i. ‘rijksdienst’:

Rijksdienst voor de keuring van vee en vlees als bedoeld in de regeling van de Minister van Landbouw en Visserij van 13 september 1983, nr. J. 3762 (Stcrt. 181);

j. ‘kring’:

een kring als bedoeld in artikel 4 van de regeling van de Minister van Landbouw en Visserij van 13 september 1983, nr. J. 3762 (Stcrt. 181);

k. ‘kringdirecteur’:

directeur van de kring;

l. ‘inspecteur’:

regionale veterinaire inspecteur van de Keuringsdienst van Waren .

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

 • 1 De vestigingsplaats van het bureau van de kring wordt vastgesteld door de directeur van de rijksdienst.

 • 2 Het bureau van de kring is geopend op de dagen en de uren door de directeur van de rijksdienst vast te stellen.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

 • 1 Behoudens het doden in nood en het verrichten van de slachthandelingen, bedoeld in artikel 15, derde lid, van het besluit, is het verboden slachtdieren te slachten of te doen slachten elders dan in slachterijen, welke voldoen aan de krachtens artikel 19 van de wet gestelde eisen.

 • 2 Ten behoeve van het slachten of het doen slachten van een slachtdier, voor huishoudelijk gebruik van de bewoners van het pand, waar het slachtdier wordt geslacht, kan de Minister van Landbouw en Visserij vrijstelling of ontheffing verlenen van het verbod als bedoeld in het eerste lid. Aan deze vrijstelling of ontheffing kunnen voorschriften of beperkingen worden verbonden.

Van de kennisgeving

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

De kennisgeving van het voornemen een slachtdier te slachten of te doen slachten, bedoeld in artikel 2 van het besluit, dient te geschieden op de door de kringdirecteur aan te wijzen plaatsen. Tevens stelt hij de tijden vast gedurende welke de kennisgeving kan plaatsvinden.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

De kennisgeving, dat een slachtdier doodgeboren, gestorven of in nood gedood is, als bedoeld in artikel 3 van het besluit, dient zo spoedig mogelijk te geschieden, doch uiterlijk op de eerste werkdag na het waarnemen van de dood of na het doden, op de krachtens artikel 4 aangewezen plaatsen en gedurende de krachtens artikel 4 vastgestelde tijden.

Van de ambtenaren belast met de keuring en de herkeuring

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

 • 1 De keuring vóór en na het slachten geschiedt door de keuringsdierenartsen en keurmeesters, verbonden aan de rijksdienst.

 • 2 De herkeuring van vlees geschiedt door een door de kringdirecteur, na overleg met de inspecteur, daartoe aangezochte keuringsdierenarts uit een andere kring dan de kring, waar de keuring plaatsvond.

 • 3 Voor zover belanghebbende de herkeuring van vlees door een door hem na overleg met de inspecteur aangewezen keuringsdierenarts wenst, geschiedt de herkeuring door de laatstbedoelde keuringsdierenarts en de keuringsdierenarts, bedoeld in het tweede lid.

Van de keuring

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

 • 1 De keuring vóór en na het slachten geschiedt ter plaatse van slachting, vermeld in de kennisgeving, bedoeld in artikel 4.

 • 2 De keuring van gestorven of in nood gedode slachtdieren geschiedt in een noodslachtplaats, met uitzondering van op de veeteeltbedrijven gestorven dieren, bedoeld in artikel 29 van het besluit.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

 • 1 De keuring geschiedt van maandag tot en met vrijdag met uitzondering van algemeen erkende feestdagen gedurende de door de directeur van de rijksdienst vast te stellen tijden die zijn gelegen tussen 06.00 uur en 18.00 uur. De kringdirecteur kan in bijzondere gevallen van het bepaalde in de voorgaande volzin afwijken.

 • 2 De kringdirecteur kan het aantal keuringen bepalen dat per tijdseenheid maximaal per slachterij mag worden verricht.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

 • 1 De keuring vóór het slachten heeft plaats zo spoedig mogelijk en in elk geval niet later dan op de eerstvolgende werkdag na die, waarop de kennisgeving, bedoeld in artikel 4, werd verricht.

