Bijdrageregeling vervanging en vernietiging van PCB bevattende koelvloeistof en PCB bevattende transformatoren en condensatoren

[Regeling vervallen per 23-12-2004.]
Geraadpleegd op 12-06-2024.
Geldend van 08-01-1986 t/m 22-12-2004

Bijdrageregeling vervanging en vernietiging van PCB bevattende koelvloeistof en PCB bevattende transformatoren en condensatoren

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Overwegende, dat het ter bescherming van mens en milieu aanbeveling verdient te bevorderen dat PCB bevattende koelvloeistof, en PCB bevattende transformatoren en condensatoren in hun geheel, worden vervangen met het oog op de gevaren voor mens en milieu;

dat PCB bevattende koelvloeistof en PCB bevattende transformatoren en condensatoren op een voor mens en milieu veilige manier kunnen, en dienen te worden vernietigd;

dat voor toezeggingen van geldelijke steun een bedrag van f 12 000 000 beschikbaar is, gelijkelijk te verdelen over de begrotingsjaren 1984 tot en met 1988,

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 23-12-2004]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. de Minister:

de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

b. pcb:

polychloorbifenylen;

c. een project:

een project dat inhoudt de vernietiging van PCB bevattende koelvloeistof, van PCB bevattende condensatoren met een gewicht, groter dan 1 kilogram, of van PCB bevattende transformatoren, die in Nederland in gebruik zijn of in gebruik zijn geweest en zijn aangeschaft voor 01-01-1982, alsmede de vervanging van deze PCB-bevattende goederen door produkten die geen ongewenste effecten voor de mens en het milieu tot gevolg hebben;

d. projectkosten:

de kosten die rechtstreeks en specifiek verband houden met de uitvoering van een project.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 23-12-2004]

 • 1 Aan degene die opdracht geeft tot een project wordt voor projectkosten als bedoeld in het tweede en derde lid een bijdrage ineens verstrekt.

 • 2 De bijdrage in projectkosten voor de montage-, demontage-, transport- en vernietigingskosten bedraagt 60% van deze projectkosten voor zover zij door de minister redelijk worden geacht.

 • 3 De bijdrage in projectkosten voor de aanschafkosten van vervangende koelvloeistof, condensatoren of transformatoren met vergelijkbare waarde bedraagt 20% van deze projectkosten, voor zover zij door de Minister redelijk worden geacht.

 • 4 De bijdrage wordt slechts beschikbaar gesteld, voor zover door de toekenning daarvan de door de wetgever toegestane uitgaven niet worden overschreden.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 23-12-2004]

 • 1 Een aanvraag om verstrekking van een bijdrage, als bedoeld in artikel 2, wordt ingediend bij de Minister op een daartoe op verzoek beschikbaar gesteld formulier.

 • 2 De aanvraag wordt ingediend vóór 1 januari 1988.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 23-12-2004]

 • 1 De aanvraag dient vergezeld te gaan van gegevens waaruit blijkt:

  • a. dat de PCB bevattende koelvloeistof of de PCB bevattende tranformator of condensator bij de aanvrager in gebruik is of in zijn bedrijf aanwezig is na bij hem in gebruik te zijn geweest;

  • b. dat de aanvraag betrekking heeft op alle PCB's en PCB bevattende transformatoren en condensatoren die bij de aanvrager aanwezig zijn.

 • 2 Bij de aanvraag dient voorts te worden vermeld:

  • a. de naam van de aan te schaffen vervangende koelvloeistof en de naam en type-aanduiding van de aan te schaffen vervangende condensatoren en transformatoren; daarbij wordt vermeld welke gegevens beschikbaar zijn betreffende de gevaren voor mens of milieu van de aan te schaffen materialen;

  • b. de naam en het adres van degene die het project of onderdelen daarvan uitvoert;

  • c. de beoogde aanvangsdatum van de (delen van) het project en de benodigde tijd voor de uitvoering daarvan;

  • d. hoe vernietiging van de PCB bevattende koelvloeistof of PCB bevattende transformatoren of condensatoren plaatsvindt:

  • e. een specificatie van de projectkosten.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 23-12-2004]

De Minister zendt binnen twee weken na ontvangst van de aanvraag en de daarbij behorende gegevens een bericht van ontvangst aan de aanvrager, waarin de datum van ontvangst is vermeld.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 23-12-2004]

 • 1 De Minister beslist schriftelijk binnen drie maanden na ontvangst van de aanvraag en de daarbij behorende gegevens, rekening houdend met de volgorde van ontvangst.

 • 2 De Minister kan alvorens op de aanvraag te beslissen binnen een door hem te stellen termijn nadere gegevens van de aanvrager verlangen.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 23-12-2004]

De Minister bepaalt bij de toekenning van de bijdrage het begrotingsjaar waarin de bijdrage zal kunnen worden uitbetaald.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 23-12-2004]

 • 1 De Minister beslist afwijzend op een aanvraag indien naar zijn oordeel ernstige twijfel bestaat omtrent de mogelijkheden van de aanvrager het project tot een goed einde te brengen.

