Beschikking bestrijding bacterievuur 1984

[Regeling vervallen per 01-03-2021.]
Geraadpleegd op 15-04-2024.
Geldend van 01-10-2019 t/m 28-02-2021

Beschikking bestrijding bacterievuur 1984

De Staatssecretaris van Landbouw en Visserij,

Gelet op de artikelen 1, 2, 3, 4, en 8, onder c, van het Besluit bestrijding bacterievuur 1983 (Stb. 641),

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-03-2021]

  • 1 Als bacterievuurwaardplanten als bedoeld in artikel 5bis van de Regeling invoer, uitvoer en verkeer van planten worden aangewezen boomkwekerijgewassen van Amelanchier, Chaenomeles, Cotoneaster, Crataegus, Cydonia, Eriobotrya, Malus, Mespilus, Photinia davidiana (Stranvaesia Hort.) Pyracantha, Pyrus, en Sorbus voor zover deze worden geteeld in de in artikel 4 van deze regeling bedoelde gebieden.

  • 2 De bedrijfsmatige teelt van planten van Cotoneaster salicifolius floccosus, Cotoneaster salicifolius en Cotoneaster watereri en de daartoe behorende cultivars en van het geslacht Photinia davidiana (Stranvaesia Hort.) is gedurende het volledige kalenderjaar in de in artikel 4 genoemde gebieden verboden.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-03-2021]

  • 1 Het opplanten, bewaren en vervoeren van planten van Cotoneaster salicifolius floccosus, Cotoneaster salicifolius en Cotoneaster watereri en de daartoe behorende cultivars en van het Photinia davidiana (Stranvaesia Hort.), alsmede van Crataegus calycina, Crataegus laevigata en Crataegus monogyna met uitzondering van de daartoe gehorende cultivars is verboden in de in artikel 4 genoemde gebieden.

  • 2 Het verbod geldt niet voor de in het eerste lid genoemde Crataegus-soorten:

    • a. voor zover de bedoelde handelingen plaatsvinden in het kader van de bedrijfsmatige teelt van boomkwekerijgewassen;

    • b. voor zover de bedoelde handelingen plaatsvinden in een door de Minister van Economische Zaken bij deze regeling aangewezen gebied waarin de meidoorn een landschappelijk bepalende rol speelt.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-03-2021]

De gebieden, bedoeld in artikel 1, eerste lid, en artikel 3, eerste lid, worden, op kaarten met topografische achtergrond, behorende bij deze regeling, aangewezen.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-03-2021]

Als planten, bedoeld in artikel 8, sub c, van het Besluit bestrijding bacterievuur 1983, Stb. 641, worden aangewezen Crataegus calycina, Crataegus laevigata en Crataegus monogyna met uitzondering van de daartoe behorende cultivars.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 01-03-2021]

De Beschikking bestrijding bacterievuur 1979, Stcrt. 81 en de Beschikking teeltverbod Cotoneasters Boskoop en omgeving (1976, Stcrt. 192) worden ingetrokken.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 01-03-2021]

  • 2 Zij treedt in werking met ingang van de dag volgend op die van haar bekendmaking in de Nederlandse Staatscourant.

's-Gravenhage, 9 maart 1984

De Staatssecretaris van Landbouw en Visserij,

A. Ploeg

Bijlage bij de artikelen 3, tweede lid, onderdeel b, en 4 van de Beschikking bestrijding bacterievuur 1984

[Regeling vervallen per 01-03-2021]

Bijlage 258773.png
Bijlage 258491.png
Bijlage 258492.png
Bijlage 258493.png
Bijlage 262913.png
Bijlage 258495.png
Bijlage 258496.png
Bijlage 258774.png
Bijlage 258498.png
Bijlage 262914.png
Bijlage 258500.png
Naar boven