 • 2 De keuring na het slachten heeft plaats zo spoedig mogelijk en in elk geval niet later dan op de eerstvolgende werkdag na die, waarop het slachten werd beëindigd.

 • 3 In afwijking van het bepaalde in het eerste en tweede lid kan de kringdirecteur met betrekking tot slachtdieren, die zullen worden geslacht elders dan in inrichtingen, als bedoeld in artikel 19 van de wet, zowel voor de keuring vóór als voor de keuring na het slachten bepaalde dagen en uren vaststellen.

 • 4 Met betrekking tot de in het eerste en tweede lid bedoelde keuringen kan de kringdirecteur regelen stellen ter zake van de dagen en uren, waarop deze keuringen kunnen plaatsvinden.

Artikel 10

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Indien de keuringsdierenarts voor het nemen van de keuringsbeslissing zulks noodzakelijk acht, mag hij zijn uitspraak uitstellen met dien verstande, dat deze niet later wordt gegeven dan op de tweede werkdag na die, waarop de keuring na het slachten werd aangevangen. In bijzondere gevallen kan hij deze termijn verlengen.

Artikel 11

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Degene, die een slachtdier ter keuring heeft aangeboden, is verplicht het vlees van dit dier, wanneer het voorwaardelijk is goedgekeurd, onder ambtelijk toezicht over te brengen of te doen overbrengen naar een door de kringdirecteur aangewezen plaats.

Artikel 12

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

 • 1 De kringdirecteur verstrekt degene, die een slachtdier ter keuring heeft aangeboden, een schriftelijk bewijs van afkeuring of van voorwaardelijke goedkeuring, waarin worden vermeld de datum en de reden van de afkeuring of van de voorwaardelijke goedkeuring, alsmede het nummer van het oormerk of kenmerk, indien dit aanwezig is.

 • 2 Een afschrift van dit bewijs, waarop het woord ‘AFSCHRIFT’ op duidelijke wijze is vermeld, mag uitsluitend aan de in het eerste lid bedoelde persoon worden verstrekt.

Artikel 13

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

 • 1 Het is aan anderen dan met de keuring belaste ambtenaren verboden de op grond van de artikelen 16, 29, 30 en 30a van de wet aangebrachte merken geheel of gedeeltelijk onleesbaar te maken of te verwijderen.

 • 2 Het gestelde in het eerste lid is niet van toepassing indien het vlees en de vleeswaren kennelijk voor directe aflevering aan het consument gereed worden gemaakt.

Van de herkeuring

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Artikel 14

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

 • 1 Herkeuring van vlees wordt, met inachtneming van het bepaalde in artikel 51 van het besluit, schriftelijk aangevraagd bij de kringdirecteur.

 • 2 Bij de aanvraag tot herkeuring legt de belanghebbende een bewijs over, dat hij het krachtens het Tariefbesluit keuring vlees 1978 (Stcrt. 254) voor herkeuring verschuldigde bedrag heeft gestort ten burele van de keuringsdienst, welk bedrag na afloop van de herkeuring zo spoedig mogelijk wordt teruggegeven na aftrek van de in het derde of vierde lid bedoelde kosten.

 • 3 Indien bij de herkeuring de eerste uitspraak wordt gehandhaafd, komen de aan de herkeuring verbonden kosten voor rekening van de aanvrager.

 • 4 In geval van artikel 51a, vierde lid, van het besluit, komt de helft van de aan de herkeuring verbonden kosten voor rekening van de aanvrager.

Kennisgeving betreffende inrichtingen

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Artikel 15

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

 • 1 Ieder, die de handel in of de verkoop van vlees of vleeswaren of het bewaren van vlees als bedrijf zal gaan uitoefenen of uitoefent, is verplicht ten minste 8 dagen vóór het tijdstip van ingebruikneming, wijziging of beëindiging van het gebruik van de voor de uitoefening van het bedrijf dienende inrichtingen daarvan schriftelijk kennis te geven aan de kringdirecteur onder opgave van de betreffende activiteit(en), van de plaats van vestiging of beëindiging en, bij wijziging, onder opgave van de aard der wijzigingen.

