Overgangsbeschikking omzetbelasting 1983

Geraadpleegd op 04-10-2023.
Geldend van 01-01-1984 t/m heden

Overgangsbeschikking omzetbelasting

De Staatssecretaris van Financiën,

Gelet op artikel 11 van de wet van 15 december 1983 (Stb. 624),

Besluit:

Artikel 1

Voor leveringen en diensten, verricht na 31 december 1983, is het tarief van toepassing dat geldt op het tijdstip waarop de levering of de dienst wordt verricht.

Artikel 2

  • 1 Ingeval de ondernemer de omzetbelasting berekent op de in artikel 16, onder l van het Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968 (Stb. 423) omschreven wijze handelt hij na afloop van het jaar 1983 als volgt:

    • a. de omzetbelasting over 1983 wordt afgerekend overeenkomstig letter g van dat onderdeel. Zoals die bepaling luidt voor 1 januari 1984.

    • b. de in voorraad zijnde goederen worden gerekend tot de goederen die in het eerste belastingtijdvak van 1984 zijn ingekocht tegen de in dat tijdvak geldende tarieven. Bij de bepaling van de winkelwaarde van deze goederen wordt rekening gehouden met de belastingverhoging.

Artikel 3

  • 1 Ingeval een ondernemer ingevolge een vóór 1 januari 1984 gesloten overeenkomst na 31 december 1983 een onroerend goed levert of een werk in onroerende staat oplevert tegen een vergoeding welke vervalt in termijnen naar mate het werk vordert, blijft ten aanzien van het gedeelte van de vergoeding dat gelijk is aan de som van de termijnen die op grond van die overeenkomst vóór 1 januari 1984 zijn vervallen, de verhoging van de omzetbelasting van 18 tot 19% buiten toepassing.

  • 2 Ingeval een ondernemer na 31 december 1983 in de zin van artikel 3, eerste lid, letter h, van de Wet op de omzetbelasting 1968 (Stb. 329) een onroerend goed levert dat ingevolge een vóór 1 januari 1984 gesloten overeenkomst in opdracht onder terbeschikkingstelling van stoffen, waaronder grond is begrepen, is vervaardigd, blijft de verhoging van de omzetbelasting van 18 tot 19% buiten toepassing ten aanzien van het gedeelte van de vergoeding dat gelijk is aan de som van de termijnen die op grond van die overeenkomst vóór 1 januari 1984 zijn vervallen naar mate het werk is gevorderd en de in de vergoeding begrepen kosten van de vóór 1 januari 1984 ter beschikking gestelde stoffen.

Artikel 4

  • 1 Deze beschikking treedt in werking met ingang van 1 januari 1984.

  • 2 Deze beschikking kan worden aangehaald als Overgangsbeschikking omzetbelasting 1983.

's-Gravenhage, 29 december 1983

De

Staatssecretaris

van Financiën,
namens deze,
De

Directeur-Generaal voor Fiscale Zaken

,

A. Schoemaker

Naar boven