Regeling onderwijsbevoegdheid invoering m.d.g.o.

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geraadpleegd op 18-05-2024.
Geldend van 01-04-1985 t/m 30-12-2004

Regeling onderwijsbevoegdheid invoering m.d.g.o.

De minister van Onderwijs en Wetenschappen,

Gelet op artikel 33 van de Wet op het voortgezet onderwijs (Stb. 1967, 387) en de artikelen 108 tot en met 114 van de Overgangswet WVO (Stb. 1967, 386);

Gelet op de Wet van 14 oktober 1982, houdende invoering van het middelbaar dienstverlenings- en gezondheidszorgonderwijs (m.d.g.o.) (Wet invoering m.d.g.o., Stb. 1982, 579);

De Onderwijsraad gehoord (adviezen van 18 januari 1983, nr. OR VII/81 T en van 20 maart 1984, nr. ORVII/190 T

Besluit:

Artikel 2

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

 • 1 Aan de bewijzen van bekwaamheid genoemd in bijlage 1 bij deze beschikking is de bevoegdheid verbonden tot het geven van voortgezet onderwijs aan scholen voor m.d.g.o. in de vakken in die bijlage aangegeven, indien de bezitter van het bewijs van bekwaamheid tussen 1 augustus 1979 en 1 augustus 1984 gedurende een al dan niet aaneengesloten periode van ten minste 40 schoolweken als leraar of als (adjunct-)directeur was verbonden aan een school voor l.h.n.o., m.h.n.o. en/of volledig dag-m.s.p.o.

 • 2 Aan de bewijzen van bekwaamheid genoemd in bijlage 1 bij deze beschikking is tevens de bevoegdheid verbonden tot het geven van voortgezet onderwijs aan scholen voor m.d.g.o. in de vakken in die bijlage aangegeven, indien de bezitter van het bewijs van bekwaamheid op 31 juli 1984 in het genot was van enige wettelijke uitkering, indien het recht op die uitkering is ontstaan door ontslag uit een betrekking aan een school voor l.h.n.o., m.h.n.o. en/of volledig dag-m.s.p.o., en indien de bezitter tevens voorafgaande aan dat ontslag gedurende een al dan niet aaneengesloten periode van ten minste 40 schoolweken als leraar of als (adjunct-)directeur was verbonden aan een school van een van de bovengenoemde soorten.

 • 3 In bijzondere gevallen is aan de bewijzen van bekwaamheid genoemd in bijlage 1 bij deze beschikking tevens de bevoegdheid verbonden tot het geven van voortgezet onderwijs aan scholen voor m.d.g.o. in de vakken in die bijlage aangegeven, indien de bezitter door mij wordt gelijkgesteld met een van de categorieën bezitters genoemd in het eerste en tweede lid.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

 • 1 [Red: Vervallen.]

 • 2 De leraar die, daartoe bevoegd geacht zijnde, tussen 1 augustus 1979 en 1 augustus 1984 in een al dan niet aaneengesloten periode van ten minste 40 schoolweken onderwijs gaf aan een school voor m.h.n.o. en/of volledig dag-m.s.p.o. in een vak dat geacht kan worden een voorloper te zijn van het vak theorie en methoden van enig werkveld, wordt op zijn verzoek als bevoegd aangemerkt voor het vak theorie en methoden van het desbetreffende werkveld.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

 • 1 De bezitter van een der bewijzen van bekwaamheid in de lijst van door of krachtens de Overgangswet WVO vastgestelde bewijzen van bekwaamheid, genoemd onder de nummers 263, 263a, 264 of 264a die tussen 1 augustus 1979 en 1 augustus 1984 gedurende een al dan niet aaneengesloten periode van ten minste 40 schoolweken aan een school voor volledig dag-m.s.p.o. onderwijs heeft gegeven in het vak kennis van gezin en samenleving, is bevoegd tot het geven van voortgezet onderwijs in het vak maatschappijleer aan scholen voor m.d.g.o.