 • 2 Ieder, die op het tijdstip van in werking treden van deze regeling een bedrijf als bedoeld in het eerste lid uitoefent, is gehouden binnen dertig dagen na dat tijdstip daarvan schriftelijk kennis te geven aan de kringdirecteur onder opgave van de betreffende activiteit(en), van de plaats van vestiging van het bedrijf en van de inrichtingen, waarin het bedrijf wordt uitgeoefend.

 • 3 Van de in het eerste of tweede lid bedoelde kennisgeving wordt door de kringdirecteur een schriftelijk bewijs verstrekt, dat op de eerste vordering van een der ambtenaren, die met betrekking tot de wet opsporingsbevoegdheid bezitten, moet worden getoond.

 • 4 De kringdirecteur verstrekt zo nodig een afschrift van het in het derde lid bedoelde bewijs aan het hoofd van het laboratorium als bedoeld in artikel 18 juncto artikel 33 van de Warenwet (Stb. 1935, 793).

In voorraad hebben en verkoop van vlees en vleeswaren

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Artikel 16

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

 • 1 Het is verboden:

  • a. vlees anders dan bij wege van bedrijf, ten verkoop of ter aflevering voorhanden te hebben elders dan in bedrijfsruimten, welke voldoen aan de eisen, krachtens artikel 19 van de wet gesteld;

  • b. vlees ten toon te stellen elders dan in ruimten,, welke voldoen aan de eisen, krachtens artikel 19 van de wet gesteld;

  • c. vleeswaren, anders dan in gesloten voorwerpen of verpakking ten toon te stellen, ten verkoop of ter aflevering in voorraad te hebben vóór huizen, op of aan de openbare weg of op markten.

 • 2 Van het verbod bedoeld in het eerste lid, onderdeel b en c, kan het hoofd van het laboratorium als bedoeld in artikel 18 juncto artikel 33 van de Warenwet, ontheffing verlenen. Aan deze ontheffing kunnen voorschriften en beperkingen worden verbonden.

Van gestorven en in nood gedode slachtdieren

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Artikel 17

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

De eigenaar of houder van een gestorven of in nood gedood slachtdier, die de bedoeling heeft dit geheel of gedeeltelijk te slachten of te doen slachten, is verplicht dit in een dicht transportmiddel, dan wel goed afgedekt, te vervoeren of te doen vervoeren naar een noodslachtplaats.

Van der vervoer van vlees of vleeswaren

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Artikel 18

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

 • 1 Degene, die vlees of vleeswaren vervoer, in zijn bezit of onder zijn beheer heeft, anders dan voor huishoudelijk gebruik, is verplicht dit of deze op eerste vordering van de ambtenaren, die met betrekking tot de wet opsporingsbevoegdheid hebben, te tonen en, zo dit wordt verlangd, over te brengen of te doen overbrengen naar de plaats, door de desbetreffende ambtenaren aan te wijzen.

 • 2 Het overbrengen moet een aanvang nemen binnen een uur, nadat de vordering tot overbrenging werd gedaan en zonder onderbreking plaatsvinden.

 • 3 Bij weigering of nalatigheid zal de overbrenging geschieden op kosten van degene, die in gebreke bleef.

Slotbepaling

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Artikel 19

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

 • 1 Deze regeling wordt bekendgemaakt in de Nederlandse Staatscourant en treedt in werking met ingang van 1 juli 1984.

 • 2 Deze regeling kan worden aangehaald als: Regeling keuringsdienst 1984.

's-Gravenhage, 28 juni 1984

De

Staatssecretaris

van Landbouw en Visserij,
Voor deze,
De

secretaris-generaal

,

G. J. van Dinter

Naar boven