Warenwetregeling residuen van bestrijdingsmiddelen

Geraadpleegd op 15-04-2024.
Geldend van 20-07-2016 t/m heden

Regeling Residuen van bestrijdingsmiddelen

De Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur en de Staatssecretaris van Landbouw en Visserij;

Gelet op artikel 1 van het Residubesluit (Stb. 1964, 319)1Laatstelijk gewijzigd bij besluit van 23 april 1975 (Stcrt. 250).,

Gehoord de Bestrijdingsmiddelencommissie;

Besluiten:

Artikel 1

 • 1 De uit een oogpunt van volksgezondheid en goed landbouwkundig gebruik toelaatbare hoeveelheid van bestrijdingsmiddelen, bestanddelen daarvan of omzettingsproducten, aanwezig op of in:

  • a. onbewerkte of bewerkte eet- of drinkwaren, met uitzondering van:

   • 1. specerijen, bedoeld in het Warenwetbesluit Specerijen en kruiden;

   • 2. de waren, bedoeld in het Warenwetbesluit Visserijproducten, slakken en kikkerbillen;

   • 3. volledige zuigelingenvoeding, opvolgzuigelingenvoeding, bewerkte levensmiddelen op basis van granen en babyvoeding, bedoeld in Verordening (EU) nr. 609/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 12 juni 2013 inzake voor zuigelingen en peuters bedoelde levensmiddelen, voeding voor medisch gebruik en de dagelijkse voeding volledig vervangende producten voor gewichtsbeheersing, en tot intrekking van Richtlijn 92/52/EEG van de Raad, Richtlijnen 96/8/EG, 1999/21/EG, 2006/125/EG en 2006/141/EG van de Commissie, Richtlijn 2009/39/EG van het Europees Parlement en de Raad en de Verordeningen (EG) nr. 41/2009 en (EG) nr. 953/2009 van de Commissie (PbEU 2013, L 181);

   voor zover de producten uit de genoemde productgroepen onder 1 en 2 niet met name in Bijlage II zijn genoemd, mag niet hoger zijn dan in de desbetreffende bijlage met inachtneming van de daarbij gestelde aanwijzingen is aangegeven;

  • b. bewerkte eet- of drinkwaren, waarvoor in Bijlage II geen afzonderlijk toegelaten gehalte is aangegeven, mag niet hoger zijn dan het in de voor onbewerkte eet- of drinkwaren vastgestelde gehalte, waarbij rekening gehouden wordt met de concentratie- of verdunningsfactor;

  • c. samengestelde eet- of drinkwaren mag niet hoger zijn dan het volgens Bijlage II, toegelaten gehalte van de afzonderlijke onbewerkte eet- of drinkwaren in het mengsel, waarbij rekening gehouden wordt met de relatieve concentraties van deze eet- of drinkwaren in het mengsel en met het gestelde onder b.

 • 3 Deze regeling is niet van toepassing op bestrijdingsmiddelenresiduen die vallen onder de werkingssfeer van verordening (EG) 396/2005.

Artikel 2

Bij de vaststelling van het ingevolge Bijlage II toegelaten maximumgehalte dienen de bepalingen in Bijlage I in acht te worden genomen.

Artikel 3

Producten, bedoeld in artikel 49, eerste lid, van verordening (EG) 396/2005, voldoen aan de Warenwetregeling residuen van bestrijdingsmiddelen zoals die onmiddellijk voor 1 september 2008 luidde.

Artikel 4

Deze regeling wordt aangehaald als: Warenwetregeling residuen van bestrijdingsmiddelen.

Leidschendam, 31 januari 1984

De

Staatssecretaris

van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

J. P. van der Reijden

De

Staatssecretaris

van Landbouw en Visserij,

A. Ploeg

Bijlage I

Inleidende opmerkingen

 • 1. Onderhavige bijlage omvat een indeling van productgroepen met voorbeelden van afzonderlijke producten die daartoe behoren, benevens een omschrijving van het (gedeelte van) het (al dan niet voorbewerkte) product waarvoor de maximum gehalten gelden.

 • 2. De toegelaten maximum gehalten voor onbewerkte plantaardige producten hebben betrekking op de ongewassen eetwaar in de vorm waarin deze aan de laatste koper pleegt te worden aangeboden tenzij anders aangegeven.

 • 3. De toegelaten maximum gehalten hebben betrekking op eet- en drinkwaren en grondstoffen, bemonsterd volgens Warenwetregeling Monsterneming.

