Wet voorkoming verontreiniging door schepen

Geldend van 01-01-2014 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Infrastructuur en Milieu
Afkortingen WVVS
Wvvs
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0003642
Rechtsgebieden Ruimtelijke ordening en milieu | Waterrecht
Vervoersrecht
OverheidsthemaMilieu, ruimte en waterVerkeer en vervoer

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba
 2. Besluit aanwijzing personen toezicht naleving Wet voorkoming verontreiniging door schepen
 3. Besluit aanwijzing toezichthouders en autoriteiten Caribisch Nederland Infrastructuur en Milieu
 4. Besluit havenontvangstvoorzieningen
 5. Besluit meldingsformaliteiten en gegevensverwerkingen scheepvaart
 6. Besluit terbeschikkingstelling ambtenaren aan de divisie Scheepvaart van de Inspectie Verkeer en Waterstaat
 7. Besluit voorkoming verontreiniging door schepen
 8. Regeling aanwijzing klassenbureaus Wet voorkoming verontreiniging door schepen
 9. Regeling aanwijzing toezichthoudende ambtenaren Inspectie Leefomgeving en Transport op het domein scheepvaart
 10. Regeling havenontvangstvoorzieningen
 11. Regeling meldingen en communicatie scheepvaart
 12. Regeling tarieven scheepvaart 2005
 13. Regeling uitvoering EU-verordeningen Wvvs
 14. Regeling voorkoming verontreiniging door schepen
 15. Wijzigingsbesluit Besluit voorkoming olieverontreiniging door schepen, enz.
 16. Wijzigingsbesluit Besluit voorkoming verontreiniging door schepen (flexibilisering artikel 29, enz.)
 17. Wijzigingsbesluit Besluit voorkoming verontreiniging door schepen (implementatie Ballastwaterverdrag en herziene Bijlage VI MARPOL-verdrag)
 18. Wijzigingsregeling Regeling voorkoming verontreiniging door schepen (op grond van internationaal verdrag vast te stellen nationale eisen)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Aanwijzing pre-opsporing, opsporing en vervolging van maritieme strafbare feiten
 2. Beleidsregel ontheffingverlening afgifte scheepsafval

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Algemene douanewet
  Artikel: 1:3
  Bijlage: bij de artikelen 1:1 en 1:3 van de Algemene douanewet
 2. Beleidsregel ontheffingverlening afgifte scheepsafval
  Artikel: 1
 3. Besluit aanwijzing toezichthouders en autoriteiten Caribisch Nederland Infrastructuur en Milieu
  Artikel: 2
 4. Besluit havenontvangstvoorzieningen
  Artikel: 1
 5. Besluit mandaat en machtiging certificering zeeschepen 2012
  Artikel: 3
 6. Besluit mandaat en machtiging scheepvaartinspecteurs Rijksdienst Caribisch Nederland
  Artikel: 2
 7. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Scheepvaart en maritieme zaken over de periode vanaf 1945 (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
  Bijlage: Basisselectiedocument voor het beleidsterrein scheepvaart en maritieme zaken
 8. Besluit voorkoming verontreiniging door schepen
  Artikel: 1
 9. Regeling aanwijzing wetgeving ex art. 4:2, tweede lid, Besluit politiegegevens
  Artikel: 1
 10. Regeling vervoer gevaarlijke stoffen met zeeschepen
  Artikelen: 6, 15
 11. Waterwet
  Artikel: 6.12
 12. Wet milieubeheer
  Artikel: 22.1
  Bijlage: 1
 13. Wet op de economische delicten
  Artikel: 1a
 14. Wet scheepsuitrusting
  Artikel: 29
 15. Wet volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer BES
  Artikel: 11.18
 16. Wet voorkoming van verontreiniging door schepen BES
  Artikel: 25
 17. Wijzigingswet Wet voorkoming verontreiniging door schepen, enz. in verband met richtlijn 2000/59/EG betreffende havenontvangstvoorzieningen voor scheepsafval en ladingresiduen (PbEG L 332)
Terug naar begin van de pagina