 • 2 De Minister beslist voorts afwijzend indien naar zijn oordeel voldoende reden bestaat om aan te nemen dat het materiaal dat voor de vervanging van PCB bevattende koelvloeistof of van PCB bevattende condensatoren en transformatoren wordt gebruikt tot ongewenste effecten voor de mens of het milieu aanleiding geeft.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 23-12-2004]

 • 1 Indien de Minister een bijdrage toekent, bepaalt hij daarbij het bedrag dat ten hoogste als bijdrage zal worden verleend.

 • 2 De Minister toetst daarbij de projectkosten, zover deze betrekking hebben op de vernietiging, aan de hand van de richtlijnen die zijn opgenomen in de bijlage, behorende bij deze regeling.

 • 3 Indien de projectkosten minder dan f 500 bedragen, vindt geen toekenning van een bijdrage plaats.

Artikel 10

[Regeling vervallen per 23-12-2004]

 • 1 De toekenning van een bijdrage geschiedt onder de voorwaarde dat:

  • a. de aanvrager veertien dagen voordat met de uitvoering van het project een aanvang wordt gemaakt de Minister daarvan in kennis stelt;

  • b. het project of delen daarvan binnen een door de Minister te stellen termijn wordt uitgevoerd tenzij de Minister op schriftelijk verzoek van de aanvrager deze termijn heeft verlengd; deze termijn eindigt in ieder geval uiterlijk op 1 januari 1989;

  • c. de aanvrager medewerking zal verlenen aan een door of namens de Minister ter zake van de toepassing van deze regeling uit te voeren evaluatie-onderzoek;

  • d. de aanvrager ten behoeve van het toezicht op de uitvoering van het project, mede met het oog op de besteding van de toegekende bijdrage, te allen tijde aan de door de Minister aangewezen personen:

   • 1e inzage verleent in alle boeken en bescheiden waarvan dat redelijkerwijs noodzakelijk is. Desgewenst wordt een afschrift verstrekt;

   • 2e toegang verleent tot alle plaatsen waarvan het betreden redelijkerwijs noodzakelijk is;

   • 3e alle noodzakelijke inlichtingen verstrekt of door zijn externe accountant doet verstrekken;

   • 4e alle overige medewerking verleent.

 • 2 Indien dit voor de goede uitvoering van een project is vereist, kan de Minister de bijdrage onder nadere voorwaarden toekennen.

Artikel 11

[Regeling vervallen per 23-12-2004]

De Minister kan aan de aanvrager op diens verzoek voorschotten verstrekken tot een bedrag van ten hoogste 90% van de toegekende bijdrage, voor zover uitgaven zijn gedaan, dan wel op korte termijn moeten worden gedaan met betrekking tot de kosten die bij de verlening van de bijdrage in aanmerking zijn genomen.

Artikel 12

[Regeling vervallen per 23-12-2004]

 • 1 Binnen een maand nadat het project geheel is uitgevoerd, zendt de aanvrager een gespecificeerde opgave van het uitgevoerde project, alsmede een bewijs van de vervanging of vernietiging van de PCB bevattende koelvloeistof of PCB bevattende transformatoren en condensatoren aan de Minister.

 • 2 De Minister beslist schriftelijk binnen drie maanden na ontvangst van de in het eerste lid bedoelde bescheiden of aan de bij of krachtens artikel 10 gestelde voorwaarden is voldaan, en stelt aan de hand van de overgelegde gegevens met inachtneming van het bepaalde in artikel 9 de bijdrage vast.

 • 3 Bij de uitkering van de bijdrage wordt een reeds verstrekt voorschot afgetrokken.

Artikel 13

[Regeling vervallen per 23-12-2004]

 • 1 De bijdrage of een verstrekt voorschot kan worden teruggevorderd indien door de aanvrager:

  • a. wordt of is gehandeld in strijd met deze regeling;

  • b. wordt of is afgeweken van de door de aanvrager verstrekte gegevens tenzij de Minister toestemming tot afwijking van die gegevens heeft verleend;

  • c. wordt of is afgeweken van het bepaalde bij of krachtens artikel 10.

 • 2 Een verstrekt voorschot wordt eveneens teruggevorderd indien het hoger is dan de met toepassing van artikel 12, tweede lid, vastgestelde bijdrage.

Artikel 14

[Regeling vervallen per 23-12-2004]

 • 1 Deze regeling kan worden aangehaald als Bijdrageregeling vervanging en vernietiging van PCB bevattende koelvloeistof en PCB bevattende transformatoren en condensatoren.

 • 2 Zij zal worden geplaatst in de Staatscourant en treedt in werking met ingang van de dag na die van haar bekendmaking.

's-Gravenhage, 29 maart 1984

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

P. Winsemius

Bijlage Richtprijzen (1 maart 1984) voor de vernietiging van PCB-vloeistof, PCB-transformatoren en condensatoren

[Regeling vervallen per 23-12-2004]

Vernietiging vloeibaar PCB-afval: f 1700 per 1000 kg.

Vernietiging vaste PCB-afval: f 2750 per 1000 kg.

Transportkosten naar Engeland: f 550 per 1000 kg.

Transportkosten naar Duitsland of Frankrijk: f 350 per 1000 kg.

Naar boven