 • 4. De in bijlage II gebezigde groepsaanduidingen van eet- en drinkwaren omvatten ten minste de hieronder in kolom II genoemde afzonderlijke producten.

 • 5. Voor de toepassing van artikel 1, onder b van de Regeling residuen van bestrijdingsmiddelen geldt dat voor de omrekening van het vochtgehalte van bewerkte producten naar dat in het onbewerkte product dient gebruik te worden gemaakt van de tabel gegeven in Section 201 in de Pesticide Analytical Manual, deel 1, uitgegeven door de Food and Drug Administration (United States of America).

 • 6. Bij verpakte bewerkte producten is het toegelaten maximum gehalte van toepassing op de totale inhoud, omgerekend op het verse product.

I productgroep

II Voorbeelden van

afzonderlijke producten

III Deel van het product

waarvoor maximumgehalten gelden

1. Fruit, vers,

   

gedroogd of ongekookt,

   

bevroren, zonder

   

toegevoegde suiker;

   

noten

   

i) CITRUSVRUCHTEN

 

Het gehele product

 

Grapefruits

 
 

Citroenen

 
 

Lemmetjes

 
 

Mandarijnen, clementines

 
 

en soortgelijke kruisingen

 
 

van citrusvruchten

 
 

Sinaasappelen

 
 

Pomelo's

 
 

Andere

 

ii) NOTEN (al dan niet

 

Het eetbare deel

in de dop, schil of

   

schaal)

   
 

Amandelen

 
 

Paranoten

 
 

Cashewnoten

 
 

Kastanjes

 
 

Kokosnoten

 
 

Hazelnoten

 
 

Macadamia

 
 

Pecannoten

 
 

Pijnappels

 
 

Pimpernoten (pistaches)

 
 

Walnoten (okkernoten)

 
 

Andere

 

iii) PITVRUCHTEN

Het gehele product, zonder

 
 

steeltje

 
 

Appelen

 
 

Peren

 
 

Kweeperen

 
 

Andere

 

iv) STEENVRUCHTEN

 

Het gehele product, zonder

   

steeltje

 

Abrikozen

 
 

Kersen

 
 

Perziken, nectarines en

 
 

soortgelijke kruisingen

 
 

daaronder begrepen

 
 

Pruimen

 
 

Andere

 

v) BESVRUCHTEN EN KLEIN

 

Het gehele product, zonder

FRUIT

 

(eventueel aanwezige)

   

kroontje en steeltje en

   

voor aalbessen de vrucht

   

met steeltje

 

Tafel- en wijndruiven

 
 

- Tafeldruiven

 
 

- Wijndruiven

 
 

Aardbeien (andere dan

 
 

bosaardbeien)

 
 

Rubussoorten (andere dan

 
 

wilde vruchten)

 
 

- Bramen

 
 

- Dauwbramen

 
 

- Loganbessen

 
 

- Frambozen

 
 

- Andere

 
 

Ander klein fruit en

 
 

besvruchten (voor zover

 
 

niet wild)

 
 

- Blauwe bosbessen

 
 

(vruchten van de Vaccinium

 
 

myrtillus)

 
 

- Veenbessen

 
 

- Aalbessen (rood, zwart

 
 

en wit)

 
 

- Kruisbessen

 
 

(Cynorrhodom)

 
 

- Andere

 
 

Wilde besvruchten en wilde

 
 

vruchten

 

vi) DIVERSE VRUCHTEN

 

De gehele vrucht, zonder

   

(het eventueel aanwezige)

   

steeltje, en voor

   

ananassen, zonder kroon en

   

voor olijven na

   

verwijdering van (eventueel

   

aanwezige) aarde door

   

afspoelen in stromend water

 

Avocado's

 
 

Bananen

 
 

Dadels

 
 

Vijgen

 
 

Kiwi's

 
 

Kumquats

 
 

Litchi's

 
 

Mango's

 
 

Olijven (tafelolijven)

 
 

Olijven (olijven voor

 
 

olie-extractie)

 
 

Papaja's

 
 

Passievruchten

 
 

Ananassen

 
 

Granaatappels

 
 

Andere

 
     

2. Groenten, vers of

   

ongekookt, bevroren of

   

gedroogd

   

i) WORTEL- EN

Het gehele product, na

KNOLGEWASSEN

 

verwijdering van het loof

   

en eventuele aanhangende

   

aarde (verwijdering van de

   

aarde door afspoelen in

   

stromend water of door

   

licht afborstelen van het

   

droge product)

