Overgangsregeling minimumbezoldiging militairen zeemacht 1983

Geraadpleegd op 01-12-2023.
Geldend van 01-07-1983 t/m heden

Besluit van 16 januari 1984, houdende vaststelling van een overgangsregeling minimumbezoldiging, ingaande 1 juli 1983, voor militairen der zeemacht

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Defensie, drs. W.K. Hoekzema, van 21 november 1983, Afdeling Arbeidsvoorwaarden Militair Personeel, nr. D 81/780/32821;

Gelet op artikel 12 van de Militaire Ambtenarenweg 1931 (Stb. 519);

De Raad van State gehoord (advies van 22 december 1983, nr. W 07.83.0611/13.3.52);

Gezien het nader rapport van de voornoemde Staatssecretaris van 9 januari 1984, nr. D 81/780/33212;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

In dit besluit wordt verstaan onder belanghebbende: de militair der zeemacht beneden de leeftijd van 23 jaar, die wordt bezoldigd volgens de schaal, behorende bij het Besluit herziening bezoldiging militairen zeemacht 1954 (Stb. 50), en die

  • a. op 30 juni 1983 als zodanig in werkelijke dienst was, of

  • b. na 30 juni 1983 als zodanig in werkelijke dienst is gekomen of komt en op genoemde datum in een betrekking elders bij de overheid in dienst was, dan wel

  • c. na 30 juni 1983 als zodanig in werkelijke dienst is gekomen of komt, voordien in het particuliere bedrijfsleven werkzaam was, en die op genoemde datum een loon genoot van tenminste het minimumjeugdloon of een evenredig deel daarvan.

Artikel II

Voor een belanghebbende, wiens bezoldiging minder bedraagt dan het bedrag per maand, vastgesteld volgens onderstaande tabel naar zijn leeftijd op 30 juni 1983, wordt die bezoldiging verhoogd met een bedrag, gelijk aan het verschil tussen die bezoldiging en het bedrag volgens die tabel. Leeftijd Bedrag per maand 22 jaar f 1843,90 21 jaar f 1639,- 20 jaar f 1434,20 19 jaar f 1229,30 18 jaar f 1075,60 17 jaar f 922,- 16 jaar f 819,50 15 jaar f 717,10

Artikel III

Dit besluit blijft op een belanghebbende van toepassing tot het tijdstip waarop toepassing van artikel 3, vijfde lid, van het Besluit herziening bezoldiging militairen zeemacht 1954 voor hem voordeliger is.

Artikel IV

Dit besluit kan worden aangehaald als "Overgangsregeling minimumbezoldiging militairen zeemacht 1983".

Artikel V

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot 1 juli 1983.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State en aan de Algemene Rekenkamer.

's-Gravenhage, 16 januari 1984

Beatrix

De Staatssecretaris van Defensie,

W. K. Hoekzema

Uitgegeven de zestiende februari 1984

De Minister van Justitie,

F. Korthals Altes

Naar boven