Vaststelling reconstructieprogramma voor Midden-Delfland

[Regeling vervallen per 01-07-2010.]
Geraadpleegd op 23-09-2023.
Geldend van 05-02-1984 t/m 30-06-2010

Vaststelling reconstructieprogramma voor Midden-Delfland

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, en de Staatssecretaris van Landbouw en Visserij, in overeenstemming met de Ministers van Verkeer en Waterstaat en van Financiën,

Gelet op artikel 36, eerste lid, van de Reconstructiewet Midden-Delfland;

Gezien het ontwerp-reconstructieprogramma voor Midden-Delfland zoals vastgesteld door Provinciale Staten van Zuid-Holland bij besluit van 19 mei 1983 nr. 16 en op 24 juni 1983 door de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer ontvangen;

Gehoord de Rijksplanologische Commissie, de Centrale Cultuurtechnische Commissie, de Natuurwetenschappelijke Commissie en de Coördinatiecommissie Openluchtrecreatie;

Besluiten:

[Regeling vervallen per 01-07-2010]

het reconstructieprogramma voor Midden-Delfland vast te stellen, met inachtneming van de volgende wijzigingen:

  • -

    De functieaanduiding van de Oost-Abtspolder (deelgebied 9) wordt gewijzigd van zone N (bedrijfsterrein) in zone K (hoofdfunctie bos, nevenfunctie natuur en recreatie);

  • -

    In § 3.3. (marges van het programma) wordt de onder 5 aangeduide marge van het programma als volgt aangepast: Woningbouw voor de kernen Maasland en Schipluiden vindt plaats binnen de enclaves. In incidentele gevallen van geringe omvang kan in de zones grenzend aan de enclaves Maasland en Schipluiden, zonder wijziging van het programma, woningbouw voor deze kernen plaatsvinden, mits de mogelijkheid daartoe uitdrukkelijk in het streekplan is aangegeven, deze is gebaseerd op de natuurlijke aanwas van de bevolking en aangetoond kan worden dat in de enclave daarvoor geen reële mogelijkheden aanwezig zijn.

's-Gravenhage, 23 december 1983

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

P. Winsemius

De

Staatssecretaris

van Landbouw en Visserij,

A. Ploeg

Naar boven