 

Kroten

 
 

Wortelen

 
 

Knolselderij

 
 

Cassave

 
 

Mierikswortel

 
 

(peperwortel)

 
 

Aardperen (topinamboers)

 
 

Pastinaken

 
 

Wortelpeterselie

 
 

Radijs

 
 

Schorseneren

 
 

Bataten (zoete

 
 

aardappelen)

 
 

Koolraap

 
 

Rapen

 
 

Yam

 
 

Andere

 

ii) BOLGEWASSEN

 

Gedroogde uien, sjalotten

   

en knoflook: het gehele

   

product, na verwijdering

   

van gemakkelijk loslatende

   

schil en eventuele aarde.

   

Ongedroogde uien, sjalotten

   

en knoflook, alsmede

   

voorjaarsuien: het gehele

   

product na verwijdering van

   

wortels en eventuele aarde

 

Knoflook

 
 

Uien

 
 

Sjalotten

 
 

Bosuien

 
 

Andere

 

iii) VRUCHTGROENTEN

 

Het gehele product na

   

verwijdering van steeltjes

 

Solanaceae

 
 

- Tomaten

 
 

- Pepers (paprika's)

 
 

- Aubergines

 
 

– Okra

 
 

- Andere

 
 

Cucurbitaceae met eetbare

 
 

schil

 
 

- Komkommers

 
 

- Augurken

 
 

- Courgettes

 
 

- Andere

 
 

Cucurbitaceae met niet-

 
 

eetbare schil

 
 

- Meloenen

 
 

- Pompoenen

 
 

- Watermeloenen

 
 

- Andere

 

Suikermaïs

Korrels of kolven zonder

 
 

vliezen

 

iv) KOOLSOORTEN

   
 

Bloemkoolachtigen

Uitsluitend inflorescenties

 

- Broccoli

 
 

- Bloemkool

 
 

- Andere

 

Sluitkoolachtigen

product na verwijdering

 
 

van eventuele rotte

 
 

bladeren

 
 

- Spruitjes

 
 

- Sluitkool

 
 

- Andere

 

Bladkoolachtigen

product na verwijdering

 
 

van eventuele rotte

 
 

bladeren

 
 

- Chinese kool

 
 

- Boerenkool

 
 

- Andere

 

Koolrabi

Het gehele product, na

 
 

verwijdering van het loof

 
 

en eventuele aanhangende

 
 

aarde (verwijdering van de

 
 

aarde door afspoelen in

 
 

stromend water of door

 
 

licht afborstelen van het

 
 

droge product)

 

v) BLADGROENTEN EN

 

Het gehele product na

VERSE KRUIDEN

 

verwijdering van rotte

   

buitenste bladeren, wortels

   

en eventuele aarde

 

Sla en dergelijke

 
 

- Tuinkers

 
 

- Veldsla

 
 

- Sla

 
 

- Andijvie

 
 

- Bladeren en stengels van koolsoorten, inclusief raapstelen

 
 

- Rucola

 
 

- Groenlof

 
 

- Radicchio rosso

 
 

- Andere

 
 

Spinazie en dergelijke

 
 

- Spinazie

 
 

- Snijbiet

 
 

- Postelein

 
 

- Raapstelen

 
 

Waterkers

 
 

Witlof

 
 

Kruiden

 
 

- Kervel

 
 

- Bieslook

 
 

- Peterselie

 
 

- Bladselderij

 
 

- Andere

 

vi) PEULGROENTEN (vers)

 

Het gehele product na

   

verwijdering van de peulen

   

of met de peulen wanneer

   

deze voor consumptie zijn

   

bestemd

 

Bonen (met peul)

 
 

Bonen (zonder peul)

 
 

Erwten (met peul)

 
 

Erwten (zonder peul)

 
 

Andere

 

vii) STENGELGROENTEN

 

Het gehele product na

   

verwijdering van rotte

   

vezels en eventuele aarde;

   

prei en venkel, het gehele

   

product na verwijdering van

   

wortels en eventuele aarde

 

Asperges

 
 

Kardoen

 
 

Bleekselderij

 
 

Knolvenkel

 
 

Artisjokken

 
 

Prei

 
 

Rabarber

 
 

Andere

 

viii) FUNGI

 