 • 2

  • a. De bezitter van het getuigschrift van met goed gevolg afgelegd doctoraalexamen in de farmacie die op 31 juli 1984 als leraar in een of meer der beroepsgerichte vakken op het gebied van de artsenijbereidkunde was verbonden aan een school voor m.h.n.o. of volledig dag-m.s.p.o. is bevoegd tot het geven van voortgezet onderwijs in de beroepsgerichte vakken op het gebied van de artsenijbereidkunde aan scholen voor m.d.g.o.

  • b. De bezitter van het met goed gevolg afgelegd doctoraalexamen in de tandheelkunde die op 31 juli 1984 als leraar in een of meer der beroepsgerichte vakken op het gebied van de tandheelkunde was verbonden aan een school voor m.h.n.o. of volledig dag-m.s.p.o. is bevoegd tot het geven van voortgezet onderwijs in de beroepsgerichte vakken op het gebied van de tandheelkunde aan scholen voor m.d.g.o.

 • 3 De leraar die, daartoe bevoegd geacht zijnde, tussen 1 augustus 1979 en 1 augustus 1984 in een al dan niet aaneengesloten periode van ten minste 40 schoolweken onderwijs gaf aan een school voor m.h.n.o. en/of volledig dag-m.s.p.o. in het geïntegreerde vak maatschappijleer/geestelijke stromingen, is bevoegd tot het geven van voortgezet onderwijs in de afzonderlijke vakken maatschappijleer en geestelijke stromingen aan scholen voor m.d.g.o.

 • 4 De bezitter van een der bewijzen van bekwaamheid in de bijlage bij de Overgangswet WVO genoemd onder de nummers 64 en 65 die, daartoe geacht zijnde, tussen 1 augustus 1979 en 1 augustus 1984 gedurende een al dan niet aaneengesloten periode van ten minste 40 schoolweken onderwijs heeft gegeven in een der vakken menskunde A (= "gezondheidskunde") of menskunde B (= "omgangskunde") aan een CIOS is bevoegd tot het geven van voortgezet onderwijs in het vak gezondheidskunde respectievelijk omgangskunde aan de afdeling Sport en bewegen van scholen voor m.d.g.o.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Onverminderd het in de artikelen 1 tot en met 5 bepaalde is de leraar die op 31 juli 1984 op grond van artikel 33, tweede lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs, dan wel een der artikelen 109, 110, tweede lid, 112, eerste lid, 113 of 114 van de Overgangswet WVO bevoegd was onderwijs te geven aan een school voor m.h.n.o. of m.s.p.o. in een vak dat in het m.d.g.o. onder dezelfde benaming niet voorkomt, en die tussen 1 augustus 1979 en 1 augustus 1984 gedurende een al dan niet aaneengesloten periode van ten minste 40 schoolweken als leraar of als (adjunct-)directeur was verbonden aan een school voor l.h.n.o., m.h.n.o. en/of volledig dag-m.s.p.o., bevoegd tot het geven van voortgezet onderwijs aan scholen voor m.d.g.o. in het vak of de vakken door mij nader aan te geven die aansluiten bij het vak waarop de bevoegdheid op 31 juli 1984 betrekking had. De bevoegdheid kan worden beperkt tot door mij nader aan te geven afdelingen.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Onverminderd het in de artikelen 1 tot en met 6 bepaalde is de leraar die op 31 juli 1984 daartoe als bevoegd aangemerkt zijnde, was verbonden als leraar in een vak aan een school voor m.h.n.o. en/of volledig dag-m.s.p.o., bevoegd tot het geven van onderwijs aan een school voor m.d.g.o. in dat vak. De bevoegdheid kan worden beperkt tot door mij nader aan te geven afdelingen.

De

minister

van Onderwijs en Wetenschappen,

W. Deetman.

Naar boven