Het gehele product na

   

verwijdering van eventuele

   

aarde of teeltmateriaal

 

Gekweekte paddestoelen

 
 

Wilde paddestoelen

 

3. PEULVRUCHTEN

Het gehele product

 
 

Bonen

 
 

Linzen

 
 

Erwten

 
 

Lupine

 
 

Andere

 
     

4. Oliehoudende zaden

   

en producten daarvan

   

i) OLIEHOUDENDE ZADEN

 

De hele zaadkorrel of pit

   

na verwijdering van

   

(eventueel aanwezige) dop

   

of huid, bij

   

zonnebloempitten de gehele

   

pit, met dop (indien

   

aanwezig) of zonder dop

   

(indien niet aanwezig)

 

Lijnzaad

 
 

Pinda's

 
 

Papaverzaad

 
 

Sesamzaad

 
 

Zonnebloempitten

 
 

Kool- en raapzaad

 
 

Sojabonen

 
 

Mosterdzaad

 
 

Katoenzaad

 
 

Hennepzaad

 
 

pompoenzaad

 
 

Andere

 

ii) Plantaardige olien e

n vetten

Het gehele product

     

5. Aardappelen

 

Het gehele product na

   

verwijdering van eventuele

   

aarde; (verwijdering van de

   

aarde door afspoelen in

   

stromend water of door

   

licht afborstelen van het

   

droge product)

 

Vroege aardappelen

 
     
 

Bewaaraardappelen

 

6. Thee (gedroogde

 

Het gehele product

bladeren en stengels,

   

al dan niet

   

gefermenteerd, van

   

Camellia sinensis)

   
     

7. Hop (gedroogd),

 

Het gehele product

inclusief hoppellets en

   

niet-geconcentreerd

   

poeder

   
     

8. Specerijen 1

Komijnzaad

Het gehele product

 

Jeneverbes

 
 

Nootmuskaat

 
 

Peper, zwart; peper, wit

 
 

Vanillepeulen

 
 

Andere

 

9. Granen en

   

graanproducten

   

i) GRANEN

 

De gehele korrel

 

Tarwe

 
 

Rogge

 
 

Gerst

 
 

Haver

 
 

Maïs

 
 

Rijst

 
 

Sorghum

 
 

Boekweit, gierst, andere

 
 

granen

 
     

ii) GRAANPRODUCTEN

 

Het gehele product

 

Bloem

 
 

Brood

 
 

Havermout

 
 

Meel

 
 

Volkorenmeel

 
 

Mout

 
 

Muesli

 
 

Zemelen

 
     

10. Tropische zaden en

   

producten daarvan

   

i) TROPISCHE ZADEN

 

Het gehele product,

   

ongebrand, zonder dop of

   

schil

 

Cacaobonen

 
 

Koffiebonen

 

ii) PRODUCTEN VAN

   

TROPISCHE ZADEN

   
 

Cacaoproducten

Het gehele product

 

- Cacaoboter (pers)

 
 

- Cacaomassa

 
 

- Cacaopoeder

 
   

- Cacaoboter

 

Koffie

Het gehele product, gebrand

     

11. Diverse

 

Het gehele product

plantaardige producten

   
 

Suiker

 
     

12. Vlees, met inbegrip

 

Het gehele product (zonder

van pluimveevlees, vet,

 

bot), tenzij anders is

eetbare slacht afvallen

 

aangegeven

en dierlijke vetten

   

i) VLEES VAN

Vlees, lever, nier en vet

 

SLACHTDIEREN

van:

 

(zie art. 2

   

Vleeskeuringswet)

   

- rund

   

- varken

   

- schaap

   

- geit

   

- paard

   

- overige

   

ii) PLUIMVEEVLEES

   

(zie art 1 van de

   

Regeling keuring en

   

handelsverkeer in vers

   

vlees van pluimvee

   

1985)

   
 

Vlees en lever van:

 
 

- hanen

 
 

- kippen

 
 

- eenden

 
 

- ganzen

 
 

- kalkoenen

 
 

- parelhoenders

 
     

13. Melk en

 

Het gehele product, tenzij

melkproducten (rauwe of

 

anders is aangegeven

gestandaardiseerde

   

volle melk en daarvan

   

afgeleide producten)

   

i) Melk

   
 

Koemelk

 
 

geitenmelk

 
 

schapenmelk

 

ii) Melkproducten

   
 

Room

 
 

Boter

 
 

Kaas

 
 

Wrongel

 
 

Andere

 
     

14. Eieren en

 

Het gehele product zonder

eiproducten

 

schaal, tenzij anders is

   

aangegeven

i) EIEREN

   
 

kippeneieren

 
 

eendeneieren

 
 

ganzeneieren

 

II) EIPRODUCTEN

   
 

Eigeel

 
     

15. Wild en gevogelte

 

Vlees zonder bot

 

Duif

 
 

Fazant

 
 

Haas

 
 

Hert

 
 

Konijn, incl. tam konijn

 
 

Patrijs

 
 

Ree

 
 

Wilde eend

 
 

Zwijn

 
     

16. Visserijproducten

 

Het eetbare deel

- Zie artikel 1

   

Warenwetbesluit

   

Visserijproducten,

   

slakken en kikkerbillen

   
 

Vissen

 
 

Visproducten

 
 

- vislever

 
 

- kuit

 
 

- schaaldieren

 
 

- schelpdieren

 
 

- inktvis

 
     

17. Andere dierlijke

 

Het gehele product

producten

   

i) VLEES VAN REPTIELEN

   

EN AMPHIBI[E-trema]N

   
 

Kikkerdelen

 
 

Vlees van reptielen en amphibiën

 

ii) SLAKKEN

   

iii) OVERIGE DIERLIJKE

   

OLIE EN VETTEN

   

(niet ressorterend

   

onder andere

   

productgroepen)

   
 

Levertraan

 

iv) HONING

   

Bijlage II

Deze bijlage behoort bij de artikelen 1, eerste lid, en 2, van de Warenwetregeling residuen van bestrijdingsmiddelen.

Inleidende opmerkingen

 • 1. De aanduiding * achter een toelaatbare hoeveelheid betekent dat een bestrijdingsmiddel op een eet- of drinkwaar al dan niet gebruikt mag worden zonder dat een aantoonbaar residu achterblijft. De opgegeven waarde, die de ondergrens van de bepaling aangeeft, wordt beschouwd als de hoogste concentratie waarbij nog aan deze eis geacht wordt te zijn voldaan.

 • 2. Voor zover van toepassing zijn ten aanzien van de in de eerste kolom genoemde bestrijdingsmiddelen de zouten en esters ervan inbegrepen.

Bestrijdingsmiddel, bestanddeel daarvan of omzettingsproduct

Omzettingsproducten inbegrepen in toegelaten maximumgehalten

Maximumgehalten aan residuen uitgedrukt als

Toegelaten maximumgehalten aan residuen (mg/kg)

chlooramine – T

p-tolueensulfonamide

p-tolueensulfonamide

zie natrium-p-tolueensulfonchlooramide

p-chloor-m-cresol

geen

p-chloor-m-cresol

alle

0,1*

cloquintoceet-mexyl

5-chloor-8-quino-linyloxy-azijnzuur

cloquintoceet-mexyl

alle

0,1*

cresolen

geen

cresol

alle

0,1*

N,N-diallyldichlooraceetamide

geen

N,N-diallyldichlooraceetamide

alle

0,05*

dichloor-

isocyanuurzuur

isocyanuurzuur

isocyanuurzuur

zie isocyanuurzuur

fenchlorazool-ethyl

geen

fenchlorazool-ethyl

alle

0,1*

isocyanuurzuur

geen

isocyanuurzuur

alle

1*

jodium

jodide

jodium

melk

0,3

monobroomazijnzuur

geen

monobroomazijnzuur

alle

0,05*

natrium-p-tolueensulfonchlooramide

p-tolueensulfonamide

p-tolueensulfonamide

alle

0,1*1

perazijnzuur

geen

peroxide

zie peroxide

peroxide

geen

peroxide

alle

1*1

piperonyl-butoxide

geen

piperonyl-butoxide

noten

8

overig fruit

3

groenten

3

granen

10

oliehoudende zaden

8

tropische zaden

1

overige

0,05*

quaternaire ammoniumverbindingen

geen

cetryltrimethylammoniumchloride

alle

0,5*1

trichloorisocyanuurzuur

geen

isocyanuurzuur

zie isocyanuurzuur

waterstofperoxide

geen

peroxide

zie peroxide

1 Geldt uitsluitend voor residuen die het gevolg zijn van het gebruik als biocide.

 1. zie artikel 1, onder a, van de Regeling residuen van bestrijdingsmiddelen. ^ [1]
Naar boven